Orosházi Friss Ujság, 1937. március (26. évfolyam, 49-71. szám)

1937-03-02 / 49. szám

XXVI. évfolyam 49 szám ára 8 fillér Kedd, 1937 március 2 előfizetési árak: Helyben házhoz hordva Begyed* ívre 5 P, fél­évre 10 P, vi­dékre postán küldve negyed, «vre 7 P, fél- ívre 14 P. ­OROSHÁZI Megjelenik min­den nap korán reggel. Lapzárta éjjel 12 órakor, — Hirdetési ellj előre fizetendő. Hirdetésekre vo­natkozó kérdé. vekre csak vá. laszbélveg ellené ben válaszolunk, FÜGG±* 'V----------------- -----------^---------——— ---------------------------- T elefonszára: 90. — Postataka- .»ESZTÖ ÉS LAPTULAJDONOS: rékpénztári csekkszámla: 12694. Dr. M LA SÖVSZKy JÁNOS Szerkesztőség és kiadóhivatal: Orosháza, Torkos Kálmáa-utca A VONAT ELE UGROTT egy nagyszénás! varrólány Fejsérülést szenvedett és a vonaton meghalt az öngyilkos Tagnap este vé.e; esemény történt a mezőim i vasútvonalon, Nagyszénás és Páínjatér között. Ejgy fiatal eány a vc- i.at elé ve ette magái és hala os sérülést szenvedett. Valkó Erzsébet 21 éves i ágyszénási varró eány, aki Orosházán Va ga István nőiszabómester műhelyében dolgozott és naponta Szénás, ól járt t.e Orosházá n, tegnap nem jött be munkahelyére, né­ha hazulról iendes időben e indult fide - ap a itt megtudta, hogy leánya ni cs a varrodában, Azt Ilit e, hogy a leány Kondoroson lakó keresztanyjához utc­zott, tehát az esti vonattal ö ir o.'air- duít. N'agys é íás és Pálmatér közö t, este 0 ó.a után valaki a vonat elé ugrott. A vonaton észieret1év a gázolást, a liatal nőt, jkinek fejé: borzalmasan össze.-cn- csoha a motoros va'amelyik része. A vo­naton utazó Valkó megdöbbenve isme,, te fel az elágazó tban leányát. A sz& 1 emséden leány, miié a vonat Pálma- téri e ért, kiszenvejett. Valxó Ei zsebet öngyilkosságának ck t nem tudják, de valószínűleg s/.e.elmi ,b..» i a.ában mCnt a halálba. Németország kibékül a Szovjettel ? 9z angol-német megegyezés feltételei Beíörteii a budafoki várasbádra Jogerős Ivády pásztói mandátuma Budapestről jelentik: A közigazgatá i bíróság .egi.ap dé elő tre tűzött ki ha­táridőt, hogy határozatot hirdessél Cse, i-esnyés híveinek Ivády Béla NEP-e rök pásztói mandátuma ejen beadott péti i'- ja ügyében. A panaszt a független kis­gazdapárti Cseresnyés Aladár hívei a nváii pásztói választás után nyújtották be és arra va'ó hi\ atkozással, h gy a vá­lasztás során a NÉP részéről sorozatos törvénytelenségeket köveitek el, Ivády Béla mandátumának megsemmi itését kérték. Miután azonban a tegnapi tárgyaláson sem a választásvédők, sem a panaszosok megbízottai v em jelentek meg, a közigaz gatási bíróság az eljárást megszüntette, így tehát Ivády Béla pásztói mandá­tuma jogerős. Tizenkét halottja van az angliai hóviharnak Rales tartomány világítás nélkül mapadt Londonból jelentik: Egész Angliában borzalmas hóvihar pusztif. A szokatlanul dühöngő vihar vasárnap igen sok köz­séget elzáit a külvi ágtól és megbéní­totta a forgalmat. Egész Wales tarto­mány világítás nélkül mai adt. Az orkánnak eddig 12 halottja v^n. Különösen a paitvidé.cei dühöngött a hófúvás, amilyenhez fogható ebben az időszakban évtizedek óta nem volt. Egyes helyeken 150 kilométe.es gyorsa­ságot éit el az. orkán óránként. „Franciaországban megvalósítjuk a szovjetköztársaságot i" Egy kommunista képviselő nyilatkozata Párisból jelentik: Thoréz képviselő, a francia kommunista párt főtitkára, a kommunista tervezeteik és párttitkárok előtt vázo ta a kommunizmus fe adatait Franciaországban. Miután Thorez újból hangoztatta, hogy a koimmunistájí a nép- fronU<ormányt továbbra is támogatják, szó sze.int a következőket mondotta: — Nekünk^ francia kommunistáknak, csak egy szelepünk és csak egy felada, tunk lehet, nevezetesen az^ amit a kom­munista intemacionálé reánk ruházott. Ez a feladat és szerepkör abban áll, hogy Franciaországban megvalósítsuk a szov« jetköztái saság ot. Csakis mi lehetünk azok a forradalmárok, akik ezt kikény« sze,ithetjük. Londonból jelentik: RibLentrop len­doni német nagykövet váratlan lelni útja élénken fog'alkoztatja az angol, saj­tót. A Sunday Expiess szerint az angcl- néme. megyegyezés a köve kező alap­elveken jöhet let e: Németország vissza­tér Genfbe, feladja gazdasági el/árífó­Vasárnap két kerü'etben volt képvi- lőváasztáí: Szombathelyen és az ipoly- szalkai ke.ületben. Mindkét kerület e., a Nép hivatalos jelötje győzött. Nagymarosról jelei.tik: Az ipolyszall a választókerü'et tizenkét községében Nagy Emil Nép hivatalos jelölt és Mátéffy Géza független kisgazdapáiti jelölt ál­lottak egymás al szemben. A keni etfen óriási érdeklődés mel ett a vá asztókr ak több mint 95 százáéba leszavazott. A kora délutáni órákban még reményke, clett az ellenzék, hogy a záróra kitű­zéséig Nagy Emil kis előnyét behozhat, ják. A szavazást délután négy órakor zárták be. Az eredmény a következő: Nagy Emil 4019, Mátéffy Géza 3832. így tehát az ipolyszalkai kerü'ec mandátumát Nagy Emii ny. igazságügy- miniszter nyerte ej 1S7 szótöbbséggel. Szombathelyről jelentik: A vasárra,| választáson Halla Aurél Nep-jelöt és gróf Csekonics Iván keresztény ellen­zéki párti jelölt állott egymással szem­ben. Az ellenzék be yi vezetői kevés | reménnyel indulták küzdelembe, mert zási politikáját, végi ehajtják a fegyver­kezés általános csökkentését, a két or­szág égiegyezméayt köt egymással és végül á talános megegyezést kötr.ek, famelybe belevonják Szovjet-Oroszorszá. go. is. Ango' po itikai és diplomáciai kö- kö ökben biztatónak lábak a kilátásokat. Szombathelyen négyezernél több függő­helyzetben lévő szavazó van, a nyi t sz;\. vazás mel’ett pedig erre a tömegre a kormánypárti jelölt biztosan számíthat. Halla Auré a szavazás megkezdésének percé ő! kezdve állandóan vezetett. Cse- konicS Iván a kerü’et négy községében é.t ej nagy többséget, mert a kisgaz­dák, szinte tel,es számban reá száva ­iak. A szociáldemokraták Halla Aurélra A \ége edmé .yt este fél tízkor hir­dették ki; Halla Aurél 11.180, gróf Cse­konics Iván 5.390 szavazatot kapott. Halta Aurél tehát 5790 szótöbbséggel Szombathely képviselője íe.t. Mindkét választás ellen interpellációt jelentenek be. Az ipolyszalkai választás miatt Payr Hugo interpellál a Házban, mert a kerület postahivatalai, a posta- igazgatóság rendelkezése folytán szom­bat estétől vasárnap este 9 óráig min. e,i telefonbeszélgetést betiltottak A szombathelyi választás miatt pedig gróf Vay Aitur interupellá'. a fe.'sőházba.i, j mert Halla Aurél érdekében aktiv minisz» téri tisztviselők korteskedtek. Budapestről jelentik: Vasárnapra vi­gadóra betörők já.tak a budafoki város, lrázár, ahol megfúrták a közgyűlési te­remben evő páncélszekrények egyikét. Nem volt r.agy szeien sé,iik: mindössze e/erötszáz pengőt és egy hatvan |.e,> .gő éitéxü aranyláncot találtak, amit el- yi tek és két takarékkönyvet 18 e/er pengőről, amit otthagytak. A másik kassza őrizte a tisztviselők fizetését, öt­venezer pengőt, amit már r.em volt ide. jük megfúrni. Halálos szerelmi dráma Bécsben , Bé.sből jelentik: Vasárnap este a Le- városban Domenico Tomasio Perotti 57 éves olasz déligyümö cske.eskedö több revolver' övésse megölte dr. GoUheich Tivadar ismert bécsi ügyvéd 38 éves feleségé . A gyilkost a járóke ők majd­nem meglincselték, sd’yos sérüléseivel rábkórházba vi ték. perotti nős ember nyolc gyermeke van és pár év előtt a vonaton ismerkedett meg Goldreich Li­livé , akibe ha á osan beeszeretett. Mos­tanában tönkrement és az asszony szakí­tani akait vele. Perotti síatáriális bíróság elé kerül. Újabb nagy csata kezdődött Madrid környékén Madridból je e tik: A hétfőre virra­dó éjs.-aka nagy csata kezdődött a fő­város környékén. A heves ágyúzás még a központi városrész ablakait is meg- ieszkeMei A leghevesebb harc az egye­temi városrészben és a Casa del Cam; o körül du'. Salamancábó! je er tik: Az északi had­sereg nyolcadik hadosztálya az ovideói arcvona'on visszaverte a kornránycsapa- támadásait és í endkiviil súlyos veszte­ségeket okozott az ellenségnek. A nemzetieknek sikerült két vörös gő­zöst elfogniok, ame'yek nagymennyiségű hadianyagot szállítottak, az egyik 35 szovje'o.osz haveikocsit és 16 üteget, a másik 6000 tonna Angliának szánt vas­érc volt. Hendayebő! jelentik: Vasárnap haj­nalban egy sevil ai kaszárnya udvarán agyon'őlték az Európaszírte ismert spa­nyol films inésznöt, Rosita Diaz:. A ha- ditöivényszék kémkedésért ité.te halá1- ra. Titkos rádióál omá.áról ál'a ’’n tá­jékoztatta a valenciai vörös kormányt a nemzé iek c sápatmózd illatairól. Ipolyszalkán Nagy Emil, Szombathelyen Halla Aurél győzöl! Mindkét választás ellen interpellációt jelentenek be a Házban \

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék