Orosházi Friss Ujság, 1934. június (23. évfolyam, 122-145. szám)

1934-06-02 / 122. szám

XXIkft. évfolyam 122 Előfizetési árak: helyben házhoz hordva negyed­évre 5 P, fél­évre 10 P; vi­dékre postán küldve negyed­évre 7 P, fél­évre 14 P. —-d a> O 9 ára 8 fillér Szombat, 1934 junius 2 OROSHÁZI GGETLTN POLITIKAI NAPILAP Megjelenik min­den nap korán reggel. Lapzárta éjjel 12 órakor. Hirdetési dij elő* re fizetendő. Hirdetésekre vo­natkozó kérdé­sekre csak vá­laszbélyeg ellené­ben válaszolunk. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Orosháza, Torkos Kálmán-utca Főszerkesztő és laptulajdonos: Dr. Mitlasovszky János — TELEFON 90 SZÁM — Postatakarékpénztári cseldtsz. 12694 A kormányzó vasárnap avatja vitézzé dr. Márky Barna alispánt Békésmegyébói negyvenhat, az orosházi járásból hét vitézt avatnak Magyarország elismerte a hágai bíróságot üenfbő! jelentik: Thay László berni magyar követ a magyar kormány nevé­ben május 30-án aláírta azt az okiratot, amelyben Magyarország a hágai állan­dó nemzetközi bíróság alapszabályainak 36. szakasza 2. bekezdésének megfele­lően 1931 augusztus 13-tól számított öt­évi időtavamra elismeri a hágai állandó nemzetközi bíróság illetékességét. Hétfőn tárgyalja a magyar panasz! a Népszövetség Tanácsa lienfbő! jelentik: A Népszövetség Ta­nácsa tegnap több kisebb ügyet tár­gyait, igy a magyar-jugoszláv határinci­densek miatt benyújtott magyar panasz tárgyalására nem került sor. A magyar panaszt előreláthatólag hétfőn tárgyalja a Népszövetség Tanácsa. A francia kormány jóváhagyta Barihou állásfoglalását Párisból jelentik: A kormány tagjai minisztertanácsot tartottak. Pietri tenge - részetügyi miniszter, aki visszaérkezett Géniből, Párisban beszámolt a minisz­tertanács előtt. A minisztertanács tel­jes mértékben helybenhagyta Barthou külügyminiszter genfi állásfoglalását és felkérte Doumergue miniszterelnököt, tu­dassa Barthouval, hogy tegnapi beszéde hu kifejezője volt a francia kormány álláspontjának és a francia politika foly­tonosságának. Berlinben letartóztatlak és kiutasítottak egy angol lapludésitól Berlinből jelentik: A kormány rende­letére a politikái rendőrség csütörtökön délután újból letartóztatta Pembroke Ste- phenst, a Daily Express berlini tudó­sitóját. Felszólították, hogy 24 óra le­forgása alatt hagyja el a német biroda­lom területét. Az ok az, hogy Stephens »meghamisította a német birodalmi kor­mány békés szándékait és ferdített köz­leményeket juttatott lapjához a német politikai helyzetről, tehát visszaélt a vendégjoggal. Nagybányai Horthy Miklós, Magyar- ország kormányzója, a vitézek főkapi­tánya vasárnap ünnepélyes keretek kö­zött Budapesten, a Margitszigeten avatja vitézzé azokat a hősöket, akik a világ­háború alatt a haza védelmében kitün­tették magukat, de vitézzé avatásuk ed- j dig kü'.önfé'e okok miatt elmaradt. A most vitézzé avatandók között, a tiszti \ité/ek névsorában szerepel dr. Márky Barna, Békésvármegye alispánja, aki a világégés egyik legszebben de­korált tisztje volt é- évekig szenvedett Szibériában. Ott látjuk a névsorban dr. Pánczé! József vármegyei főjegyző c-s dr.' Ila-Tóth Mihály v. gyulai kórházi Budapestről jelentik: Starhemberg Rü­diger herceg osztrák szövetségi alkancel- iár tegnap délben egy órakor Buda­pestre érkezett. Nem hivatalos minőség­ben jött Budapestre, hanem ö vezeti a Budapesten folyó tomászvilágbajnoksá- gokra érkezett Jungvaterland nevet vi­selő hatvan tagú osztrák tornászcsapa­tot. A tornászcsapat Starhemberg her- ceggel együtt reggel indult el Bécsből autóbuszon. Starhemberget elkísérte számysegédje, valamint Windisehgraetz herceg és lovag Enrich is. Az osztrák szövetségi alkancellár kí­séretével együtt a Dunapalotában szállt Párisból jelentik: A francia kamara pénzügyi bizottságának tegnapi illésén több mint 3 milliárd frankot szavaztak meg a fegyverkezés fokozására. Ez a szavazat méltó kiegészítője annak a be­szédnek, amelyet Barthou külügyminisz­ter Oenfben mondott. Ebben a beszéd­ben Barthou bejelentette, hogy Francia- Ország nem ismeri el Németország fegy­verkezését s kkörömszakadtáig ragasz­kodik a versaillesi szerződés minden betűjéhez. A kamara pénzügyi bizott­ságának tegnapi ülése bebizonyította, íiogy Barthou szava nem egyszerű szó­lam; Franciaország csakugyan el van szánva rá, hogy »érvényt szerezzen a versaillesi szerződés minden betűjének«. A kamara pénzügyi bizottságának csü­törtöki ülésén Denain légügyi miniszter alorvos, betegsegélyző és fogházorvos nevét is. Orosházi járásbeliek a következők szerepe nek a vitézzé avatandók névso­rában : Tiszt: Marossy Béla tanár, Tót­komlós. Legénység: Kovács Mihály, Kis­szénás. Legénységi várományos: Ko­vács József, Kisszénás, Hajdú Mátyás, Tótkom’ós, iíj. Kővári András, Hunyad- líüiti Mihály, Birkás Bé a, Csorvás. Egész Békésmegyéből 15 tiszt és 31 legénységi vitéz kerül avatásra, ezenkívül vitézzé nyilvánítják a hősi halált halt Muntyán Sándor százados, volt békés­csabai lakost. meg és rövid pihenő után azonnal a miniszterelnökségre sietett Gömbös mi- nisztere'nök meglátogatására. A minisz­terelnökségi palotán a magyar zászló mellett ott leng a piros-fehér-piros oszt­rák zászló is. Gömbös miniszterelnök este szükkörü dinét adott Starhemberg tiszteletére, amit ugyancsak szükebb körű fogadás követett. Az osztrák ajkancellár részt- vesz a tornászvilágbajnokságok alkalmá­val rendezett ünnepségeken. Ma dél­előtt megkoszorúzza a Hősök; emlékét és háromnegyed egy órakor Horthy Miklós kormányzónál jelenik meg kihallgatáson. és Pietri tengerészeti miniszter javaslatát tárgyalta. A javaslatban a honvédelmi miniszterek a hadügyi, tengerészeti és légügyi nemzeti védelem fejlesztésére á jövő évi költségvetésben 3100 millió íiankka'nagyobb összeget kérnek, hogy kilehessen építeni Franciaország északi és keleti határvédelmét, tökéletes fokra lehessen fejleszteni a légi haderőt és hogy ttj vízi repülőrajokat állítson fel a kormány. A terv szerint a tengerészeti minisz­térium u.j hadikikötőket, tengerészeti bá­zisokat és i epiiiöállomásokat kíván léte­síteni s háború esetére olyan hadiraktára­kat, amelyek a repülőrajokat és a tan­kokat üzemanyaggal láthassák el. Pé- tajn tábornagy, hadügyminiszter kifej­tette azokat az okokat, amelyek őt és munkatársait arra késztették, hogy ilyen nagy összegekben állapítsák meg- a hon* véde'em kö'tségeit s kötelességévé tette a bizottságok tagjainak, hogy habozás nélkül szavazzák meg a 3100 millió többletet. Pétain szerint a kormánynak iiite'es értesülései vannak, hogy Német­ország minden erejét megfeszítve fegy­verkezik. A pénzügyi bizottság elfogadta a ja­vaslatot, amely már keresztülment a had. ügyi bizottságon és a jövő héten a ka­mara te jes ii’ése elé kerül. Kormány­körökben bizonyosra veszik, hogy a De- itain-féle javaslatnak a kamarában is is nagy többsége lesz. Magyar delegátusok megbeszélései Genfben Géniből je'entik: A magyar leszerelési küldöttség tagjai az utóbbi időben több informatív jellegű tárgyalást folytattak, igy legutóbb Tánczos Gábor főmegbi- zott Poíiíisszal a leszerelési értekezlet alelnökével folytatott hosszabb megbe­szélést. Ugyancsak hosszabb megbeszé­lést folytatott Barcza György vatikáni követ másodfőmegbizott Eden angol fő- pecsétőrrel. Külön kormánymegbí­zott irányítja a telepitést Az előkészítő munkálatok nagyjában már befejeződtek Budapestről jelentik: A kormány prog­ramjának gerincévé tette a telepítés kér­désének megoldását Gömbös Gyula mi­niszterelnök. A költségvetési vita során pedig Kállay Miklós földmivelésügyi mi­niszter jelentette be, hogy a telepítés előkészítő munkálatai nagyjában már be is fejeződtek. Értesülésünk szerint a föld- mivelésügyi minisztériumban óriási anyag van már együtt. Gömbös Gyula miniszterelnök egy kézben kívánja egyesíteni azokat a szét­ágazó munkálatokat, amelyek a telepí­téssel függnek össze. Ezért — mint halljuk külön megbízást ad dr. Vass Elek miniszteri osztálytanácsosnak arra, hogy a telepítés egész kamplexmát az egyes reszortminisztériumok szakrefe­renseinek segítségével kidolgozza. A kérdés a minisztertanács elé kerül. MMUMVWAMWWMMWmVMWM Huszár Aladárnak felajánlották az OT1 elnökségét, miután Huszár Károly nyu. galomba vonul. A japán tengerészeti minisztérium két­százötven millió yen folyósítását kérte a kormánytól tengeri és légi haderők kiépítése céljából. A hitel másfél évre szóina és a jövő év végén merülne ki. Starhemberg herceg Budapestre érkezett Hatvanfagu tornászcsapatot vezet az osztrák atkancetlár Gőzerővel fegyverkezik Franciaország Hárommiiiiárd frank szárazföldi, vízi és légi fegyverkezésre

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék