Orosházi Friss Ujság, 1934. szeptember (23. évfolyam, 197-221. szám)

1934-09-01 / 197. szám

1 OROSHÁZI FRISS ÜJ3AG Szombat, 1934 szeptember 1 Vizsgálják a karteleket IUetébszemponíbóI ellen­őrzik a forgalmakat Budapestről jelentik: A kormány az úgynevezett bo!ettaa!a'> előteremtése cél­jából külön illetékkel sújtotta a karte­leket és az illeték összesre attól függ, hogy az egyes kartelek milyen forgalmat értek el. A karte'ek bekiildték a for­galmi jelentéseket, de a jelentések nem elégítik ki a kartelbizottságot. Vannak olyan kartelek nálunk, ame­lyekről tudják, hogy nagy forgalmat szoktak lebonyolítani, de amint illeték szempontjából kellett forgalmukat be­jelenteni, feltűnően kis forgalmi össze­gek szerepeltek a jelentésben. Ezeket a kartelekei revizorokkal vizsgálták fe­lül a nyár folyamán, hogy a forgalmi összegek tényleg megfelelnek-e a való­ságnak. Az eredményről a kartelbizott- ság legközelebbi ülésén tesznek jelen­tést. Megvan a lugas merénylő A mellőzött vefélylársnő bosszúja Szombaton, szeptember 1-én fél 9 órakor Vasárnap, szeptember 2 án 5—7 és 9 órakor O R M Ü S MAGYAR VILAGHIRADO A bűvészinas Gőthe irodalmi remeke filmen A CSATA Claude Farrére: La Bataille cimü vi­lághírű regénye filmen Rendezte: Farkas Miklós. Főszereplők: Charles Boyer, Annabella, V. Inkisinoff és John Loder. HELYÁRAK: Erkély és páholy 1 P, Első hely 90, Második hely 70, Harmadik hely 50, Negyedik hely 30 f. Szerdán és csütörtökön FOX VILÁGHIRADÓ Filmriport Hindenburg temetésének gyászszertartásáról CSIBI Regis Cinoux és Jacques Thery „Le Fruit Vert“ cimü vigjátéka nyomán filmre irta : Nóti Károly. Rendezte : Max Neufeld. Zene: Brodszky Miklós. Főszereplők: GAÁL FRANCI, Leopoldine Kons­tantin, Herman Thiemig, Halmay Ti­bor, Anton Edthofer HELYÁRAK : Erkély és páholy 70, Első hely 60, Második hely 5Ö, Harmadik hely 30, Negyedik hely 20 f. A szovjet a népszövetségbe kerül Anglia, Francia- és Olaszország támogatja Párisból jelentik: Az angol kormány örömmel látná Szovjetoroszországnak a Népszövetségbe való felvételét és Lon- donv Páris és Róma kormányai közös erőfeszítéseket tesznek arra nézve, hogy a Népszövetség szeptemberi közgyűlé­sén Oroszország felvételére irányuló ké­rését kedvezően fogadják. Az. angol külügyminisztériumban meg­erősítették azt a hirt, hogy a francia, angol és az. olasz kormány külképvi­seleteik utján tájékozódtak az egyes ál­lamoknál az iránt, hogy milyen fogad­tatásban részesítenék Oroszországnak a Népszövetségbe való felvételére irányuló kérését. „IZem méltó a háború rokkant hőseihez...“ Rém engednek gyűjtést a hadirokkantok részére Budapestről jelentik: A Hadirokkan­tak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Orszá­gos Nemzeti Szövetsége minden évben gyűjtést rendezett a fővárosban a fővá­rosi rokkantak, özvegyek ér árvák felse­gélyezésére. A belügyminiszter s/eptem- ben elsejére engedé,yezte az idei gyűj­tő-napot, a HONSz legfelsőbb felügye­leti hatósága, a honvédelmi miniszté­rium azonban betiltotta, azzal az indo­kolással: nem helyes, ha a háború béna katonát az utcasarokra állnak egy fa­lat kenyeret, a'amizsnát kérni. Valóban nem mé tó a hadirokkantak­hoz. kéregetni az utcán: nekik köve- telnivalójuk van a társadalomtól és az államnak is, a társadalomnak is min­dent meg kell .tenni értük. A Bernardinel'i-házban szerdán este lejátszódott marólugos merénylet rejtélye megoldódott, mielőtt az áldozat és a gyanúsított szembesítése megtörtént vol­na. Az a nő, akit Szijjártó Katalin a merénylet elkövetésével gyanúsított, teg­nap éjjel megtört és bevallotta bűnét. Bus Mária állástalan cselédleány a marólugos merénylő, aki elmondta* hogy afölötti elkeseredése vitte a merényletre, hogy vőlegénye, Zvolenszky József el­hagyta és visszatért Szijjártó Katalin­hoz, akinek már a vele való megismer- | kedés előtt is udvarolt. Előbb öngyilkos- j ságra gondolt, azután mégis úgy ha- | tározott, hogy győzelmes vetélytársnő- I jét csufitja el. A 23 éves Bus Mária beismerő valló- j másával le is zárult az ügy és a leány j rövidesen a bíróság előtt felel súlyos í tettéért. Szijjártó Katalin jobbszeinét a I kórházba eltávolították, hogy balszeme- j világát megmenthessék. megalakult a^vármegyei Orosházi és járásbeli tagok az egyes csoportokban Gyuláról jelentik: Békésvármegye me­zőgazdasági bizottsága tegnap tartotta alakuló gyűlését Gyulán vitéz dr. Márky Barna alispán elnökletével. A gyűlés megnyitása után dr. Ijgrin László vár­megyei másodfőjegyző ismertette a köz­ségi és járási mezőgazdasági bizottsá­gok névsorát, majd megválasztották a tisztikart. Elnökké Kovács Pál békéscsabai, al- elnökké Kovács István endrődi gazdál­kodót, jegyzővé dr. Ugrin Lászlót vá­lasztották. A vá asztás után az elnök megköszönte a bizalmat, majd elnöki székfog’a'ójában gazdasági kérdésekkel foglalkozott. Ezután megvá'asztották az intéző ta­nács öt csoportját, amelyekbe orosházi, vagy járásbeü tiag nem került be. Következett a mezőgazdasági kamara 20 rendes és 10 póttagjának megvá­lasztása. Rendes tagokul a következő orosházi gazdákat választották meg: az I- csoportba Gelegonya Mihályt, a III. csoportba Bolla Mihályt* az V. cso­portba Csizmadia András országgyűlési képviselő, gazdasági főtanácsos. mig póttagokul Arany Tóth József orosházi és Lehoczki Pál tótkomlósi gazdákat. A választás eredményének kihirdetése után Ti'dv Zoltán vázolta a bizottság tagjának kötelességét, amelyek a gaz- ciaérdekek megvédésében csúcsosodnak ki. Hangoztatta, hogy a gazdasági kér­dések nrégvitatásába és megoldásába po­litikát vinni nem szabad. Ezzel az ala­kuló ^ryii'és véget ért. A Fürdő-utcaiak három kívánsága Járdát, csaiornaszabáiyozást és utfeltöltésf kérnek Kérvény futott be a napokban a köz­ségi elöljárósághoz a Fürdő-utcából. Pusztai József és társai nyújtották be a kérvényt, amely háromrendbeli kíván­ságukat tartalmazza. Az első kívánság az, hogy a Fürdő­utca 4. és 22. számú házak közötti útszakaszt töltessék fel, mivel azt már kis eső után is elborítja a víz és az elázott úttest járhatatlan. Másodszor kes­keny járdát kérnek a Fürdő-utca 17. és 19. számú házai elé. Harmadik kíván­ságuk pedig az volna, hogy az elmosott csatornát a Mohács-utcáig töltessék be. A kaná is ugyani? a Diana-fürdő vizét is befogadja és a nagy víztömeg egyre inkább kiterjeszkedik az úttest felé — valószínűleg a kacsák is segítenek neki —, úgyhogy már az ut rendes szélassége forog veszélyben. A sokaláirásos kérvénynek remélhető­leg hamarosan foganatja lesz, tekintve, hogy igen elhanyagolt és már többször kért, sürgetett, sőt megígért dolgodról van benne szó. Erre enged következ- vetni az a körülmény is, hogy a (kérel­met az elöljárói tanácsülés tegnap ki­adta a községi mérnöknek. Felakasztotta magái egy ideges asszony Öngyilkosság a Sóspuszlán Szerdán délelőtt öngyilkosság történt a Szentetornyához tartozó úgynevezett Sóspusztán. Egy idegbeteg középkorú asszony vált meg életétől, amelyet már csak tehernek érzett. Özv. Hérias Józsefné Für Juliánná 52 éves asszony szerdán délelőtt 10 óra tájban a kamrában felakasztotta magát és mire rátaláltak, már halott volt. A rendőrorvosi hullaszemlét a dr. Földessy Zoltánt helyettesitő dr. Hajós István tar­totta meg és a hatóság a temetési en­gedélyt kiadta. Az öngyilkos asszonyt tegnap temették el. ff EGOT és minden villa­mossági cikket, villanyszerelést és javítást olcsón Csepreginél Kik szállítják a község szenét és tűzifáját? Négy orosházi (ég részesül a községi szállításban A község jövő téli tűzifa- és szénszük- letének fedezésére meghirdetett verseny- tárgyalásra beérkezett ajánlatokat tegnap bírálta el az elöljárói tanács és az aján­latok fölött a következőképen döntött: 350 métermázsa bükkhasáb tűzifát szállít Schvvarcz Béla. A szénszállítás négy cég között oszlik meg. 600 méter­mázsa tatai brikettet szállít Schvvarcz Béla, 300 métermázsa salgóbrikettet Drucker Simon és Fia. 300 métermázsa tatai szenet szállít Scnwarcz Béla., 300 métermázsa ózdi szenet Hoffer és Rajz, 450 mélermázsa baglyasaljai szenet Dru­cker Simon és Fia, 150 vmétermázsa nagybátonyi szenet Polgár Emil. Npl helyett fiát lőtte el Budapestről jelentik: Tragikus halá­los baleset történt tegnap délelőtt fél- tizenkét órakor az Egressy utón. Lehoczky lózsef kertész, akinek az. Egressy ut 73 szám alatt van kertészete, nyulvadászatra indult kertjében. Nem vette észre, hogy tizenegy esztendős Ernő nevű fia a kertben játszadozott. A kisfiú éppen a bokrok között hú­zódott meg, amikor a kertész egy n^u- lat célbavett. A lövés nem a nyulatvta; látta, hanem a szerencsétlen kisfiút, aki egyetlen jajszó nélkül összeesett és meg­halt. Az orvos megállapította, hogy a Sörétek a szerencsétlen fiú szivét járták keresztül. A helyszínére rendőri bizottság ér­kezett ki a tragikus baleset körülmé­nyeinek tisztázása céljából. Hadbíróság elé állítják Dumitreseu tá­bornokot. a román csendőrség volt pa­rancsnokát és két munkatársát, mert súlyosan megkárosították a román államkincstárt. nálunk vásárolt harisnyája leszaladt szemeit!! BeiiuBáráni kötöttáru nagykereskedés Hl — Sándor ból jelentik szeptember a bolgár fő\ fog tartani. Htja össze < — Horovi tanárnő és fordi egyete mányutjáról óráit szept. nyelvben cs dij mellett, ca 10. — Villái reggel 6 ór — Zongc nieila áll. tamását sz ladókat Z előkészít. 1 — Elsza’a kás közben ketesfzörü ki állomásra, v; — Kétnapi Hasten. A föl ros területén ve két napon kommunisták jére az utca veztek. Bár tálya előzőle dést megtett mégis készen 1934—3! DIVAT Sziládnál f< a — A pest Tisztelettel h met, kik pest vesek voltak, jából f. évi törtökön déle keket a vasi veskedjenek, valamelyik g zásból lemara nevelőszülője László ev. ta — Gubicza K. M. sz. a gyors- és gé[ nitás szeptem Szi. A legmc szerelt szakist tanulják a 10 A tanulók a g mint a beszéd] képzést nyerni tartama alatt megkívánt se vizsga letétele írás- és gépi: amikor is a g elméleti oktatj nulók. Államvi bizonyítvány. — KönyvkJ és olcsón kész ság könyvköté — Szívbeteg sedésben szem »Ferenc Józset könnyű és pc sjt. T

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék