Orosházi Friss Ujság, 1936. március (25. évfolyam, 51-75. szám)

1936-03-01 / 51. szám

Megjelenik min­den nap koráa reggel. Lapzárta éjjel 12 órakor, Hirdetési díj elő­re fizetendő. Hirdetésekre vo­natkozó kérdé­sekre csak vá­laszbélyeg ellené­ben válaszolunk. Tek. Királyi Ügyészség Kötelespéldány­. ---nO­hord va negyed­évre 5 P, fél­évre 10 P, vi­dékre postán küldve negyed- évre 7 P, fél­évre 14 P. ­FÜGGETLEN POLITIKAI NAPILAP Szerkesztőség és kiadóhivatal: Orosháza, Torkos Kálmán-utca FŐSZERKESZTŐ ÉS LAPTULAJDONOS: Dr. IRITLflSO VSZKY 3áROS Telefonszám: 90. — Postaiak»* rékpénztári csekkszámla: 12694. Anglia még az olajzárlatnál szigorúbb megtorlást is helyesel Genfben senki se akar kezdeményezni Londonból jelentik: A Daily Telegraph rendszerint jól értesült diplomáciai tudó­sítójának közlése szerint az »ijgol kor­mány arra a belátásra jutott, hogy a szóbajöhető rendelkezések közül az olajszáUitási tilalom lenne a legcélrave­zetőbb és leghatásosabb. Igen valószí­nűnek tartják, hogy Eden Genfben ily értelemben fogja ismerhetni kormányának álláspontját. Anglia an« is hajlandó, hogy a Népszövetség ezen esetleg túlmenő indítványát magáévá tegye. Tény azon ban, hogy sem Franciaország, sem Ang­lia nem szándékszik Genfben kezdemé­nyező lépést tenni. Így tehát arra kell várni, hogy a tizennyolcas bizottság egyik tagja tegyen megfe.eiő javaslatot. Ugyanilyen szigorú magalartást tanúsít Anglia Németországgal szemben. Sir Aus­ten Chamberlain, az angol kormánypárt oszIodos tagja, élesen kikelt Németország ellen, merít visszavonult Géniből, nem tartja magára kötelezőnek a Versailles! szerződést és újra fegyverkezik. Szerinte Németország tudatosan Európa leghatal­masabb államává akar válni. Ilyen kö­rülmények között nincs más hátra, minthogy Anglia szintén felfegyver­kezzék. —»X«— Leverték a japán lázadókat Okada miniszterelnök él — A lázadás 18 vezére a császár parancsára agyonlőtte magát Tokióból jelentik: Általános meglepe­tést keltett tegnap délelőtt, hogy egy­szerre csak megjelent az utcán Okada tengernagy ,akiről azt hitték, hogy febru­ár 26-a óta halott. Okada tengernagy felkereste Goto ideiglenes miniszteremö- köt és benyújtotta lemondását. A császár felszólította Okada tenger­nagyot, hogy vegye át újból a minisz­terelnökség vezetését. Tehát Okada marad továbbra is Japán miniszterelnö­ke. Okada tengernagy ,mint kiderült, a lázadók érkezésekor palotájában tartóz­kodott, de egyik bizalmasa segítségével még idejében sikerült elrejtőzködnie. Okada egész nap rejtekhelyén maradt a lázadók, akik a palotát megszállották, nem találták meg. Csütörtökön végre sikerült Okadának elszöknie. Okada tengernagy tegnap személyesen ment a császári palotába, hogy előadja »mentségeit a császárnak. Tokió katonai kormányzója, Kasii tegnap reggel rádión keresztül felhívást intézett a lázadókihoz, amelyben közli, hogy a császár azt parancsolja nekik, hogy térjenek vissza a laktanyákba, aki nem engedelmeskedik az lázadónak tekinti. A lázadók csoportonkint adják meg magukat. A katonai zendülést egyetlen puskalö­vés eldördü ése nélkül sikerült e.nyomni. A katonai kormányzó közölte japán né­pével a lázadás letörését. Délután egy órakor az összes lázadó katonákat és tiszteket lefegyverezték. Hivatalosan közük, hogy a lázadás valamennyi vezérét, 15 tisztet, miniszte­ri rendelettel elbocsájtották a hadsereg­ből. A császár parancsára a lázadást vezető 18 tiszt revolverrel agyonlőte magát. A többi lázadó valószínűleg kegyelmet kap. DERES A villanytelepet az áramszolgáltatással kapcsolatosan sokszor szidja a közönség. Alapos, vagy alaptalan-e a közönség panasza, attól függ, hogy a villanytelep teljesiti.e működésében a közönséggel kötött szerződésben vállalt kötelezettsé­gét és e szerződés alapján történik-e minden cselekménye s legfőképen a szer­ződés követelményeinek megfele!ő-e az áramszolgáltatás. Kisült, hogy a kö?ség eddig még semmiféle ellenőrzést nem gyakorolt, sőt az alatt a két hónap alatt sem kísérelte meg a feszültséget meg­mérni, amióta arra egy indítvány fel­hívta a figyelmét, igy hát ma sem lehet tudni, hogy jogosak-e a villanytelep el­leni panaszok. Egyet lehet csak tudni: a község az oka, hogy panaszok hang­zanak el a villanytelep ellen, mert ha az ellenőrzést gyakorolta volna, az alap­talan panaszok már elhallgattak volna s ha va amelyik panasznak alapja van, az is elnémult volna az oryoslás követ­keztében. • • A hentesek és mészárosok téglát ad­nak a vágóhidhoz vezető utca kiköve­zésére. Okosan cselekszenek a hente­sek és mészárosok, hiszen az ő érde­kük elsősorban a kikövezés, a község­nek pedig levesznek a vállairól a sok gondból egy keveset. Azután meg fi­zethetnek is a hentesek és mészárosok is egy kevés olyan fogyasztási adót, ami nem hárul át a fogyasztókra. Hála Is tennek, hogy áldozatot hozhatnak. * Hivatalos statisztikai adatok szerint az adózók száma megnövekedett, örvende­tes gazdasági jelenség volná ez, ha ar­ról is beszámolna valami hivatalos sta­tisztika, hogy csökkent az adóhátralé­kosok száma. Huszonhatúrás ülés az angol alsóházban A pénteki ülés elmaradt a csütörtöki rekordűlés miatt Londonból jelentik: Pénteken déli 12 óra után fejezte be az alsóház csütörtö­kön megkezdett ülését, amely 25 óra 40 percnyi időtartammal uj rekordot ért el. Az ülés obstrukciós jellege éjfél után kezdődött, amidőn Margesson kormány­párti fővitarendező azzal utasította el a munkáspárt elnapolási indítványát, hogy a kormány ragaszkodik a szőnye­gen forgó javaslatok letárgyalásához, mire a munkáspárt a javaslatok minden egyes mondatát bonckés alá vette. A hosszúra nyúlt ülés következtében nem tartották meg a Ház pénteki ülését, a- melyet délelőtt 11 órakor kellett vol­na megnyitni. Kirabolták Csongrád városál Huszonötezer pengős zsákmány Elfogták a kasszafurókat Csongrádról jelentik: Tegnap éjszaka ismeretlen tettesek megfúrták a cson­grádi közpénztár egyik pénzszekrényét és 25.000 pengőt elvittek beKőle. Aj nyomozás eddigi megállapítása szerint a helyszinnel ismerős, fővárosi betörők autogénhegesztővel dolgoztak és gumi­kesztyűt használtak, úgyhogy ujjlenyomat nem maradt. A város nehéz helyzetbe jutott, mert minden készpénzét elvitték és igy nem tudta kifizetni tisztviselőit. A kár biztosítás folytán megtérül. Ugyancsak betörtek Szentesen Sváb Lipót kereskedőhöz is, ahol mintegy ötvenezer pengő értékű árut zsákmányol­tak. Az erélyes rendőri nyomozás megle­pően gyors eredményt hozott: Vásár­helyen szombaton délelőtt elfogták Gombos József gépkocsivezetőt, aki beismerte, hogy egy barátjával együtt ő követte el a csongrádi betörést. A pénz felét, 12 ezer pengőt Gombos só­goránál, Kerekes István szabómesternél a kocsiszínben megtalálták. A kihallgatás folyik. i Min tárgyalt az angol nagykövettel Párisbói jelentik: Flandin külügymi­niszter pénteken Sir George Clerk párisi angol nagykövettel a küszöbönálló genii tanácskozásokról tárgyalt. A megbeszé­lésen szóba került a franciaországi an. goi szénbehozatal kérdése is. A tengeré­szeti értekezletről a két államférfi nem' tárgyalt. Megrólak egy népbiztost Nem kaptak fizetési az orosz tanítók Moszkvából jelentik: A népbiztosok tanácsa és a kommunista párt központi végrehajtóblzottsága megrovásban része, sitette Bubnov közoktatásügyi népbiztost mert a szovjetköztársaság egy részében inár hónapok óta r.em fizették a tanítók járandóságát. Hasonlóképen megrovás, ban részesült a voronezsi kerületi vég­rehajtóbizottság elnöke is. Ezenkívül a voronezsi közoktatásügyi osztály főnö­két állásától felmentették. rövidhírek Géniből jelentik: A 18-as bizottság hét. főn délután kezdi meg tanácskozásait. A bizottság feladata az Olaszország el- I leni megtorló lépések eddigi eredményeit megvizsgálni és általában állást foglal­ni a megtorlások tárgyában. Triesztben uj óceánjáró luxusgőzös épült Lengyelország számára, amelyet április^ 21-én bocsájtanak vizre nagy ün­nepélyességgel és keresztelnek »Báthory István« névre. Az ünnepségre ezer t.agu lengyel küldöttség megy Budapesten át T riesztbe. Fényes külsőségek között iktatták be szombaton Szeged uj főispánját, Imcsa Györgyöt ,aki hangoztatta, hogy min­den erejével igyekszik megoldani Sze­ged szociális kérdéseit. A Hungáriában rendezett diszebéden Kozma Miklós bel­ügyminiszter is felszólalt. \ Roosevelt aláírta az uj semlegesség! törvényt. Mezőcsáton Egry Zoltán NEP-jelölt 2575, Farkas Olivér FK-jelölt 1170 aján. lást nyújtott be. Az aláírások felülvizs­gálása folyik. Beck lengyel külügyminiszter ma ér­kezik Brüsszelbe. Utjának hivatalos cél. ja a belga.lengyel kereskedelmi egyez, mény alirása. Rómából jelentik: A sajtó- és pro­pagandaügyi minisztérium 141. számú hadijelentése szerint a második íentbieni ütközet döntő szakaszához érkezett. Kassza és Szejum hercegek csapatait az olaszok bekerítették és az abesszinek óráról-órára válságosabb helyzetbe jut. nak.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék