Orosházi Friss Ujság, 1936. január (25. évfolyam, 1-22. szám)

1936-01-01 / 1. szám

2 OROSHÁZI FRISS ÚJSÁG Szerda, 1936 január 1 Négy hónapra Ítélten egy gázoló soffőrt lüég nem Jogerős az ítélet Ez év tavaszán súlyos szerencsétlenség történt Vásárhelyen. Ifj. Dauda József soffőr kocsijával az iskolából hazatérő gyermekek közé rohant. A gyerekek a kocsiuton játszadoztak és amikor az autó nagy sebességgel közeledett, megzava­rodtak és épen a kocsi elé futó tak. A soffőr a robogó autót már nem tudta lefékezni. A szerencsétlenségnek kéj ha­lálos áliozata volt: Oláh János 7 esz­tendős és Gyebnár József 8 esztendős kisfiú. A soffőrt szombaton vonla felelősségre a szegedi törvényszék. A bíróság előtt a vádlott soffőr tagadta bűnösségét. A bí­róság rengeteg tanú kihallgatása után a soffőrt 4 hónapi fogházra Ítélte, Az Ítélet nem jogerős. n. |rhb| IS fs«i % S Telefon 9 MOZGÓ Szerdán, újév napján 3—5—7 és 9 órakor MŰSOR MAGYAR VILAGHIRADÓ PARAMOUNT VILAGHIRADŐ Európa mulat filmriport a világvárosok muletóiról. Kacagó szemek Egy árva kislány története. A legbájosabb c-elekmény Fősze­replők: SHIRLEY TEMPLE, JAMES DUNN és JUDITH AL­LEN. Rendezte: David Buttler. Rendes helyárak 30—100 fillérig A szombat-vasárnapi előadások szelvényei érvényesek Hely árak: Erkély és páholyszék 1 P, 1. hely 90, II. hely 70, 111. hely 50, IV, hely 30 fillér---­-—-in 'hi'id'i nn Mii in ni ni ■iim iimiynn Ja n. 2-án csütörtökön 8 órakor Január 3-án pénteken 8 órakor Rendfuvftít előűdds! Két hatalmas film egy műsorban Moszkvai éjszakák Izgalmas kémíöriénei az orosz hadvezetőség vezérkarában 1916- ban. Rendezte: Alexander Gra- novszky. Zene: Kapper és Jur- mann Főszereplők: Annabella, Harry Baur, SpineiT Magyar fiím! Iglóf didit© Farkas Imre zenés vigjátéka fil­men. Rendezle: György István. Főszereplők: Gervai Marica, Já­vor Pá1, Gárdonyi, Dajbukát Hona, Kabos Gyula, Gőzön Gyula, Pethes Sándor, Vándory, Siklóssy Éva. — Töiténik 1913 ban Igión és 1919-ben Bpesien. liedveziiiénps helsrirak! HELVÁRAK: Erkély és páholy 70, Első hely 60, Második hely 50, Harmadik hely 30, Negyedik hely 20 f. H járásbíróság ügybeosztása Intézkedések az 1936. évre Dr. Péter Aladár, az orosházi kir. járásbíróság vezetője a kir. járásbíróság ügybeosztására vonatkozólag az 1936. évre az alábbi intézkedéseket tette: Ügybeosztás: Dr. Péter Aladár kir. járásbiró a bí­róság vezetésével és felügyeletével járó teendőkön kívül végzi a központi in­tézkedéseket, intézi a polgári perek egyharmadrészét, a letéti- és bérjetíel- mondásközlési ügyeket és kiveszi az adóeltitko'ási ügyekben a felfedezés es­küt, gyakorolja a te ékkönyvi iroda fe­lett a közvetlen felügyeletet, intézi az alábbiak szerint Egyébként dr. Niki Já­nos ömkf. jegyző ügykörébe utalt azo­kat az. ügyeket, — a telekkönyvi ügyek kivételével — amelyek bírói intézke­dést igényelnek és minden csütörtöki napon rendes törvénynapot tart. Dr. Lázár Lajos kir. járásbiró intézi a polgári perek kétharmadreszét, az elő­zetes bizonyítási, előzetes tartási és ok- iratmegsemmisitési ügyeket és a polgári megkereséseket, ő intézi az alábbiak sze. rint egyébként a dr. Niki János ömkf. jegyző működési körébe utalt azokat a telekkönyvi ügyeket, amelyek birói el- iivté ért igényelnek. Dr. Béresé Gyula kir. járásbiró in­tézi az összes büntetőpereket, büntető mcgKcrese eket, ellátja a vizsgálóbírói teendőket és csütörtökön jegyzőkönyv­be veszi a büntető feljelentéseket es egyéb kérelmeket. Ugyanő intézi az ingó végrehajtási ügyeket. Dr. Niki János ömkf. jegyző int.ézi az összes telekkönyvi ügyeket, az örökö­södési ügyeket, holtnaknyilvánitási ügye. két és jegyzőkönyvbe veszi a polgári kereseteket, szóval előterjesztett más ké­relmeké! és nyilatkozatokat csütörtöki napon. Pusztay Endre bir. végrehajtó foga­natosítja azon végrehajtásokat, amelyek, ben az orosházi I. r. végrehajtást szen­vedő vezetékneve L—Z betűkkel kéz- dődik, amennyiben azok a végrehajtást szem. edők Orosháza község belterületén laknak, továbbá azokat a végrehajtási ügyeket, amelyekben az I. r. végrehajtást szenvedő Eékéssámson és Tótkomlós községekben lakik, mig a többi összes végrehajtási ügyeket Rév Géza bírósági végrehajtó foganatosítja. A bírósági vég­rehajtók egymást helyettesítik, mig mindkettő akadályoztatása esetén a he­lyettesítésről a bíróság vezetője intéz­kedik. Egyéb intézkedések: A teljesen irásbafoglalt polgári i.éle­tek jegyzéke minden csütörtökön az emeleti 11. sz. alatti különirodában van kifüggesztve . A telekkönyvi ügyekre vonatkozó hir­detési és egyéb dijakat,, valamint a tkvi másolatok hitelesítéséhez szükséges bé­lyegeket Csengery Zoltán telekkönyv­vezető veszi át és kezeli. A főlajstromba tartozó ügyek halait rendszerint a főlajstrom kezelőjének kell átadni; a főlajstrom kezelője a felektől köznapokon 9—12 óráig, vasár- és ün- napnapon pedig 9—10 óráig fogad el beadványt, mig ezen időn kívül a hi­vatalos órák a’att csak azokat az ira­tokat fogadja el, amelyek postakiadó­könyvvel, vagy más hatóságtól átadó, könyvvel érkeznek. A gyüjtőszekrény- Jjen elhelyezett iratokat a főlajstrom ke. zelője köznapokon 13 órakor, vasár és ünnepnapon 11 órakor szedi ki, idő­közben azonban naponta többször is. Személyesen jelentkező féltől olyan beadványt, mely nem vonatkozik polgári, vagy büntetőügyre, a főlajstrom keze­lője nem fogad el: elnöki ügyret vo­natkozó beadványok a kir. járásbiróság elnökének, a telekkönyvi beadványok pedig a telekkönyvi iktatónak adan­dók át. A főlajstrom és mutató adatairól köz­napokon 9—11 óráig, mig a kezelési könyvekből, valamint az iratokból 9—10 óráig lehet értesítést kapni, ezen időn túl pedig folytatólag még egy órán át csak birói engedéllyel és csak tudako­zódó lappal kapható értesítés, bűnügyek­ben azonban a jogosultak az iratokat a Jiisz. 97. §-ában irt feltételek mellett köznapokon 9—12, vasár- és ünnepnapon pedig 9—10 óráig bármikor megtekint­hetik és ügyeikről értesítést nyerhetnek. A telekkönyvi iktató köznapokon dél­Badacsonyi pecsenye bor Tokaji szamorodni 1932 évi Urmös, Csemege bor liszfa szesz Kommers borok beszerezhető 9 bor és sörnagykeresksdőnél előtt 9—1 óráig, vasár- és ünnepnapon d. e. 9—11 óráig fogad el iratokat. A telekkönyvi iktató az iktató és mutató­könyvek adataiból köznapokon 9—11 óráig ad értesítést, a tkvi iroda és a telekkönyvtár a felek részére köznapo­kon 9—11 óráig áll nyitva, mig csütörtö­kön és minden országos vásár napján 9—12 óráig. Vasár- és ünnepnapon a polgári, va'a- rnint a tkvi irodákban és a telekkönyv­tárban iratok és telekkönyvek megtekin. tésének még tudakozódó lappal sincs helye. Az uj esztendő Mi építőipari munkások ha végigtekin­tünk az elmúlt esztendőn,, akkor meg kell ál’apitanunk azt a szomorú tényt, hogy ez nekünk építőipari munkások­nak orosházi viszonylatban nemhogy csak némileg, is egy kis javulást hozott volna, hanem a gazdasági bizonytalan­ság következtében, valamint a kormány­zat helytelen politikája és a közüietek elzárkózása azt eredményezte, hogy dolgozni akaró munkabírásunkká egyik napról a másikra vártunk némi fe lendü- lést, ami az egész szezonunkban nem következett be. A már amúgy is évek óta tartó nyo­masztó lé.föníartási bizonytalanság bom- lasztóíag hat magtára a családi éleire is, ami pedig a társadalom alappillére. Jel­legzetes szavakkal és családvédelmi tör­vényekkel igyekeznek elméletileg meg­védeni. _ De látjuk azt, hogy a családok úgy anya ilag, mint erkölcsileg a pusz­tulás felé haladnak. Minden egyes egye- de a társadalomnak az ő munkájával vagyis munkaértékével nem.zjétépüő mun. kát végez, így a munka a nemzet vagyo­na. Tehát a munkást ha ismét bele­visszük a termelésbe, ezáltal a nemzet gazdaságunk gyarapodik, a vérkeringés ismét megindul s az embeiek fogyasztó- képessé válnak. Ez irányban az elmúlt esztendőben az építőipari munkásság több beadvánnyal kereste fel a község elöljáróságán ke­resztül a képviselőtestületet, hogy mi­lyen irányú közmunkákat lehetne el­végeztetni. Ez ui esztendő lesz hivatva arra^ hogy ezeket a már most nagyon fontos kérdé­seket legsürgősebben végrehajtsák. A- mennyiben a tervbevett húskivitelbe Orosháza is belekapcsolódik, azonkívül úgy a helyi, mint a vidéki kereskedelem szempontiából is elsőrendű fontosságú a vágóhíd minél rövidebb időn belül való megépítése. Közegészségügyileg is igen fontos a közkórház megépítése, amely ha lát­szólag nagyobb összeget emésztene is fel, de a vidéki kórházakban lévő átlagos 50—60 beteglétszám mellett hamarosan yisszatérüine a befektetett összeg a köz­ségnek. Azonkívül szintén közegészségügyileg igen fontos volna, ha gondoskodás tör­ténne az élelmiszerek (tejtermékek, gyümölcs, hús és egyéb élelmiszerek) portól való megvédésére egy vásár- csarnok építése révén. | ! ' jj Községünk fejlesztése szempontjából az uj községháza megépítése valamint a Táncsics M.-u. jobboldalán, Rákóczi-u. Thék Endre-u. egyik oldalán. Torkos Kálmán-u. balólda'án, Horthy MikíóS-u. stb. betonjárdák készítése a főfeladat. Hisszük, hogy az itt felsorolt problé. mák a közületeknél, valamint a pol­gárságnál is megértésre találnak és mó­dot keresnek arra, hogy az építőipari munkásság nyomasztó helyzetén sürgő­sen segítsenek. Hiszen ezen ipar fellen­dülése magával viszi a többi iparágak fellendülését is. Csík János J _ épitőmunkás

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék