Orosházi Friss Ujság, 1936. augusztus (25. évfolyam, 175-176. szám)

1936-08-01 / 175. szám

ElAlh fcdyben házhoz kordra negyed- irre 5 P, fél- (m 10 P, vi­dékre postán k&ldve negyed- ívre 7 P, fék- frrre 14 P, ­I „ OROSHÁZI MegjéJérfi min* den n«p toil reggel, Lapzárta éjjel 12 Arakor, Hirdetési dk dd> re Hirde natkozA sekre csak laszbélyeg elleofr ben válaszolunk. FÜGGETLEN POLITIKAI NAPILAP Szerkesztőség és kladAhlvatal: I FŐSZERKESZTŐ ÉS LAPTULAJDONOS: I Telefonszám: 90. — Postaiak** Orosháza, Toikos Kálmán-utca I Dr. IRITLfISOVSZKYjtfROS | rékpénztári csekkszámla: 12694, . Sürgősen ravatalozó épül Rőhoczitelepen Rem vdllal a község n\ tiszti Iakbérdülerencidt — Schwarcz Béla, Hotter ős Ra]z szállít fűtőanyagot a községnek — megszűnik a monorí |drlatirds Orosháza község képviselőtestülete | tegnap délelőtt a tisztújító szék után, j amely dr. Bakos József tb. főszolga­bíró elnökletével négy uj esküdtet vá­lasztott — amiről lapunk más helyén számolunk be —, rendkívüli közgyűlést tartott, amelyet 10 óra után néhány perccel nyitott meg Baranyai Kálmán bíró. Legelőször a tárgysorozat 12. pontjaként szereplő tárgyakban — terü- íet.adásvétel, terü'et.csere, terület-átenge­dés, régi transzformátorház lebontása — hoztak névszerinti szavazással határoza­tot s utána Baranyái bíró tiz perc szü­netet rendelt el, amely alatt a tanács­termet kiszellőztették. Gyenge lábon áll a köztisztaság Az újra megnyitott közgyűlésnek dr. Bulla Sándor főjegyző tette meg elöl­járói jelentéseit adóbefizetésről, pénztár­vizsgálatról, menházi felvételekről, majd a negyedévi közegészségügyi jelentést olvasták fel, amelynél Tóth Ferenc szó- vátette, hogy egyikét főutca kivételé­vel a köztisztaság1 nem kielégítő, a ro­hanó autók óriási port vernek fel, a szennyvíz az utcára folyik, a mellékut­cákban pocsolyák büzlenek, a kapual­jakban baromfival kereskednek és csak az seper a háza előtt, aki akar. szúnyo­gok és legyek milliárdiai veszélyezte­tik az egészséget. Kérte, hogy az is­kolák környékét tartsák tisztán, ott a kocsiállást szüntessék meg és a szemét. és trágyate'epeket né csak a központ­ban, hanem az egész községben fedessék le. Dr. Tafler Elek 2—2 sor fát kért a Táncsics Mihály.utcára, Kiss János az Előd-utca két csatornájának tisztántar­tását kérte. Kovács Lajos mérnök és dr. Bulla Sándor főjegyző magyarázó szavai után tudomásul vették a köz­egészségügyi jelentést, majd a járvány­kórházi és menházi jelentést is. Az állatorvosi jelentés kapcsán dr. Bulla Sándor bejelentene, hogy a vásár­tér uj bejáratait kikövezik, a kért bó­dékat fe'állitják, a járdakérdést esetleg az ut másik oldalán való járdaépítéssel oldják meg, a tenyészállat-beszerzést pe­dig a gazdaérdekeltségekkel és szak­értőkkel való megbeszélés alapján vég. zik. Ezután az á'Iatorvosi je'entést a községi jegyzők szabadságát és Kondo­ros község vásárreformját tudomásul vették. Felépül a hullahamvasztó Baán Zsigmond ny. községi jegyző emlékét jegyzőkönyvben öröki eie jneg a közgyűlés, majd elhatározta, hogy Mindszent község pontonhid-épi ési ter­vét erkölcsileg támogatja, anyagilag nem és átvá lalta egy beleg kórházi szállí­tási költségét. A gyeptelepi hullaégető- re 4600 pengőt szavazott meg. Tudo­másul vette a tiszti lakbérbizottság meg. állapítását, hogy Orosházán a tiszti lak. bérekért lehet megfelelő lakást kajini, ennek aTapján a jövőben lakbérdifferen­cia nem terhel* a községet — a már fennálló évi 1400 pengő teher azon­ban a bérletek lejártáig fennmarad — és két yjabb lakbérdifterencia-b ejelen. tést már nem vett tudomásul. Vila a drága Gyopáros körül A felsőbb hatósági határozatok is­mertetése során — ezek között szere­péit a lapunkban már ismertetetteken kí­vül az is, hogy a monori járlatirást be kell szüntetni, mert a legújabb ren­Ismeretes olvasóink előtt annak a ke­gyetlenül végrehajtott gyilkosságnak min­den részlete, amelynek Bokor Bálint orosházi öreg gazda esett áldozatul a muU esztendő december havának első nap­jaiban, vejének, Paulik Józsefnek a sám­soni határban levő tanyáján, ahol leá­nya Bokor Eszter — Paulik Józsefné agyonverte apját azalatt az idő altt, mig férje 10 esztendős kislányával a szom­szédban bandázott. A gyulai k*r. ügyészség Bokor Esztert, akit a gyilkosság után néhány nap múlva letartóztattak, gyilkosság bűntettével vá. doha, a férje Paulik József ellen ,pe­delkezés szerint csak külön körzet for­májában volna fenntartható, az pedig nem fe'e’ne meg a célnak — heves vita fejlődött ki Gyopáros drágasága, med­rének kiósztiása, a tervezett mély­fúrás és a fürdőbizottság működése kö­rű', amelynek e’ütéve a községi tüzelő, anyag.szá liíásra vonatkozó javaslatot fo­gadták el. Eszerint a tűzifát Schwarcz Béla 3.47. a kockaszenet {ja!a’) Schwarcz Béla 3.94, a brikettet (dorogi) Hotter és Rajz 4.21 pengős egységáron szál­lítja. Költségvetési tételek Egymásután fogadták el a testneve­lés 9000, a tűzoltóság 16627, a gazda­sági ismétlőiskola 1647 pengős költség- vetését, amely utóbbinál Zatykó Mihály tervet ismer,etett az állásta'an óraadó tanítók külön jutalmazására és szer­számkamara felál itására, a tanonciskola 9377 pengős költségvetésénél pedig Né­meth István az iparosság panaszait tette szóvá különösen a mulasztott órák iga­zolása körül kié eződött helyzet miatt. A tanonciskola felügyelőbizottságának tagjaiul ismét Szél Istvánt, Gulyás Sa­mut, Hézer Bélát, Molnár Jánost, Sülé dig gyilkosságban való bünrészesség mi­att adott vádiratot azért, mert tudott felesége szándékáról és épen azért ment el hazulról a kisleányával, hogy fele­sége végezhessen az öreg Bokor Bá­linttal. A gyulai k*r. törvényszék május ha­vában megtartott kétnapos főtárgyalás után Paulik Józsefné — Bokor Eszter bűncselekményét nem minősítette gyil­kosságnak, mert az orvosszakértői vé­lemény alapján nem állapította meg az előre megfontolt szándékot, ezért fel­menő ágbeli rokonon elkövetett szándé­kos emberölés bűntettében mondotta ki Lászlót választották meg, uj tag (Kovács Lajos mérnök helyett) Tóth Ferenc. Két uj mázsaház épül A még hátralevő tárgyakkal alig ne­gyedóra alatt végzett a közgyűlés: a gyámpénztári közös kamatkulcsot félév re 2.2 százalékban állapította meg, a gimnázium jövőévi 3000 pengő segé­lyét azzal szavazta meg, hogy ha a Vágir házat át tudja adni, annak bérértékét leszámítják a segélyből, Horváth Rózsi magánóvónő tűzifa, és lakbérsegély-ké. relmét elutasították, mert óvodájához kö­zel ál ami óvoda is működik, a rákóczi- telepi háziipari tanfolyamnak 300 pen. gőt, a jegyzőárvaháznak a széntistván- napi nevétel 15 százalékát, a sziíiügyl bizottságnak 300 pengőt szavaztak meg évi segélyként. Megszavaztak a szöllő- be'i utcanév, és házszámtáblák költsé­gére 500 pengőt, az utcaszabályozási alapra 3000 pengőt, gabona- és ba- romfimázsaház újjáépítésére 6800 pen­gőt, egy uj számológépre 200 pengőt, országzászlóra 1000 pengőt. A teme­tői ravatalozó kérdését egyelőre újabb tárgyalásokig — levették a napirend­ről. Rákóczitelepen pedig 600 pengő költ jéggel ravatalozó építését határozták el. hogy az egyszobás lakásokban elhaltak kötelező temetői ravatalozása ha’adékta- lanul megvalósulhasson. Néhány köz­munkatörlés, illetőségi ügy elintézése és községi bizonyítvány bemutatása után a közgyűlés fél kettőkor ért véget. bűnösnek Paulik Józsefné — Bokor Esz­tert, akit az édesapja megöléséért az; envhitő körülményekre való tekintettel életfogytiglani fegyház helyett csupán 12 esztendei fegyházbüntetésre ítélt, a férjet, Paulik Józsefet pedig felmentette. Felebbezések folytán az ügy a sze­gedi kir. Ítélőtábla elé került, mely a napokban tárgyalta az apagyilkos ász- szony és férjének bűnügyét. A kir. Ítélőtábla a törvényszék Íté­letét megsemmisítette s Bokor Esztert apagyilkosságban mondotta ki bűnösnek, mert megállapította, hogy Bokor Esz­Holtig szenved Bokor Eszter apja meggyilkolásáért Paulik József vöt is 5 évi fegyházra Ítélte a szegedi tábla elé kerül a sámsoni apagyilkosság A Kúria Vámőrlők Tfc ^ azonnali készpénzfizetésre és későbbi ármegállapításra legelőnyösebben "H *' jüí? ■ vásárolunk. — A későbbi ármegállapításra behozott búzánál apadás m címén levonást nem eszközlűnk! legprímább minőségben cserélünk! Zsákokat buzabeszállitáshoz díjmentesen adunk! 1 Tóth malom

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék