Orosházi Friss Ujság, 1937. május (26. évfolyam, 98-120. szám)

1937-05-01 / 98. szám

XXVI. évfolyam 98 szám át a S fillér Szombat, 1937 májüs 1 llő fizetési árak: ifelybCn házhoz hordva negyed- Iné 5 P, fél­ívre 10 P, vi­dékre postán küldve negyed, ívre 7 R, fél- ívre 14 P. ­Megjelenik min­den n«p korán reggel. Lapzárta éjjel 12 órakor. - Hirdetési díj előre fizetendő. Hirdetésekre vo­natkozó kérdé. sekre csak vá. iaszbélveg ellené >en válaszolunk, Telefonszám: 90. — Postatan I FŐSZERKESZTŐ ÉS LAPTULAJDONOS I Szerkesztőség és kiadóhivatal; rékpénztári csekkszámla: 12694. Dr. M ITLASO VSZKa JÁNOS Orosháza, Torkos Kálmáa-utca Éles bírálat a Gömbös-kormányról Gríger IHiklós a Iegcsunyább választásról Fabinyi hazaindult Géniből Genfből jelentik: Fabinyi Tihamér magyar pénzügyminiszter pénteken dél­után elutazott Genfből Budapestre. Darányi Miklas látogatásáról Budapestről jelentik: Darányi Kálmán miniszterelnök nyi'atkozott a sajtónak Miklas osztrák szövetségi elnök küszö. bőn álló budapesti látogatásáról. Nyi­latkozatában hangsúlyozta, hogy az oszt­rák ál amfő örömmel várt látogatása megerősíti a két nép baráti kapcsolatait. Biztosítani kell a két népnek azt a helyet a Dunamedencében, amely azo­kat történelmüknél, és gazdasági jelen­tőségüknél fogva megilleti. A római jegyzőkönyvek épen ezt a célt szolgál­ják. 9 pápával fog tárgyalni a német külügyminiszter Rómából je entik: Feltétlenül hiteles katolikus részről közlik, hogy báró Neu­rath német birodalmi kü’ügyminiszter ró­mai látogatása a kalmábói, amely máju9 3-án kezdődik, a pápával és Pace.li bí­boros álamtifkárral tanácskozni fog a Szentszék és a német birodalom vi­szonyának szabályozásáról. Igyekezni fog megál'apodást kötni, de ehhez tér. inészetesen mind a két részről engedé­kenységre van szükség. Bizonytalan kilátások Magyarország ezévi gazdasági helyzetére Genfből jelentik: A Népszövetség tit­kársága közétette a pénzügyi bizottság által a tanács részére készített jelentést. Ebben kiemeli, hogy Magyarország gaz­dasági helyzetét továbbra is a múlt évi jó termés és az ennek folytán beállott kedvezőbb ipari és kereskedelmi kon- junktuia jel emzi. A jövő kiállításai már meglehetősen bizonytalanok. A sok eső következtében a bevetett területek csök­kentek és igy előre'áthatóan e'bben az évben nem lesz az a jó termés, ami az ország gazdasági helyzetét elsősor­ban befolyásolja. Hitler birodalmi vezér tegnap adta ki a német sas-rendjelet megalapító ren­deletét. Budapestről jelentik: A képviselőház tegnap folytatta a költségvetés vitáját. Griger Miklós volt az első felszólaló, aki hangoztatta ,hogy a mai választási rendszer halába avn Ítélve és a minisz­terelnök nyi atkozata szerint a titkos választójog bevezetése biztosítva van. Majd fogla’kozott az 1935. évi Gömbös- választásokkal és kijelentette, hogy ez Magyarországon a legcsunyább választás /olt. Jóllehet a közigazgatási biróság /téletei egymásután bélyegezték meg er„ kölcsileg ezeket a választásokat, a kon- inányrendszernek eszébe sem jutott, hogy ezeknek az Léiteknek kon. zekvenciáját levonja. Kéri éppen ezért, hogy a magyar bírói függetlenséget erő­sebb jogszabályokkal erősítsék meg, mert nálunk a bírói függetlenséget a jogintézmények nem bástyázzák eléggé körűi és a kormány befolyása illeték" telenül érvényesülhet a bíró kinevezés­nél. A Gömbös-kormány uralma kezde tét jelentette a burkolt diktatúrának, A Darányijcormány kinevezése néjmá Budapestről jelentik: A kormányzó tegnap déíe'őtt ünnepélyes külsőségek között megnyitotta a Nemzetközi Vá­sárt. Az ünnepélyes fogadtatáson Szendy Károly, a székesfőváros polgármestere köszöntötte a kormányzót, a kir. her­cegekét, a miniszterelnököt, és a belügy­Bilbaobó! jelentik: A köztársasági csapatok repülőgépei elsüllyesztették a felke'ők »Espana« nevű cirkálóját. Ti­zenöt spanyol fe’kelő bombavető repülő­gép bombákat dobott arra a négy angol élelmiszerszáliitó hajóra, amelyek a bi!. baoi kikötőben tartózkodnak. Londoni jelentés szerint az angol kül­ügyminisztérium a legmesszebbmenő elő z.ékenységet tanusitja a baszk kormány azon kérésével szemben, hogy a baszk menekü.tek egyrészét Angliában helyez­zék el és elvben már is hozzájárult ehhez. A menekülteket azonban a tár­sadalomnak ke l gondozásba vennie és eltartásukkal nem szabad megterhelni J megnyugvást keltett ugyan, de most is aggoda'omma! tapasztalja, hogy vannak egyes tényezők, akik a becsületes titkos választójog megvalósítását el akarják gáncsolni és ezért semminemü eszkö­zöktől sem riadnak vissza, hogy a ma­guk il etéktelen befolyását érvényesít­sék. A miniszterelnöknek nagyobb éré yt kell mutatnia ezekkel a tényezőkkel szemben. A költségvetést nem fogadta el .Tóth Pál, Láng Lénáit, Pintér Jó­zsef, Riesz Ádám beszéltek ezután. Utánuk Teleki Mihály gróf, Malasits Géza, Ronkay Ferenc, dr. Tauffer Gá­bor, vitéz Szalay László, Dinnyés Lajos voltak a szónokok. Dinnyés semmi újat ;sem iát a költségvetésben. Soknak tart­ja a személyi kiadásokat. Majd Gri­ger Miklós és Teleki Mihály gróf sze- mélységes megtámadtatás címén szó’alt fel Az elnök ezután napirendi indítványt tett, amely szerint a következő ülést kedden tartják és igy az ülés ,6 órakor végétért. minisztert. A kormányzó ezután enge­délyt adott a vásár megnyitására, majd kíséretével együtt a vásár megtekintésé­re indult. A kormányzó a látottak fe­lett teljes megelégedését fejezte ki és jóval tizenkét óra után hagyta el a vá­sár területét. az ál'amkincstárt. Salaraancából jelentik; A.agóniában és Asturiában a felkelők mindenütt köny- nyen visszaverték a vörös csapatok tá­madását. A vörösök súlyos vereségeket szenvedtek. A b>scayai szakaszon a feL kelők győzelmesen folytatják előnyomu­lásukat és csütörtökön elfogla’ták Guer, nicát és alig húsz kilométerre állanak Bilbao előtt. A vörös hadsereg vezetősége szerint a madridi harci helyzet nem változott. A durangoi hadszíntéren a vörösök visszaszorították a felke'őkeí. Toéeda körül is heves tüzérségi harc folyik. Vörös jelentés szerint az aragoniai fron­ton a vörös repülőgépek sikerrel bom­bázták a nemzetiek állásait. Londoni jelentés szerint Guernica, a baszkok szent városa rettenetes látványt nyújt. A vörösök felgyújtották a várost, az asturiai bányászok pedig több épü­letet dinamikai felrobbantottak. Valen„ cia és Bilbao között minden kapcso’at megszűnt. Darányi és Eckhardt nagy­jelentőségű tnnácshozásni Budapestről jelentik: Darányi Kálmán miniszterelnök tegnap éjjel hosszas meg­beszélést folytatott a miniszterelnökségi palotában, lakásán Eckhardt Tiborral, a független kisgazdapárt vezérével. A ta­nácskozáson a választójogi reform kér­déséről vö t szó. Értesülésünk szerint a miniszterelnök részletesen ismertette Eckhardt előtt azoknak a már csaknem teljesen ekészült statisztikai adatgyüj- téseknek az eredményét, amelyek a vá­lasztójogi reform alapjául szolgálnak. Ezenkívül a legutóbbi hetek belpo'itikai eseményei is szóba kerültek. Magyarország és a kisanlant gazdasági tárgyalást kezd Belgrádból jelentik: Beavatott körök­ben biztosra veszik, hogy az osztrák ál amfő budapesti látogatása után a ma­gyar kormány és kisantant között tár­gyalások kezdődnek. Belgrádban legin_ kább gazdasági természetű megbeszélé- ssekre gondolnak, de beavatott helyen hangsúlyozzák, hogy a tárgyalások szé­lesebb körre is kiterjeszkedhetnének. Pál kormányzó herceg tegnap két óra hosszat tartó megbeszélést folytatott Macsekkel bledi kastélyában. Súlyos vasúti szerencsét­lenség üjhán Devecserből jelentik: Súlyos vasúti szerencsétlenség történt csülörtökön est® az ajkai vasútállomáson. Egy sinautó éppen arra a vágányra futott rá, ahon­nan épen indulófélben volt egy teher­vonat. A karambolt nem tudták elhárí­tani: a sinautó belerohant a tehervonat induló mozdonyába. A sinautó eleje összetört, egy benne ülő vasúti mérnök nek mindkét lábát levágták a roncsok, de megsebesült a vezető is. A vizsr- gá^at megindult. fl kormányzó megnyitotta a nemzetközi Vásárt fl magyar gazdasági ólét nagy seregszemléje Romokban kever a baszkok szent városa fl nemzetiek Bilbao előtt

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék