Orosházi Friss Ujság, 1937. február (26. évfolyam, 26-48. szám)

1937-02-02 / 26. szám

XXV L évfolyam 26 szám Előfizetési árak: Helyben ház hoc hordva negyed* Ívre 5 P, fél- évre 10 P, vi­dékre postán küldve negyed, évre 7 P, fél* ívre 14 P. ­Telefonezám: 90. — Poetataka- rékpénztári csekkszámla: 12694. ÉS LAPTULAJDONOS : ASOVSZK» JÁNOS Szerkesztőség és kiadóhivatal: Orosháza, Torkos Kálmán-utca Megjelelili mW* den nap korák reggel. Lapzárta éjjel 12 órakor, - Hirdetési cSj előre fizetendő. Hirdetésekre vo­natkozó kérdé. sekre csak v6- laaz bélyeg ellené ben válaszolunk. Dr. M OROSHífZI február 2 ára 8 fillér Kedd, 1937 Darányi a tomnányzónál | Budapestről jelentik: Horthy Miklós i kormányzó hétfőn délután fél hatkor j kihallgatáson fogadta Darányi Kálmán l miniszterelnököt, aki az időszerű poLti- j kai és kormányzati kérdésekről számolt | be a kormányzónak. A kihallgatás há* j ronmegyed órán át tartott. 9 sajtúffinöh előléptetése Budapestről jelentik: A kormányzó a miniszterelnök előterjesztésére dr. lánczi és rákóczi Rákóczy Imre miniszteri ta­nácsosi jelleggel felruházott miniszteri j osztálytanácsos, sajtóelőadót miniszteri ta­nácsossá nevez.te ki. Tizennégy éves a fascists milícia Rómából jelentik: Olaszország nagy ünnepélyességgel ülte meg a fascists mi­lícia alapításának tizennegyedik évfordu­lóját. A mi.icia csapatai a haza oltára előtt vonultak föl és Mussolini beszé­det intézett hozzájuk. Hangoztatta, hogy ezt az ünnepet a KeleLAfrikában e.esett bajtársak emlékének szentelik. MWAAMMMMMWWMIMMMIW rövidhírek Vasárnap súlyos autóba eset érte a magyarbarát De Monzie volt francia mi­nisztert, akinek összeütközés következ­tében ballába eltört és fgjéjn s '■teste más részein is súlyos sérüléseket szenve­dett. Mihály román nagyvajda állapota ja­vul és pár nap múlva átköltözhet édes. anyja, Helén hercegnő villájába. Kozma belügyminiszter lemondott Hírek a kormány ajjáalakitásárői Kozma Miklós belügyminiszter lemon­dási szándékáról elterjedt ’hírek tegnap valósággá váltak. A belügyminiszter a lemondó okiratot már egy hete átadta a miniszterelnöknek, pénteki kihallgatá­sa alkalmával pedig a kormányzónak is előterjesztette ezen szándénáL A bejeién, tést mindkét fórum tudomásul vette és a lemondás elfogadását a hivatalos lap mai száma vjáüószinüleg közli. Kormá iypá. ti körökben elterjedt hírek szerint Kozma lemond képviselői man­dátumáról is és teljesen visszavonul a poii iától. Hir szerint a Távirati Irodia és a Rádió vezetését veszi át. Tegnap délelőtt feltűnést keltett az a hir, hogy Kozma lemondásával kapcso­latban a kormány teljes ujjáalakitásával is számolhatunk és valószínűleg lemon_ danak az összes főispánok is. Franciaország válasza Hitler beszédére „Szabadfisuk meg a világot a bábom lidércnyomásától“ — mondta Delbos Parisból jelentik: Delbos külügymi- I niszter vasárnap a chateaurouxi hősi eni. j lékmii leleplezésén mondott beszédében I észletesen válaszolt Hitér külpoli ikai .fejtegetéseire. Franciaországnak 1'őccl. ja't0vábbra is a béke maiad — mondotta Delbos. Nem kételkedem Hitler kance.- lár ünnepélyes nyilatkozatának őszinte­ségében, amellyel szombati beszédében megerősítette békeakaraiát. Készséggel állapítom meg, — folytatta beszédét Del. bős — hogy Hitler beszédében nincsen támadás Franciaország el en. Mi készen vagyunk minden erőfeszítés: e, amely a kibékü'ést és közeledést célozza. Egye­düli fettételünk az, hogy ezek az erő­feszítések ne irányuljanak senki ellen sem. Amikor ezt mondom, Szovjetorosz- s/ágia gondo ok. Veszélyes és önkényes lenne a nemzetközi közösségből kizárni egy több mint kétszáz millió lakosú or. szágot. Ha uralomra akarjuk juttatni a békét, akkor a hadiiparokat békeiparok, ra kell átváltoztatni. Hagyjunk fel min. den sértődéssel és bizalmatlankodással és szabadítsuk meg a világot a háború lidércnyomásaitól. Meg vagyok győződ, ve, hogy a háború végzetes lépés, a háború hűn, ame yet egysze.srrri.idenkor- kona száműzni kel, mert örökre meg- semmiritené a civi izáriót. —o— fl távozó és az n] sajtófőnök üdvözlése „Egymás munkájának megbecsülését és tárgyilagos bírálatát kérem“ Bukarestben a közhivatalokat a nátha- lázjárvány miatt bezárták és fertőtlení­tés után szerdán nyitják meg újra. Kozma Miklós táviratban értesítette Ostffy főispánt, hogy e hó 10-én tart szombathelyi választói előtt beszámolót. A pápa az olasz királynénak és Abesz- szinia császárnéjának átnyújtja az Arany Rózsát, a legnagyobb kitüntetést, amit a pápa uralkodónénak adhat. A fé.évi bizonyitványkiosztásnak meg. van az eredménye: 22 diák ettünt Buda­pestről. A pápa állapotában némi javulás ál­lott be. Budapestről jelentik: A poitikai új­ságírók tegnap dé'előtt ünnepélyes for­mák között köszöntötték Mikecz Ödön államtitkárt, a miniszterelnökségi saj_ tóos/táiy távozó vezetőjét és Rákóczy Imre miniszteri tanácsost, a sajióosztá.y uj vezetőjét. Bagyó János dr. szerkesztő üdvözlő szavaira először Mikecz állam- Úkár válaszolt. A magyar sajtó — mon­dotta — minden részérdeket félretéve, mindig a nemzeti cél szolgálatában ál­lott. Ezután az uj sajtófőnök beszélt. Itthon egymás munkájának megbecsülő sét, a po irikai ellenfél vi ágnézeti párt és társadalmi felfogásának — ha ez nem ellentétes a nemzet érdekeivel — tiszte, .etbentartását és tárgyilagos kritikáját ké­rem. Még inkább szükségünk van össze­fogásra kifelé, — mondotta többek kö­zött. Majd ezekkel a szavakkal fejezte be beszédét: Engedjétek meg, hogy Szi. vemből kifejezést adjak azoknak az ér. /elmeknek, amelyek engem a földke­rekség minden táján a magyar betű ere­jével , az igaság érvényesükért fáradó zó tisztes, égés újságíró hivatásának sze. leletéhez fűznek. A mi riszterelnökségi sajtóosztály tiszt, vise'ői ugyancsak tegnap délelőtt üd vözölték a távozó és az uj sajtófő­nököt. Rutp ilBlpíí gyémánt lőtt agyon KecskemétUrihegypusztán S'mon E‘ek gazdálkodó vadászatról hazatérőben Sza. konyi János tanyájában te akart lőni egv ráiothanó kutyát, de a golyó Szakon>| nyelcéves kisfiát találta, aki nyomban meghat. 9 Nemzeti Bánt; közgyűlése Budapestről jelentik: A Nemzeti Bank hétfőn deltán 3 órakor tartotta XIII, rendes közgyüsét, amely Imrédy Béla megnyitója után tudomásul vette a fő­tanács jelentését. Végzetes acetilénrobbanás Budapestről jelentik: Hétfőn az An. gyaifolcfi.ur 6. szám alatt a Kuruch Test, vérek gépgyárában az acetiléngáz-fejlész, tő felrobbant és egy 30 centiméter áfr- rríérőjü, 2 milliméter vastag korongot olyan erővel röpitett el, hogy az keité- sz.e.te Orbán Ferenc 18 éves munkás fejét és csak a 8—9 méternyire levő fai. nái állt meg. Családi dráma három revolverrel Egerből jelentik: Tiszaőrsön vasár­nap reggel Kis József nyugalmazott csendőrőrmester behatolt különváltarj é;ő fe.esége lakásába és az ágyban fek­vő asszonyra revolverrel rálőtt. A golyó az asszony karját fúrta át, másik ke­zével azonban kicsavarta a revolvert fér­je kezéből, mire az másik revolvert rán­tott e ő és még kétszer feleségére lőtt. Az egyik golyó a szív mellett 'hatolt be, a másik a kezét sebezte »meg. Az asszony mostohanővére, — akinek há­zánál a dráma lejátszódott — távozó férje után kiáltott, mire a férj visszatért és dulakodni kezdett Kissef, aki ekkor harmadik revolverét is előrántotta és lövöldözni kezdett, de golyói nem ta­láltak. Végül kirohant a házból és bér­autón elmenekült,'csendőrök ke,esik. Az asszony a kórházban haldoklik. JANUÁR 24—FEBRUÁR ö~Icj Hatósági engedéllyel- - Haris»} _ a., ~ KStSttkabátok, - tyisk, - Nyakkendők, - Játékok, - Szervizek - ­Bárány Lajos BS FiO Orűsháza

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék