Orosházi Friss Ujság, 1936. október (25. évfolyam, 224-250. szám)

1936-10-01 / 224. szám

Csütörtök, 1936 október 1 évfolyam 224 szám óra ÍO fillér Előfizetési árak: " Házhoz Kö^Ki?iyi Cb - ­dékre postán küldve negyed, évre 7 P, fél­évre 14 P. — reggel. Lapzárta éjjel 12 órakor, — Hirdetési dij előre fizetendő. Hirdetésekre vo­natkozó kérdé. sekre csak vá- laszbélyeg ellené ben vá’aszolunk< Telefonszám: 90. — Posataka- I FÖSZERKESZIU ÉS LAP 1ULAJDONOS: Szerkesztőség és kiadóhivatal: rékpénztári csekkszámla: 12694. I D l\ MITLASO VSZK1J JÁNOS Orosháza, Torkos Kálmán-utca Békésvármegye üdvözli a földművelésügyi és külügyminisztert Sorbán 3enő gyomai főszolgabíró — Öí ni szolgablró felirat az n| mezőgazdasági kamara érdekében Békésvármegye törvényhatósági bizott­sága tegnap dé előtt tartotta meg szep­tember havi rendes közgyűlését vitéz dr. Ricsóy Uhlarik Béla főispán e nökiele alatt a törvényhatósági bizottsági tagok élénk érdeklődése mellett. Megnyitóbeszédében a főispán meg­emlékezett a spanyol polgárháború bor­zalmairól, majd beje e.itet e, hogy a Kö­rösök hajózhatóvá tételének és az ön­tözés előkészítő munkálatai a békés- szentandrási duzzasztó építésének meg­kezdésével a mai napon megkezdőd­nek és az első kapavágás megtételénél maga a földmivelésügyi miniszter lesz jelen. Bele entelte, hogy még az ősz folyamán Békésvármegyében a pénzügyi kormány támogatásával megkezdődik a szikes talajok javítása. Megemlítette, hogy az ínségmunka megszűnik •és a dolgozni akaró munkások a megin­dítandó közmunkáknál nyerhetnek alkal­mazást. Napirend előtt dr. Geist Gáspár a magyar olimpiai bajnokok sikeréről em­lékezett meg lelkes beszédben. Az alispáni jelentéssel kapcso’atban a kisgyü és javasolta, hogy a törvényhatósági bizottság fe Lati ag üd­vözölje dr. Darányi Kálmán töldmive- lésügyi minisztert, amiért a Körösök ha­józhatóvá té.e'e munkálatainak megkez­dését lehetővé tette. Az alispáni jelentéshez elsőnek dr. Le^geza Tibor szólt hozzá, aki többek között a vármegyei lakbérszabályzat megalkotását sürgette. Tildy Zoltán az alispáni jelentés el­fogadásával örömmel járul hozzá a fjildmivelésügyi miniszter üdvözléséhez, örömét fejezte ki az inségmunka meg- szüntetése fölött. A spanyol polgárhábo­rúról szólva élesen támadta a ma­gyarországi szociáldemokra'a párt veze­tőségét és a Népszava magatartását, meg állapítván, hogy szerinte a marxizmus megbukott. A Népszava cikkeinek tu­lajdoniba, hogy a belügyminiszter gyü- léstilalmat rendelt el, amely miatt ag­gódik, mert a gyüléstiJafom a földalatti ellen­fc'rizhetetV’n szervezkedésnek kedvez. I Örömét fejezte ki az angol küUigymi­nis/ter revíziós beszéde felett, amit a . * magyar külügyminiszter sikerének mond és ezért indítványozta, hogy Kánya Kálmán külügyminisztert a törvényhatósági bizottság üdvözölje. Különben optimistának tartja az alis­pánnak a gazdasági helyzet javulására vonatkozó megállapításait. Beszéde ve. gén helyi vonatkozású ügyekkel fog­lalkozott. Dr. Geíszt Gáspár a tifusz elleni kö­telező oltás bevezetését sürgette. Dr. Márky Barna alispán válaszolt a felszólalásokra. Kilátásba helyezte a lak. bérszabályzat megalkotását, a tifusz elleni kötelező védőoltásra pedig meg­jegyezte, hogy azt csak országosan lehet bevezetni. A főispán bejelentette, hogy ha a pénz- ügymii.iszte.i segítséggel most megkísér­tendő szikes talaj javitás beválik, erre a célra a jövőben a kormány költségve­tésiig biztosit fedezetet. A különböző költségvetések elfogadása után, mely költségvetéseket lapunkban már ismertettük, áttértek a választásokra. Gyomai főszolgabíró egyhangúlag az egyedül pályázó dr. Sorbán Jenő lett. Budapestről jelentik: A magyar bel­politikai é et kétségte énül nagy változás előtt áll. Rövidesen megoldódik az az ideig'enes helyzet,, amely Gömbös Gyula miniszterelnök betegszabadsága óta tart a kormányzati ügyek ellátásában és még a parlament összeülése előtt vég­leges helyzetet teremtő döntés történik. Beavatott körökben úgy tudják, hogy Gömbös — akinek egészségi ál'apota javul ugyan, de a par ament megnyi­tásáig nem vehetné át hivatalát gyó­gyulásának veszélyeztetése nélkül •— nem kér újabb szabadságuleghosszabBitást cs igy uj miniszterelnök kinevezése és uj Arvaszéki ülnökké dr. Domokos Káro'y aljegyzőt választot­ták meg titkos szavazással 163 szavazat, tál. dr Feienczy Gyula makói városi aljegyzővel szemben, aki egyetlen sza­vazatot sem kapott. Szblgabirákká, illetve aljegyzőkké egyhangúlag megvá­lasztották dr. Berthóty Gézát, dr. báró Maásburg Kornélt, dr. Raskó Sándort, dr. Mihály Bélát és Terényi Pé ért. A megválasztott tisztviselők a hivatali es­küt nyomban le:el(ték és nevükben dr. Sorbán Jenő mondott tarta’mas köszönő beszédet. A kisgyülés javasolta, hogy a Bé­késvármegyei Gazdasági Egyesület ké­relme folytán uj mezőgazdasági, kamara felállítása végett írjanak fel a kormányhoz, amely kamarának a hatásköre Békés, Csanád, Csongrád és Szolnokvármegyékre ter­jedjen ki. A javas’at el en Purgly Emil nyug. földmivelésügyi miniszter mondott nagyobb beszédet, mig a javaslat mel­lett Beliezey Géza és Csernus Mihály szó'.a’tak fel, mire a közgyűlés egyhan­gúlag elfogadta a kisgyülés javaslatát és igy felir a kormányhoz az uj mező- gazdasági kamara felállítása érdekében. A tárgysorozat többi pontja úgyszól­ván vita nélkül nyert elintézést. Dr. Zol. dy János a légvédeem sürgős és szé­leskörű megszervezése érdekében mon­dott igen értékes beszédet. Megszavazott a megyegyülés az Alföldi Első Gazda­sági Vasút részére tízezer pengő se­gélyt. kormány a'aki ása válik akt. ál’ssá. Mint befejezett ténnyé' számo’nak a Nép ösz- szes csoportjai azzal, hogy a mostani ideiglenes helyzet rövidesen — előrelát­hatólag október 10 és 15 között — megoldódik és azután sor kerül a párt belső ügyeinek végleges rendezésére, az ellenté.ek e’simúására is. A várható kormányváltozás természe­tesen hatással lesz a vá asztójog ügyének megoldására is. Ha bekövetkezik Göm­bös lefhondása, a pártközi konferencia helyett parlamenti bizottság kiküldését tartják valószínűnek. Értekezlet a Független Kisgazda Pártban Budapestről jelentik: A Független Kis­gazda Párt Eckhardt Tibor einöklésével szerdán délben pártértekezletet tartott. Az értekezleten az aktuá is po'i ikai kér­désekről tanácskoztak és elsősorban a gyülekezési jog korlátozásáról reggel kiadott kormányrendeletet vitatták és az ennek következtében előállott helyzet lehetőségeit tárgyalták meg . ítélet a Morosi Kaszás­keresztesei; bűnügyében Kondorosról je'entík: A törvényszék tegnap folytatta a kaszáske. esztesek bűn. pőrét. A 40 vádlott közül 2 hiányzik. Később kiderü t, hogy egyikük, Ujfa- lucki István az éhségtől odahaza rosszuk lett, később támolygott elő, sápadtan, beesett arccal és jelenti, hogy beteg volt. A vádlottak kiha'lgatásuk során be­ismerik, hogy éjszakánként titkos ösz- szejöveíelt tartottak, amelyeken a nem- zeii szociaijta eszmékre oktatták őket. A vádlottak sorár Dandár János, »egészségügyi rohamosztagos« nyitja meg. Az elnök csodálkozva kérdi tőle, hogy mi szükség van ilyen szerepre egy békés természetű pártban? Eddig Ma­gyarországon ilyenről nem tudtak. — A mai választásoknál ilyen szerepre is szükség van — fe'eli a vád’ott. Mocsák Mátyás a következőket mondja; — Résztvetíem a mozga'omban, de nem nagyon értettem meg az egész nemzeti szocializmust, mert kéiemszépen én csak egy tót ember vagyok. Plejbovszki Mihály tiltakozik a vád ellen. — Az igazság az, hogy mi éhes em berek voltunk és nagyobb darab kenyér után vágyakoztunk. Nem is tudtuk miről van szó, mi az a nemzeti szó cializmus. A vád- és védőbeszédek elhangzása után a bíróság este hirdetett ítéletet. Az állami és társadalmi rend felforgatásának bűntettéért Medvegy Jánost 8, Csanki Sándort 6 hónapi börtönre, Danada Já- tiost 1 hónapi, 5 vádlottat 14—14 napi fogházra, 30 vádlottat 5—5 napi elzárásra' Ítélt. Utóbbiak közül ötnek a büntetését függesztene. Közeli hormánpáltozásról beszélnek Gömbös nem béri szabadsága meghosszabbítását V ámörlök Soronkivül azonnal legprímább minőségben cserélünk! buzabeszállitáshoz díjmentesen adunk! azonnali készpénzfizetésre és későbbi ármegállapításra legelőnyöseben vásárolunk. — A későbbi ármegállapításra behozott búzánál apadás címén levonást nem eszközlünk!

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék