Orosházi Friss Ujság, 1937. június (26. évfolyam, 121-144. szám)

1937-06-01 / 121. szám

XXVI. évfolyam 121 szám Előfizetési dijak: Helyben házhoz hordva negyed­évre 5 P, fél­évre 10 P, vi­dékre postán küldve negyed­évre 7 P, fél­évre 14 pengő, J Szerkesztőség és kiadóhivatal: Orosháza, Torkos Kálmán-utca. FŐSZERKESZTŐ ÉS Dr. M ICL A S □ V S l jf \^yj Megjelenik-' den nap k réggé’. Lapzárta éjjel 12 órakor. — Hirdetési dij elő e fize'endő. Hirdetésekre vo­natkozó 1 érdé- sekre csak vár laszbélyeg elfené ben válaszolunk. Kedd, 1937 Junius 1 Telefonszám: 90. — Postataka­rékpénztári csekkszámla: 12694. Félelmetes eseményei! a spanyol tengeren Német megtorlás a „Deutschland“ bombázása miatt - Az összes német hadihajók elindultak a spanyol vizekre - Óriási izgalom Eurápaszerte Berlinből jelentik: A tengernagyi hiva­tal köz;i, hogy a »Deutschland« nevű cirkálót a mallorcai kikötőben két vö­rös repülőgép bombázta, aminek követ- kezményeképen húsz ember é'fetét vesz­tette a német cirkáló fedélzetén. Gibra tárból je eniik: Német hadihajók tegnap délelőtt bombázták Almeriát a Deutschland páncélos bombázásának megtorlásául. A bombázó hajóhad egy ■német cirkálóból és két torpedóromboló- ból állott. A bombázásnak igen sok áldozata van tts az anyagi kár is tete,- mes. A Népszövetséget értesítették a bombázásról. Berlini- hivatalos je'entés szerint haladékta'anul újabb német hadihajó, kát küldenek a spanyol vizeken ál­lomásozó ném.t hajóhad megerő­sítésére. Nemzeti gyász Németországban Berlini jelentés szerint Németországban háromnapos nemzeti gyászt rendeltek el a Deutschland német cirkáló huszon­három hősi halottjának emlékére. Genfi jelentés szerint a valenciai kor­mány a Népszövetség tanácsának azon, nali összehívását kérte. Nagy izgalom Angliában Londoni jelentés szerint Angliában az izgalom tetőfokára há, gott a spanyol események miatt. Azonnal intézkedtek a semlegességi bizottság összehívására. A bizottság ülésének egyetlen tárgya a német nyilatkozat meghallgatása. Berlinből jelentik: A német sajtó egy­re erélyesebb hangon követel elégtételt és a londoni semlegességi bizottságtól határozottabb maga artást követel. Német poliikai körök szerint a helyzet rend­kívül bonyolult. Lehet, hogy Moszkva háborút akar, lehet azonban, hogy mindössze kény sZeriteni akarja Németországot és Olaszországot a semlegességi bízott Ságból való visszavonulásra. Termét szeles, hogy Németország és Olaszt ország a megtorlás tekintetében együttesen fog eljárni, de a megtol lás módja még egyelőre bizonyta­lan. Mindenesetre Németországban erős az a törekvés is, hogy a békét mind.n körülmények közpttt meg­óvják. A spanyol harctéri helyzet Valenciai jelentés szerint a köztársa­sági hadak egyébként visszaverték a fel­kelők támadását a központi harctéren. A nemzetiek tüzérsége vasárnap erősen .ágyuzta Madridot, amely nagy károkat okozott. A biscayai szakaszon a köz­társasági hadak szintén sikeresen állót, tak ellen a nemzetlek támadásának. Pe- loyában a köztársaságiak gránátjai erő­sen megrongálták a fegyvergyárat, a kaszárnyát és más épületeket Hitler sorsdöntő tanácshozásai Berlinből je'en’ik: Hitler vezér és kan, cellár vasárnap este a kancellária épüle­tébe tanácskozást hívott egybe, amely a spanyol helyzet folytán szükségessé váló intézkedésekről tanácskozott. Páris* lapvélemények szerint Német­országnak megtorlással' ke.l élnie a Deutschland páncélos cirkálónak a mal­lorcai kikötőben a vörös repülőgépek, ről történt bombázása miatt. Páris a lehető legnagyobb izgalommal várja, hogy minő lépésekre fogja magát Németország elhatározni. Bécsi lapjelentések szerint az osztrák fővárosban óriási meglepetést és egyben határtalan megdöbbenést váltottak ki a spanyol események. Blomberg Mussolinihoz utazik Blomberg holnap Mussolinihoz érke, zik Rómába, hogy vele megbeszélése­ket folytasson. Ezek a megbeszélések világmeglepetést hozhatnak. Megtorpedóztak egy barcelonai hajót -- ötven halott? Barcelonai jelentések szerint, amelye, két azonban teljes fenntartással kell fo­gadni, egy olasz tengeralattjáró meg­torpedózott Malgrat közelében, a ka­talán partok mentén egy spanyol köz­társasági gőzöst, amely azonnal ef- sülyedt. Az első jelentések ötven halálos áldozattól szólnajk. A szovjet megkezdte a fegyverszállítást Párisi jelentések szerint a szovjet új­ból megkezdi a fegyverszállítást a va~ Nagykanizsáról jelentik: Gróf Bethlen István, a nagykanizsai választókerület képvi eő,e, vasá nap tartoti beszámoló­beszédét Nagykanizsán, amely iránt or_ szagos érdeklődés nyilvánult meg. A kör­nyékről a utók és kocsik, mig Budapestről különvonat szállította az érdeklődőket a beszámolóra. Több képviselő is leuta, zott a volt miniszterelnökkel Budapest­lendai kormánynak, és egyben megerő­síti spanyolországi befolyását is. Madridi hírek szerint Giral miniszter­elnök kijelentette, hogy a béketárgya­lásokra semmi alap nincs, a felkelők nem hajlandók békéről tárgyalni. Miaja tábornok lefoglaltatott minden rádióállo­mást és a szakszervezetek is csak kor­látozott mértékben használhatják azokat. Londoni jelentés szerint Grandi gróf londoni olasz nagykövet megje’ent a külügyi hivatalban és kifejezte kormá­nyának azt a szándékát, hogy addig, amíg Németország és Olaszország ha, kírozott garanciákat nem kapna!: arra nézve, hogy a vörösök nem bombázzák a spanyol vizeken lévő hadihajóikat, nem vesz részt Olaszország a semleges­ségi bizottság munkájában. Római jelentés szerint Ciano olasz külügyminiszter tegnap hosszasan tár­gyalt Hassel‘római német nagykövettel a spanyolországi események ügyében. Washingtoni jelentés szerint az ottani német nagykövet megjelent az Egyesül» Államok külügyi hivatalában és kijelen­tette kormánya megbízásából, hogy Al- meria bombázása az egyetlen és méltó válasz volt a Deutschland cirkáló bom­bázására és hogy Németország a mjeg- torlásnak más eszközéhez nem kíván nyúlni. Genfi jelentés szerint Alvarez del Vayo, a valenciai kormány külügymi­nisztere jegyzékkel fordult a Népszö­vetség főtitkárságához, amelyben hala­déktalanul kéri, hogy a tagállamokat értesítsék a spanyol eseményekről. Római jelentés szerint Mussolini dél­előtt tért vissza a fővárosba birtokár ról és azonnal elhatározta, hogy az olasz kormány ideiglenesen visszavonul a semr leg-ességi bizottság munkálataitól. Olasz ország nem gondol még megtorlásra, de kénytelen lesz ő is ehez a fegyverhez nyúlni, ha újabb merényletek következ­nek 'Cilasz hadihajók ellen — állapítja meg az olasz sajtó. ről, résztvett a beszámolón Zalavárme- gye és Nagykanizsa vezetősége, számos küldő tség és egyesü’eti kiküldött. A polgári pártok összefogása a túlzókkal szemben Bethlen a polgári pártok összefogását követelt? a túlzókkal és a diktaturás tö­Bethlen a polgári pártolt összefogását sürgeti Hatalmas beszámoló és bíráló beszéd Raggkanlzsán rekvé^eket hirde őkkel szemben. Eeszéde a politikusok, szerint az elkövetkezendő koncentrációt jelzi. A Gömbös-kormány éles bírálata Élesen bírálta az előző Gömbös-kof- mány tevékenységét és kiemelte, Niogy a reformpolitika mögött vottaképen a pa ancsu almi törekvések húzódtak meg. Felesleges munkát végzett a törvény- hozás a ke.eskedelmi minisztérium szét­választásával. A iégvéde’mi törvény vég­rehajtási utasítását sem adták még ki, a gazdatartozások rendezésének is csak egy csekély része lett elintézve. A tűz­rendészet kérdését is helytelenül .ren­dezték. A hítbizományi reform gyakor, lati haszna sem mutatkozik belátható időn belül, a telepítési törvény intézke­déseit sem lehet anyagi eszközök hiá­nyában végrehajtani.' Mindezeket össze, véve, a z a gyökeres átalakulás, amit a Gömbös-kormány hirdetett, nem követ­kezett be. A vá asztás után, amelyen párját rit­kító alkotmány, és törvényellenes csele. kedetek történtek, mindinkább eotérbe nyomuit a diktaturás törekvésekre való hajlandóság. Ilyen körülmények között vette át Gömbös halála után Darányi a kormányelnökséget, aki megtagadott minden közösséget a diktatúrával és a becsűétes titkos választójogon alapuló népi po-itika mellett kötötte le magát. A vörös ós a barna diNtatura ellen Ha nem leszünk egységesek, akkor ef fognak nyelni a vörös és barna ten­ger hullámai, amelyek körülöttünk zaj­lanak. A kormánynak tehát sürgősen meg kell va ósitani az igazi nemzeti ősz., szefogást, a demokratikus alapon álló pártok kooperációjával, fontos szociális és társadalmi reformok megvalósítása által. DemoMhus óra, szociális népi poiitiha A kormány egy szociális tartalommal telitett, demokratikus népi politikát kel), hogy kövessen. Szükséges a gazdasági megkötöttség leépítése és egy általános adóreform. Katonai egyenjogúságot! Külpolitikái kérdésekben teljesen a külügyminiszter beszédében leszögezett igazságok hívének vallja magát száz szá­zalékban és békepol tikát ke.l követnünk, de a katonai egyenjogúságunkról nem szabad lemondanunk. Bethlent viharosan ünnepelte beszéde végén a tömeg, majd Sulyok Dezső üd- vözö.te a Kisgazdapárt nevében és meg­bízásából a volt miniszterelnököt. Tegnap délben meghalt Veress ZoT tán, Salgótarján képviselője. Az ő ke­rületében lesz az uj ajánlási rendszer szerint az első választás. 1 Lemondott a japán Hajasi-kormány.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék