Orosházi Friss Ujság, 1936. április (25. évfolyam, 76-99. szám)

1936-04-01 / 76. szám

XXV. évfolyam 76 szám ara 8 filler Szerda, 1936 április 1 F = l OROSHÁZI Tek. Királyi ügyészség Kötelespéldány Évre 5 P, fél­évre 10 P, vi­dékre postán küldve negyed- évre 7 P, fél­évre 14 P. — ritlSS UjSHu FÜG G FTLFN Pn* Szerkesztőség és kiadóhivatal: Orosháza, Torkos Kálmán-utc* FŐSZERKESZTŐ ÉS LAPTULAJDONOS: Dr. ÜMTLflSOÜSZRY 3 A R 0 S Megjelenik min­den nap korái reggel. Lapzárté éjjel 12 órakor, Hirdetés* díj dó­ré fizetendő. Hirdetésekre vo­natkozó kérdé­sekre csak vá­laszbélyeg ellené­ben válaszolunk, Telefons zám: 90. — Postataka­rékpénztár! csekkszámla: 12694. DERES A községi háztartási pénztár zavar- bajutása nem az adóbevételek hiánya miatt következett be, mert azok még aránylag elég rendesen folytak eddig be. A zavart az okozza^ hogy a köz-, ség egyéb bevételei csappantak meg. Reményen alul maradt a helypénzből, a vágóhídi díjból, a járlatirási 'díjból befolyt összeg és elmaradt a puszta­földvári haszonbéreknek a folyó .gaz­dasági évre esedékes első részlete. Mind- fezek a múlt esztendei fagy, jégverés, va­lamint az aszály következményei. Eze­ket az elemi csapásokat eddig a lakos­ság érezte, most jutott el a községházára, épen április elsejére. Sajnos, nem áp­rilisi tréfa, hanem komoly és szomorú ; valóság. « Eckhardt Tibor vasárnap tartott egyik i polií&kai népgyiilésen mondott beszédé- ' ben bejelentette, hogy minden törvé- I nyes eszközt meg fog ragadni, hogy i Gömbös Gyula lejárt politikai rendsze- j rét m|ég az év tavaszán megbuktassák | Most már értjük, hogy miért fordult hir­telen zordra március végén az időjárás. A kormány védekezik Eckhardt buktató támadása ellen és kitolja a szép ta­vaszt, amely a kormány bukását fakasz­taná rügybe. «■ Az volt a terv, hogy a telepítési tör­vényjavaslat vitáját minél előbb be kell fejezni s ha ez nem megy másképen, nyolcórás ülések helyett tizenkét órán foglalkoztatják naponta a honatyákat Erre nem került sor, mert az ellenzék és kormánypárt megegyezett, hogy szer­dán nyolcórás ülésekkel is befejezik a vitát, ha hétfőn is tartanak ülést. Hétfőn; ülésezett is a képvisefőház és be is fe­jezte a vitát, igy tegnap szijnet volt, a mai ülés után pedig megkezdődik a négyhetes húsvéti vakáció. Hát mondja még valaki, hogy elvi ellentétek vá'aszt- ják el egymástól a kormánypárti s el­lenzéki képviselőket! Egységes az va­lamennyi, ha vakációra kell menni. Kommunista diákszervezkedés Budapestről jelentik: A főkapitányság politikai osztálya hetekig nyomozott egy ifjúsági kommunista szervezkedés ügyé­ben. Megállapították, hogy körülbelül 50 diák arra készül, hogy a nyári szünet alatt bejárják az országot és a paraszt­ság körében terjesztik a kommunista esz méket. Sok diáklány-tagja is volt a szervezkedésnek. 34 diákot állítottak elő, akik beismerték, hogy valóban kommu­nista szervezkedést folytattak. Kilencen a főkapitányságon maradtak. Gömbös a kormányzónál 3eíentésí fett a római Jegyzőkönyvekről Budapestről jelentik: Gömbös Gyula miniszterelnök kedden dé ben kihallga­táson jelent meg Horthy Miklós kor­mányzónál. Kihallgatása közel másfé'ó­ráig tartott. Gömbös miniszterelnök rész­letesen tájékoztatta az á.lamfőt a római tárgyalásokról és az uj jegyzőköny­vekről. Az ipari novellái tárgyalja a felsőház .Mestervizsgát kontárokat termel a numerus clausus” Budapestről jelentik: A felsőház ked- j den délelőtt Varsányi Emil előadásában | megkezdte az ipari novels tárgyalását. ! Láng Lajos nagyobb beszédben foglalt állást a javaslat ellen, mert a kitűzött cél elérésére nem tartja alkalmasnak. A javaslat megfosztja a kisiparost attól a lehetőségtől, hogy a tőkével társulhas­son. Egyedül a kisiparost tiltják el kor­látold felelősségű társaság alapításától. Senkit a bírói ítéleten felül iparigazol- vány.vesztéssel büntetni nem méltányos. Az ipari numerus clausus a Iegvesze- i delmesebb következményekkel fog jár- . ni. ki fogja termelni a mestervizsgás kon. ) tárokat. Belatiny Artúr, Székács Antal, ; Szterényi József báró, Morvay István j fejszóálásai után a vjta folytatását mára halasztották. I —«»- \ Hitler válaszával Londonba érkezett Ribbentrop | mit tartalmaz a válasz? — Felajánlja a Rajnavfáék megerősítésének elhalasztását Londonból jelentik: A Daily Express szerint Hitler válaszának irányvonala a következő lesz: 1. Visszautasítja azt a felhívást, hogy a francia.szovjet egyezmény elleni ki­fogásait a hágai nemzetközi bíróság elé vigye. 2. Visszautasítja azt a javaslatot, hogy a Rajnavidéken huszkilométeres katonamentes körzet létesüljön. 3. Bizonyos feltételek mellett fe ajánl­ja, hogy elhalasztja egyidőre a Rajna- ; vidék megerősítését. 4. A huszonötéves támadást kizáró j szerződésről szóló ajánlatát kibővíti az. j zal ,hogy azt Ausztriára, Csehszlováki­ára és Litvániára is kiterjeszti. Londonból jelentik: Ribbentrop ked­den este 8 órakor repülőgépen Croydon- ba érkezett, ahonnan autón Londonba hajtott, hqgy átadja a német kormány válaszjegyzékét. Kétezerbatszdz tanai hallgatnak ki a szeghalmi petíció ügyében H szegedi tábla folytatja le a bizonyítást Budapestről jelentik: A közigazgatási bíróság Bothos tanácsa kedden délelőtt tiz órára tűzte ki a szeghalmi választás ellen benyújtott petíció tárgyalását. Szeg. halmon tudvalévőén Temesváry Imrét választották meg képviselővé, Tildy Zol­tán párthívei petíciójának legfőbb érve az ,hogy Tildy választói közül mintegy 2400-at nem engedtek szavazni. A vá­lasztás kiigazítását vagy megsemmisíté­sét kérték. A tárgyaláson Bothos Gyula elnök kö­zölte, hogy a belügyminiszter megálla­pította Tüdy Zoltán magyar állampol­gárságát. A felek ezt tudomásul vélték. A bíróság elrendelte a bizonyítást a panaszosoknak azokra az állításaira néz­ve, amelyek szerint a választás lezáró. sakor a Tildy.párt gyülekező helyein majdnem minden szavazókörzetnél több­száz ember állott. A panaszosok ezekre az állításokra nézve 2300 tanú kihallgatását kérték, amit a bíróság el is rendelt. Ezzel szemben a választásvédelem azt kíván­ja bizonyítani, hogy mindenkinek mó­dot adtak szavazati jogának gyakorlására és Tildy gyülekezőhelyein nem választó, polgárok, hanem választójognélküliek ácsorogtak a szavazás lezárásakor. A védelem erre 162 tanút jelentett be, ezeket ki is hallgatják, összesen körülbelül 2600 tanút halgat. nak ki. A bizonyítás lefolytatásával a közigazgatási bíróság a szegedi táblát bízta meg. Halálra Ítélteti egy volt bolgár minisztert és egy ezredest Szófiából jelentik: A hadbíróság hét­főn hoz.ta meg ítéletét abban a hazaáru­lás! perben, amelynek Krum-Kolev ez­redes, volt belügyminiszter és Kalen- derov ezredes a vádlottal. A vád úgy szólott, hpgy Kolev és Kalenderov 1935 husvétján fegyveres államcsínyt kísérelt meg a Tosev.kormány megbuktatására. A biróság mindkét vádlottat kötéláfta'i halálra ítélte, de egyben azt javasolta a királynak, hogy a halá büntetést életfogy. tiglani fegyházra enyhítse. Hun Béla Madridban izgat Londonból jelentik: A Daily Mail jelenti Barcelonából: Kun Béla néhány- napi barcelonai tartózkodása után Mad­ridba utazott. Barcelonában szoros ösz- szeköttetésben állt a komunistákkal, hogy megszervezze az április 12-i községi választásokra a kommunista jelöltek dia­dalát, akiknek célja a szovjeturalom ki­kiáltása egész Spanyolországban. Kísére­tében van Nonov, az 1934. októberi asturiai forradalom megszervezője. Bar. celonában meg Nin András, Trockij egy. kori litkára is segítségére volt. Bőven el van látva pénzzel; Barcelonában mint­egy huszonnyolc ezer font sterlingnek megfele.ő összeget osztott szét. Anglia megegyezett Egyiptommal Csökkentik az egyiptomi angol helyőrségek számát Kairóból jelentik: Az angol—egyiptomi tárgyalások befejezésükhöz, közeidnek s a megegyezés már biztosítottnak látszik. A kidolgozott egyezménytervezet három legfontosabb alapelve a következő: 1. A Szuezi csatorna övezetében nagy­számú angol csapatot vonnak össze kü­lönböző helyőrségekben. 2. Alexandriát az angol tengeri és légi­flotta támpontjává építik ki és ugyan­csak Alexandria lesz Egyiptomban állo­másozó szárazföldi angol haderő bázi­sa is. 3. A líbiai határ felé vezető alexndriai —merzamatruhi vasútvonal mentén szín- tén angol helyőrségeket állítanak fel. Nem szerepel a megegyezés pontjai között a kairói angol heíyőrség s mint hírlik, Kairóban egyáltalán nem fog többé angol katonaság állomásozni. A többi egyiptomi városból is végíeg visz- szavonják az angol csapatokat.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék