Orosházi Friss Ujság, 1935. január (24. évfolyam, 1-26. szám)

1935-01-01 / 1. szám

mJr XXIV. évfolyam 1 szám ára lO fillér S34SU Kedd, 1935 január 1 Előfizetési árak: helyben házhoz hordva negyed­évre 5 P, fél­évre 10 P; vi­dékre postán küldve negyed­évre 7 P, fél­évre 14 P. — ,gy Szeg'0 OftOSHJtZl FÜGGETLEN POLITIKAI NAPILAP Megjelenik min­den nap korán reggel. Lapzárta éjjel 12 órakor. Hirdetési dij elő­re fizetendő. Hirdetésekre vo­natkozó kérdé­sekre csak vá­laszbélyeg ellené ben válaszolunk. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Orosháza, Torkos Kálmán-utca FŐSZERKESZTŐ ÉS LAPTULAJDONOS : Dr. ÜIITLflSDIFSZKY 3ÉROS Postatakarékpénztárt csekksz. 12694 - - TELEFON 90 SZÁM - ­Kogf érdeklődéssel választották meg az a] község! képviselőket fi legtöbb kerületben kicsi volt a szótöbbség Soha nem tapasztalt nagyarányú ér­deklődés mellett zajlott le vasárnap Orosházán a községi képviselőtestületi tagvá asz.tás, melyre hetek óta hatalmas agitáció folyt egyik-másik kerületben. A legtöbb kern elben az óriási korteskedés következtében bizony nem valami nagy szótöbbséggel jutottak mandátumhoz a jelöltek, de igy is volt néhány kerület, ahol impozáns módon nyi atkozott meg a választók akarata a jelölt melled, igy fényes, győzelmet aratott az első ke­rületben Hézer Béla s a tizedik kerü­letben (ír- Mit asovszky János, akik a le­adott szavazatoknak több. mint 70 szá­zalékát kapták meg, ami annál értéke­sebb, mert ez az eredmény a választók tiszta meggyőződésből jött létre, mi­után a szokásos és mérsékelt agitáción kívül ezek ä jelöltek semmiféle moder­nebb választási technikával nem dolgoz­tak. Óriási szótöbbséggel győzött Zsoldos Péter is a népszerű Balassa János ta­nítóval szemben­Meglepő győzelmet aratott a Szöllők- ben két ellenjelöltjével szemben abszo­lút szótöbbséggel dr. Tafler Elek. Sok helyen mérges volt a választási harc, de seliolsem történtek meg nem engedett kilengések és ha néhol maradt is tövis az eredmény miatt a választók leikében, reméljük, hogy a sebek rövi­desen behegednek és az. uj képviselő- testület a község javára eredményesen munkálkodhat, mert általában az uj kép- üselptestü et értékes elemekből áll. Saj­náljuk dr. Bu.la Sándor kimaradását és hiányozni fog a közgyűlésből. Fu- lár János is, ami a gazdák között elke­seredést váltott ki, de megnyugtatásul szolgálhat számukra, hogy Gondos Jó­zsef és Ravasz József személyében .ki­váló embereket nyertek, akik mellett Győri István is bizonyosan derekasan meg fogja állani a helyét. Vége a harcnak, legyen békesség a köz érdekében! A szavazás részletes eredménye a kö­vetkező: I. választókerület. Leadtak 467 érvényes és 2 érvényte­len szavazatot. Ebből Hézer Béla 333, Szemenyei Pál 119, dr. Pálfi Dezső 14 szavazatot kapott. Póttagságra Nagy Al- bent 330, Verés Károly ll6, Gpmbkqtő József 12, dr. Palfi Dezső és Szemenyei PÍPál 2—2, Petrjk József 1 szavazatot kapott. Rendes iag Hézer Béla, póttag Ntágv Albert lett. !I- választókerület. t.eadtak 416 érvényes szavazatot. Eb­ből Gubicza Sándor 238, dr. Kovács Dezső 178 szavalatot kapott. Póttagságra Jeges János 207, Németh Mihály 194, dr. Kovács Dezső 2 szavazatot kapott. Rendes tag Gubicza Sándor, póttag Je­ges János lett. III. választókerület Leadtak 487 érvényes szavazatot. Eb­ből Kunos István 249, Futár János 238 szavazatot kapott. Póttagságra Szekeres József 249, Szemenyei István 236, Ku­nos István 2 szavazatot kapott. Rendes tag Kunos István, póttag Szekeres Jó­zsef lett. IV. választókerület Leadtak 451 érvényes és 1 érvénytelen szavazatot. Ebből Ravasz József 254, Demarfcik Ferenc 193, dr. Ravasz Antal 1 szavazatot kapott. Póttagságra vitéz Sz. Szabó Sándor 254, Horváth Mihály 191, Darók József, Soós Lajos, Ravasz József és Kocsondi József 1—1 szavazatot kapott. Rendes tag Ravasz József, póttag vi.éz Sz. Szabó Sándor. V. választókerület. Leadtak 644 érvényes és 1 érvény­telen szavazatot. Ebből Bayer István 333, Németh Antal 188, dr. Ravasz Antal 1 IS szavazatot kapott. Pót agságra Zsiga József 331, Strincz József 175, Darók József 133 szavazatot kapott. Rendes tag Bayer István, póttag Zsiga József lett. VI. választókerület Leadtak 363 érvényes és 1 érvény­telen szavazatot. Ebből Gondos József 160, dr. Bárány Aladár 142, Künstler Dezső 6! szavazatot kapott. Póttagság­ra Baki Antal 158, Farkas Antal 140, Hegedűs Mihály 60, dr. Bárány Aladár 2 és Szabó Pál 1 szavazatot kapott. Rendes tag Göndös József, póttag Baki Antal lett. VII. választókerület Leadtak 658 érvényes és 1 érvénytelen Szavazatot. Ebből dr. Tafler Elek 334, Jnstitoris György 207, Szemenyei Pál ll6 szavazatot kapott. Póttagságra N. Tóth Mihály 332, Bartha Ernő 204, G. Kiss József 115, Kaluzsa Mihály, Dé­nes István, Bálint István, Dénes Ferenc és Tarapcsik János 1—1 szavazatot ka­pott. Rendes tag dr. Tafl-r Elek, pót­tag N. Tóth Mihály lett. VIII. választókerület Leadtak 443 érvényes és 10 érvény­telen szavazatot. Ebből Zsoldos Péter 300, Balassa János 143 szavazatot ka- i pott. Póttagságra vitéz Bcnkő Sándor : 300, Horváth Imre 141, reldmann Jó- ; zsef és Szekeres István 1—1 szavaza­tot kapott. Rendes tag Zsoldos Péter, ! póttag vitéz Benkő Sándor lett. IX. választókerület. Leadtak 345 érvényes szavazatot. Eb- ! bői Győri István 187, dr. Bulla Sándor ! >58- szavazatot kapott. Póttagságra Kun Sándor 186, K- Németh Lajos 15S sza- ! va/atot kapott. Rendes tag Győri István, póttag Kun Sándor lett. X. váksztókerület. Leadtak 373 érvénves szavazatot. Eb­ből dr. Mitlasovszky János 262, Paulp- vics József 111 szavazatot kapott. Pót­tagságra Rácz Pál 254, Babarpzy Ele­mér 110 szavazatot kapott. Rendes tag dr. Mitlasovszky Jánósj" ’póttag Rácz Pál'lett. A két választás lezajlása után érde­kesnek tartjuk közölni, hogy a 20 vá­lasztott képviselőtestületi tag között újak a következők: dr. Torkos Béla, Tóth Ferenc, Kunos István, dr. Dénes János Ravasz Antal, dr. Kovássy Albert, Győ­ri István. Kiss János, Göndös József., Németh István, Zatykó Mihály, Vági István, a régiek közül újra mandátumot kaptak: Hézer Béla, Gubicza Sándor, Csizmadia András, Ravasz József, Ba­yer István, dr. Tafler Elek, Zsoldos Pé­ter, dr. Mitlasovszky János, Kimarad­tak a következők: Kun István, Tóth Pál, Jeges János, Tátzl Antal, Iványi Antal, Fú’ár János, Horváth Mihály, Künsztler Dezső, Szabó Mátyás, Babar- czy Elemér, Németh Pál, dr. Bulla Sándor. Csütörtökön előljáróválasztások Holnap alakul meg a képviselőtestület A községi képviselőtestületi tagok megválasztása megtörténvén, a járási főszolgabíró holnap délelőtt 9 órára alaku'ó közgyűlésre hívta össze a kép­viselőtestü et. Ez az ülés csupán for­rná is iesz. Felolvassák a községi kép­viselőtestület virilis és választott tag­jainak a névsorát és az elnöklő főszol­gabíró a képviselőtestü elet megalakul­nak jelenti ki. Csütörtökön délelőtt 9 órakor tartja ; a képviselőtestü’et ygyancsak a járási j főszolgabíró elnöklete mellett a jelölő I közgyűlését, amelyen az. albirói s a j többi elöljárói állásokra megejti a je­löléseket, aminek megtörténte után nyomban megtörténnek a választások, a- melyek a tiróvá'asztással kezdődnek. A bírót a főszolgabíró által jelölt három egyén közül választják a választópolgá­rok. Semmi kétség, hogy újabb három esztendőre az általános tiszteletnek és szeretetnek örvendő Baranyai Kálmánt választják meg egyhangúlag Orosháza község bírójává. A többi állásra a társaskörök beküld- ték ajánlataikat, de önként jelentkezők közül a képviselőtestület minden ál­lásra hármat jelöl és ezek közül választ a közönség. Ezek a választások előre- látható'ag hosszabb időt vesznek igény­be, mert minden elöljárói állás betöl­tésére névszerinti szavazást kértek. Egy esztendő népmozgalma Hz angahöngví hivatal statisztikája Az anyakönyi hivatal mindig az elsők között készíti el a lezárult esz­tendő népmozgalmi — születési, ha­lálozási és házasságkötési — statisz­tikáját. Az 1934-ik esztendő statisz­tikájából kiderül, hogy az elmúlt év­ben 415-en születtek és 390-en hal­tak meg a községben, a természetes szaporodás tehát 25 lélek volt. Há­zasságot 271 pár kötött az elmúlt évben. így egyszerűen elmondva nem so­kat jelent az anyakönyvi hivatal sta tisztikája. Ha azonban tiz év nép“ mozgalmi adatait állítjuk egymá8 mellé, mindjárt többet tudunk me& a község életéből. Megtudjuk azt, hogy tiz év óta a most befejeződött évben volt a legkevesebb születés. Ezzel szemben a halálozások és há­zasságok száma a középátlag körül alakult ki. A természetes szaporodást tekintve a rosszabb évek közé tarto­zott az 1934. esztendő. Itt közöljük egyébként az utolsó évtized részletes népmozgalmi sta­tisztikáját > Év Születés Halálozás Házasság 1925 544 399 315 1926 585 409 297 1927 564 418 298 1928 513 450 284 1929 501 437 269 1930 428 378 278 1931 431 41,6 250 1932 432 444 260 1933 455 345 22S 1934 415 390 271

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék