Orosházi Friss Ujság, 1937. március (26. évfolyam, 49-71. szám)

1937-03-02 / 49. szám

2 OROSHÁZI FRíss ÚJSÁG Kedd, 1937 március 2 ízléses tavaszi árult HEGKEL szabónál. Telefon 131. Anglia nem harcol a magyar revízió ellen Garwin feltűnő cikke az Observerben Rosszabbodott Graziam állapota Parisból jelentik: A vasárnapesti pá­risi lapok dzsibutii távirat alapján kö­zölték, hogy Giaziani tábornagy alki- rály áí apotában váratlanul rosszabbodás állott be. Sérü'ései komplikációkra ve­zettek, mert a merényletnél gránátszi­lánkok jutottak a tüdőbe és seblázt idéz­tek elő. Botrány a csabai nyilasgyiilésen Békéscsabáról jelentik: A vásárrAp délelőtti nyi asgyulés hallgatóságának jó­része a Mezőberényből át ándult zökt- inges fiatalemberekből telt id.Festetics vezér betegsége miaít r.em jelent meg a gyűlésen. Svaszta Gyula debiCceni n>i_ lasvezér szokás szerint a zsidó nagytőkét támadta, amelynek szerinte dörvényta- len gyermeke a kommunizmus«. Dücső jánosné kölnivíz,, púder és jazz beho­zatalának mintájára nemzetmegváltó esz­mét akar importálni. Oláh Ernő szerint a köztiszt. ielők túlzott részt kapnak a nemzeti jövedelemből és nem tudják megszabadítani az országot a kartel-k rabságából. Dr. Bordás rendőrtanácsos figyelmeztette a szónokot, hogy ne becs. miérelje a köztisztviselőket. SomogsMsgenda Vásárhelyen mit tudnak a mesés Örökségről Susánban? Megintik nemrég, hogy a Somogyi-csa­ládot, amelynek Vásárhelyen több ága él, évek óta legendás örökség hite há­borgatja. A Felvidéken örökösök né küi e hunyt Somogyi gróf százé er- holdas földbirtokának csaóka dél.báfc- képe után futkosnak a család tagjai. Vásárhelyen úgy tudják, hogy dr. So­mogyi Jó: s«f 'elkész, gimnáziumi va lás- tanár el is jutott a Lizonyosságig és nyoma.a jött annak is, hol kell ke.esni az erede i okiratokat. Tovább azonban nem j,u*o t, mert az okmányok egy fel­vidéki cseh szerzeteSrend levéltárában vannak és a csehek r.em engedik meg az okiiatok lemásolását, mert érdekük, 'hogy a gazdát a.r vagyon az ő kezükön maradjon. Vásárhely népét azonban ez n«m gá­tolja abban, hogy a legendát tovább szőjje. Susánban, Csúcsban úgy beszé­lik, hogy Újvároson él a család egy tagja, akinek megvan Mátyás király e, e. deli adománylevele a felvidéki birtok adományozásáról a Somogyi-ősnek. Ez a donációs levél o yari értékes, hogy bir­tokosának a csehek évjáradékot fizet­nek a hallgatásért. így hát a Somogyi örökösöknek nem sok ,i,e menyük leget a mi hókhoz, mert noha a birtok meg­van, de hozzá való jussukat nem tud­Londonból je'entik: Garwin, a ne yes angol publicista^ az Obsej verte úja b cikket irt, amelyben maró gúnnyal til­takozik az ellen, hogy az egyetemes tii, tonság jelszavát felhasználják az iga/c ságfalan békeszerződések ál andósitására Élesen ostorozza azokat, akik Angliát az egyetemes biztonság ut.áu sorsközö:» ség'be ciisarják kényszeríteni a lásántánt. tál, meit a J<isá itánt a háború utár.i szreződések megalkuvást t.em ismerő fenntartása a Duna völgyében, Angliá­nak pedig semmi érdeke sem fűződik egy olyan állapot erőszakos megrögzité- sehez, amely úgy sem e; e ma.aúan jó. — Nem vagyunk abban a helyzet;.,e,r Pécsről jelentik: DGT pécsvidéki bá­nyatelepén a szombati békés, bizakodó 'hangu’atot vasárnapra nagy izgalom ,vá- tóttá fel, mert a társaság 146 bányamun­kásnak e.\press_levélben fe mondott. A felmondások miatt a szakszervezet A Kassziánrtelgpie munkásgyülést hivott össze, amelyen mintegy ezer munkás megje'ent. A bányászok a gyűlésen ki­mondták, hogy egytő'-egyig szolidárisak elbocsátott társaikkal és addig nem á- lanak munkába, amíg a DGT vissza nem vonja a felmondásokat. Matolcsy Mátyás, Esztergályos János, Rajniss Ferenc és Feste.ks Domokosl képviselők a bányatelepeket járják, ahol a munkásság hangulata igen rossz, de azért mindenütt rend és nyugalom van. A hatóság tapintatosan igyekszik meg­nyugtatni a felizgatott kedélyeket, a ba­ranyai főispán pedig megígérte, hog" mindaddig gondoskodnak az elbocsátott munkások megélhetéséről, amig az k elhelyezkedni nem tudnak. Tegnap reggel a vátárt időbe.i a pécs- j vidéki bányatelep összes tárnáinál m’nd I Szombaton reggel furcsa meglepetés érte a tanyaudvarán körülnéző Kiss Sán­dor gazdálkodót, aki. ek a s.értási ut mén én van a tanyája. Nem találta íen- des helyét, a szerszámod színben eké­jét és boronáját. Mivel a két fontos földinüvesszerszámot alapos kutatás u án sem taláta meg, nyi vánvalő volt, hogy azokat bizony ellopták az éj folyamán A gazdálkodó felje'entéséie megindult nyomozás nera sokáig tapogatózott sö­tétben. Akadt ugyanis szemtanú, aki szombaton hajialbAn a szénási utón látott — Írja Garwin, — hogy részt vegyünk a hval'ektiv bi tonság olyan megszerve­zésében, amely Németország bekeríté­séi e irányul és Csehszlovákiát, ezt a legmesterségesebb összetételű államot, igyekszik megóvni. Az igazság és a jó- j zan ész nevében kérdem, miért tegyük mindezt, hiszen akkor a magyar faj je­lenlegi szétda abo tságának további fenn tartásáért harco'nánk, amely szétda. abolt- ság nemcsak méltánytalanság, de a legsu'yo abb igazságta'anság is. Garwin sie,int az egyet.en helyes pc- | U i.<a ^z, Ijp Anglia csakis saját erejére ; támaszkodik s r.em engedi magát ide- I gén érdekekért háborúba sodortatni. össze 132 ember jelentkezett munkára. A többiek a vasárnapi megegyezés sze­rint sztrájkollak. A sztrájkolok Vasason és a Thomen-aknánál elállták az ag. nához vezető utat és a munkába igyek­vőket visszatérésre bírták. A sztrájkolok és a sztrájkvezetők kijelentették, hogy addig nem lesz békés és normális mun­ka, amig az elbocsátott 146 embert vissza nem veszik. A DGT ennek eile. ,nére is kitart álláspontja me lett, hogy semmi körülmények között sem veszi vissza a 146 munkást. Közülük 11 ági- ' táto.t azonna i hala lya, 135 munkást pew dig március 15-iki hatállyal bocsát el. Az iparügyi minisztériumban tegnap délelőtt újból tanácskozás volt a pécs­vidéki bányasztrájk ügyében. Megálla­pították, hogy a munkásság az újabb sztrájkkal egyáltalán nem szolgá ja saját érdekeit. A bányászsztrájk ügyében a pécsi ki­rályi ügyészség vizsgá'atot indít annak megái api á á a, hogy i incs-e a sztrájk mögött po itikafi bujtogatás. —«o»— egy taigás ekét és ráhelyezett boronát toló embert és az is emlékezetébe vé­sődött, hogy az i letőnek furcsa vona­tott já.ása volt, mintha gálya.a!:ságot szenvedett volna. A személyleirás nyo­mán a nyomozók ráismertek Restár Ist­vánra, akiiek a múlt évben elkövetett dolgai néhány héttel eze'őtt foglalkoz- | tatták a csendőrséget és ügyériek ira- i jtai jelen'eg a gyű ai törvényszéknél va..- j nák. , . ; 1 ' Egy kovácsnál megíaláták a Kiss Sán­dortól el opott ekét és boronát. A meg­rögzött tolvaj meg se várta, amig előző lopásaiért kimondják fölötte az ité'etet. leleplezése után pár héttel újabbat kö­petett el, amivel még annyi szerencséje se volt, mint a régiekkel, mert lelep­lezték, mielőt el mu'athatta volna a lopott tárgyakért kapott pénzt. Restár az ekét — amely háromke, *kü jak ijnazo'ni. Könnyű, kényelmes fűzőkéi ős ggóggliizdfeeí készít: ffizőszalonjű Drucker ház Gabonapiac ÍURSTRE Eredeti modellek! svájci anyagoki általános bánjászsztrájkoí határoztak el a Pécs-vidéken 146 munkást elbocsátott a Társaság EesÉár újra akcióba lépett Boronát és ekét lopott egg tanyáról — Bágyadt, levert, dolgozni képtelen eg'yéneknél a bélmozgást íegge éhgyo- jmorra egy pohár természetes »Ferenc József« keserüviz csakhamar megé énki i, az emésztőcsatornában ősz. szegyült sa'akot kiüríti, a vérkeringést szabaddá teszi s a gondo'kodó- és mun­kaképes éget emeli. Orvosok ajánlják. értékes kettőseke — éés a boronát egye nesen egy kovácshoz vitte, akii 15 pen­gőért vette meg a két gazdasági szer­számot. Tu'ajdonképpen a kovács volt az első nyomraveze ő, mert mikor megta_ láták nála a Kiss Sándor és fivére Ist­ván áta’ ke.esett egét és boron ít —- közös tanyájukró \e;zett el, ahol mell senki sem lakik —, elmondta, hogy haj. lotthátu fiata embertő verte. Sorravév® a gyanúsakat, nem sok fejtörésbe került Restárhoz eljutni, aki ugyan először ta­gadott, de a kovács felismerte és sze­mébe mondta^ hogy tőle vette a tárgya­kat, mire Restár is vallott. A visszaeső bűnöző Restár Istvánt őri­zetben tartják és ma még nyomoznak vele, mert va'ószinü eg egyéb — ka­csalopás stb. — is van a rovásán, hol­nap pedig átkisé.ik Gyulára és átadják az ügyészségnek. Újabb három halálos ítélet Bulgáriában Szófiából jelentik: Sztara Zagora bol­gár városka törvényszéke vasárnap . is­mét Jiármas halálos ítéletet hozott. A városka törvényszéke újabb kommunista port tárgyalt , amelynek négy vádlott­ját hazaárulás és kémkedés büntette cí­mén állították a bíróság elé. Két napig tartó főtárgyalás után va­sárnap este kihirdették az ítéletet. A négy vádlott közül a biróság hármat — két bolgár és egy török kommunis­tát — halálra ité.t, a negyediket pedig felmentette. Megjött a vágáhid-memorandum IRég a bélen összehívják az érdekeiteket Megírtuk, hogy Kráik László építész­mérnök, á kiváló vágóhidtervező és építő Orosházán jártakor megígérte, hogy itteni tapasztala áit és tanácsait memo­randumba foglalva rövidesen elküldi fő- jegyzőnknek. Kráik memo anduir.a tegnap meg is érkezett és főjegyzőnk az elöljárósággal együ t már javában tanulmányozza. Még ezen a héten összehívja Bul a főjegyző az összes érdekelteket: husiparosokat és egyéb iparosokat^ kereskedőket, gazdá­kat, illetve értíekképvise'eteik és a ha­tóságok kiküldöttei^ hogy eléjük ter­jessze Kráik memorandumát, amely rész­letes tájékoztatást nyújt a vágóhid' feL építésének lehetőségéi e nézve. A hölgyek éjszaka Dr. BAYER-féle elsőrendű Hámlasztó crém-től sima, bársonyos, folt és szep- lőmentes arcbőrt nyernek Kapható; Bérezi lllatszEFtárbao (Korzó Mozgó jegyeire árkedvezmény.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék