Orosházi Friss Ujság, 1934. augusztus (23. évfolyam, 172-196. szám)

1934-08-01 / 172. szám

ára 8 fillér Szerda, 1934 agusztus 1 XXIII. évfolyam 172 szám Előfizetési árak: helyben házhoz hordva negyed­évre 5 P, fél­évre TO P; vi­dékre postán Icüldve negyed­évre 7 P, fél­évre 14 P. — Megjelenik min­den nap korán reggeL Lapzárta éjjel 12 órakor. Hirdetési dij elő­re fizetendő. Hirdetésekre vo­natkozó kérdé­sekre csak vá­laszbélyeg ellené­ben válaszolunk. Szerkesztőség és kiadóhivatal. I Főszerkesztő és laptulajdonos : Postatakarékpénztári csekksz. 12694 Orosháza, Torkos Kálmán-utca | QP> MítlaSOVSZky Jáf1ÖS — — TELEFON 90 SZÁM - ­Kivégezték Dollfuss gyilkosát és a másik főlázadót Gyilkosság és hazaárulásért akasztották fel — Heil Hitter kiáltás a biléfa alatt Bécsbő! jelentik: A katonai törvény­szék kedden folytatta Dollfuss kancellár gyilkosának és a kancellári hivatal el­len elkövetett puccsvezérének tárgyalását. A tárgya ás megnyitása után az elnök ez első tanút szólítja; Steinberger János detektivfőfe'.ügyelő, aki a puccs idején a szövetségi kancellári hivatalban telje­sített szo'gálatot, abban a szobában volt amelyből Dollfuss kancellár elmenekült. Elmondja, hogy hallotta, mikor mene­külés közben a kancellárt a Jialálos lövések érték. Látta, amint Dollfuss gyors léptekkel áthalad az. egyik szobá­ból a másikba ajtónállójával együtt §s már a második szoba küszöbén volt, cikor a halálos lövésiek eldördültek. A kancellárnak csak annyi ereje volt, hogy az ajtótól egy székhez támolyogjon. A következő taim Pummerer tábornok fegyverszakértő, aki elmondja, hogy a kancellárra kilenc miliméteres Steyer- pisztollyal lőttek, egy 12-es típussal, amelynek az a sajátsága, hogy kettős lövés ki van zárva vele,_ kétszer kell megnyomni a ravaszt, hogy kétszer sül­jön el. Dr. Székely orvosszakértő a kancel­lárra leadott lövések természetéről nyi­latkozik. Az első lövés feltétlenül ha­lálos volt, — jelenti ki az orvosszakértő — még orvosi segítség esetén is na lálos lett volna a lövés, sőt rnég ha súlyos műtétet hajtottak volna végre a kancelláron, amiie feltétlenül szükség lett volna, akkor sem kerülhette volna el, hogy nagy kínok közt meg ne haljon. Megjegyzi az orvosszakértö, hogy Do'l- fuss kancellár keze-lába és egész teste meg vo't bénulva. A bizonyítás kiegészítésére irányuló e'őterjesztések elutasítása után az ügyész mondott nagy vádbeszédet, majd a védők beszéltek^ akik után a vádlottak szóltak. A bíróság 25 percnyi tanácskozás után fél kettőkor hirdette ki a következő íté­letet: Pianetta Ottó bűnös abban, hogy jú­lius 25-én Dollfuss Engelbert d'r.-t ölési szándékból megölte. Mindkét vádlott, Pianetta Ottó és Holzweber Ferenc bű­nös abban, hogy társaikat fe fegyverezve, a szövetségi kancellári hivatalt megszál­lották, az ott találtakat foglyul ejtették és különösen azáltal, hogy az ott talált személyek közül Dollfuss kancellárt, Fey minisztert és Karvvinskv báró államtit­kárt fogságába ejtették, hazaárulást kö­vettek el és vezető személyei voltak olyan cselekedetnekv amelynek célja a polgárhálboru volt. Ezáltal elkövették mind a ketten a | hazaáru ást, Pianetta pedig ezenkívül a gyilkosság bűntettét is. Mindezekért a bűneikért a bécsi katonai bíróság mindkettőjüket kötet általi ha álra ítélj. Abban az esetben, ha az elitéltek ke­gyelmet nem kapnak, a halálos ítéletet Berlinből jelentik: Neudecki jelentés szerint Hindenburg elnök állapotában hétfő éjszaka folyamán rosszabbodás ál­lott be. Az elnök már egy idő óta testi gyengeségben szenved. Hindenburg ma­gas korára való tekintettel komolyan aggódnak környezetében. Az elnök ke­zelőorvosai állandóan Hindenburg mel­lett tartózkodnak. Hogy hivatalos helyen mennyire ag­gasztónak tartják Hindenburg elnök ál­lapotát az abbót is látszik, hogy szi­gorú utasítás ment a lapokhoz arra- nézve, hogy miképpen kell viselkedni a katasztrófa bekövetkezése esetén. A megbetegedésről és az elnök állapotá­nak súlyos fordulatáról nem szabad kü­lön kiadásokat rendezni. Hirt lehet adni arról, hogy Hindenburg betegsége ko­moly, de nem szabad találgatásokba bocsátkozni, hogy ki lesz az utód és nem szabad arról sem Írni, hogy halá­lának mi lesz a hatása a német politi­kára nézve. Erről a tárgyról csak azt először Holzvveberen, azután Planettán kell végrehajtani. A 1» ét vádlott mindkét oldalán két- két fegyőrrel mereven, katonás tartás­sal állott a bíróság előtt az Ítélethirde­tés egész processzusa alatt. Mozdulat­lanul és szenvtelenül hallgatták az Íté­letet és az ítélethirdetés után, amikór a biróság helyet foglalt, ők is szó nél­kül, nyugodtan leültek a vádlottak pad­jára, miután a tárgyalást vezető polgári tanácselnök a tárgyalást befejezettnek nyilvánította, a biróság visszavonult és az e itéieiket visszavitték a fogházba. Miután a kegyelmi tanáccsá alakult bí­róság egyik e ítéltet sem ajánlotta ke- gye'emre, délután háromnegyed ötkor mindkét eité.tet kivégezték. 'Először Holzwebeien, azután pedig Planettán hajtották végre a halálos Íté­letet, akinek végig kellett néznie Holz- vvebe' akasztását. Mindkét éltéit nyugodtan viselkedett a bitófa alatt és mindkettőnek a >Heil Hitler« kiáltás volt az utolsó szava. Ma a lázadás többi bécsi vádlott ti kerülnek a statári.á is katonai biróság elé. | közölheti a német sajtó, amit a hiva­talos távirati ügynökség bocsát rendel­kezésére. Egyik berlini lapot, mely a tilalmat megszegte, 8 napra betiltották i és szer­kesztőjétől elvették a?, újságírói igazol­ványt. Hindenburg betegágyánál Neudeckben négy orvostaiár tartózkodik, akik közül különösen Sauerbruchnak, Kraussnak és Kaufmannak a neve ismeretes a tudo­mányos vi’ágban, miután ezek a tanárok a német tudományos élet legnagyobb kiválóságai közé tartoznak. Az elnök csendes álomban van és bar a katasztrófa minden pillanatban bekövetkezhetik, az orvosok még nem adtak fel min­den reményt és a kedden délután ne­gyedhatkor kiadott orvosi jelentés sze­rint rosszabbodás nem állott be. Hitler valamennyi birodalmi minisztert Berlinbe rendelte. Barfhou tanácskozása a román és jugoszláv követtel Párisbói jelentik: Nem adnak ki fél- hivata'os közleményt Barthou külügymi­niszter, Cesianu román és Spalajkovics jugoszláv követ tegnapi tanácskozásairól, amelyen az osztrák kérdésről volt szó. Megbízható helyről származó értesülés szerint a román és a jugoszláv követ leszegezte a kisantant államainak elvi álláspontját, hogy tudniillik Ausztria kér­désében csak zavaró lehet minden el­szigetelt diplomáciai akció, tehát adott esetben a nagyhatalmaknak a kisantant- tal együtt kell fellépniük. Ezt a felfo­gást hir sze.iní a francia külügyminiszter is osztja. Barthounak eleve az volt a véleménye, hogy Ausztria függetlenségé­nek megóvására a középeurópai erőket Anglia támogatásával kell egyesíteni, Mussolini az osztrák restaurációt akarja Miért áll UO ezer olasz katona az osztrák határon Bécsből ieleptik: Olaszország defini­tiv helyzet elé akarja állítani a nagy­hatalmakat. Az elhatározás az, hogy Olaszország támogatni fogja az osztrák restaurációs körekvéseket. Ebben a kér­désben állítólag már titkos tárgyalások folytak Párisban, Rómában és Becsben egyidőben. Az egyik nagy olasz lap bé­csi tudósítója azt a felvilágosítást adta, hogy Musso ini az osztrák restaurációs kérdésben befejezett tény elé akarja állítani a nagytalmakaft. Természetesen ezt bizonyos tapogatózó tárgyalások fogják megelőzni. Mussolini szásznegy- venez.er föífegyverzett katonája változat­lanul fegyverben áll az osztrák-olasz határon. Ku poTikai körökben ugv tud­ják, hogy e száznegyvenezer ember ké­szenléte szintén a restaurációs tervvel van összefüggésben. Karintia volt tartomáiiyfőnökét letar­tóztatták, mert ö vezette a lázadókat. Ismét 300 osztrák felkelő menekült Jugoszláviába. Bécsi illetékes helyen cáfolják, hogy Tirolba olasz csapatok vonultak be. Hindenburg haldoklik Hitler valamennyi birodalmi minisztert Berlinbe rendelt A német lapok csak a betegség komolyságáról írhatnak Vámőrlők Búzát 1 Soronkivül AZONNAL legprímább minőségben cserélünk! 1 1 azonnali készpénzfizetésre és későbbi ármegállapításra LEGELŐNYÖSEBBEN VÁSÁROLUNK! A későbbi ármegállapításra behozott búzánál APADÁS CÍMÉN LEVONÁST NEM ESZKÖZLÜNK! I buzabeszállitáshoz DÍJMENTESEN ADUNK! t. . j, -j------------ ------------- . ■ >,, ' - • .-.T- = lóth-malom

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék