Orosházi Friss Ujság, 1936. november (25. évfolyam, 251-274. szám)

1936-11-03 / 251. szám

xXV. évfolyam 251 szám ára 8 fillér Kedd, 1336 november 3 sdasdg ovember 2. [ T A K | iti Bank hiv. árf.~ Szokol — Dollár 337.30 Holl. frt. 174 60 Lira 16.90 Schilling 80 — Zloti 60.00 T Ó Z S P É | MJPI AC Tak. árpa ó 1370 Zab uj 16 60 Rozs uj 14.50 Tengeri u 9.75 Tak. liszt ó 12.25 >ÖSPI AC 14.60-14.65 15.40—15.41 tsra 12.24—12.26 i VÁ SÁR 1 3 Felhajtás 5234 3 Eladatlan 48 / ír. közepes Előfizetési árak: Helyben házhoz hordva negyed­évre 5 P, fél­évre 10 P, vi­dékre postán küldve negyed, évre 7 P, fél­évre 14 P. — 4 i OROSHÁZI eml FÜGGETLEN POLITIKAI NAPILAP Meg; ele nik min­den napr- korán reggel' Lapzárta éjjel I2*órak6r. — Hirdetési dij előre fizetendő. Hirdetésekre vo­natkozó kérdé. sekre csak vá- laszbélyeg ellené ben vá’aszolunk, Telefonszám: 90. — Postataka­rékpénztári csekkszámla: 12694. Dr. FŐSZERKESZTŐ ÉS LAPTULAJDONOS : MITLASOVSZKy JÁNOS Szerkesztőség és kiadóhivatal: Orosháza, Torko9 Kálmání-utca Mussolini igazságot köveiéit Magyarországnak milánói beszédében »fl nemzetközi élei tele van kazagságokkal« árás rolőgiai megfigyeli Jelentése vasárnap hétfő 5'4 C 9'4 C » 4 9,, 4'2 „ 4 7 „ 4'4 „ 6'6 „ 9'7 „ el 4 6 „ > 11 11 49 „ ’ 11 11 T0 „ 11 91 „ 8.3 1 n Si » 8'3 „ 94 „ 11-7 „ 11-8 „ 136 „ 14'5 „ 0 óra 5 óra r. 96 °/o 82 o/o 100 °/o 70 o/o mm 759'1 7619 mm 762.2 762'2 15'2 —• dél délny. i, északnyugati szél, on — eső, a hegye. klet kissé csökken. isztő és kiadó: 1VSZKY JANOS osházi Friss Újság nyvkőtészet és lap- ivállalat. Milánóból jelentik: Mussulíni vasárnap défután M linóban negyedmilliós tömeg előtt óriási jelentőségű politikai beszé­det mondott. A nemzetközi éiet tele van közhelyekkel, hazugságokkal — mon­dotta —, amelyek a wilsoni ideológia maradványai. Ilyen ábrándkép a lesze­relés, az együttes biztonság és az oszt­hatatlan béke. Egyik sem valósulhat meg. Mussolini beszédének magyar vonat­kozásban különösen nagy jelentősége van. Amig nem adnak igazságot Ma­gyarországnak, addig nem lehet a Dtí- namedence helyzetét véglegesen tisz­tázni — mondotta a Duce. Magyaror­szággal r.agy igazságtalan:ágot követtek el. Az olasz nép azonban csodá­lattal és elismeréssel vise.tetik Magyar- ország iránt. Ezek az érzelmek a közel­jövőben ünnepélyes megnyi.atkozást nyel­nek nyilvános és nagyszerű módon. Mussu.ini beszéde ezenkívül két szen­zációs kijelentést íarta'mazott: az egyik szerint Franciaország eljátszotta Olasz­ország barátságát, a másik pedig az volt, hogy az o'.asz-jugoszláv együttmü- ködiés ma inkább lehetséges, mint ed­dig bármikor. A Duce beszédét az óriási néptömeg lelkes éljenzése többizben félbeszakí­totta. ülnssolinf beszédének hatása kflilöídön Mussolini milánói beszédével Európa valamennyi számottevő sajtója foglal­kozik. A francia lapok szenvedélyesen uta­sítják vissjza a francia nemzet ellen emelt vádakat. A Magyarországot illető rész­re vonatkozólag pedig a párisi lapok a hátteret kutatják és kérdezik, hogy mit jelenthet az ,hogy Mussolini, amikor Ma­gyarországot biztatja és bátorítja, ugyan akkor Jugoszlávia felé is előzékeny, — talán éket akar verni a kisantant ál’amai közé? Az Ami de Peuple igy ir: »Olaszor­szág visszatér a revizionizmushoz, ami kizárja minden lehetőségét annak, hogy Prágával és Bukaresttel együtt működjék. Mussolini újból megszilárdította a kis. antantot és a kisantant kapcsolatait Fran­ciaországgal. A Journal a »reálizmus kirobbanásá­nak« nevezi Mussolini beszédét és meg1-, állapítja, hogy Mussolini, mikor igaz­ságot követelt Magyarország számára, a kisantant fellé fordult, hogy a szüksé­ges revíziót ezek az államok hajtsák végre. A félhivatalos Petit Párisién meg állapítja, hogy Duce eddig még soha­sem bátoii.o.ta ilyen nagyon a magyar revizionizmust, mint most. Angol politikai körökben Mussoini mi­lánói beszédét kedvezően fogadták. Mely benyomást keleti az angol közvélemény­ben a Duce nyilatkoza a, a trianoni bé­keszerződés revíziójának szükségessé gléről. A Morning Post dmü angol lap szük­ségesnek tartja, hogy Anglia olyan lépést legyen, amely meggyőzhetné Mus- soli..it, hogy Anglia nem viseltetik Öten. séges érzelmekkel Olaszország iránt. A belgr&ai lapok egyelőre nem fűz­nek kommentárokat Mussolini beszédé­hez és megelégszenek azzal, mhogy cí­meikben kiemeljék a Dúcénak azt a ki­jelentését, amelyben hangoztatja O'asz- ország közeledé i készségét Jugoszláviá­hoz. Illetékes helyen Mussolini beszédéi úgy magyarázzák, hogy sike ült meg a'álni a kedvező alapot a kölcsönös barátság szá­mára. Nemcsak gazdasági, hanem po­litikai szempontból is szükség van a megértésre Olaszország és Jugoszlávia 'között — hangoztatja a jugoszláv sajtó. Darányi hálaMiiraía IEnssoIfníhoz Budapestről jelentik: Darányi Kálmán miniszterelnök a következő táviratot in­téz, e Mussolinihoz, az olasz kormány fe. jéhez: »Nagyméltóságod milánói beszéde az egész magyar nemzetben lelkes és hálás visszhangra ta'ált. Engedje meg, hogy mi.it a nemzet tolmácsa, tisztelettel és baráti szeretettel üdvözöljem«. Mussolini beszédével kapcsolatban az olasz lapok több érdekes megáílapPást közölnek;, amelyek között nagy érdek­lődésre tarthat számot ez: »Olaszország semn.i körülmények között sem tér vissza a Népszövetségbe, amelyet ugya»úgy ott. hagyott, mint Németország, Japán tet­te, mivel nem ta'ált nála megértésre. Madridat bombázzák a nemzetid! 11] katalán kormány alakult Barcelonában a nyomozás sikerében a postának is je. len'ékeny része volt éis a tetteshez vezető értékes nyomot — a 'tarka ruhaövhöz tar­tozó ruháról szóló bejelentést — éppen egy postás szolgáltatta a csendőröknek. Megi tűk azt is, hogy a csendőri nyo­mozás befejezésekor G. Molnárt sza­badon bocsátották és az ügy iratait el. küldték a gyulai ügyészségnek. Az ügyészség rendeletére azután tegnap O. Molnár Mihályt beszállították Gyu’ára, az ügyészség fogházába. Éamsédelmi őrséget altit fel CsBtiszlovőhia Prágából jelentik: A kormány .sztik- ségrende.etet adott ki »államvédelmi őr. ség jelál-kásáról. Az őrségnek az a fel. adata, hogy megakadályozza az állami határok megsértését és közreműködjék a rend és biztonság fenntartásában. Fej lehet használni a rendelet szerint az őr­séget a vámigazgatásnál is. Az »állam- védelmi őrség« katonai kiképzésben ré­szesül és tagjaira a katonai büntetőjog rendelkezései az irányadók. ítélt kémek Hendayeből jelentik : Caballero minisz. terelnök mindent megtesz, hogy Madridét megmentse. Legutóbb 12.000 fegyveres­sel szaporította a karabinierik számát és a vörös haderők uj főparancsnokával, Póza tábornokkal a csapatokat átszervez, tette. Madridból jelentik : A spanyol fővárost vasárnap délután négy nemzeti repülőtár madás érte. A repülők géppuskázták és bombázták a légelháritó ütegeket és Por ta Vallescas külvárost, ahol a bombák több asszonyt és gyermekei megöltek és megsebesítettek. Barcelonából jelentik : A kabalán fő­városban ma uj kormány alakult »Véde, lem Tanácsa« cimmel. Elnöke Caballero lesz és tárcát kap benne a Szakszervez, zeti Tanács 4 tagja is. IRenngit termelt a kisbírtok, meg a nagybirtok ? fiz őszi mankát az időjárás késlelteti nagyobb részében befejeződött, a szöl lőtermés általában jó közepes, a Du­nántúlon, a közepesnek is alaria marad. Budapestről jelen ik : A földmivelésü­gyi minisztérium legújabb jelentébe sze. rint az őszi vetési munkálatok folynak, de részben a szárazság, részben az eső­zés miatt sok helyen el vannak maradva. Búzából a kisbirtokon 16.9, a nagybir­tokon 6.6 millió, rozsból a kisbirtokon 5.3, a nagybirtokon 2 mil’ió, árpából a kisbirtokon 3.6, a nagybirtokon 2.2 millió, zabból a kisbirtokon 1.3, a nagy. birtokon 1.2 millió, tengeriből a kisbirto­kon 18.8, a nagybirtokon 7.2 millió bur­gonyából a kisbirtokon 20.1, a nagybir­tokon 6.5 millió, cukorrépából a kisbir­tokon 1.6, a nagybirtokon 9.3 millió mé­termázsa termett. A szüret az ország leg­ßpldra vittéh a csomag- fosztogató postakocsid Részletesen beszámoltunk arról az érdekes bűnügyről, amely hosszas házi és rövid csendőr! nyomozás után a na­pokban pattant ki az orosházi postán: O. Molnár Mihály, a csomagfosztogató pos. takocsis esetéről. Ezzel kapcsolatban — illetékeseiktől nyeri felvilágosítás alap­ján — készséggel állapijuk meg, hogy A magyar királyi honvédtörvényszék j idegen államok javára elkövetett hűtlen­ség, illetve kémkedés büntette miatt Sza­bados Pált ötévi fegyházra, hatévi hi­vatal- és jogvesztésre, Tokaji Mihályt négyévi fegyházra, ötévi hivaal- és jog­vesztésre, Auga Istvánt négyévi {egy­házra, hatévi hiva al és jogvesztésre és végül Koncz Andrást háromévi fegyházra, hatévi híva al és jogvesztésre, valamint az egész határsávból örök időkre való kitiltásra ítélte. Valamennyi ítélet jog­erős. Ha a betörő téved Budapestről jelentik: Különös kaland­ban volt része szombaton éjszaka Rich­ter Richard közjegyzőnek a Károly Ki- rály.ut l.c. szám* alatti elsőemeleti laká­sán. Későn feküdt le és egyszerre arra lett figyelmes, hogy a mennyedet felől gyanús zaj hallatszik hull a vakolat, majd egy féftégia is leesik. Felíárinázfa a házat és két cirkáló kerékpáros rend­őr felment a padlásra, ahol elbújva há­rom embert találtak. A három ember; Kar,ik Lajos 39 éves napszámos, öccse, Kar.ik István 37 éves kőműves — mind­ketten régi ismerősei a rendőrségnek I - és Plósz János kovácssegéd a föld­szinten levő Glück.féle illatszertár első. emeleti raktárába akart betörni, de el­tévesztették a helyet és a raktárral szom­szédos közjegyzői lakás mennyezetét tör­ték keresztül. Mindhármukat letartóz­tatták. ; j .

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék