Orosházi Friss Ujság, 1936. május (25. évfolyam, 100-125. szám)

1936-05-01 / 100. szám

XXV. Évfolyam 100 szám ára S fillér Péntek, 1936 má/us 1 Megjelenik denxntg,- reggel. Lapi éjjel 12 6r Hirdetési dl] d&* re fizetendő. Hirdetésekre to* natkozó kérdé­sekre csak ví* laezbélyeg ellené ben válaszolunk; Királyi Ügyészség filpQnPlrlótn, helyben nazitoz hordva negyed­évre 5 P, fél­évre 10 P, vi­dékre postán küldve negyed­évre 7 P, fél­évre 14 P. ­FÜGGETLEN POLITIKAI NAPILAP Szerkesztőség és kiadóhivatal: I FŐSZERKESZTŐ ÉS LAPTULAJDONOS: I Telefonszám: 90. — Postaiak*« Orosháza, Torkos Kálmán-utca | Df. IHITLfiSOVSZKY 3()ROS I rékpénztári csekkszámla: 12694. Egyelőre cselt Emset indulhat Esztergomban Élénk parlamenti vita a közmunka-javaslat körül Különös baleset a hadgyakorlaton Esztergomból jelentik: A vá'asztási biztos befejezte az ajánlások felülvizs­gálását. Ernszt Sándor ajánlásait e'fo- gadta, Varga Károly nyilaskeresztes je­löltet pedig 288 akláirás pótlására utasí­totta. 9 hisantant és a római hatalmait közeledését jelenti, a cseh-osztrőh egyezmény 1 Hodzsa érdekes nyilatkozata Prágából jelentik: A szenátus külügyi bizottságában Hodzsa miniszterelnök szerdán beszédet mondott, a nemzet­védelmi törvényjavaslatról beszélve, hangsúlyozta, hogy minden intézkedés j megtörtént arra az esetre, ha szükségessé i válna az ország védelme. A kisantant j államok és a római egyezményt aláirt j hatalmak közeledése a kedvezmények j rendszerének megrögzítését és hatályo­sabbá tételét jelenti. A csehszlovák-oszt­rák egyezmény valójában a kisantant és a római egyezményt aláirt aláirt hatalmak közeledését je enti. Galacra vitték a vasgárda elfogott vezéreit Bukarestből jelentik: A román bel. ügyminiszter hivatalosan közli, hogy I Zeíea Codreanut, a feloszlatott, hírhedt vasgárda vezérét és Stelescu Mihály volt vasgárdista képviselőt ma éjszaka elfog­ták és Galacra szállították, ahol a tör­vényszék kihirdette előttük a Je.‘artóz. tatási végzést. A letartóztatás Romániá­ban óriási feltűnést keltett. Attól tarta­nak, hogy a feloszlatott vasgárdisták, akik most is szoros kapcsolatban állanak egymással, az egész országban zendü­lésekben törnek ki. : Súlyos autóbaleset a fővárosban Budapestről jelentik: Súlyos autósze. rencsétlenség történt ma délelőtt félti­zenegykor a Belvárosi-kávéház előtt. Egy személyautó nekiszaladt a ,J4-es villamosnak. A vi lamos vezetője fékezni próbált, de csak percek múlva sikerüt megállítani a kocsit. Az autóban ülő SchrekKer Rudolf súlyosan megsérült. A mentők a János.szanatóriumba vit­ték. : . Keddre marad a költségvetés tárgyalása Budapestről jelentik: A Ház csütör­tökön a közmunkák fedezetéről szóló törvényjavaslatot tárgyalta. Az ü'-és ele­jén azt hitték, hogy a javaslat tárgya­lása még ezen az ülésen befejeződik, azonban váratlanul é énk vita alakult ki és még az üiési végfen is ll szónok iratkozott fel a javaslathoz, ugjfhogy a héten már nem kerül sor a költségvetés tárgyalásán, csak kedden kezdi meg a Ház. A közmunka-javaslatot Zsindely Fe­renc ismertette és mellette Grecsák Ri- chárd, Friedrich István, Homonnay Ti­vadar, ellene Farkas István, Györki Im­re, jCzirják Antal, Horváth Ferenc és Reibel Mihály szó al fel. A vitát ma déluán folytatják. Tyler-jelenfés az év első negyedéről Emelkedik a külkereskedelmi forgalom és az ipari termelés Budapestről jelentik: Megje ént a Ty- ler.jelentés Magyarország pénzügyi he' zetéről a folyó év első negyedében. Á jelentés szerint a gazdasági év eltelt bárom negyedrészében a költségvetési bevétel 4.8 mii ió pengővel haladta meg az előző év ugyanezen szakára eső be­vételt. A belső függő adósságok összege, amely az 1931. évi kri/is óta megnégy­szereződött, tovább emelkedett. Külke. reskedelmi forgalmunjí iancá -már.i s. ban 12 százalékkal magasabb volt, mint tavaly , és ugyancsak emelkedett az ipari termelés is, főleg a vas- és gép­iparban. —»0«— Háborús tömeghisztéria Amerikában Ezrével kérnek amerikai állampolgárságot a bevándoroltak Washingtonból jelentik: Hű l ame ikai külügyminiszter érdekes felhata'mazást kért a törvényhatóságtól. A külügymi­nisztérium állampo'gársági ügyosztálya- nak személyzetét kivánja kétszeres lét­számra emelni, mert amióta Európában megint háborús hirek járják, az ame- rikában élő európai kivándoroltak óriási tömegekben kérik az amerikai állam- polgárság megadását. De nemcsak az Egyesült Ál amok területéről, hanem kül­földről is özönével érkeznek a kérvé­nyek. Olyanok, ^kik már évtizedek óta éltek külfö'dön anélkül, hogy eredeti ál.ampo'gárságukról lemondtak volna, de valami jogcímre hivatkozhatnak, szazával és .ezrével kérelmezik az amerikai ál- llampo’gárságot. A szinte hisztériának mondható hangu'atra jel emző, hogy a jelentkezők között hatvan—helyen éves emberek is vannak, olyanok, akik­nek nem kellene katonai szo'gálatra be­vonultok. —»o«— Három abesszin bébebőuet ment az olaszok elá Rómából jelentik: Az Addisz­Ababa felé nyomuló olaszok elfoglalták a Tarna.hegyet. Hir szerint Addisz.Ababa város hatóságának 3 képviselője ^.z ola­szok elé ment és közölte a parancsnok­sággal, hogy a fővárost nem védik. Ille­tékes olasz körökben nagyon korainak mondják az Addisz.Ababa küszöbönálló bevételéről szó'ó híreket. A főparancs­nokság teljes biztonságot akar biztosítani a csapatok számára, igy a főváros meg­szállása 10 napná: előbb nem igen vár­ható. A forgószél elvitt egy csecsemőt Londonból jelentik: Ear! Cockrell fe­lesége Missisippi állam Tupelo város­kájában a kertben hagyta kilenchónapos leánykáját. Fortéién heves forgószél ke, rekedett. Az anya rémülten rohant a kertbe, ahol gyermekének csak hült he­lyét taáta. Később a városi kórház­ban lelték 'meg a csecsemőt. A vihar felkapta és többszáz méter távolságban az utcán tette le, ahol egy rendőr vette fel és bevitte a kórházba. A leánynak kisebb zuzódásokon kívül semmi baja sem történt. Bécsből jelentik: Érdekes és sajátsá­gos autószerencsétlenség történt az , Innsbruck melletti Ha lban. Ott gyakor- j latozott az osztrák hadsereg egyik pán­célkocsi osztaga. Az osztag egyik sza. , kasza teljes tábori felszerelésben tábor- j szerű gyakorlatokat folytatott. Az egyik j páncélkocsi fedele nem vo'-t bezárva, i igy a páncélkocsiban levő két tiszt Theis ; alezredes és Müler főhadnagy kiesett, i a három tonna súlyú páncéikocsi átha'adt í rajtuk. Müller főhadnagy megha't, Theis j alezredes súlyos sérü éseket szenvedett. 1 Dohánygyári munhásoh sztrájkja a Balhánon I Szál jnikiből jelentik: Az itteni dohánygyár- ri munkások szerda délelőtt sztrájkba lép- j tek. Ugyanebben az időpontban egész Macedóniában és Tráciában sztrájkba lép tek a dohánygyári munkások. A sztráj­koló munkások száma több tízezerrel rúg. A munkások egységesen 20—30 százalékos béremelést, a munkanélküli- segélynek a munkabér négyötödében va­ló megátapitását, szakszervezetek sza­badságának biztosítását és a politikai el­ítéltek közkegye embe.i ,va!p részesítését követelik. Eddig semmifé e rendzavara« nem történt Feltűnően csökkent a világ búzakészlete A világháború kezdete óta nem volt ilyen kevés búza A külföldi gabonapiacokon közzétett j hivatalos adatok szerint az idei termelési i év a legalacsonyabb készlettel zárul a világháború kezdete óta. A világ expor­tálható buzafölös'-ege 205 millió mázsa, azaz 35 millió mázsával kevesebb, mint az előző gazdasági évben és 170 millió mázsával kevesebb, mint az 1928-1929- iki termésév végén. Az importáló or- szágok szükséglete 146 millió mázsa. Ennek a mennyiségnek a fedezése után a, világ búzakészlete augusztus 1-én 53 miliő mázsára csökken. Az előző ter­mésév közel 100 millió mázsa fennma­radt búzakészlettel zárult. A világ bú­zakészletének csökkenését fő eg Roose. veit elnök termeléskorlátozó politikájá­nak, rozsda- és fagykároknak s kisebb mértékben annak tulajdonítják hogy egyes államok nagyobb búzakészletet gyűjtenek háború esetére.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék