Orosházi Friss Ujság, 1935. február (24. évfolyam, 27-49. szám)

1935-02-01 / 27. szám

XXIV. év előfizetési árak: btlyben házhoz hordva negyed­évre 5 P, fél­évre 10 P; vi­dékre postán küldve negyed­évre 7 P, fél­évre 14 P, — ' ügye! \Ciravj*­■síség 32.2g ed ára 8 fillér Péntek, 1935 február 1 Megjelenik min­den nap korán reggel. Lapzárta éjjel 12 órakor. Hirdetési díj elő­re fizetendő. Hirdetésekre vo­natkozó kérdé­sekre csak vá­laszbélyeg ellené ben válaszolunk. rŰOUFTLEN POLITIKAI NAPILAP Szerkesztőség és kiadóhivatal: I FŐSZERKESZTŐ ÉS LAPTULAJDONOS: I Postatakarékpénztári csekksz. 12694 Orosháza, Torkos Kálmán-utca I Df. IIZITLf3S017SZKY3f)R0S I - - TELEFON 90 SZÁM - ­Buzakonferencia lesz Londonban Március közepén ül össze Budapestről jelentik: A nemzetközi buzakonferenciát, amelyet néhány hó­nappal ezelőtt Budapesten eredményte­lenül befejeztek, értesülésünk szerint március hó közepére Londonba * újra összehívják. A konferencián Magyaror­szág ismét képviselteti magát, jóllehet nem sok reményt táplálnak szakköreink az iránt, hogy az ellentéteket, amelyek az európai és a tengerentúli államok között fennállanak, elintézni iehessen. Hagy áraz Drinápolynál Ezer házai elvitt az ár Szófiából jelentik: Drinápoly város és a környék nag'yrésze viz alatt áll. Az eddigi jelentések szerint körülbelül ezer házat alámosott az árvíz, sok épü­let összeomlott és temérdek sok a haj­léktalan. A sodró árviz. magával raga­dott vasúti hidakat, háziállatokat és em­berekei is. A halottak számáról még nem jöttek hírek. Dél-Franciaország hó alatt Parisból jelentik: Dél-Franciaországból újabb nagy havazásokat jelentenek. Avignonban, Marseilleben, Toulonban és Toulouseban bőségesen havazott. Páris- ban ezzel szemben az idő teljesen tava- sziasra fordult. Az éjszaka esett az eső. Szombaton kezdődnek a japán-binai béketárgyalások Londonból jelentik: Sanghaiból érkező jelentések szerint a csahari összetűzés elintézésére irányuló béketárgyalások a kínai és japán megbízottak között feb­ruár 2-án kezdődjek meg a Jehol tar- tctmánybeli Tatanban. Nankingi hírek szerint Vangcsingvei, a nankingi kormány miniszterelnöke és Arijosi, Japán kínai követe a következő pontokban állapodtak meg: 1. A csahari incidenst elszigetelt ügy­nek tekintik. 2. Ticsimurót, a sanghaii vámhivatal volt japán főtitkárát visszahelyezik ál­lásába. London és Paris megegyezett A világpolitika nagy szenzációja Londonból jelentik: A kormány az éjszakai órákban az alsóházban minisz­tertanácsot tartott, amely a francia mi­niszterek londoni látogatásának előké­szítésével foglalkozott. A Times szerint a párisi angol nagy­követ és a francia külügyminisztérium között folyt megbeszélések tegnap dél­előtt formulatervezetet eredményeztek, a- rnely a két kormány megegyező nézetét fejezi ki a fegyverkezés kérdésében. A formula főbb vonásai a következők: Anglia teljes mértékben magáévá teszi a Rómában aláirt francia-olasz jegyző­könyvben foglalt nyilatkozatot, amely , megengedhetetlennek minősiti Némutor- j szág egyoldalú felfegyverkezési tévé- I kenységét. j A felek megerősítik az 1932 decem­ber 15-i öthatalmi nyilatkozatban fog­lalt egyenlőségi elv gyakorlati megva­lósításának szükségét. A javasolt megoldás abban áll, hogy a békeszerződés ötödik (leszerelési) fe­jezetének bizonyos szakaszait közös nyilatkozattal hatálytalanítsák, feltéve, hogy Genfben általános egyezmény jön létre, amely majd a végrehajtási biz­tosítékokat is magában foglalja. Szó van arról is, hogy a fennálló re­gionális egyezményeket általános euró­pai egyezménybe kebelezzék be. Né- . metországnak vissza kell térnie Genfbe ; hogy szerződéses korlátozásaitól meg- ; szabaduljon. Hz Unió nem csatlakozik a hágai döntőbírósághoz Vereséget szenvedett Roosevelt külpolitikája Newyorkból jelentik: A Roosevelt-kor- mány külpo'itikája súlyos vereséget szén vedett. A szenátusban ugyanis kéthar­mad többségre lett vo'na szükség annak az indítványnak az elfogadásához, hogy az -Egyesült Államok csatlakozzanak a hágai nemzetközi törvényszékhez. A szavazásnál meglepetésszerűen megbuk­tatták Roosevelt javaslatát, mert csu­pán 52-en szavaztak a csatlakozás mel- ’ lett, míg- ellene 36-an. A csatlakozásellenes csoport élén j Borah és Hiram Johnson tábornok áll- i tak. A hágai döntőbíróság kötelékébe ‘ való belépést a Népszövetség felé ve­zető útnak tekintették és éppen ezt akar­ták elkerülni. Shall szenátor beszéde végén a követ­kezőképpen fogalmazta meg az eluta­sítás indokolását: »Pokolba Európával! Csak azért akarnak becsalogatni bennünket a nem­zetközi törvényszékbe, hogy megszaba­dulhassanak amerikai adósságaiktól«. A szenátor szavait, valamint a szava­zásnak elutasító eredményét a karzat közönsége percekig tartó tapssal és éljenzéssel fogadta. II vidéki pénzintézetek hitelkeretének ientartása ti Pénzintézeti Központ akciója Budapestről jelentik: A hitelszervezet körében többizben felvetődött már a gondo'at, hogy a gazdaadósságok állami átvállalásából származó összegek kifi­zetését siettetni kellene, vagy legalább is olyan megoldást kellene találni, amely lehetővé tenné, hogy a bankok valami­lyen formában ezekhez az összegekhez mielőbb hozzájussanak. Több gondolat vetődött fel, hogy miképpen lehetne eze­ket a Szavatossági Bank közvetítésével kifizetésre kerülő összegek útját meg­gyorsítani. A munka természetszerűleg lassan haladt, mert teljesen egyéni el­bírálás alapján történik annak megálla­pítása, hogy a hozzájárulásokat közvet­len a vidéki intézet kapja-e meg, avagy a visszleszámitoló keretének csökken­tésére használják fel. Hozzájárul ehhez még az is, hogy nehéz munka annak megállapítása, melyek azok a hitelek, anielveket az állam magára vállalt. Igen érdekes és fontos akciót kezde­ményezett most a Pénzintézeti Köz­pont annak érdekében, hogy a vidéki pénzintézetek minél erőteljesebben a közönség rendelkezésére álljanak. Ar­ról van szó, hogy a P. K. arra törekszik, hogy a vidék hitelkerete az állami át­vállalások kifizetése után is csorbítatlan maradjon, tehát azok az összegek, a- melyeket ily módon kapnak meg a ban­kok, újabb hitelek kihelyezésére szol­gáljanak, ne pedig a visszleszámitoló keretek csökkentésére. Errevonatkozóan megkezdődtek már a Pénzintézeti Központban a tanácskozá­sok és előreláthatóan sikere is lesz ennek az akciónak. A fővárosi intéze­tek sem zárkóznak e! a gondolattól és így minden bizonnyal már a tavaszi hiielkampánv folyamán ezeket az össze­geket a vidéki intézetek rendelkezésére lehet bocsátani. Az állami adósságát- vállalás kérdése igy a legkedvezőbben oldódik meg. nalho lesz o népszövetségi famegbizott Budapestről jelentik: Eckhardt Tibor lemondása következtében a kormány­nak ismét nehéz kérdést kell megolda­nia: uj népszövetségi főmegbizottat kell keresnie. Értesülésünk szerint a miniszterelnök ugyan még nem foglalt véglegesen ál­lást abban, hogy Eckhardtnak a lemon­dását tudomásul veszi-e vagy sem, a valószínűség azonban amellett szól, hogy Eckhardt nem vonja vissza lemondását. Külpolitikai és diplomáciai körökben most megindultak a találgatások, ki lesz Eckhardt utóda Genfben. Úgy halljuk, hogy leginkább Walko Lajos volt külügyminiszter felkérésére lehet számítani. A kormányhoz közelálló körök sze­rint Walko ezúttal nem zárkózik el a megbízatás elől. A védettség előtti adósság sorsa Nem lehel megfizettetni a védett gazdával A budapesti tőzsde választott bírósága tegnap a gazdatársadalmat érintő ügy­ben hozott elvi jelentőségű Ítéletet. A per lényege a következő: A gazda, ki­nek birtokát már előbb védettnek nyil­vánították, 300 mázsa sörárpát adott el egy gabonakereskedőnek- Az áru le­számítása után a kereskedő visszatar­totta a pénzt, arra való hivatkozással, hogy a gazda még a védettség előtti időkből neki 4800 pengővel adósa, te­hát a sörárpa ellenértékét ezen adós­ság törlesztésére fordítja. A gazda a kereskedő ellen a tőzsdebiróság előtt a -*800 pengő kifizetésére .pert indított. A bíróság ítéletében kötelezte a keres­kedőt a teljes összeg és kamatainak ki­fizetésére, valamint az összes költségeik­ben is elmarasztalta. A megokolás sze­rint a védettséget elrendelő törvény szellemé! nem lehet másképpen magya­rázni, mint úgy, hogy a gazda régi tar­tozásainak fizetése alól mentesítve vaa s a folyó bevételek a megállapított ka­matok fizetésére, forgótőkéül, valamint az élet fenntartására szolgálnak.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék