Orosházi Friss Ujság, 1936. december (25. évfolyam, 275-298. szám)

1936-12-01 / 275. szám

XXV. évfolyam Előfizetési árak: Helyben házhoz hordva negyed­évre 5 P, fél­évre 10 P, vi­dékre postán küldve negyed, évre 7 P, fél­évre 14 P. — Megjelenik min­den nap korán reggel. Lapzárta éjjel 12 órakor. — Hirdetési előre fizetendő. Hirdetésekre vo­natkozó kérdé. sekre csak vá- aszbélyeg eílené ben válaszolunk. Telefonszám: 90. — Postataka- FŐSZERKESZTŐ ÉS LAPTULAJDONOS: Szerkesztőség és kiadóhivatal­rékpénztári csekkszámla: 12694. D P. MITLASDVSZKSJ JÁNOS Orosháza, Torkos Kálmán.utca A magyar államfőt szeretettel fogadta az ünneplő Bécs Ma délelőtt érkezik haza a Bécsből jelentik: Bécs bensőséges, m'e.eg ünnepléssel fogadta a magyar kor_ mányzó látogatását. A Ringen ezrekre- menő tömeg állt sorfalat. A különvonat vasárnap délelőtt 10 órakor futott be a ■pályaudvarra, ameiyet pompásan felfo- bogoztak, és ahol a Himnusz hangjai és viharos eljffnzés fogadta a szalonkocsí- ból mosolyogva kilépő kormányzót A kormányzói párt Miklas szövetségi el. nők és felesége, Schuschnigg kancellár a kormány va amennyi minisztere és államtitkára és a magyar követség sze­mélyzete fogadta. A kormányzó ÖMiklas szövetségi elnökkel elleped a diszszá- zad arcvonala előtt, majd bemutatta az elnöknek kísérete tagjait. Ezután a kor­mányzói pár ImperiaLszákóbeii disz- lakosztályába vonult, ahova elkísérte őket Miklas elnök is. A kormányzó ez- után fogadta Schuschnigg kancellár és Schmidt államtitkár tisztelgő látogatását. Háromnegyed tizenegykor a kormányzói pár Miklas elnököt és feleségét látogat., ta meg, ahol rövid ideig tartózkodtak majd a kormányzó visszaadta Schusch­nigg kancellár látogatását Dél tájban a Hősök emlékművét ko- szoruzta meg a kormányzó, ahol a kü­lönböző osztrák fegyvernemekből álló tiszti küldöttség sorakozott fel. Az emr lékmü lépcsőin régi formaruhájukban ten gerésztisztek állottak, akiket Horthy Mik lós meghatottan üdvözölt. Ezután a Michaeler.templomban a tengerészek emlékművét koszoruzta meg a kor­mányzó. Innen a kapucinusok templo­mába ment Hoithy Miklós, ahol fel­kereste Ferenc József sírját. Néhány pit lanatra magába mélyedve megállt a kor. mányzó a tragikussorsu Károly király gyá^lrapéiiával bevont melszobra előtt is Ezután visszatért a magyar államfő az Imperiálbeli lakosztályába. Háromnegyed egykor viszonozták a látogatást Miklas szövetségi elnök és felesége. Miklas elnök fél kettőkor villás- .egge.it adott a vendégek tiszteletére. A kormányzói pár délután fél ötkor a Tiszti Kaszinót látogatta meg, ahol ősz- szegyültek az Ausztriában élő összes egykori tengerésztisztek és feleségeik. A kormányzói pár meghatottsággal fo­gadta az egykori barátok, bajtársak üd­vözletét és háromnegyed óráig időztek a meghitt baráti körben. Este 8 órakor Miklas elnök diszebté- deft adott a kormányzói pár tiszteletére, amelyet fényes fogadóestély követett. A ma délelőtt hazaérkező kormányzói párt magyar földön mindenütt lelkes tö­megek várják, Budapesten pedig fellő- bogozott utvona on haladnak végig a Keleti m'yaudvartól a Várba. A pálya­udvaron a kormány tagjai, a leél ház, a hadsereg és a főváros küldöttségei, kormányzói pár és kisérele az olasz és osztrák követségek és a pápai nunciatura tagjai fogadják. A hódo’atte'jes fogadtatás méltó befejezése lesz az államfő első külföldi utjának és a római és bécsi ünneplésnek. A kormányzói pár hétfőn délután több magánláíogatást fogadott, később pedig rövid sétát tett a belvárosban. A kormányzó ezalkalommal polgári ru. Bécsből jelentik: Római diplomáciai kö rökben úgy tudják, hogy Mussolini mi­niszterelnök már január utolsó hetében vagy február első hetében elutazik Bu­dapestre^ nem pedig, mint eleinte hire járt, csak a királyi pár látogatása után, Dr. Bulla Sándor főjegyző ma délben Budapestre utazik, hogy néhány fontos községi ügyben lépéseket tegyen az Ille­tékes minisztériumokban és egyéb fó­rumokon. Budapesti utazása több napra terjed és csak pénteken tér haza. Azok az ügyek, amelyek elintézésének fojegy­Már régebb idő óta hallatszik, hogy a nagyszénási ciframajori ötezer holdas birtokot, mely a gróf Festetics Sándomé Károlyi Julia grófnő tulajdonát képezi s jelenleg Wolfinger Alajos bérli, — parcellázni fogják. Most egyik fővárosi lapban erre vo­natkozó ag azt olvassuk, hqgy a birtokot 5 millió nengőért megvásárolta a Ma­gyar-Olasz Bank és hogy a banknak üzlettársa a földvásárlásban Wolfinger Alajos, akit nagyon kiváló gazdának is­mernek. A földvétel szombaton délben jött lét­re s a fővárosi bankkörökben nagy ér­deklődéssel tárgyalták. Azt hiszik, hogy az intézet parce.lázn*' óhajtja a birtokot Ha tehát egyelőre tovább folytatja is hában volt. Este az operaház diszelő- j adásán vettek részt, ahol a közönség lelj. kesßn ünnepe te őke: és a zenekar a magyar és osztrák himnuszt és a Doll- fuss-dalt játszotta. Darányi Kálmán miniszterelnök, Ká­nya Kálmán külügyminiszter, Schusch­nigg kance lár és Schmidt osztrák kül­ügyi államtitkár folytatták a gazdasági és politikai tárgyalásokat, amelyek be­fejeztével örömmel al apították meg, hogy az összes felvetett kérdésben a két kormány álláspontja te jesen azonos. Este 6 ólakor Kánya Kálmán Papén bé­csi német és Gabrovszky lengyel kö­vetet fogadta. május-juniusban. A Dúcé Budapestről Bécsbe és Münchenbe vagy Berchtes- gadenbe is ellátogat, hogy Schuschnigg többszöri római és Hitler velencei lá­togatását viszonozza. zőnk utánanéz: a Vági.ház megvételé­nek jóváhagyása és vele kapcsolatban a gimnázium» tanfolyam elhelyezése, a nyilvánosjogu gimnázium ügye, a köz­ségi számvevői és segédjegyzői (állás betöltése és a vágóhidépités, illetve az OTI-kölcsön kérdése. Wolfinger Alajossal az eddigi gazdál­kodást, később alkalmasint igyekezni fog bekapcsolódni a telepítési akcióba. A mi értesülésünk szerint az a terv, hogy a birtoknak tekintélyes részét Wolfinger Alajos bérlő, kinek szerződése még 10—ll évre szól, meg akarja tar­tani magának és az uradalom többi ré­sze kerül csak parcellázás alá. Ennek \z értesüésünknek a helyességét látszik alátámasztani a fővárosi lapnak, bizo­nyára az érdekeltektől eredő az' a híradá­sa, hogy a banknak üzlettársa a véteL- ügyletben Wolfinger Alajos, a birtok jelenlegi bérlője. Éftesuésünk szerint a birtok, illetőleg egyrészének a parcellázási a legrövi­debb idő kérdése. Fái herceg hazatért Belgrádból jelentik: Pál kormányzó herceg hétfőn éjjel visszaérkezett Lon­donból és résztvesz a mai nemzeti ün­nepen. A hir fő’eg azért kelt nagy ér­deklődést, mert — mint már megírtuk — komoly kilátások vannak a szerb-hor- vát kibékülésre. Készül a Nép pártalkotmánya Budapestről jelentik: A nemzeti egy­ség pártjának pártalkotmányát és szer­vezeti szabályait kidolgozó hetes bizott­ság Pesthy Pál elnökletével hétfőn dél­előtt és délután folytatta és befejezte munkáját. Megállapította a pártszerve­zet központi és vidéki tevékenységét és megszövegezte a bizottság jelentését, ^melyet a pártvezetőség elé terjeszt. A hetes bizottság a hét végén még egy ülést tart Előtörnek Madridban a felkelők Uj bélyegeket bocsát ki Franco Avilábó! jelentik: A felkelők vasárnap általános támadást intéztek a főváros nyugati és északnyugati negyede ellen és jelentékenyen tért nyertek. A volt ki­rályi palotát szurony- és tankrohammal elfoglalták. A vörös milíciából 400 em­ber elesett, a nemzetközi zászlóaljból több mint száz külföldi önkéntes fog­ságba került. A sevillai rádióállomás je­lentése szerint a valenciai kormány el­mozdította állásából Mijaja tábornokot, a madridi védelmi tanács elnökét, mert fegyverszünetet ajánlott a nemzetiek pa­rancsnokának.. A sevillai rádió hivata­losan megcáfolta, hogy Caballero fiát kivégezték. Burgosból jelentik: A Franco kormány a héten uj bélyegeket hoz forgalomba uralma alatt álló területen. Rabatból jelenük: Az andujari repülő­teret tegnap a nemzetiek eredményesen bombázták. Nyolc kormányrepülőgépet megsemmisítettek. RÖVM)_ HÍREK A magyar válogatott futballcsapat — amelv szerdán délután mérkőzik az a»1- góllal — hétfőn délután 5 óra 20 píré­kor érkezett Londonba. Francia lapértesülés szerint Németor­szágban a jövő évben direktórium ala­kul Goring elnökletével- és Ribbentrop küiügymfaisztérségevéi; Mussolini januárban jön Budapestre Bécsi és müncheni látogatást is tervez Ma délben Budapestre utazik a főjegyző Több fontos községi Aggét kell elintéznie odalent Parcellázzák a ciframaiori uradalmat Hz Olaszbank öt millió pengőért megvásárolta az ötezer Holdas birtokot - Wolfinger Alajos üzlettárs a vételben

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék