Orosházi Friss Ujság, 1934. október (23. évfolyam, 222-246. szám)

1934-10-02 / 222. szám

I XXIII. évfolyam 222 szám ára S ipiér Kedd, 1934 október 2 ' AJ OROSHDjJ Előfizetési árak: helyben házhoz hordva negyed­évre 5 P, fél­évre 10 P; vi­dékre postán küldve negyed­évre 7 P, fél­évre 14 P. — Szerkesztőség Orosháza, Torkc FÜGGETLEN POLITIKAI NAPILAP Megjelenik min­den nap korán reggel. Lapzárta éjjel 12 órakor. Hirdetési dij elő­re fizetendő. Hirdetésekre vo­natkozó kérdé­sekre csak vá­laszbélyeg ellené ben válaszolunk. jhivatal: .almán-utca FŐSZERKESZTŐ ÉS LAPTULAjDONOS: Dr. HUTLHSOÜSZKY SÁROS Postatakarékpénztári csekksz. 12694 - - TELEFON 90 SZÁM - ­Gömbös Gyula rádiószózata a nemzethez Beszámolt kétévi kormányzásáról és programmot adott Lemondott a román kormány Bukarestből jelentik: A Tatarescu- Korniány hétfőn beadta lemondását. A kiirály ismét Tatarescut bízta meg az uj kormány mega la látásával. Papén és Gömbös tárgyalása Bécsből jelentik: A Neues Wiener Journal vasárnapi száma párisi jelentést közöl, amely szószerimt a következőket mondja: A francia külügyminisztérium Papén és Gömbös miniszterelnök talál­kozásának rendkívüli nagy jelentőséget tulajdonit. A Quai D’Orsayhoz közelálló körök­ben kijelentik, hogy a francia külügy­minisztérium nincs teljesen tisztában a német-magyar vonatkozások baráti fokával, de valószínűnek látszik, hogy Papén »titkos missziója« különleges fel­aratok megoldására irányul. Hgy halljuk, hogy Papén feladata a lengyel törekvések támogatása Buda­pesten, továbbá egy magyar-román szö­vetség előkészítése és a Magyarország és Jugoszlávia közti közeledés egy en­get ése. Politikai nyugdíjazások Németországban Berlinből jelentik: A Reichswehr hi­vatalos lapja vasárnapi számában fel­tűnést keltő nyugdíjazásokat közöl. A nyugdíjazott tisztek között szerepel há­rom admirális, a tengerészeti vezérkar több niagasrangu tisztje, akik a korha­tárt még nem érték el. Megbízható helyről nyert értesülések szerint ezek a nyugdíjazások politikai okokból folytatódni fognak, Blomberg hadügyminiszter Hitler egyenes kívánsá­gára a hadsereget meg akarja tisztítani azoktól a vezető állásban levő tisztek­től, aki.ket a nemzeti szocialista uralom a maga szempontjából nem tart telje­sen kifogástalannak. Gömbös Gyula miniszterelnök kor- mányralépésének második évfordulója alkalmából hétfőn este fél 9-kor ötven- perces rádiószózatot intézett a nemzet­hez. Szózatában összefoglalta kétéves kormányzása eredményeit és vázolta jövő programját. Beszéde ejején megemlékezett Horthy Miklós kormányzó — akkor még fő­vezér — Budapestre való bevonulásá­nak tizenötödik évfordulójáról, mint amely dátum o'.yan nagyjelentőségű esemény évfordulója, amely korszakét, szinte uj történelmet nyitott a nemzet életében. E súlyos 15 esztendő alatt a magyar nemzet megállta a helyéi a né­pek versenyében és ma a rend, a béke és a nyugalom országa. Munkáját — folytatta Gömbös — 95 pontból álló nemzeti munkaterv kibo­csátásával kezdte, amelyben világosan megjelölte a célokat, melyek felé a nemzetnek haladnia kell. A kormány munkájának célja: a nemzet megerősí­tése, erkölcsi és anyagi jólétének biz­tosítása. Poétikájának alapja: az öncélú nemzeti állam kiépítése. Ebből folyik külpolitikai irányvezetés is: megterem­teni és megtarta íi a világ megbecsülését a nemzet számára és olyan pozitiót viyni ki, amely az alkotó munkát, a békés fejlődést lehetővé teszi. Hangoztatta hogy mindezt csak egye­sült erőve', együttmunkálkdással érheti el a nemzet. Ezért legfontosabb bel­politikai célkitűzése: igazi nemzeti egy­ség megvalósitása. A kormány dolga nem volt könnyű: lelki depresszió, aggasztó államháztar­tási deficit, sivár gazdasági élet, a for­galom bénasága, a munka szünetelése, devizanehézségek, tőkehiány, nyugtalan­ság és még sok más akadály meredt eléje munkája kezdetén. Ezeket azon­ban lassan, kitartó munkával leküzdötte lés ma már gazdasági javulás utján va­gyunk. Pénzügyi po‘i ikájának vezető irány­elve a pengő értékének* megvédése volt, ami nemcsakhogy sikerült, de még fokozódott is, defláció nélkül. Külke­reskedelmünk főfeladatát terményeink el­helyezése képezi, amit nagyban előse­gített a római egyezmény, mely a vi­lágpiaci árnál jóval magasabb árat biz­tosított búzánknak az olasz és osztrák piacon. A gazdatartozásokat a kamatterhek csökkentésével könnyítették- Az iparfej­lesztést — főleg amely iparágak itthon nyersanyagot és fogyasztópiacot lelnek,- nagyfon osságunak tartja. A hitelélet örvendetesen fellendült és fokozott mun­kát, beruházásokat enged. A közigaz- ga'ás radona izálása folyik. Telepítéssel a hitbizomány korszerű reformjával uj független egzisztenciákat kivan terem- tei.L A közoktatás reformja, a köz­egészségügy megszervezése, az ország úthálózatának teljes kiépítése folyik. Külpolitikai téréi is a független ma­gyar állameszme, a nemzeti öncéluság gondolata vezeti. Békés eszközökkel küzd a revízióért és idegen uralom alá került véreink megvédéséért. Hála és szeretet fűz Olaszországhoz, mély és őszinte barátság Ausztriához, rokon- szenv és megbecsülés Angliához, Né­metországhoz, Lengyelországhoz, Bul­gáriához, Törökországhoz. Barátságot keresünk Franciaországgal is, de jogos igényeinkről még ennek a kedvéért sem mondunk le. Jóviszonyt, megértő együtt­működést óhajtunk a kisantanttal is. A választójog reformja készük Csak olyan választójogot tud elképzelni, amely a titkosság alapján áll és haladó-kon­zervatív szellemű. Az alkotmány meg­erősítésének módját a kormányzói jog­kör egyidejű kiterjesztésében látja. Ne higvje azonban senki, hogy a választó­jog reformjával az ország igazi súlyos problémái megoldást nyernek. Kormányzati tevékenysége súlypontjá­ba politikai kérdések helyett gazdasági és szociális kérdéseket helyez. Nagy akadályokat győzött le eddig és bár haladása lassúbb, mint szeretné, de két ! év munkájának eredményeire támaszkod­va reméli, hogy hamarosan végére érünk a sziklás, tövises útnak és a jövőben biztos lépésekkel haladunk előre, a bol- i dog Magyarország felé. 9 kormányzó ünneplése Budapestről jelentik: Zászlóerdő alatt mintegy kétszázezerfőnyi tömeg ünne­pelte az ügetőpályáin vasárnap délelőtt Horthy Miklós kormányzót Budapestre való bevonulásainak tizenötödik évfor­dulója alkalmából. Gömbös Gyula ün. népi beszéddel köszöntötte a kormány­zót, az egész nemzet hódolatát tolmá­csolva előtt, majd felkérésére a kor­mányzó megnyitja a Nemzeti Munka­hetet. Rövidesen átépítik a színpadot Nyolcezer pengőt kap a köz­ség a szinészegyesülettől Mint már jelentettük, az Országos Szinészegyesület az orosházi színpad átépítésére, megnagyobbitására hajlandó kölcsönképpen megfelelő összeget a köz. ség rendelkezésére bocsátani. Kunof István főjegyző legutóbbi budapesti útja alkalmával újabb megbeszélést folyta­tott Sebestyén Gézával, a Szinészegye­sület elnökével és határozott ígéretet kapott tőle arranézve, hogy 8000 pen­gőt azonnal folyósít az egyesület, amint Orosháza község annak felvételét, il­letve a szinpadépitést megszavazza és az errevonatkozó határozat jogerőre emelkedik. A dolog ilyen állása mellett a köz­ség képviselőtestületét rövidesen össze­hívják annál is inkább, mivel még más fontos Vigyek is várnak elintézésre. Négy ember a vonat kerekei alatt Budapestről jelentik: Borzalmas sze­rencsétlenség történt szombaton éjjel a pestszentlőriinc-soroksári utón: a lajos- mizsei személyvonat elütötte Lassan Jó­zsef fuvaros kocsiját, amelyen rajta ki­vid még hárman ültek. Lassáhét és Keresztesi Imréné gyárimunkásnőt da­rabokra végta a vonat, Garai Géza ke­reskedő is meghalt, mig Lassan — aki Ittasan hajtott a vonat elé — súlyosan megsebesült. Vámőrlők Soronkivül AZONNAL legprímább minőségben cserélünk! Búzát azonnali készpénzfizetésre és későbbi ármegállapításra LEGELŐNYÖSEBBEN VÁSÁROLUNK! A későbbi ármegállapításra behozott búzánál APADÁS CÍMÉN LEVONÁST NEM ESZKÖZLÜNK! Zsákokat buzabeszállitáshoz DÍJMENTESEN ADUNK! l ló rh-malom

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék