Orosházi Friss Ujság, 1935. március (24. évfolyam, 50-74. szám)

1935-03-01 / 50. szám

XXIV. évfolyam 5"5arf^- ügyészség Sz2g2d ára 8 fillér ’ . . «^iMBimMMDüMMmMnHnannBMranDniiiai OBOSHítZI előfizetési árak: helyben házhoz hordva negyed­évre 5 P, fél­évre 10 P; vi­dékre postán küldve negyed­évre 7 P, fél­évre 14 P. — Péntek, 1935 március 1 Megjelenik min­den nap korán reggel. Lapzárta éjjel 12 órakor, Hirdetési díj elő­re fizetendő. Hirdetésekre vo­natkozó kérdé« sekre csak vá- laszbélyeg ellené ben válaszolunk FÜGGETLEN POLITIKAI NAPILAP Szerkesztőség és kiadóhivatal: I FŐSZERKESZTŐ ÉS LAPTULAJDONOS: I Postatakarékpénztári csekksz. 12094 Orosháza, Torkos Kálmán-utca ] Dl\ íKITL£ESÖ17SZKY3fínOS I-------TELEFON 90 SZÁM--------­A román parasztpáll szakit Vajdával Bukarestből jelentik: A tegnapi mi­nisztertanács helybenhagyta azt a tör­vényjavaslatot, hogy mindazok a kisebb­ségi tanárok és tanítók, akiket a román n elv tudásának hiányában felfüggesz­tettek állásukból, szolgálati idejüknek megfelelően nyugdijat kapjanak. A nemzeti parasztpárt szombatra öíz- szehivta a párt végrehajtó bizottsági ülését. Parasztpárti vezetőkörökben biztosra veszik hogy ezen az ülésen bekövet­kezik Vajda Sándor volt miniszterel­nök és a párt között a szakadás. Lupu dr. a Dimineata ma reggeli szá­mában írott cikkében szembeszáll Vaj­da Sándor volt miniszterelnöknek az oláh »Numerus clausus«-ró! szóló el­vével. A cikk politikai körökben rendkí­vüli érdeklődést keltett. Roosevelt újabb veresége Londonból jelentik: Roosevelt elnök újjáépítési hadjárata súlyos vereséget szenvedett. A Delaware állambeli Wil­mington város bírósága nagyfontosságu elvi döntést hozott abban a perben, a- melyet a kormány egy acéjvátiaiat el­len indított a munkások kollektiv tár­gyalási jogának érvényesitése végett. A bíróság hétheti izgalmas tárgyalás után kimondotta, hogy az újjáépítési törvény hetedik szakasza — amely a munkások kollektiv tárgyalási jogát biztosítja — alkotmányellenes és hatálytalan s a szóbanforgó esetre nem alkalmazható, Biddle, a Roosevelt-féle munkásügyi tanács elnöke kijelentette, hogy a kor­mány felybbezni fog a döntés ellen. Kétéves szolgálati idő Franciaországban Parisból jelentik: Pétain marsallnak a Revue des deux Mondes-ban megjelent fejtegetései a francia katonai helyzetről és a katonai szolgálati idő felemelésé­nek szükségességéről az egész francia sajtóban élénk visszhangra találtak. Az egész sajtó egyhangúlag méltányolja a marsall érveit és a katonai szolgálati idő­nek két />vre való felemelését elengedhe. tétlennek tartják. Weigand volt genera­lisszimusz, aki a katonai szolgálati idő felemeléséről szóló javaslatot mintegy örökségképpen hagyta a vezérkarra, kö­vetkezőképpen nyilatkozott a Petit Journalban: — A kétéves szolgálati időt elrendelő tprvénv Franciaország számára életkér­dés. hitler átvette a Saarvidéket Egész nőmetorszdg ünnepi! ma az átvételt Saarbriickenből jelentik: Knox, a saar- vidéki kormányzóbizottság elnöke, teg­nap délben féltizenkét órakor hivatalosan átadta a Saar vidék rendőri végrehajtó hatalmát Saassen kormányelnöknek, a né met birodalmi kormány meghatalmazQÍy jának- Az átadás után Saassen a/ uj ha­tósági vezetőket beiktatta hivatalukba. A Saarvidéken mindenütt lázas tevé­kenység tapasztalható- Mindenfelé nagy sietséggel igyekeznek befejezni az elő­készületeket a végleges, nagy felszaba- ditási napra. Az átadás részben már megtörtént. A birodalom minden részéből kiilön- voriatokon érkeznek a vendégek az ün- : nepre. Nagyon sokan jönnek autón is. Saarbrücken főbb útvonalain a nagy autótorlódás miatt alig lehet közlekedni, az utcákon állandóan nagy tömeg hul­lámzik. A Saarvidék kormányzótanácsa tegnap délután átadta a hatalmat a Népszövet­ség hármasbizottságának és ma veszik át a németek. MMNWMMWM Még nem biztos Simon moszkvai útja R németektől függ a végleges döntés Parisból jelentik: A Paris Soir lon­doni tudósítója jelenti, hogy az angol kormány szerda délelőtt elfogadta a szovjetorosz kormány meghívását, a- mely közvetlen orosz-angol tárgyalások megindítását célozza- Prágából és Var­sóból hasonló meghívást nem kapóit az angol kormány. Sir John Simon kül­ügyminiszter egyedül utazik Berlinbe és Moszkvába, mig Anthony Eden titkos főpecsétőr Lengyelországba, Csehszlová­kiába és esetleg Ausztriába látogat Londonból jelentik: Úgy látszik, ko­raiak voltak azok a hírek, hogy az angol minisztertanács Sir John Simon külügyminiszter moszkvai látogatása mel lett döntött. A Daily Telegraph diplo­máciai tudósítója a leghatározottabban állítja, hogy a minisztertanács nem ho­zott ilyen döntést, mert a miniszterek jórésze ellenzi a moszkvai meghívás el­fogadását. Ezeknek a minisztereknek az a né­zetük, hogy abban az esetben, ha az angol külügyminiszter mindjárt Berlin utár Moszkvába .utaznék, Németország ebber barátságtalan cselekedetet látna s így csökkennék annak esélye, hogy Németországot rá tudják birni az angol­ban; D javaslatokhoz való csat’akozásra. Az angol kormány éppen ezért végleges döntését a meghívás ügyében Sir John Simon berlini tanácskozásainak eredmé­nyétől tette függővé­Irányított sertéshizlalás 7 fi gazdák szerint nincs szüftsőg teizgeriimportra Budapestről jelentik: Nagy meglepe­téssel fogadták gazdakörökben azt a hirt. hogy a kormány lehetővé teszi egye? vidékek részére a tengeri beho­zatalát. A tavalyi termés az adatok sze­rint 22 millió mázsát tett és az elmúlt hat esztendő szükségletadatai szerint a bel földi fogyasztás 17 miliő mázsa kö­rül alakul. Idén a sertés-, illetve zsir- értékesités következtében a sertéshizla­lás jelentősebb volt, több tengerit hasz­náltak fel, de a gazdaérdekeltségek sze­rint még így is jelentős készleteknek kell az országban tárolniok és igy ten­geri behozatalára — ha az engedély meg is van —, nem igen lesz szükség- A hizlalásba állított sertések száma kü­lönben az elmúlt napokban már csök­kent. Ez egészséges jelenség, mert a felhajtás már igen nagy volt és kér­déses volt, hogy sikerül-e elhelyezni a sertéseket, illetve a zsirt é» a húst. Janu­árban már körülbelül a tavalyinak há­romszorosára emelkedett a sertésfelliaj- tás Budapesten és éppen ezért az. ille­tékes tényezőket is foglalkoztatta már a kérdés, miképpen lehet a túlzott fel­hajtásnak gátat vetni, vagy legalább is szabályozni a kérdést. Úgy értesülünk, hogy agrárkörökben most felvetődött a sertéshizlalással kapcsolatban az irá­nyított gazdálkodás gondolata és rend­szert, szabályozást szeretnének ezen a téren alkalmazni. A bizományosok máris megkezdték a budapesti piac sertésfelbajtásának sza­bályozását, azonban ez nem elégíti ki a gazdákat, sőt ellene szegülnek. Azt hirdetik ugyanis, hogy a felhajtás szabá­lyozása elsősorban gazdafeladat és a bizományosok esetleg a magvk üzleti célja szerint hajthatják végre. Most dolgoznak gazdakörökben azokon a terveken, amelyek' a sertéshizlalást a felhajtást és értékesítést egységesen ol­danák meg és arra a nehéz feladatra is vállalkoznak ..hogy ez a mindenkori pi­aci helyzetnek megfelelően történjék- Úgy értesülünk, hogy már kialakult tér vek vannak, amelyeket egész bizalmas körökben vitatnak meg az agrárvezé­rek és azután a kormány elé terjesztik. A kormány maga is foglalkozik ezekkel a tervekkel, mert a túlzott sertéshizlalási az értékesitési nehézségekre, való te­kintettel most már káros is lehet. Két hid épül az Aranyszarv tőié Isztanbulból jelentik: Legközelebb nagyszabású városfejlesztő tervek meg­valósítására kerül sor. A kikötőt ki­szélesítik az Aranyszarv fölé két hi­dat építenek s földalatti villamosvasutat vezetnek a város középpontjából a kör­nyékre. Az építkezéseket Ehlgoetz né­met tanár tervei szerint hajtják végre. Elsüllyedt egy angol hajé Newyorkból jelentik: Az. Európa, ai American Banker és a Blomedyk gőzös tízórai kutatás után rádión jelentették, hogv semmi nyomát sem találták a ve- szélvben lévő »Blairgowie« angol ha­jónak. Attól tartanak, hogy a gőzös hu­szonnyolc főnyi legénységével elsüly- Iyedt az Atlanti óceán közepén. Március 11-én tart ülést a közigazgatási bizottság Békésvármegye közigazgatási bizottsá­ga március havi rendes ülését március 11-én, hétfőn délelőtt 9 órakor tartja meg Fáy István dr. főispán elnöklete alatt. A közigazgatási bizottság ülésén a szokásos havi jelentések kerülnek tár gyalás alá. wwwwwwwwwwwwwwwwwwww Az OHSK vacsorája Átadták a kitüntetéseket Tegnap este tartotta ünnepi vacsorá­ját az Ipartestüietben az. Orosházi Hódy Sakk Kör, amelyen számosán vettek részt a sakk barátai közül. A vacsorán adta át Weisel Samu, a Magyar Sakk- szövetség déli kerületének társelnöke az 1934. évi kerületi bajnoki verseny győz­tes résztvevőinek a kerületi bajnoki érmeket az OHS Körnek pedig a baj­noki oklevelet, amelyet az egyesület ne­vében Hézer Béla elnök vett át és köszönt meg. A vacsorát villámtorna kö- vette, amely lapzártáig nem fejező-1 dött be.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék