Orosházi Friss Ujság, 1937. január (26. évfolyam, 3-25. szám)

1937-01-05 / 3. szám

XXVI. évfolyam 3 szám ára 8 fillér Kedd, 1937 január 5 Előfizetési árak: Helyben házhoz hordva negyed­évre 5 P, fél­évre 10 P, vi­dékre postán küldve negyed, évre 7 P, fél­évre 14 P. — ©ROSHftZ! * v-f. Megjelenik min­den nap korán eggel. Lapzárta éjjel 12 órakor. I— Hirdetési díj előre fizetendő. Hirdetésekre vo­natkozó kérdé. sekre csak vá- aszbélyeg '- lené í>en vá aszolunk, FÜGGETLEN POLITIKAI NAPILAP Telefonszám: 90. — Postataka­rékpénztári csekkszámla: 12694. D r. FŐSZERKESZTŐ ÉS LAPTULAJDONOS: 1 szerkesztőség és MITLASOVSZKy JÁNOS Orosháza, Torkos kiadóhivatal: Kálmán-utca Sz uj osztrák követ a kormányzónál Budapestről ;elentik: ßaar von Bahren­fels, Ausztria ui budapesti kövéig Neu- stadter stürmer osztrák követ utóda* hét­főn délben átnyujtpt a megbízólevelét a kormányzónak. A kormányzó ezután ma­gánkihallgatáson fogadta nz <lj osztrák követet. ■Január Zö-in tárgyalják n Kozma-ügyet Budapestről jelentik: Ma dé után ta;t ülést a képviselőház összeférhetetlensé­gi bizottsága és előadót vá'aszt .Kozma Miklós belügyminiszternek -Klein Antal tá,nadása miatt önmaga ellen tett össze­férhetetlenségi ügyében. A bizottság ér­demleges üléjst ebben az ügyben va'ó­inüleg január 20-ára hívják össze és az ügy alapos vizsgá ata a'apjáu döntik el, hogy a bizottság hivatót-e döntésié, vagy pedig zsüri elé ta.tozik az ügy. Stojadinovin Rómaúa uiaiotl Belgrádból jelentik: Vasárnap Stojadi- novics jugoszláv miniszterelnök és kül­■-minister vájátlanul kü'fö dre utazott. Környezetében azt állítják, hogy St. Moritzb» megy, de jugoszláv politikai korölkben tudni vélték, hogy S(ojaúinc- vics Párisba és Rómába is ellátogat. A jugoszláv miniszterelnök római láto­gatása az utóbbi évek egyik legnagyobb ie!entö5égü eseménye lenne. A jugoszláv- olasz közeledés alakulása Stojadino\i;s miniszterelnök római látogatását va'ószi- Iliivé teszi. Kegyelem a kínai lázadónak Nínkingból jelentik: Csang.Hszü-Liang a lázadó kinai tábornagy a központi kom mánytól kegyelmet kapott és a hatóságok megszüntették el!ene az e járást. A kor­mány po itikai tanácsa csak hosszas vita után adott kegyelmet Csang-Hszü.Liang- nak és továbbra is megfigyelés alatt tartják úgyhogy aligha fogja hivatalos teendőit tovább végezni. Erre vall az b, hogy az ité.tben 5 évre felfüggesztett pol­gári jogainak visszaadásáról a kegyel­mi iratban nme* szó. Világbeliét jelent az angol-olasz megegyezés Közzétették az egyezmény szövegét Londonból jelentik: A tegnap közzé­tett ango’^o'asz megegyezésnek az égés vi.ágsajlóban óriási visszhangja van. Ál- ta á íos a véiemény, hogy ez a megegye­zés a teljes, őszinte és végleges angol­olasz békét je e.iti s hogy ez kiküszö bölte a nemzetközi politikából azt a méreganyagot, amely az elmúlt esztendő­ben állandóan vi ágkatasztrófa ki. obbaná sáv a! fény egetelt. Álta ános a vélemény hogy az angol-o’asz megegyezés meg­menti a világbékét. Rómából je entijk: Az angol és az olasz kormány között megkötött földközi-ten­geri megegyezés sző.ere a következő: Az angol kormány és az o’asz kormány attól az óhajtól vezetve, hogy az á talár nos béke és a biztonság érdekébe i já­ruljon hozzá az egymás közötti és va a. mennyi földközi_tengeri hatalom közöt.i kapcsolatok javításához és abbai a', e- hatáf-ozásba í, hogy ezernek a hatalmak­nak jogait és érdekeit tiszteletben tag­jak. e ismerik, hogy hajóiknak szabad bemeneteIe, kijövetele és átke^e a Földközi-tengeren életbevágóan fontos ér­deke mind az angol biroda'om különféle részeinek* mind Olaszországnak s hogy ezek az érdekek semmiképe í sem össze­egyeztethetetlenek. Kizárnak a maguk részéről minden olyan törekvést — amennyiben rájuk vo- j natkozik —, hogy a Földközi-tenger-, j hez tartozó területek nemzeti felségjo- j gára vonatkozó statusquót megváltoztar- 1 sák vagy megváltoztatnni engedjék. Köle'ezik magukat, hogy egymás jo­gait és érdekeit az em"itett terü'eten köt csör.ösen tiszteletben tartják s hogy min. den lehetséges módon törekszenek min­den olyan tevékenység megakadályozásá­ra, amely a jóviszony megrontására ve­zethetne, amely jóviszonyt a je'en’egi nyi­latkozat konszoidáni van hivatva. E nyilatkozatnak az a rendeltetése, hogy előbbrevigye a béke céljait s az nem irányul semmi yen más hatalom ellen. IReglesz a kisipari Sittel Eggmiilfó pengőt lolgósfíanak banftszerfi fedezetre A kisipari hitel kérdése a megoldás | fe é i.öeedik. Bornemisza ke.eskedelmi miniszter, mint emlékezetes, azt a kije­lentést tette a kisipar képviselői előtt, hogy hi e t szerez számukra a MABI- ál, ha gondoskodnak olyan pénzintézetről, amely a lebonyolítást keljő garanciával vál-a ja. A kisipar képviseletei megál­lapodtak a Kisipari Hitelintézettel, amejy hajlandó a garanciát vál alni és a köl­csönt a 1- ^iparosok köött kihelyezni a maga üzleti gyakorlata szerint. A hitelintézettel törtéit megálapodást bejelentették Bornemisza miniszternek s remélik, bogy a kért hj$el rövidese i ren- delke. ésftkie fog ál a i. Értesülésünk sze- rint 800.000—1.000.000 pengő körüli ösz- szegről vaj szó, amelyet a nevezett tár- sada'ombi/tositási intézet 4—4 és fél szá­zalék kamatozás mel eft nyújtana a kis­ipari hitel céljai-i a A Kisipari Hite idé­zet bankszerüen fogja kihelyezni a pénzt, igy tehát nem fenyeget az a veszély, hogy a pénz elvész. mu<ww>i1n.'r^»¥'wir>firvK*>rii*irw*»^r*y*i*t ^**^*~fc*^^*^* T *11 n mm 1,1 *’****** * ******* ÍZémet-spanyoí feszültség Olasz csapatok mennek a spanyol frontra (?) Párisból jelentik: A Barcelona meljetti | repülőtéren két francia pi óta és a repü­lőtérparancsnokság között véres össze­ütközés támadt. A francia pi óták, akik a kata'án müicia szo'gálatában állottak, közölték a repü'őtér para.icsnckságáv a , hogy vissza akarnak térni Franciaország­ba. A parancsnok erről ha’, ani sem aka.t. A franciák erre elhatározták, hogy két repülőgépen megsz«knek. A repülőtér mechanikusai azonban észrevették a szö­kési kísérletet, géppuskákból rájuk tű- zeltek. öt francia pi óta megha t, kettő j súlyosan megsebesült. Berlinből je e*til<: A pálos nevű né­met hajó rakományának lefoglalása miatt már amúgy is rendkívül kiéleződött a viszony Németország és a spanyol .vörös kormány között. A helyzetet most még jobban elmérgesitelte egy német biro­dalmi a'attva’ónak, Lothar Gueddei.ek Bit baoban történt kivégzése. A német la. Pok vezető helyen foglalkoznak Guedde kivégzésével ég igen élesen támadják a bilbaói hatóságokat. A lapok nrtgála- 1 iltják. hogy ezt a szörnyű bünte tet ipeg kell toro'ni. Párisból jelentik: Vasárnap Fr?n:o csapata Madridban á talános tárnájá t kezdtek a vörös milícia állásai ellen. A nagyarányú offen iva három oldalról in- dut meg. Pártából jelenÜk: Egyes lapek azt a kalandosan, hangzó hirt közük, hogy c- [asz cirkálók a legutóbbi három napon 5000 olasz katonát szál itoítak partra Ca- dixbaä]. gzek az plasz csapatok állítólag azonnal tovább mentek seyülába. Nyolcévi fegyliázra ítéltél! (hielt gróf gyilkosát Belgrádból jelentik: A törvényszék szombaton este hirdetett Ítéletet a bel­grádi Nemzeti színház előtt történt véres szerelmi dráma ügyében. Rab Mária ült a vádlottak padján, mert ^öbb késszurás- sál meggyi.kota OrsUi grófot, aki év­tizedeken keresztül barátja volt. A vád­lottnő beismerte bűnösségéi éi azzal vé­dekezett, hogy nagy nyomora késztette tettének elkövetésére, A gróf otthagyta őt anélkül hogy támogatta vo na. A tán- gya'áson kihal gatott tanuk elmondották^ hogy a vádlottnő és egykori kedvese kö­zött gyakran voltak összetűzések, mert Orsich gróf nem tudta any agjlag támogat- ni Rab Máriát. A törvényszék a gyilkos asszonyt nyolc évi fegyházbüntetésre itétte. Eltemettél! Sipőcz Jenőt Budapestről jelentik: Hétfőn délelőtt - óriási részvét mellett temette el a fő­város népe Sipőcz Jenö főpolgármes­tert. A Ba/iika környéke már korán délelőtt megtett gyászoló tömeggel. A Bazilika főhajójában volt a diszravatal, amelyet koszorúk tömege borított. A temetéaen ijesztve-t a kormányzó kép viseletében Röder Vilmps honvédé mi mi- niszterv a kormány több tagja, a parla­ment, az egyházak, Pestvármegye kül­döttsége, a törvényhatósági bizottság tagjai és még számos küldöttség. A gyászszertartást P. Zadiavelz IsV ván püspök celebrálta ,majd Szendy Ká- roly polgármester mondott búcsúbeszé­det a főváros közönsége nevében. Ezután a Kei eperi_temetőbe vonult a gyászmenet, amelynek útvonalán ri ezrek á Kari so fa- lat, némán búcsúzva Budapest főpolgár- mesteré:ő;, ágit díszsírhelyen he.yézt'ek ölön nyugalomra. Hollancindiában nagy pestisjárvány volt D.ecemberben negyven .pesties megbe­tegedés fordult e ő. Hir szerint a járvány terjedését megakadályozták.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék