Orosházi Friss Ujság, 1934. december (23. évfolyam, 271-293. szám)

1934-12-01 / 271. szám

XXIII. évfolyam 271 szám ára 8 fillér Szombat, 1934 december 1 Előfizetési árak: helyben házhoz hordva negyed- írre 5 P, fél­évre 10 P; vi­dékre postán küldve negyed­évre 7 P, fél­évre 14 P. — OMSHffZI Megjelenik min­den nap korán reggel. Lapzárta éjjel 12 órakor, Hiidetési cüj elé­re fizetendő. Hirdetésekre vo­natkozó kérdé­sekre csak vá­laszbélyeg ellené ben válaszolunk. FÜGGETLEN POLITIKAI NAPILAP Szerkesztőség és kiadóhivatal: I FŐSZERKESZTŐ ÉS LAPTULAJDONOS: I Postatakarékpénztári csekksz. 12694 Orosháza, Torkos Kálmán-utca I Dr. II2ITI*f5S017SZKY3flH!0S I — — TELEFON 90 SZÁM — — Csehszlovákia háborúra készülődik? Erősíti határait, felemeli a katonai szolgálati időt Sikeresen folynak Rómában a francia-olasz tárgyalások jPárisbóI jelentik: A Temps római tudósítója szerint a francia—olasz tár­gyalásokon mindkét fél részéről igen nagy jószándék nyilvánul meg, ami előre is bjztositja a sikert. Cliambrun gróf római francia nagykövet állandóan szo­ros kapcsolatot tart fenn a Chigi- pa'o- tával. Földrengés Olaszországban és Jugoszláviában Anconából jelentik: Pénteken hajnal­ban négy órakor Anconában heves földrengést éreztek, amely húsz másod­percig tartott. Később egy második föld­lökés is következett. Az álmukból fel­riadt lakosok tömegesen tódultak az ut­cákra. A rengést, mint jelentik, Velencében, Triesztben és Zárában is érezték. Azt hiszik ,hogy a rengés fészke Jugoszlá­via területén volt. Eddig még nem tud­ják, hogy a rengés minő károkat oko­zott. Ma a reviziá ellen tüntet Románia Bukarestből jelentik: Bukarest összes harangjai megszólalnak ma a már jelen­tett revzióellenes tüntetésen. Az összes közhivatalokban munkaszünetet engedé­lyezett a kormány, hogy a tisztviselők testületi eg felvonulhassanak az utcákon. Az iskolák növendékeit is kirendel­ték. Erdélyben a magyar lakosság meg­okolt izgalommal tekint a mai nap elé. Uj helységjelző táblák bérűinél; az utakra A hivatalos lap a belügyminiszter ren deleiét közli uj helységjelző táblák fel­állításáról. A mostani táblák ugyanis a rendelet szerint nem elégítik ki a meg- növekeciett közúti forgalom következté­ben a sima, lehetőleg gyors és veszély- mentes közúti közlekedés előmozdításá­hoz fűződő érdekeket. Az uj tábláknak 40 cm- magasnak és 50—150 centiméter hosszúnak kell lenni. Újítás az is, hogy a táblához alul egy pajzs csatlakozik, amelyen fel lesz tüntetve a közút száma. A táblákat vasoszlopokon kell elhelyezni és egyelőre csak az állami, törvényha­tósági és törvényhatóság kezelésében ál­ló utakon kell felállitar.f. Londonból jelentik: A Morning Post prágai levelezője behatóan ismerteti Csehszlovákia katonai készülődéseit. Ki emeli ,hogy a csehek ellenségei a ka­tonáskodás bármilyen alakjának, de Cseh Szlovákia harcászati helyzete rendkívül gyenge. Csak a nyugati részen vannak ter­mészetes határai, a keleti oldalról alig lehet védeni. Ellenséges szomszédok ve­szik körül, mint például Németország, Lengyelország, Magyarország és Ausztria Az újabb külpolitikai fejlemények kö­vetkeztében — hitlerizmus, csehellenes sajtóhadjárat és a marseillei merény­letek — a következő háborús készülő­désekre szánta el magát: 1. Határai veszélyeztetett pontjain erő­Bukarestből jelentik: Ismét csak egy hajszálon múlt, hogy Károly román ki­rály megmenekült egy ugyanolyan gép­kocsibalesetből, mint aminő körülbelül tiz nappal ezelőtt fenyegette- A buka­resti népszínház közeléből egy őrült sebességgel száguldó kocsi robogott a király autója felé. A súlyos szerencsétlenséget ismét csak az udvari gépkocsi vezetőjének A vasárnapi teljes munkaszünet el­rendelése érdekében erőteljes társadalmi akció indult A mozgalmat most kiter­jesztik a vidékre is. Elsősorban a vi­déki városok iparosait és kereskedőit hívják fel ,hogy iv körözésével gyűjt­sék össze lakóhelyükön azt a kéthar­mad többséget, amely annak kérelmezé­sére kell, hogy ott helyben teljes ter­jedelmében életbeléptesse a hatóság a teljes vasárnapi munkaszünetet­Országszerte általános az a nézet, hogy erőteljes támogatásra számíthatna olyan mozgalom is, amely a vasárnapi hetipiacok és vásárok eltörlése érdeké­ben indulna meg. Nemcsak a piaci árusok, de a megyében élő baromfike­reskedők is örömmel üdvözölnék azt a kormányintézkedést, amely a vasár­döket, lövészárkokat és tüzérségi álláso­kat építtet. 2- A határokhoz túlságosan közeleső keleti-nyugati közlekedési útvonalak he­lyett uj transzverzális vasútvonalakat építtet a központhoz közelebb 3- Tartalékokat és műszaki anyagrak­tárt állj*! fel légihadereje számára. 4- Hadseregét gépiesitéssel teszi moz­gékonyabbá­5- A katonai szolgálati időt két évre emeli fel, ami növelni fogja a kiképzett tényleges állományt. Mindezek a javaslatok nagyon népsze­rűtlenek az országban, de azért a tör­vényhozásban nem ütköznek majd ko­molyabb ellenállásba. ügyessége hárította el, aki az utolsó pillanatban félrefaroltatta kocsiját. Az ismeretlen autó vezetőjét a tömeg is­mét meg akarta lincselni. A helyzet minden egyéb tekintetben is az előző incidens pontos mása volt. Bukarestben meg vannak győződve hogy a király elleni merényletkisérletről van szó és nem pedig puszta véletlenről. napi piacokat és vásárokat megszüntetné. Nagyon helyesen mutatnak rá arra, hogy félmunkát végeztek az előző kor­mányok, mikor az ezirányu kezdemé­nyezést abbahagyták és igy ma az a hely zet, hogy mig egyes közületek szom­batról és vasárnapról más napokra tet­ték át a vásárjukat, addig akárhány he­lyen még most is vasárnap vásároznak és ilyenkor tartanak hetipiacot is. A hét majd minden napjára eső pia­cozásban kimerült embereknek jóformán annyi idejük sincs, hogy legalább néhány órát otthon, szeretteik körében eltölt- senek. Arról pedig szó sem lehet a mai körülmények között, hogy vasár­napi fáradságos elfoglaltságuk mellett vallásos lelkiszükségletük kielégítésé­ről gondoskodhassanak. A közeljövőben módot keresnek a piacozók, hogy ezekre a körülmények­re fokozottan ráirányítsák az illetéke? tényezők figyelmét. Minden jogos re­ményük meglehet rá, hogy a vasárnapi vásárok és piacok eltörlése érdekében megindítandó mozgalmuk kellő támoga­tásban részesül nemcsak a közönség ,de a hatóságok részéről is s igy előbb, vagy utóbb mégis csak véglegesen s minden érdeket kielégítő módon rendezi a kor­mány ezt a kérdést. Helga szocialista vezérek fegyvert rejtegettek Berlinből jelentik: Az Angriff jelenti Brüsszelből: Fegyverrazziák voltak Ant­werpenben, Cientben és Lüttichben, de más belgiumi városokban is a szociál­demokrata szakszervezeti helyiségekben. Feltűnő nagymennyiségű puskát és revolvert foglaltak le. Köztük legmo­dernebb szerkezeiteket is, olyanokat, amilyeneket Belgiumban nem szabad gyártani. A fegyverek rejtegetése miatt sok szociáldemokrata vezetőt letartóztattak. Kalapáccsal ütött az ekraziira Budapestről jelentik: Tegnap délelőtt a Csukló-utca 3. szám alatti székesfő* városi üzemben Téglás István 26 éves lakatos munka közben ekrazittöltényre akadt. Kíváncsian nézegette, hogy mi lehet és kalapácsával megütögette. A töltény felrobbant és a lakatos bal ke- zeíejét leszakította. Nagy vasúti katasztrófa Olaszországban Turinból jelentik: Turin egyik kül­városi pályaudvarán Porta Susa állomá­sén csütörtök délután borzalmas vas­úti szerencsétlenség történt. A turin— milánói gyorsvonat a kijárati váltónál teljes sebességgel beleszaladt a Turin és Aosta között közlekedő sinautóbusz- ba, amely zsúfolásig tele volt utasokkal. A sinautóbusz izzé-porrá zúzódott. A benzintartály felrobbant s a szétroncsolt kocsi lángot fogott. Az utasok csak az ablakon át tudtak menekülni, mert az ajtókat eltorlaszolta a romhalmaz. Az első jelentések szerint a katasztrófának nyolcvan súlyos sebesültje van, akik közül többen a halállal vívódnak. Valamennyien másod- vagy harmadfokú égett sebeket szenvedtek. A gyorsvonat utasainak nem történt komolyabb bajuk­Isméé veszély fenyegette a román király életét Iüdsodfzben rohant aató a király autójának wwwwwwwwwwwvwwwwwwwwwwwwwwwwv Országos akció a teljes vasárnapi mankaszünetért fl baromfikereskedők és piaciárnsok szívesen lemondanának a vasárnapi piacról

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék