Orosházi Friss Ujság, 1936. július (25. évfolyam, 148-174. szám)

1936-07-01 / 148. szám

^cP -Jyc XXV. évfolyam 148 szám ára 8 fillér dasdg lius 29. r A k Bank hív. árf. — izokol I3 3Í) )oi!ár 336.80 loll. Irt. 23000 .ira 29.9C chilling 80 — ŐZSDE Szerda, 1936 Julius 1 Üótzetfri Tek. Királyi Ügyészség Kötelespéldány OROSHftZI írre 10 P, vi- Jtékre postán küldve negyed- írre 7 P, fél* ívre 14 P. ­I FÜGGETLEN POLITIKAI NAPILAP Megjelenik min* den n>p korán reggel. L »pzárU éjjel 12 órakor. Hirdetési díj dó. re fizetendő, Hirdetésekre tcn natkozó kérdé» sekre cs&k vé* laszbélyeg eHené» ben vi-aszoltsA-'PIAC ak. árpa ab ozs angeri ak. liszt SPI AC 10.75 14.30 12.00 11.70 11.70 11.62-11.64 11.70-11.72 ÁSÁR j Felhajtás 5584 Eladatlan 136 ír. élénk iS U3SR0 rás tS 30. ■Iái megfigyelő ntése .. U * 26-0 C felett 16.9 , felett 180 „ felett 27 0 „ ;1 200 . 21-3 „ 21-7 ” 21.0 . 186 „ 144 „ 11 óra 69 °/o 60 °/o 761 "4 mm 760 2 mm 0.4 mm észak . sokhelyt eső, ugat felől kjssé és kiadó: ;Y JÁNOS Friss Újság tészet és lap­ít. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Orosháza, Torkos Kálmán-utc* I FŐSZERKESZTŐ ÉS LAPTULAjDONOS: Dr. UMTLflSO VSZKY 3ÄROS Telefonszám: 90. — Postatak*« rékpénztári csekkszámla: 12694. A magyar sajtó képviselői Gyopároson A szépen fejlődő fürdő dicsérete — A strandolási elmosta az eső Látogatás a felső mezőgazdasági iskola és Csizmadia András tanyáján Le: ajlo't a gyopárosi ujságirónap. Orosháza község, a többi vendéglátó és a rendezőség ugyancsak kitett magá­ért, hogy vendégeink jó! érezzék ma­gukat s ezt — hisszük — te jes mérték­ben sikerű t is etérn*. Ami rajtunk állt, mindent e.köve Jünk, hogy a magyar sajtó munkásai, akik bennünke: látó- , ga'ásukkal megtisz.eltek, jó emlékekkel távozhassanak tőlünk — egyedül az idő­járás volt az, amely szeszé yességé e itt.ott áthúzta a számításokat és egy : kicsi: rontotta a programmot. De tűi- ! nyomópeszt az idő is megíe'eő volt és emiatt sem kelet semmi fontosat el­hagyni. Fogadtatás Néhány vendig már vasárnap delelő t megérkeze t, a zöme azonban a vasár­nap dé u áni vonatokkal jö.t meg Békés­csaba, Szentes, Szarvas és Szegei fe­lől. Az érkező vendégeket az orosházi újságírók fogadták az á lomáson, ellát­ták őket a szükséges útbaigazításokkal, u'aványokka, programma és a kivo­nat Gvopáosra vi.íe őkeí, ahol 4 órakor hideg kávét és ka’ácsot kaptak uzson­nára a községi vendéglő ierraszán. Uzsonna után fürdés következeit vol­na, itt azonban az idő be'eszólt a pro- grammba: megeredt az eső és igy- csak a kádfürdőt vehették igénybe a ven­dégek, akik nagyrésze szobájában pi­hent, vagy a vendég ő terraszán időzö.t a vacsoráig. Vacsora Este 8 órakor az egész vendégko- szoru lie'yet foglat a községi vendéglő terraszán elhelyezett terített asztaloknál és megkezdődött a vacsora, amelyen Orosháza társadalmából is számosán vet­tek részt a vendég újságírókon és höl­gyeken kivü'. Vacsora közben dr. Bulla Sándor főjegyző közvet'enhangu üdvözlő beszédben köszöntötte községünk tár­sadalma nevében a vendégeket, akik fá­radságot nem sajná.va messze földről eljöttek, hogy a mi kincseinket meg­ismerve, fe hívják ránk az ország kö­zönségének lig>elmé . Kérte, hogy néz­zenek meg mindent figyelmesen, érez­zék jól magukat körünkben, ha az időjárás engedi, é.vezzék Gvopáros szép ségeL, ke len,ességé , és tekintsenek ránk olyan szeretettel, mint amilyennel mi hívtuk és vártuk őket. Gál Imre az »Esti Kuiir« h. szer- kesz ő,e, a Mag, a Ujsági ók Egyesül* te titkára köszönte meg dr. Bulla fő­jegyző üdvözlő szavait, majd a Magyar Újságírók Egye.ü eíe üdvöz e ét tolmá- cso'ta dr. Mit a„ovszky János főszerkesz­tőnek a 25-ik évfolyamát futó »Oros­házi Friss Újság« megjelenésének fju- bi eumi évfordulója alkalmából. Dr. $zj lágyi Bé a a Magyar Távirati Iroda üd- vöz'e é tolmácsolta Mit asovszky s/.e;-- kesz'ő ,ek. Az. üdvözléseke dr.' Mitla- sovszky János rövid beszédben kö­szön e meg. Sass Lászó a Magyar Új­ságírók Tuiida Egyesü ete je vényét ad­ta át dr. Bu la Sándor főjegyzőnek, Szabó Pá nak, a M. T. I. munkatársá­nak, a gyopárosi ujságirókirándulás fő­rendé őjének és dr. Mi la;ovszky János­nak. Dr. Bo bély Zoltán a hölgyeket köszöntötte fe'. Vacsora után kedélyes poharazás és tánc kezdődött, am« y útin a vendé­gek késő éjszaka tértek nyugovóra. Csizmadia András tanyáján Hé fői ie>ge borús de ie.idkiv.il kel le.mes, enyhe idő e éb edt a társaság. Jó réggé i után szétszéled.ek a vendégek: nagyrészük a felső mezőgazdasági is- ko a gazdaságába ment, négy fővárosi újságíró pedig: három orosházi kísére­tében két úrvezető autóján Csizmadia András ujvá o;i tanyájáia átogatott el. Ott megérkezés után sörrel. kínálta őket a házigazda, Csizmadia Sándor, majd kimen ek a mezőre és megtekin­tették az árpa aratását, azután pedig a mintaszerű gazdaságban néztek kö­rű'. Hé fogá o > pompás ebéd ér boroz­gatás után az orosházi á lomáshoz rö­pítetné őket a két autó és a vendégek nagyrészével együtt elutaztak. A fmg. iskola gazdaságában Pé er-Pál napján a vendég újságírók már kora reggel ta'pon vo tak, hogy a kije ölt programm egyik legszebb ese­ményére fe készüljenek. 9 órakor az AEGV gyopárosi vonatán Orosházára jöttek, aho1 a községháza udvarán már vártak rájuk a számukra kijelölt fo­gatok, melyek az orosházi m. kir. felső mezőgazdasági isko'a tangazdaságába szá Kották az illusztris vendégeket. Hangos jókedvve: indult az ujság- Csiná ó karaván a tangazda ág felé, ahová megérkezve, Ba'ás Béla az inté/.eí igaz­gatója, az fmg. te'jes tanári karával vár­ta a vendégeke1. Rövid ismerkedés után Ba'ás Bé a üdvözöjle a vendég újságíró­kat és azok kísérőit s őszinte szavakkal köszönte meg a rendezőség figyelmét amiért a'kalmat adtak a magyar lapok szerkesztőinek arra, hogy ezt a minta- gazdaságot megtekinthessék. — Amikor őszinte szere e te üdvöz­löm vendégeinket — mondta Balás Bé­la — tudtukra keli adnom azt is, hogy fez a hely, ahol most kedves vendégeink á lnak, pár esztendővel ezelőtt még egy termékeden, szikes legelő volt, ami' bi­zonyít az is, hogy jó része a gazdaságot körii vevő terepnek még ma is legelő és az ország több nagy városa felé. Az ujságirónap kifogásban rendezése és sikere elsősorban Szabó Pál, a Ma­gyar Távba'i iroda orosházi munkatár­sának az érdeme, aki fáradhatatlan agi- i á,.al mindenütt szemé yesei intézkedett és iránti ott. A kitűnő ellátásért pedig Laczkó István és Tatzl Antal vendéglő­söket illeti dicséret. Nagy igyekezettel szo’gálta az ügyet a kisvasút is —- 50 szahadggyeí i3 bocsátott rende'kezésre —, sajnos, .nem teljes sikerrel, mert technikai zavarok miatt mindkét napon voltak kisebb késések és hétfőn este a szegedi újságírók egy i yen kis késés miatt emaradtak a vonatjukrót, autón kellett hazatérniük. Orosháza, sa jtónapi vendégei Frohich Károly Mi íiszlerefnökségi saj- tóosztá y, Wagner Márton Gyomai U}-- ság, Hajdú Ernő Kecskeméti Lapok, Iván Mihá y Szegedi Ujnemzedék, dr. Fehér István Szegedi Ujnemzedék, Fejérváry Jőzset Vásárhelyi Reggeli Újság, Ba­logh József Vásárhelyi Népújság, Drechs­ler Ottó Pester Lloyd, Vi.,m De.ső Sze. gedi Ujnemzedék, Soós György Vállal­kozók Lapja, Oroszlány Gábor Békés­csaba, Ko lár János Békési Hi.lap, dr. Erényi Gusztáv Pester Loyd, Friss Ár­pád Népszava, Harmath Pác Magyar Hírlap, dr. Berecz Lajos Újság, Nyigri Imre Népszava, Nyigii Imréné Népszava,. Szigeti László Magyar Hírlap, Sass László Magyar Újságírók Egyesülete, Gál Imre Esti Kurír, dr. Borbély Zoltán! Nemzeti Újság, Raczkó Lajos Magyaror­szág, Sí ló Domokos Zoltán Az Est, dr. Sziágyi Béla Magyar Távi aü Iro­da Szeged, Szi.ágyi Pál Szegedi Napló) dr. Kemény László Szegedi Fiiss Újság', Ba ázs Árpád Gyu'a, Hortobágyi Jenő. Körösvidék (Békéscsaba), Orosz István Szarvasi Közlöny, Gruber István Békés­megyei Közlöny, dr. Ormos Ede Fiiss Újság, dr. Gadó Imréné Az Est, dr. Erdős L^jos Paris Soir, Weríz Béla, Po i isches Volksblatt, Ladányi Lóránt Újság, dr. Szőke Sándor Újság, Fedor Ágnes Színházi É et, Székely Bé a Pesti Hirtap, dr. Konkoly Kálmán Pesti Napló. Negyven ujsagiró és 15 családtag. r " ***** Felfüggesztették a vasárnapi munkaszünelet Julius négy vasárnapján szabad aratni és csépelni : ő=azóa áai mun á< tégzéé e a juüus 5, 12, 19 és 26-ra eső vasárnapokra a vármegye egész e.ii étén felfüggesztette. Egyben pedig utasította a járási főszol* gabirákat és a községi e öljáróságokat, hogy e'tnek közhírré tété e mellett in­tézkedjenek, hogy az e lenőrző szervek az aratássá' és a vele kapcso atos mun­kákká foglalkozó akosságot ezen mun­kája vég é.éoen vasárnap se akadályoz­zák. és a-’, hogy szomszédaink még ma sem tudnak kiterme ni földjükből semmit. Hosszas és fáradságos munkával, sok kisér’e e és után, lanáraink fáradhatatlan buzga ma azonban megteremtette ezt a min agazda ágo', ami é igazán büszkéK vagyunk s szívesen mutatjuk be azt kü­lönösen a magyar sajtó képviselőinek. Mie’ő t azonban tovább mennénk, kije- leniem, hogy ha ingyen adnának is nagyobb terű elet gazdálkodásra, akkor sem fogadnánk e>, mert célunk a 30 ho'das kisgazdaság bemutatása és azon való gazdálkodás megismertetése. Ezt a cé unkát pedig, mint meg fogják látni e’ is értük. Az. igazgató tájékoztató szavai után e inJult a társaság a gazdaság megtekin­tésére. Itt Bartha Ernő oki. gazda be- mu atla az aratást, dr Sín István a búza ia ajáró , Zatykó Sándo" a sikértartalmá­ról, dr. Bodnár József az aprójószágok- rói tartottak séta közben rövid ismerte­tőt, majd Holecska Gyula, Gulyás Samu és Wéber Antal tanárok egy másik cső- j portnak a tehenészetet és sok más gaz- ; dasági érdekességet mutattak te. A konyhakor észet és gyümö esős meg'.e- j kintése után az intézet igazgatósága 1 gyümö cskós<o'ó keietéhen megvendége - te az újságírókat, akik hálás köszöne- j tűk tolmácsolása mellett sok szép emlék­kel és tapaszta attaf gazdagodva tértek vissza Orosházára. Séta a községben, ebéd, elutazás A vendégek egy része a Hősök szob- j rát, a róm .kát. templomot, a Kisbir­tokos Szövetség székházát, a Tóth gőz- | ma om és villamoste ep épü’et-tömbjeil és a Ciana.fiirdőt tekintetnék meg. Na­gyon tetszett a Terényi-utca parkírozása is, ezer színben úszó virág gruppjaival. . Sé a után az Alföld szálló kerthe’yi- ségében közebéd vo.t, mellei dr. Bulla Sándor főjegyző is részt vett, akinek az újságírók nevében Ugri Imre meleg sza­vakkal köszönte meg Orosháza közön­ségének kedves vendégszeretetét, amit soha el nem fognak felejteni. Ebéd után a vendégek egy része a pályaudvarra hajta'ott, ahonann sok szép emlékekkel , telve vitte a vonat őket a fővárosba és i Az idei íermésbetakaiilási munkák za­var a aa elvégzése érdekéte.i — több­rendbe i elő erjesztésre — a íöldmi.e- lésügyi miniszter rende’etet bocsátott ki, ame'yben a vasárnapi munkaszünet ie függeszlésé kizáró ag az aratási és a ve e kapcso a os munkákra a szükség­hez. képest megengedte. A miniszteri iendeebea fogalt feíha. ta'ma á; alapján vármegyénk alispánja, illetve az őt helyettesítő főjegyző a va­sárnapi munkaszünete a fentje zett me-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék