Orosházi Friss Ujság, 1936. szeptember (25. évfolyam, 207-223. szám)

1936-09-11 / 207. szám

XXV. évfolyam 207 szám ára 8 filter Péntek, 1936 szeptember 11 Megjelenik min­den nap korán reggel. Lapzárta éjjel 12 órakor. — Hirdetési dij előre fizetendő. Hirdetésekre vo­natkozó kérdé­sekre csak vá­laszbélyeg ellené ben válaszolunk. Tek. királyi Ügyészség Kötelespéldány Helyben házhoz hordva negyed­évre 5 P, fél­évre 10 P, vi­dékre postán küldve negyed, évre 7 P, fél­évre 14 P. — FÜGGETLEN POLITIKAI NAPILAP Szeged OROSHÁZI Telefonszám: 90, — Postataka- FŐSZERKESZTŐ ÉS LAPTULAJDONOS: I Szerkesztőség és kiadóhivatal: rékpénztári csekkszámla: 12694. Qf. MITLASOVSZKhJ JÁNOS I Orosháza, Torkos Kálmári-utca Gömbös diszdoktor A kormányzó megengedte, hogy a pécsi Erzsébet tudományegyetem Göm­bös Gyula miniszterelnököt a bölcsészet, tudpmányok tiszteletbeli doktorává avassa. 9 minisztertanács második napja Tegnap délután Darányi Kálmán mi­niszterelnökhelyettes elnökletével a kor­mány tagjai minisztertanácsot tartottak. A minisztertanácson letárgyalták a város rendezési tövénytervezetet és a székes­fővárosi törvényjavaslatot. A miniszter- tanácsot ma folytatják. 9 magyar barmány válasza Genfneh a népszövetségi reform ügyében Genfbői jelentik: A magyar kormány válasza a népszövetségi reform ügyében most érkezett meg a Népszövetség fő­titkárságához. Jegyzékében a magyar kor mány emlékeztet a legutóbbi népszövet­ségi közgyűlés alkalmával tett nyilatko­zatára. Eszerint nagy súlyt helyez arra, hogy helyreállítsák az egyensúlyt a szankciós rendelkezések és az alapok­mány ama rendelkezései között, amelyek úgy intézkednek, hogy békés utón és preventív módon szabályozzák az egyes népszövetségi tagá lamok között felme­rült vitás kérdéseket és lehetőséget nyújtsanak arra, hogv olyan helyzeteket, amelyeknek fenntartása veszélyezteti a világ békéjét, elhárítsanak. Különösen u. |al a magyar kormány az alapokmány 11, 13 és 19. szakaszaira. A magyar kormány megjegyzi, hogy ebben az értelemben fogta fel a hozzá intézett megkeresést és fenntartja ma­gának a jogot, hogy az észrevételeit és javaslatait tartalmzó részletes expozét kellő időben juttassa el a Népszövetség főtitkárságához, A francia kereskedelmi miniszter Var­sóba utazott. Visszafelé jövet Berlinben tanácskozásokat fog folytatni. IRag$arország gazdasági helyzete a népszövetség előtt Fabingf holnap Genfbe utazik Fabinyi Tihamér pénzügyminiszter hol nap Genfbe utazik, ahol szeptember 15., én ül össze a Népszövetség pénzügyi bizottsága. A legutóbbi Tyler jelen­téssel kapcsolatban Fabinyi pénzügymi­niszter nagyszabású expozét tart a Nép- szövetség pénzügyi bizottsága előtt és behatóan ismerteti Magyarország pénz­ügyi és gazdasági helyzetét. A pénzügy- miniszter a pénzügyi bizottságon kívül is alkalmat fog találni arra, hogy érint­kezésbe lépjen és megbeszé.éseket foly­tasson Európa pénzügyi és gazdasági életének vezető tényezőivel. A Népszö­vetség tanácsa nyomban a pénzügyi bi­zottság tárgyalásai után, szeptember 18- án ül össze, a Népszövetség közgyűlése pedig szeptember 21-én. Fabinyi pénz­ügyminisztert jövő hét végére várják vissza Budapestre. A pénzügyminisztert Csizik Béla miniszteri tanácsos kiséri ki Genfbe. A Népszövetség pénzügyi bi­zottságának tanácskozásaira természete, sen kiutazik Tyler népszövetségi íő- megbizott és Bruce, a Népszövetség külügyi bizottságának a Nemzeti Bank­hoz beosztott delegátusa. Németország visszaköveteli gyarmatait Hitler kiáltványa a német néphez Nürnbergből jelentik: A nemzeti szo- szociáista mozgalom 19336. évi pártérte­kezletét kedden délután nyitották meg a nürnbergi városházán. A megnyitás alkalmával Hitler kancellár és vezér ki­áltványban fordult a német néphez. Eb­ben a kiáltványban hosszasan foglalko­zik Németország gazdasági helyzetével és kü ör.ösen a német nyersanyagellátás problémáival. Németország uj négyéves terve — jelentette ki — a következő: Négy év leforgása alatt Németország­nak függetlenienie kell magát a külföld­től mindazoknak a nyersanyagoknak a termelésében, amelyeket Németországban is elő tudnak állítani. Mindettől függet­lenül azonban — fejezte be — Német­ország semmiesetre sem mondhat le gyár mati követelésének teljesítéséről. A né­met nép életjoga éppen olyan erős, mint bármely más népé. A kiáltvány végén a bolsevista veszedelem közelségével in­dokolta a német fegyverkezés fokozá­sának elkerülhetetlenségét. Eden tanalmányozza a német gyarmatok ágyét Londonból jelentik: Eden angol kül­ügyminiszter személyeden tanulmányozza Hitler birodalmi kancellárnak a volt né. met gyarmatok visszaadásáról szóló kö- I vetélését. Franciaország visszaad hét gyarmatot Ha Németország határozott békeaka­ratot mutat és békés törekvésébe biz­tosítékot is nyújt, Franciaország nem tartja lehetetlennek, hogy visszajuttassák Németországnak Togót és Kamerunt, vagyis azt a két középafrikai volt né­met gyarmatot, amelyet francia gyar­matügyi megbízatás alá helyeztek. Madrid télé nyitva a felkelők útja San Sebastianban nyugalom Teneriffából jelentik: Franco tábornok táviratilag közölte, hogy Sierra Credo város a felkelők kezére jutott és igy van, — a lakosság menekül a Madrid felé vezető ut előtte nyitva 0. Franco és Mola tábornok tárgyalják I a Madrid ellen indítandó általános tá­madás terveit. Burgosban Madrid elestét a közeljövőre várják. Negyvenkilenc kivégzés Párisból jelentik: A burgosi hadbíró­ság tegnap Ítélkezett azon 49 ember ügyében, akik fegyveresen ellenálltak a felkelőknek. A vádlottak közül negyven­hetet halálra ité.tek és azonnal kivégez­ték őket, kettőt életfogytiglani fegyházra ítéltek. Nincs külföldi diplomata Madridban Párisból jelentik: Madridot a {külföldi diplomaták teljesen elhagyták, kivéve Rosenberg szovjet ügyvivőt. San Sebastianban a helyzet változatlan Tegnap este óta harc nem volt. A várost sok család elhagyta, akik visszamaradtak1, állandó rémületben ékek. A toledói Alcazar máglya módjára ég. A várat ezer felkelő védelmezi, akik a kormánycsapatok felszólítására nem ad­ták meg magukat. Titkos katonai szerződés a szovjet és Kino között Rigából jelentik: Szovjetoroszország és Kína között titkos katonai szerződés jött létre. Ki.iai politikai körökben egyre fo­kozódó elégedetlenség nyilvánul meg a szovjet kínai felforgató propagandája! miatt. Kinában jelenleg több, mint négy­száz kommunista agitátor tartózkodik, akik lázasan dolgoznak a lakosság szé­les rétegeinek forradalmasítása érdeké­ben. Összehívtok az uj locarnői konferenciát Londonból jelentik: Az angol kormány október 19-ikére összehívta az uj »lo- carnói konferenciát«. A Londonba szóló meghívókat elküldték Franciaország, Olaszország, Belgium és Németország kormányaihoz. Mértékadó politikai kö-< rökben úgy tudják, hogy a konferencia napirendjén nem csupán az uj locarnói paktum ügye szerepel, hanem szó lesz azon a gyugateurópai légiegyezményről és a légi fegyverkezés korlátozásának kérdéséről is. Soronkivül azonnal legprímább minőségben cserélünk! buzabeszállitáshoz díjmentesen adunk! azonnali készpénzfizetésre és később i ármegállapításra legelőnyöseben vásárolunk. — A későbbi ármegállapításra behozott buzinál apadás elmén levonást nem eszközlünk! Tóthmalom

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék