Orosházi Friss Ujság, 1936. január (25. évfolyam, 1-22. szám)

1936-01-01 / 1. szám

fi XXV. évfolyam 1 szám Ara ÍO fillér Szerda, 1S3G január 1 FÜGGETLEN POLITIKAI NAPILAP Megjelenik min­den nap korán reggel. Lapzárta éjjel 12 órakor, Hirdetési díj elő­re fizetendő, Hirdetésekre vo­natkozó kérdé­sekre csak vá­laszbélyeg ellené­ben válaszolunk, előfizetési árak: helyben házhoz hordva negyed­évre 5 P, fél­évre 10 P, vi­dékre postán küldve negyed­évre 7 P, fél­évre 14 P. Szerkesztőség és Orosháza, Torkos Vargha Imre a legfőbb számvevőszék elnöke Magyap-csehszlováli árucsere- és fizetési egyezmény Iparcikkeket is szállítónk a esetieknek A Magyar Távirati Iroda jelentése sze. rint a magyar kormány és a budapesti csehszlovák Jcövetség között jegyzék- váltás folyt az 1936. évi árucsere- és fizetési forgalom részleteinek megálla­pításáról. A jegyzék szerint a ma kez­dődő esztendőben 36 ezer darab hizott sertést, 516 vagon szalonnát és sertés­zsírt, 9500 jifhot, 1500 lovat és még igen sok mezőgazdasági terményt szállít, hatunk ki Csehszlovákiába. Érdekes a jegyzéknek az a pontja, amely Magyaror. szág részére 22 millió csehkorona értékű iparcikknek, főként gépgyári terméknek Csehszlovákjába való szállítását teszi le­hetővé az 1936. esztendőben. ölasz intés Európa államaihoz . Nincs újság a harctereken Rómából jelentik: A Giornale d’ítalia mai számában figyelmezteli az európai államokat, hogy ne. szállítsanak fegy­vert Ethiopiának, mert ezzel csak azt érik el, hogy Olaszország kénytelen lesz súlyosabb békefeltételeket szabni. A modern fegyverekkel felszerelt ethiop hadsereg mind elbizakodottabbá és vak­merőbbé válik s ez a viszály elintézését nemcsak hogy kitolja, de nehezebbé is teszi. Római hivatalos jelentés szerint újab­ban se az eritrCai, se a szomáli hadszín­téren nem történt emlitésreméltó ese­mény. Egy esztendő anyakönyvi forgalma Heiven fővel szaporodott a lakosság lélekszáma Budapestről jelentik: A kormányzó a legfőbb állami számvevőszék elnökévé Vargha Imre dr. nyugalmazott pénzügy­minisztériumi államtitkárt nevezte ki. MEGALAKULT az uj spanyol kormány Madridból jelentik: Az uj spanyol kor­mány kedden megalakult. Délután mi­nisztertanácsot tartott s ezután közle­ményt adott ki, mely megállapítja, hogy a kormány baloldali köztársasági jellegű. Göbbels újévi beszéde Berlinből jelentik: Göbbels német pro­pagandaminiszter újévi beszédében a kö­vetkező érdekes kijelentést tette: — Most már nem vagyunk a világha­talmak játékszere, akaratunkat minden akadályon keresztül végrehajtjuk! Angol válasz az egyiptomi emlékiratra Kairói jelentés szerint az egyiptomi pártok ismeretes emlékiratára már meg. érkezett az angol kormány válasza s ezt ma hozzák nyilvánosságra. A válasz ro­konszenvesen foglalkozik az egyiptomi kívánságokkal s ígéri, hogy az angol kormány, mihelyt a körülmények enge­dik, szívesen hajlandó tárgyalni az em­lékirat pontjairól. I Tegnap a nemzetközi sebészeti kon­gresszus megnyitása alkalmából a kairói diákság ismét zajos angoleílenes tünte­tést rendezett, amelynek során állítólag bántjalmazták az igazságügyminiszlert. Kimutatás készül a bankok árverésen veit ingatlanairól A telepítési törvényjavaslat előkészí­tése folytán szükségessé vált annak meg. állapítása, hogy 1930 január 1 óta a pénzintézetek által árverésen megvett mezőgazdasági jellegű ingatlanokból ez- időszerint mennyi van még a birtokukban s hogy a kérdéses ingatlanok tekinteté­ben mily nagy az intézetek érdekeltsége. A bankoknak erről 1936 jan 4-ig kimu­tatást kell készíteniük. Közölniük kell, hogy mennyi volt az ingatlanok vétel­ára és hogy mekkora az intézetek köve­telése, amelynek kielégítést kell találnia a megvásárolt ingatlanokból. Orosháza község anyakönyvi hivatalá­ban az esztendő utolsó napján rövid utón megállapíthatjuk, mennyivel emelkedett, vagy fogyott természetes utón a lakos­ság lélekszáma. Nem kell egyebet ten­nünk, csak összevetni a születési és a halálozási anyakönyvek sorszámait. Az idén az egyik, a születési 449-et mu­tat, a másik, a halálozási 379-et. Tehát már tudjuk is, hogy községünk lakos­sága a lefolyt évben 70 fővel szaporo­dott. Ha hozzávesszük még, hogy egy év alatt 241 párt adott össze az anyakönyv­vezető, már meg is van Orosháza köz­ség 1935. évi népmozgalmi statisztikája. Ezt legfeljebb kiegészíthetjük még az­zal, hogy egy éven aluli gyenmek 52 halt meg,, halvaszületés pedig 15 eset­ben történt. Ha azonban fellapozzuk az anyaköny­vek 1934. évi adatait is, alkalmunk nyi- I Jik a két év népmozgalmának összeha- ! sonlitására is. így megtudjuk, hogy az előző évben csak 415-en születtek, de 390-en haltak meg, ilyenformán a ter­mészetes szaporodás csupán 25 fő volt. Ezzel szemben 30-cal több pár kötött házasságot, mint a múlt évben, vagyis 271 volt a házasságkötések száma. 1935- ben tehát több születés, de kevesebb halálozás és házasságkötés történt köz­ségünkben, mint 1934-ben, A marseihei királygydkosság ügyét február 3-án kezdik újra tárgyalni. vfntrtrela uj elnökévé Contreras tábor, nokot választották. Antal István tegnap búcsúzott el a miniszterelnökségi sajtóosztály tisztvi­selőitől és a napokban elfoglalja uj állását. Köster párisi német követ 52' éves korában tüdőgyulladásban meghalt, való­színű utóda Ribbentrop. Magyar-román kereskedelmi tárgyalások Az Argus szerint Románia ke­reskedelmi és fizetési egyezményeit mó­dosítják. A tárgyalások január közepén kezdődnek meg a kereskedelmi minisz­ter személyes vezetése mellett. Uj ke. reskedelmi egyezményt szándékoznak kötni Angliával, a jelenleg érvényben levő és 1936 január 31-én lejáró egyez­mény helyett. Véglegesen rendezik a kereskedelmi hátralékok és tartozások kérdését is. Németországgal is uj tár. gyalásokat kezdenek, amelyek céljából január 20-án német küldöttség érkezik Bukarestbe. Ugyancsak januárban tár­gyalások indulnak meg Magyarországgal, Ausztriával, Egyiptommal és Lengyelor­szággal is a kereskedelmi egyezmények módosítása ügyében. fWmWVMWWWMMMMAMWmVM Orosháza Szilvesztere Orosháza közönsége az idén méjg a ha­gyományosnál is vidámabban búcsúzott a megszokottnál is rosszabb óévtől és több helyen nyilvános összejövetelen vi dám szórakozás közben várta a sokatigé- rő újévet. Az Alföld összes helyiségé­ben az OUE, a Polgári Körben az Ev. KIÉ, saját székházában a Katolikus Kör és az Ipartestület, a Petőfiben az OTK rendezett hangulatos, nagysikerű, vidám műsorral és ezernyi ötletlel, színfolttal •élénkített Szílveszterestet, amelyek mind egyikének megvolt a maga tündöklő attrakciója. A közönség pedig annyi csalódás ellenére is megújuló reménnyel üdvözölte a tavaszi kedvvel' és köddel beköszöntő 1936-ot: hátha ez jobb lesz az elődjénél? Adja Isten, hogy úgy legyen! Pénzhamisító bandái foglak Szegváron Szegedről jelentik: Csongrádmegye te. rületén az utóbbi időben elszaporodtak a hamis egy- és ötpengősök. Különösen Vásárhely, Szeged és más helyek heti. piacain került forgalomba sok hamis- pénz, aminek eredetét nem tudták meg- állaijitani. Nemrég az egyik szegvári korcsmában Pipó Ferenc és Török Sán­dor napszámosok nagy mulatást rendez, tek és utána hamis ötpengőssel akar­tak fizetni. A korcsmáros azonban felis­merte a hamispénzt és értesítette a csend őröket, akik vadaiéra fogták Pipóékat és házkutatást tartottak náluk, amely teljes eredménnyel járt: megtalálták a pénz­hamisító felszerelést. A két napszámost és Mészáros Gyuláné nevű társukat le­tartóztatták és átadták az ügyészségnek. Meghosszabbították a védettség-kérés határidejét Az örökös is kérheti a védettséget Budapestről jelentik: A hivatalos lap ma reggeli száma rendeletét közöl, mely a védettség visszaállítására irányuló ké­relmek 1935 december 31-ével leiárt ha­táridejét 3 hónappal meghosszabbítja. Ezek szerint tehát ilyenirányú kérelme­ket 1936 március 3l-ig lehet benyúj­tani. A rendelet egyben figyelmeztet arra ,hogy a határidő további meghosz- szabbitásához a k'ormány nem fog hozzá­járulni. A ma életbelépő rendelet nem érinti a védettség visszaállításának sza­bályait, de kimondja, hogy a földbirto­kos örököse is kérheti a védettség meg. állapítását. —«»—

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék