Orosházi Friss Ujság, 1935. április (24. évfolyam, 75-97. szám)

1935-04-02 / 75. szám

XXIV. évfoi előfizetési árak: helyben házhoz hordva negyed­évre 5 P, fél­évre 10 P; vi­dékié postán küldve negyed­évre 7 P, fél­évre 14 P. ­tót a»1 og,cS ,xség S*efir ára 8 fillér Kedd, 1935 április 2 Megjelenik min­den nap korán reggel. Lapzárta éjjel 12 órakor. Hirdetési dij elő­re fizetendő. Hirdetésekre vo­natkozó kérdé­sekre csak vá­laszbélyeg ellené ben válaszolunk. PŰQGETLEN POLITIKAI NAPILAP Szerkesztőség és kiadóhivatal: Orosháza, Torkos Kálmán-utca T Dr. FŐSZERKESZTŐ ÉS LAPTULAJDONOS: HHTLfiSOVSZXY3ÄHOS BsnsEäia* Postatakarékpénztári csekksz. 12694 - - TELEFON 90 SZÁM - ­Csizmadia András győzelmével végződött a választás Csizmadia András 6139, Ravasz Antal 4792 szavazatot kapott — Szótöbbség 1347 -- nyugodtan folyt a szava­zás — Este nyolc óráig csaknem 11 ezer választó le­szavazott — Csizmadia András átvette a mandátumot Heteken át tartó ádáz és nagyon sokszor személyeskedésbe is átcsa­pott korteskedés után vasárnap képviselőt választott az oros­. házi választókerület. A választás mindvégig nyugodt és higgadt lefolyású volt, bizonyságul szolgálván arra, hogy Orosháza és környéke józan népe nem engedi ma­gát elragadtatni s az indulatok nem lehe'ner úrrá önmérséklete fölött. Nem vo t politikai küzdelem az egész választási harc, hiszen nem politikai elvek csaptak össze, hanem Csizmadia András edd gi képvi elő ellen folyt a harc, aki el­len épen osztályos társai között tá- m dtak pár ütők és csupán irigyke­dő bői régi hívei sorából rekrutáló- d tt az a párt, mely egy tősgyöke­res és kö tiszte etben álló orosházi gazdálkodó képzelt és rokonszenves sarjadékát állította ve’e sz mben el­lenjelöltként. Nem politikai e'v: k csaptak össze, hizen a választási küzdelemben résztvett pártok egyike sem fedi az orosházi v riasztó erület közönsége jó részének a gondolkozását és hogy mégis nagy vo t, nagyobb, mint va­laha is az érdeklődés a választás iránt, az annak tulajdonítható, hogy az ellenzéki választók jó nagy része k fejezést akart adni a Csizmadia András személye iránt való megbe­csülésének és tüntetőleg a zászlaja alá sorakozott, hogy a háláját iránta lerója azért, hogy eddigi képviselő­sége ideje alatt akkor, amikor kerü­lete és annak lakossága érdekeiről volt szó, mindig az egész lakosság és nem egy párt képviselőjének tekintette magát. De nagy volt az érdeklődés azért is, mert a Csizmadia And ás el­lenes párt példátlan nagy buzga­lommal dolgozott, ami, ha rászolgált is a kritikára az a nem politikai, na- nem személyi ok, amely ezt a pár­tot Orosházán létrehozta, — igen tiszteletreméltó, mért azt bizonyítja, hogy jelöltjük jóhiszemű vállalkozá­sát nem kihasználni akarták Csiz­madia András elleni irigykedésük kimutatására, hanem komolyan akarták és lelke­sedéssel munkálták a Ra­vasz Antal győzelmét. Egyfelől a Csizmadia András irán­ti megbecsülés, valamint önzetlen közéleti munkássága iránti hála meg­nyilatkozása, másfelől pedig a Ra­vasz Antal mellett kifejtett fáradha­tatlan korles agitáció oko ti azt, hogy a választók olyan számmal szaval­tak le, amilyen nagy számmal r. ég egyetlen egy választás alkalmával sem és épen ezért Csizmadia András győzelme szebb volt, mint bármikor, de szebb volt különösen azért, mert mostani győzelme nem politikai si kér volt, hanem kizárólag Csizmadia And­rás személyének szólt az a diadal, amelyet az ellenzéki szavazók hoz­tak meg számára akkor, nvkor ré­gi hívei közül több, mint kétezer elhagyta. De ha igazságosak akarunk lenni, azt is meg kell állapítanunk, hogy Ravasz Antal nem bukott el a választáson, mert olyan menyiségét kapta a sza­vazatoknak, amilyennel egyetlen ki­sebbségben maradt jelölt sem de e kedhetett. Csizmadia András 6139 szavazatával szemben a Ravasz An­talra esett 4792 szavazat igazolja, hogy Ravasz Antal személye tiszte­letnek örvend a kerületben és kisebb­ségben maradásának oka csupán az, hogy annak a pártnak a szem fényvesztő politikája, amelynek zász­lajával indult a küzdelembe, nem rokonszenves az orosházi ellenzéki választók előtt, akinek a nag>obb része igy Csizmadia András szemé­lye, kizárólag az ő személye miatt inkább csatlakozott a kormánypárt mellé. Most pedig vége a harcnak. Le­gyen békesség és egyetértés a haza és elsősorban Orosháza község és annak polgárai javára. Annak a szét­húzásnak, amely a gazdatársadalom A választás az alábbiakban számolunk be: A választás Orosházán. Gádoroson és Szenteíornyán az össze; szavazatszedő küldő tségek előtt 8 órakor megkezdő­dő t és mindvégig a legnagyobb rendben folyt úgy, hogy sehol sem történt sem­miféle rendzavarás, még csak élesebb szóváltás sem. A szavazatszedő küldött ségek működése ellen sem merült föl komolyabb panasz, arai mégis előfor­dult, a választási ideges hangulatnak volt a következménye. Orosháza község képe élénk vo't. Mindkét párt autói s kocsijai szakadat­lanul szállították a szavazókat és nagy apparátussal és lelkiismere es pontosság­gá: működő t mindkét páti választási i O- dája. A szavazatok eredményét nagy kíván­csisággal várta az érdeklődők nagp tö­mege a Kossüth-téren, ahol időnként hangszóróval hirdették ki. A szavazás kezdetétől fogva 411 ndőan Csizmád! 2 András vezetett. Délelőtt 10 órakor már látszott, hogy a szavazatszedő küld ttségek igen gyo*- san dolgoznak, mert két óra alatt a i4 küldő tség előtt összesen 2439 vá­lasztó szavazott le s ekkor a szavazatok igy ozlotak meg: Csizra dia 1434 Ravasz 1005 Csizmadia András szótöbbsége ekkor 420, ami déli 12 órakor némi emelkedést mutat, mert ekkor Csizzn da 2487 Ravasz 1908 szavazattal rendelkezik és a Csizmadia szótöbbsége 579, ami azonban vissza, esést mutat az első két óra lendü'eté- vel szemben. Nyilvánvaló ,esz, hogy a Ravasz-párt igen erős. Ekkor már lát­szik, hogy a kimondottan g zebkerületekben Lgjebb iBetk.a egyenlő arányú szavaitokra ktiet számítani. Í ban a választási harc a’att keletke­zett, meg kell szűnnie épen a gazda­társadalom érdekében. lefolyásáról Ezekkel szemben azonban igen erős a Csizmadia András pártja Szentetor- nya mindkét kerületében és a gyopárhaí- mi—rákóczitelepi—bónumi körzetben. A kora délutáni órákban észrevehető«® megtorpan a Csizma ii-párt, azonban csakhamar uj lendületet nyer és 2 órakor ez a szavazatok állása: Csizm:<fia 3922 R.vasz 3102 Csizmadia András szótöbbsége 820. A most következő egy óra a legkritiku­sabb. Ha sikerül megtartani a többsé­get, biztosra vehető a Csizmadia And­rás győzelme, ha azonban csökken, számolni kel! Csizmadia bukásával A körzeti párthelyiségekbői azonban biztató jelentések érkeznek, de azért in* gatottan várja a Csizmadia-párt vezér- j kara, h#gy 3 órakor mit mutat a szavazatok állására vonat­kozó jelentés, ami a következő: Csizmadia 4563 Ravasz 3571 Csizmadia szótöbbsége tehát növ*- kedett és most 992. Választási szakér- ' tök most már biztosra veszik Csizmadia győzelmit, | de kevés szótöbbséget jósolnak^ ami­kor azonban 4 órakor befutnak a jelen­tések és megállap tják, hogy C L mánia András szótöbbsége emelkedett, már biztos Csizmda 1000 szótább- sége. Ekkor már sok szavazókörben kitűz­ték a zárórát, de a község belterül#, tén még nagy lendülettel dolgozik mind* két párt. 5 órakor a beérkezett jelentésekből a következő helyzetkép alakul tó.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék