Orosházi Friss Ujság, 1935. június (24. évfolyam, 124-146. szám)

1935-06-01 / 124. szám

XXIV. évfolyam 124 szám ára S fillér Szombat, 1935 junius 1 v iőfizetési ( elyben há ordv« neg_ .m 5 P, *ei- érre 10 P; vi­cékre postán küldve negyed- Iné 7 P, fél- írre 14 P. ­r*­Megjelenik min­den nap korán reggel. Lapzárta éjjel 12 órakor, Hirdetési díj elő­re fizetendő, Hirdetésekre vo­natkozó kérdé­sekre csak vá­laszbélyeg elleni ben válaszolunk, FÜGGETLEN POLITIKAI NAPILAP Szerkesztőség é3 kiadóhivatal: I FŐSZERKESZTŐ ÉS LAPTULAJDONOS: I Postatakarékpénztári csekksz. 12694 Orosháza, Torkos Kálmán-utca I Dl*. IRIYLHS017SZKY3ÍÍROS I - - TELEFON 90 SZÁM - ­Újabb ítéletidő Szentesen és (kakán Hagy ttémhedési por Kassán Tizenegy magyart súlyosan elítéltek Kassáról jelentik: A kerületi törvény­szék 8 napig tartó tárgyalás után pén­teken Ítélkezett 11 kémkedéssel vádolt a'sómihályi magyar lakos fölött. A bí­róság a vádlottakat egy évtől 13 évig terjedő fegyházra Ítélte. Bethlen hibiSltEchhordttal Levélválfás utján történi a szenzációs belpolitikai esemény Budapestről jelentik: Bethlen István gróf és Eckhardt Tibor kibékülése, amelyről politikai körökben napok óta beszéltek, csütörtökön megtörtént. A bé­kekötést, amely levélváltás alakjában folyt le, megelőzte a Független Kis­gazdapárt szerda esti értekezlete. Ezen a párt kimondotta, hogy továbbra is fenntartja független ellenzékiségét s ezt az országgyűlésen ezentúl még határo­zottabb for'rrrában juttatja kifejezésre. Kimondta a párt azt is, hogy bizonyos kérdésekben esetről-esetre megállapodást, sőt fegyverbarátságot is köthet akár az egész ellenzékkel is s ilyenkor közös vezetéssel indulhat küzdelembe. Általá­nosságban azonban fenn óhajtja tartani a párt teljes különállását. Ezekután tör­tént meg a levélváltás, amelyet még bizonyos eszmecserék is megelőztek. Legalább 17.G pengős búzaárat biván a mezőgazdaság Budapestről jelentik: Az elmúlt he­tekben újbúzában is történtek kötések a piacon. Egyes nagyobb cégek és mal­mok vásároltak körülbelül 14 pengős áralapon. Most olyan hírek érkeznek a vidékről, hogy ott az uj búzáért ugyan, csak 14—14.50 pengőt fizetnek. Ezt az árat a mezőgazdasági érdekeltség rend. kívül alacsonynak tartja és annak a kí­vánságnak ad kifejezést, hogy a kor­mánynak a mezőgazdaság számára leg. alább is 17.6 pengős feladóállomási bú­zaárat kellene biztosítani, mert a me­zőgazdasági társadalom csak igy jutna az önköltségi áron felül csekély ha­szonhoz. Az uj búzaár megállapitása természe­tesen az Ausztriával és Olaszországgal kötendő buzamegállapodásoktól is függ, mert figyelemmel kell lenni az export- búza olyan árszínvonalára, amely biz­tosítja versenyképességünket a külföldi piacokon az egyéb külföldi búzákkal szemben. Halottja és sebesffltjei A napokban jelentős lépések történtek a keddi jégvihar károsultjai érdekében. Dr. Bulla Sándor főjegyző a csorvási zászlóavató ünnepség alkalmával érint­kezésbe lépett dr. Fáy István főispán­nal és közbenjárását kérte a jégkáro­sultak részére kormánysegilség kieszköz­léséhez. A főispán intézkedésére tegnap Oros­házán járt Márky Jenő vármegyei gaz­dasági felügyelő és bejárta a járás jég- kársujtotta területeit. Megállapitása sze­rint az orosházi határban, főleg a monori részen mintegy kétezer katasz- trális holdnyi terület termését verte el a jég és ebből mintegy 800—1000 hol­vannak az orkánnak dón százszázalékos a kár. A károsult gazdák összeírása megindult és folyik abból a célból, hogy vetőmagsegélyt, illetve hitelt kapjanak. Dr. Fáy főispán Budapestre utazott, hogy a gazdasági felügyelő jelentése alapján eljárjon a földmivelésügyi mi­niszternél a károsultak részére kuko­rica. köles és mohar vetőmag kiutalása érdekében. Addig is, mig a kormány segítségét a gazdák igénybe vehetik, a környékbeli uradalmaktól kapnak vető. m»got méltányos áron és hitelre. A gáspárteleki Geist-uradalom már fel' is ajánlott a gazdáknak 25 mázsa köles­vetőmagot későbbi fizetés ellenében. Mexikó ekéket csinált az ágyukból Newyorkból jelentik: Mexikó kormá­nya annak jeléül, hogy békés politi­kát követ, az állami ágyugyár feles­leges ágyukészletének fémanyagából' tíz­ezer ekét készíttet, amelyeket a hadügy­minisztérium kisgazdáknak fog olcsón eladni. Megölte az áram Budapestről jelentik: A Ganz Villa­mossági Rt. fényutcai gyárának egyik lakatosmühelyében halálos szerencsétlen, ség érte Zornbori László 30 éves mun­kást. Hozzáért a magasfeszültségű for­rasztópálcához s az áram lesújtotta. A kihívott mentők már csak a beállott halált tudták megállapítani. A rendőr­ség megindította a nyomozást, hogy tér. hehe valakit felelősség Zombori László halála miatt. MMMMMMMMINIÍWMIMMIM üégleg likvidálják az 19Z0-as földreformot Budapestről jelentik: A kormány pénzügyi programmjának egyik lénye­ges alkotórésze a gazdaadósságok vég- leges rendezése. A végleges rendezés ügyében a mezőgazdasági érdekeltség éppen az elmúlt napokban foglalt állást. Értesülésünk szerint a kormány szándéka az, hogy a gazdaadósságok rendezését egybekapcsolja az 1920-as földreform végleges likvidálásával. A mezőgazdaság értesülése szerint a mostani rendelet le­járta, vagyis október 31-ike előtt a gaz­daadósságok rendezésével kapcsolatban az 1920-as földreform végrehajtásának teljes likvidálása is megtörténik. RÖVNJJHREK Kánya Kálmán külügyminiszter tegnap este hazaérkezett külföldi útjáról. XI. Pius pápa tegnap ijpnepelte 78. születésnapját. Oslóban a magyar amatőrválogatott futballcsapat 2:0-ra kikapott a norvég­től. Keletafrikai gyarmatainak védelmére az olasz kormány tegnap három újabb hadosztályt mozgósított. Párisból vasárnap óta 225 millió frank, értékű aranyat szállítottak el Londonba. A német birodalmi kormány az angol kormánynak — kívánságára — átnyúj­totta légi Locarno-tervezetét. Szentesről jelentik: Pénteken délután óránként megismétlődött az eső és 5 óra tájban ismét hata’mas jégeső esett. A villám több helyen lecsapolt, igy a pályaudvar pályamesteri irodájába is, ahol Borús László páiyamestert és Be- rezvai László kőmüvessegédet megsebe­sítette. Borús sérü’ése kevésbbé súlyos, Berezvainak azonjáan mindkét karja és lába megbénult. Mindkettőjüket kór­házba vitték. Makóról jelentik: Csütörtökön dél­után hatalmas szélvihar tombolt a kör­Megbukott a Flandin-kormány Bouisson az uj miniszterelnök Nem lesz frank-devalváció nyéken. A Maroson egy uszályvontató munkáscsoportot nagy hullám borított el, amely Petrecz Pál 23 éves hajósle­gényt a folyóba sodorta. Nem tudták kimenteni és még holttestét sem találták meg. A vihar sok nagy fát kicsavart és a villamoste.ep hűtőtornyát ledöntötte, amely a telefonvezetékre zuhant. A vá- rosban másfél óráig nem volt áram. A Tóth-fatelepen egy 30 méteres szin te. tejét letépte és 50 méternyire röpítette a szélvész. Párisból jelentik: Szenvedélyes és he- lyenkint viharos vjfa után a kamara tegnap hajnali félkét órakor 353 sza­vazattal 202 ellenében elvetette Flandin miniszterelnök pénzügyi és gazdasági ja­vaslatát. Az eredmény kihirdetése után a kormány tagjai Herriot vezetésével kivonultak a teremből és egyenesen az Elyséebe mentek, hogy benyújtsák az egész kabinet lemondását Lebrun köz- társasági elnöknek. (Flandin, aki részt- vett ugyan a vitában, rosszul érezte ma­gát s azért nem ment el az államfőhöz.) Éjfél után 2 órára járt az idő, mikor a miniszterek az elnöki palotába érkez­tek. Az államfő az éjszakát ébren töl­tötte, hogy megvárja a döntő szava­zást. Nyomban fogadta a minisztereket és tudomásul vette a lemondást, amelyet Herriot terjesztett eléje. A Flandin-kor­mány tehát, amely Í934. november 8- án alakult meg, hathónapig és 21 na­pig élt. elnök pénteken délelőtt 9 ódakor ki­hallgatáson jelent meg a köztársasági elnöknél. Lebrun elnök felajánlotta Bouissonnak a kormányalakításra szóló megbízást. Bouisson a megbízást elfo­gadta. Úgy látszik, hogy a képviselőházi ve­reség nemcsak a kormány, hanem a fiánk átértékelését célzó mozgalmat is halálosan sújtotta. Bouisson — h\r sze­rint — programmjára tűzte a frank tel­jes megvédelmezését. Párisban minden más pénzügyi programm megvalósitha- tafiannak tűnik. Addig is, mig a kormány megalakul, a foíyóügyeket intéző Fián. din-kormány meghozta a kellő intézke­déseket, hogy az üzérkedés ne használ­hassa ki az átmeneti órák idegességét. Bouisson dezignált miniszterelnök be­fejezte a miniszterjelöltekkel folytatott tárgyalásait. Az Elysée-palotába menet kijelentette, hogy az éj folyamán meg- a’akitja kormányát. Pirásból jelentik: Bouisson kamarai Vetőmagsegétyt bérnek a jégkdrosulf gazdáknak Folyik a károk becslése és összeírása

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék