Orosházi Friss Ujság, 1936. február (25. évfolyam, 26-50. szám)

1936-02-01 / 26. szám

XV. évfolyam 26 szám Szombat, 1936 február 1 Tek. Királyi Ügyészség Kötelespéldány. Megjelölik min­den nap korán reggeltfLapzárta éjjel 12 órakor, Hirdetési díj elő­re fizetendő. Hirdetésekre vo­natkozó kérdé­sekre csak vá­laszbélyeg ellené» ben válaszolunk, helyben házhoz hordva negyed­évre 5 P, fél­évre 10 P, vi­dékre postán küldve negyed­évre 7 P, fél­évre 14 P. — FÜGGETLEN POLITIKAI NAPILAP FŐSZERKESZTŐ ÉS LAPTULAJDONOS: miTLflSOVSZKY 3 á 12 OS Szerkesztőség és kiadóhivatal: Orosháza, Torkos Kálmán-utca Telefonszám: 90. — Postataka­rékpénztárt csekkszámla: 12694. fiömbös a kormányzónál Budapestről jelentik: Gömbös Gyula miniszterelnök tegnap délután 5 órakor kihallgatáson jelent meg Horthy Miklós kormányzónál. A kétórás kihallgatás u- tán Gömbös visszatért hivatalába. A komlósi petíciói tanuhallgalások Száznál több tanul hallgattak már ki A tótkomlóst petíció ügyében elren­delt tanúkihallgatások ötödik napján is nem lanyhuló, sőt fokozódó érdeklődés kiséri a tanúkihallgatásokat, amiket dr. Csillag László táblabiró vezet a tót- komlósi községházán. Két nap óta a peticionálók részéről dr. Adamkovics Ágost ügyvéd van jelen a tanuhallgatá- soknál, mig a választást védőket dr. Ujhelly György komlósi ügyvéd kép­viseli. Eddig száznál több tanút hallgattak ki s legutóbb kihallgatott tanúik között is alig akad, aki vállalja, hogy a Lányi Márton ajánlási ivét aláírta. Mindazoktól, akik tagadják, hogy a Lányi ajánlási iveit aláírták, iráspróbát vesznek. Tegnap is több tanú érdekes vallomást tett arra nézve, hogy különböző ijeszt­getéssel és félrevezetéssel vették reá, hogy írjon alá nyilatkozatot, melyben elismeri, hogy a Lányi ajánlási ivét irta alá. Érdekes a Hajkó Pál tótkomlósi mü- festő vallomása, aki tagadja, hogy alá­írta a Lányi ajánlási ivet, de kijelenti, hogy a petíciót aláírta, majd elmond­ja, hogy a petíció aláírása után Orbán András azt mondotta neki a lakásán, hogy baj lesz abból, hogy aláírta a pe­tíciót, mert sok költséget kell fizetni. Azt mondja vallomásában, hogy erre egy nyilatkozatot olvasott fel neki Or­bán s a nyilatkozatban az állott, hogy a petíciót visszavonja. A tanú előtt fel- mutatta a táblabiró a Hajkó aláírásá­val ellátott nyilatkozatot, melyben az ál­lott, hogy tanú elismeri a Lányi ajánlási ivének az aláírását. Tanú elismeri, hogy a nyilatkozaton levő aláírás az ő alá­írása, de ez úgy kerülhetett a nyilat­kozatra ,hogy Orbán nem azt a nyilat­kozatot íratta vele alá, amit felolvasott előtte. A tanuhallgatások legérdekesebb nap­jának február 10-ike Ígérkezik, mert ér­tesülésünk szerint akkor kerül sor dr. Vass Nándor ügyvédnők, a komlósi Nem­zeti Egység Pártja elnökének a kihall­gatására s ugyanekkor hallgatják ki részletesen Czabarka Jánost a gépírásos nyilatkozatok aláiratási módjára vonat­kozólag. _ . u. C sizmadia András! nem adja ki a Ház A mentelmi bizottság javaslata Baranyai Géza feljelentése ügyében A múlt tavassszal lezajlott képviselő- választáskor Csizmadia András mandá­tumának átadása alkalmával képviselőnk beszédének egyik kitételét — mint is­meretes — Baranyai Géza tanító, gazdál­kodó magára nézve sértőnek találta és rágalmazás címén feljelentette Csizmadia Andrást. . A főügyészség megkeresése folytán most foglalkozott az üggyel a képviselőház mentelmi bizottsága, ame’y Csizmadia András mentelmi jogának fel függesztését ebben az ügyben nem ja­vasolja a Háznak. H Szovjet is kezességet vállal Ausztria függetlenségéért Károly és Tíialesca fontos Parisból jelentik: Károly román ki­rály, aki pénteken hajnalban ide érke­zett Titulescu külügyminiszter kiséiett ben, hétfőig marad a francia fővárosban. Itt rendkívül fontos diplomáciai tárgya­lásokat fognak folytatni a francia kor­mánnyal. Az Oeuvre értesülése szerint Titules­cu Londonban meggyőzte az angol mi­nisztereket annak szükségességéről, hogy Szovjet-Oroszország is kezeskedjék Ausztria függetlenségéért. Ez azt jelen­tené, ha Németország a birodalomhoz csa párisi íárggalásűí tolná Ausztriát vagy Ausztria nyilvání­tana ebben az irányban kedvező véle­ményt, akkor Szovjet-Oroszország is mozgósíthatna Németország ellen. Ausztria függetlenségét eddig Francia- ország, Olaszország és Anglia biztosí­totta. A kisantant államai is »biztosítani« akarták, de Ausztria mindig határozot­tan fiitakozott az ellen, Valószínűleg nein lesz Ínyére az sem, hogy Oroszországot is | be akarják vonni eb.be a »biztosítási kör- i be«. wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww Bethlen nagy beszéde a Házban „Kisebb földön kell megélni a földmivesnek, mini eddig" Budapestről jelentik: A Ház tegnapi ülésén a hitbizományi javaslat vitájában Bethlen István gróf mondott kétórás nagy beszédet. Megállapítva, hogy a javaslat híven követi az ő régi elgondolását, han- 1 goztatta, hogy a földbirtokpolitika csak ' akkor lehet eredményes, ha a földlmi- i vés kisebb területen tud1 megélni, mint ' eddig. Iparosodási politikát kell foly­tatni, mert csak igy vezethető le a mun­kanélküliség. Az örökbérlet.rendszer meg honosítását helyesli. Némethy Vilmos mélyreható földrefor­mot, a törpebirtokosok számára megél­hetést követel. Rajniss Ferenc rámutat, hogy a nagybirtok fojtogatja a kör­nyező községeket. Határozati javaslatot nyújt be a húszezer holdon felüli hitjbi- zomány-részeknek földbérlő-szövetke- zetekK haszonbérlők részére való áten­gedéséről. A következő ülés kedden lesz. Vili. Edvárd kibékiti Európát Első gondja: a dunai Londonból jelentik: V. György király temetésén nagy számban találkoztak Lon­donban Európa vezető külpoütikusai. A szomorú alkalom rendkívül érdekes és nagyjelentőségű megbeszélések kiinduló pontja leftt. A különböző miniszterek nagyrésze a temetés után nem hagyta el Londont, hanem mindmáig itt tartóz­kodik. Kedd óta szakadatlanul folynak a tanácskozások, megbeszélések, hiva­talosan és egészen bizalmas keretek Bö* probléma mogoldása zött egyaránt. Már a tanácskozások résztvevőinek sze mélyisége is tanúsítja, hogy Magyaror­szágot milyen közelről érdeklik ezek a londoni konferenciák, amelyekben a je­lek szerint Kánya Kálmán külügyminisz. temek is fontos szerepe van. Kánya Kál mán eredetileg csak csütörtökig tervezte, de meghosszabbította londoni tartózko­dását. Különösen megemlítendő, hogy maga VIII. Edvárd király is belekapcsolódott a külpolitikai tanácskozásokban. Edvárd király már eddig is az európai meg­egyezés előharcosának mutatkozott. Most megbékélt Európát óhajt. A Daily Telegraph értesülése szerint Edvárd király tanácskozásainak messze kiható jelentősége lesz. Kétségtelenül nagy szerepet játszott ezekben a meg­beszélésekben a középeurópai helyzet uj alakulása, amely Ausztriának a kisan- tanthoz való közeledése révén állott elő. 9 csehsii letartóztatták a tescheni Lengyel Ház eiész igazgatóságát Varsóból jelentik: A cseh rendőrség letartóztatta a tescheni »Lengyel Ház« . igazgatóságának valamennyi tagját. A len ! gyei házban voltak a lengyel kisebbség ! irodái. A cseh rendőrség letartóztatta továbbá a lengyel házban levő »Polonia« szálló vezetőjét és több alkalmazottját. Behódolnak a gallák Rómából jelentik: A hivatalos lap pén­teki száma rendeletet közöl, amely az 1912. évfolyambeli repülők és műszaki tisztek behívásáról intézkedik. Badoglio tábornok legújabb 111. szá­mú jelentése szerint a gallák főnökei és előkelői egymásután jelentkeznek Nege- liben és meghódolásukat bejelentve be­szolgáltatják fegyvereiket. rövuhurek V. György kijrály holtteste csak 8—IQ napig nyugszik a windsori Szent György kápolna kriptájában, azután saját kíván­ságához híven nagyszülei mauzóleumá­ba viszik, amely a windsori parkban áll, A svájci hadsereg óriási titkos föld­alatti fegyverraktárt épít a thuni tó mel- lett fekvő Darlingen alpesi barlangjaiban A szegedi Klebelsberg-teiepen pénte­ken reggel Mojzes Gyula 21 éves la­katossegéd ittas állapotban baltával a- gyonverte 58 éves apját, Mojzes István 58 éves nyugalmazott mozdonyfütőt, akit a kocsmából vezetett haza. Kondilisz görög tábornok, volt mi­niszterelnök, a Venizelosz-forradalom le. verője és a kirfályság visszaálütója sziv- szélhüdésben meghalt. Mint Scottsboroughból jelentik, egy fe. gyencszállitó autó, amelyben két fehér fegyőr felügyelete alatt húsz néger rab ült, a benzintartály robbanása folytán ki­gyulladt. Mind a húsz néger fegyenc a lángokban telte halálát.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék