Orosházi Friss Ujság, 1937. április (26. évfolyam, 72-97. szám)

1937-04-01 / 72. szám

XXVI. évfolyam 72 szám ára 12 fillér Csütörtök, 1937 április 1 fii fizetési árak: Helyben házhoz hordvti Begyed- Iné 5 P, fél. érre 10 P, vi­dékre postán küldve negyed, ívre 7 P, fél. ívre 14 P. ­OROSHáZl Megjelenik min­den nap korán reggel. Lapzárta éjjel 12 órakor, — Hirdetési dl} előre fi/étendő. Hirdetésekre vo­natkozó kérdé. sekre csak vá­lasz bélyeg ellené ben válaszolunk, JFL Telefonszám: 90. — Postataka­rékpénztárt csekkszámla: 12694. ~TLEN POLITIKAI NAPILAP \ FŐSZERKESZTŐ ÉS LAPTULAjDONOS: I szerkesztőség és kiadóhivatal: * ITLASDVSZKa JÁNOS | Orosháza, Torkos Kálmán-utca Ma hezdődih a liisantant-éiMezlet Magyarországhoz való viszonyát akarja tisztázni a kisantant Belgrádban Olaszország és a spanyol polgárháború Rómából jelentik: Alíierí sajtó- és propagandaügyi miniszter laptudósitók előtt kijelentette, hogy Olaszország egy. általán nem szándékozik Spanyolország­ba önkéntes csapatokat küldeni. Olasz, ország felfogása nem változott a spanyol kérdésben: ma is a semlegesség teljes betartása mellett áll, de ha a többi állam megszegi a semlegességi egyezményt, Olaszország is revideálja álláspontját. Nem lehet tűrni — mondotta Alfieri —, hogy mindig a valenciai vörös kormány pártján levő államok szegik meg a sem. iegességet. Londonból jelentik: Az Evening News tengeri levelezője megerősíti, hogy Fran­co tábornok négy magasrangu tisztje kíséretében repülőgépen Marokkóba ér. kezett. mnwwmmwwmwmwmmmak férés dsszeüthBzés az északnyugati indiai határszélen Uj Delhiből jelentik: Az északnyugati határszélen az angol gyarmati csapatok és a zavargó benszülöttek között véres összetűzésre került a sor. Mintegy 500 főnyi benszülött orvul' megtámadott egy angol gyarmati csapattestet Damdiltól északnyugata. A tűzharc során 23 gyar­mati katona, közöttük 2 angol tiszt meg. hah, 41-en megsebesültek. A támadóknak igen sok halottjuk és sebesültjük van. Összeesküvés Mandzsukuoban Tokióból jelentik: Ideérkezett jelen­tések szerint a mandzsukuói haditörvény, szék több mint kétszáz magasállásu tiszt viselőt, tanítót és kereskedőt ha álra, vagy hosszú tartamú börtönbüntetésre Ítélt. Az elítélteket azzal vádolták, hogy Muk­den és Antung tartományban hazaáruló üzelmekben vettek részt, vagy hallgató, lagosan hozzájárulásukkal elősegítették a mozgalom terjedését. Az összeesküvést a volt kínai északkeleti hadsereg tagjai szították, akik a »Haza megmentéinek társaságáéban tömörültek és összeeskü­vésben állottak peipingi és nánkingi szer­vezetekkel. A haditörvényszék a rend­őrség héthónapos, minden részletre ki­terjedő nyomozása alapján hozta meg Ítéletét. A Mukdenben letartóztatott kommunisták vallomásaiból minden két­séget kizáróan kiderült a vádlottak bű­nössége. Belgrádból jelentik: A ma kezdődő belgrádi kisantantkonferencia legfőbb programmpontja, a kormányhoz közei, álló Politika értesülése szerint, annak a kérdésnek a megvizsgálása lesz, milyen kapcsolatok állanak fenn az egyes kis- antanDá'famok és a római jegyzőkönyvek között. Főleg az Ausztriával és Magyarország­gal való viszony kérdésiét akarják tisz­tázni. Szóba kerül a boígár-jugoszláv Jövő hét legelején az egész vonalon megélénkül a politikai élet. Visszaérkez. nek Budapestre a szabadságon lévő mi. niszterek, teljes számban lesznek együtt a pártvezérek is, akikkel Darányi Kálmán miniszterelnök nyomban megkezdi a há­rom alkotmányjogi törvényjavaslattal kapcso'atos tanácskozásait. Kezdetben arra gondoltak, hogy a há„ rom törvényjavaslatot még a nyári szünet előtt benyújtják, mosttnár azonban két­ségtelen, hogy ez nem következik be, mert az alkotmányjogi törvényjavaslatok kidolgozása még hónapokat vesz igény, be. Minden jel arra mutat tehát, hogy a felsőházi és a választójogi törvény- javaslat benyújtásának időpontjában kö. rülbelül fél évi eltolódás következett be. Darányi miniszterelnök a költségvetés bizottsági tárgyalásával' párhuzamosan ta­nácskozik majd a pártvezérekkel és i mindazokat a javaslatokat és szempon­tokat, amelyek e tanácskozások során felmerülnek az alkotmányi törvényjavas, latokkal kapcsolatban, alaposan megfon. tolja és mindazt, amit elfogadhatónak Hosszas előkészületek után tegnap ahoz a stádiumhoz érkezett el az oros­házi b.elvizlevezetés ügye, hogy ki le­hetett mondani: a jövő hétfőn pedig megindulhat a munka. Tegnap délelőtt ugyanis megtartották a községházán azo­kat a tárgyalásokat, amelyek során az érdekelt földtulajdonosok beleegyezését megszerezték ahoz, hogy földjükön a csatornát átvezessék. barátsági szerződés, va'amint az olasz, jugoszláv politikai és gazdasági egyez, mény is. Antonescu román külügyminiszter éj. félkor érkezett Bel’grádba, mig Krofta cseh külügyminiszter vonata a korahai- na'i órákban futott be. A hivatalos fo­gadtatás csütörtök délelőtt fé tízkor lesz. Kögtön utána megkezdődik a belgrádi pénzügyminisztériumban a kisantant-kon. ferencia első ülése. talá', felhasználja az alkotmányjogi tör­vényjavaslatok kidolgozása során, amire tehát csak április végén vagy május elején kerülhet sor. A kormánypárt április 7-én nagy ér­deklődéssel várt pártértekezletet tart, mégpedig ünnepélyes kereteik között, ekkor leplezik le Gömbös Gyula arcké_ pét. Ezen az értekezleten Fabinyi Ti­hamér nagy vonásokban ismerteti az uj költségvetést is, amely egy nappal ké­sőbb, ápiiiis 8„án kerül a képviselőház elé. Ugyanezen a napon újabb két hétre elnapolják a Ház at, amely a költségvetés •bizottsági tárgyalásának ideje alatt nem tart ülést és előreláthatóan csak április 27-én ül össze és ekkor kezdi meg a költségvetés általános vitáját. A pártvezetőség cl akarja' kerülni az ellentétek kiéleződését és erre való tekin­tettel marts érintkezést keresnek azokkal a kormánypárti képviselőkkel, akik az ápri is 7-iki pártértekezleten tiltakozni készülnek a NÉP szélső jobbszárnya és a nyilaske. eszesek együttműködése ellen. A tárgya'ás délelőtt 10 órától a vár­megye alispánjának képviseletében meg. jelent Bakos József vármegyei másod­főjegyző és Kovács Lajos mérnök, a MÁV szegedi osztálymérnökségét Schaf, fér Gyula műszaki tanácsos és vitéz Imre János mérnök, a Körös-Tisza-Marosi Ár- mentesitő Társulatot Palasovszky Sán­dor körmányfőtanácsos, igazgató-főmér­nök és Benes Gyula szakaszfőmérnök, a Gyulai áflamépitészeti hivatalt Nagy De­zső mérnök, Vásárhely várost dr. Csáky Lajos tiszti főügyész, h. polgármester és Méray Sándor műszaki tanácsos, az orosházi járást Forgách Bé’a tb. főszol­gabíró, a vásárhelyi kultúrmérnöki hi- vata’t Deíly Sándor főmérnök képviselte; résztvett azonkívül mintegy hatvan meg- hivott érdekelt orosíházi és vásárhelyi földbirtokos. A délig tartó tárgyalások eredménye­ként a földtulajdonosok kilenctizedrésze belement abba, hogy földjének haszná­lati jogát díjmentesen engedi a község­nek, csupán egytizedrész ragaszkodott a megváltáshoz, aminek árát a katasz­teri tiszta jövedelem ötvenszeres össze­gében állapították meg. A földtulajdo­nosok okiratban engedték át a község­nek dz igénybevett földterületükre vo­natkozó szolgalmi jogot azzal a kikö­téssel, hogy a község a bejáróknál meg- fele.ő átereszeket készíttet, a csatorná­ból kikerülő föld felső rétegét földjük­re, altalaját pedig a bejáróutakra hor­dhatja. A megegyezés a'apján a község­nek mintegy 1400 pengőbe kerül a csa- torna.terü!et. A MÁV — igen előzéke­nyen — 350 pengő kö’-tségmegtéritésért vállalta magára két áteresz elkészítteté­sét (ami egyébként mintegy 2400 penu gőbe kerülne), a Körös-Tisza.Marosi Ár- mentesitő Társulattal pedig a legjobb mederben még folynak a tárgya ások a már meglevő csatornarész használatára vonatkozóig. A szükséges kerékvetők felállítását és fásítást Orosháza község vállalta. A megállapodás alapján hétfőn egye­lőre 50 emberrel megindul a csatorná­zás munkája, a munkáslétszámot azon­ban fokozatosan eme'ik, úgyhogy a hét végére már 150 embert tudnak munkába állítani. A Vásárhely polgármesterét kép­viselő dr. Csáky Lajos azon kívánság gát, hogy a csatorna vásárhelyi határba eső szakaszának építésénél vásárhelyi in- ségmunkásokat is .alkalmazzanak, az orosháziak nem vehették figyelembe, mert az államsegélyt Orosháza az oros­házi munkások részére kapta és itt nincs inségadó, amiből az Ínségeseket segé­lyezni tudnák, Vásárhelyen pedig van, így remélhetőleg teljes egészében oros­háziaknak jut az egész csatornaépítés. Fának rohant egy társasgépkocsi Páiisból jelentik: Tulle közelében egy utasokkal teli társasgépkocsi a lejtős utón magától megindult abban a pilla­natban, amikor a vezető éppen elhagy­ta a kormányülést. A kocsi nagy erővel egy utszéi fának ütközött. Két ember azonnal meghalt, három súlyosán megse­besült. Megélénkül a belpolitikai élet II miniszterelnök a jövő héten tanácskozik a párt­vezérekkel az alkotmányjogi javaslatokról Hétfőn megkezdik a csatornázást Megegyezett a község az érdekelt földtulajdonosokkal

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék