Orosházi Friss Ujság, 1937. július (26. évfolyam, 146-172. szám)

1937-07-01 / 146. szám

<> ' {,/_ £ ; /k ^7/R­XXVI. évfolyam 146 szám ára 12 fillér Csütörtök, 1937 Julius 1 Előfizetési dijak: Helyben házhoz hordva negyed­évre 5 P, fél­évre 10 P, vi. dékre postán küldve negyed» évre 7 P, fél­évre 14 pengő. Szerkesztőség és Orosháza, Torkos OROSHÁZI <á*' *° FÜGGETLEN POLITIKAI NAPILAP ku Káin, utal: jí-utta. FŐSZERKESZTŐ ÉS LAPTULAJDONOS Dr. MltLASOVSZKy JÁNOS Megjelenik min. den nap korán reggel. Lapzárta éjjel 12 órakor. — Hirdetési díj elő e fize'endő. Hirdetésekre vo» natkozó kérdé­sek; e csak vá- iaszbélyeg ellené ben válaszolunk. Telefonszám: 90. — Postataka­rékpénztári csekkszámla: 12694. 9 vómszedési jog engedélyéneb meghosszabbítását béri a Község Ujbél levEttéh a napirendről a hirdetési jog bérbeadásét Orosháza község képviselőtestülete tegnap délelőtt a tisztújító szék gyű­lése után közgyűlést tartott Baranyai Kálmán bíró elnökletével. Az elöljárói jelentések során dr. Bul'a főjegyző megemlékezett Pá.ka János esküdt elhalá’ozásáról, in, ditványozta, hogy emlékét jegyzőkönyv ben örökítsék meg. Az adóbefizetésről pénztárvizsgálatról, Karsai jegyző sza­badságáról számolt be, ez utóbbinál Hé- zer Béla felhívta az elöljáróság figyel­mét, hogy minden községi tisztviselő kapja meg az őt megillető szabadságot. Dr. Bulla főjegyző megnyugtatja, hogy az elöljáróság gondolt erre és a kérdést megoldják. 9 vámszedési jog engedélyének meghosszabbításét újra kell kérni, amire vonatkozó ja­vaslatot Kovács Lajos mérnök azzal ter­jeszti elő, hogy azt a mai napon el kell küldeni. A jog meghosszabbításá­nak a kereskedelmi minisztertől kéré­sével egyidejűleg annak kiterjesztését is kérik az AEGV vasút vonalaira. Java­solja hogy kérelmezzék a vámdijtételek felemelését is, aminek mértékére vonatkozó javas­latot lapunkban már részletesen közöl­tük. Felsorolja azokat az utcákat, ami­ket a vámoskőutak közé felvett és ame, lyek a következő mintegy 10 év kövezési programmját képezik. Ennél az a cél vezette, hogy a községnek1 eddig köves- uttal el nem látott részei is megközelít­hetők legyenek kövesuttal. Dr. Berthóty Károly két súlyos kifogást emel a javaslat ellen. Először hogy az az utolsó pillanatban kerül a képviselőtestület elé, másodszor, hogy a gazdasági bizottság nem tárgyaltai. Kéri, hogy az elöljáróság a jövőben ezt a gyakorlatot szüntesse meg, A kikövez zendő utcákat nem névszerint kellene felvenni, hanem csak ^z ögszhosszusá- gukat, mert a kövezési programmot előbb ala­posan meg kell tárgyalni A vámszedés jelenlegi módja elavult, mert csak azokat vámolják meg, amik vasúton érkeznek, holott mások többet használják a vátárgya- kat. Javasolja, hogy nemcsak a vasút, hanem a fontosabb ipartelepek is szedjék a vámdijati j Egyébként a vámszedéskérdés a mi­nisztériumban megoldásra vár akként, hogy megváltják a városok és községek vámszedési jogát. Dr; Tafler Elek helytelennek a a vámdijtételek felemelésével Orosháza gaz, dasági életét újabb adóval sújtani. A kcJ- vezetvám fogyasztási adóvá válik, már pedig a fogyasztási adó igazságtalan. A forgalom csökkenésétől fél a magasabb vámdijak miatt. Ellene van az emelésnek. Tóth Ferenc igazgató fél, hogy ha indokolatlanul emeljük a vámokat, ez drágulást idéz elő. Nem kívánja az eme. lést. Kifogásolja az utcakövezési Pro­gramm összeállítását is. Kiss János ugyancsak az emelés el­len szól. A kövezési programm ne le­gyen már most utcák szerint megálla­pítva, mert pl. a Szöllőkben is kelt kövezni. Megjegyzi, hogy a közutak fenntartási költségeinél a község nem jár el kellő gondossággal. Dií Hauser Leo azt mondja, hogy a kövezés községfejlesztési kérdés, ja­vasolja, hogy kapcsolódjék bele a köz­ség a városfejlesztési programmba. Hézer Béla azt indítványozza, hogy fogadják el a javaslatot eredetiben, de £zt ne hajtsák végre, hanem majd hatá­roz benne a képviselőtestület. Ravasz Antal kisebbméretü emelést akar. Benkő Ferenc is amellett érvel, hogy a hatá­rozatot nem kell okvetlen végrehajtani. Dd. Mitlasovszky János javaslatot tesz, hogy a régi alapon kérjék a vámszedési jog engedélyokiraltának meghosszab­bítását. Kovács Lajos mérnök kijelenti, hogy amit előterjesztett, az nem kövezési programm. Hogy milyen időrendben kö­vezzék az utcákat, az későbbi ügy. A vámkérdés csakugyan rendezés alatt áll. Az ipartelepek vámszedését nem tartja elképzelhetőnek. A felsorolt utcák be. épitettebb és régibb beépítésű részeken vannak, mint a Szöllők, ahol szintén kövezhetnek szükséghez képest. Dpt Berthóty Károly kijelenti, hogy javaslatával csak az igazságot akarta szolgálni. A vámellenőrzés vámsorompók- nélkül nem tökéletes, azokat pedig feL állítani ma képtelenség. Ismét felhozza, hogy a képviselőtestületnek meg kell adni a módot, hogy minden kérdést ala­posan megtárgyalhasson. Vigyázni kell a képvise'ő*estü'etnek ma, gának az autonómiájára. Dr. Tafler Elek arra világit rá, hogy i képtelenség a javaslatot elfogadni azzal, hogy azt ne hajtsuk végre. Az emelést í nem helyesli. Dr. Bulla főjegyző reflektál a felszó­lalásokra s kijelenti, hogy a későn tár­gyalásra hozásért, kénytelenek vállalni a szemrehányást. Kéri azonban ez al­kalommal a bizottsági tagokat, hogy a bizottsági ülésekre járjanak el. FeL vi’.ágosiíásul közli, hogy a vámdijak feL eme'ésének gyakorlati haszna lesz ak­kor is, ha a jogot megváltja az állam, mert akkor nagyobb megváltási összeget igé nyelhetünk, de a községnek egyébként is gondos- kodni kell épen a képviselőtestület in­tenciója értelmében jövedelmei szaporításáról pótadóemelés nélkül. Ezt a célt szol­gálja a vámdijtételek emelése is. Az elő­terjesztésnek az utcák kövezésére vo­natkozó része nem kövezési porgramm^i — Kövezési ábránd! — jegyzi meg va'aki,. ; .1 | ...Kövezési ehetőség — folytatja a főjegy ző. Egyébként minden jog a képviselőtes­tületé, hogy joggal élünk-e, a képvi­selőtestületre tartozik. Indítványára a közgyűlés szótöbbséggel a vámszedési jog engedélyének' meg­hosszabbítására előterjesztett előljá- rősági javasbiot elfogadja azzal, hogy az abban foglaltak vég*- rehajtását majd a képviselőtestület bí­rálja el. I - i ,i 9 hirdetési jog bérbeadása körül élénk vita kerekedik'. Dr. Kovássy Albert indítványozza, hogy az ügyet ve­gyék le a napirendről és az erre vonat­kozó szerződést adja ki az elöljáróság a gazdasági bizottságnak. A szerződést mégis ismertetik. Hézer Béla kifogá­sokat emel egyes pontok ellen s a na­pirendről levétel mellett van. Dr. Hauser Leónak szintén aggályai vannak a .szer­ződés egyes pontjait illetőleg, ő is a a napirendről levételét javasolja. Néj- méth István és dr. Berthóty Károly feL szólalása után dr. Bulla Sándyr főjegyző javasolja, hogy dr. Kovássy Alfbertet és dr. Hauser Leót bízzák meg a szer­ződés megszövegezésével a község érdé» keinek megfelelően. Végül ezt bizott­sággá egészítik ki a bíróval, főjegyzővel, Kiss Jánossal és Hézer Bélával. Kisebb ügyek A katonai Iőíérterület ajándékozására vonatkozó szerződést névszerinti szava, zással elfogadja a közgyűlés. Az 1932. évben felvett eredetileg 100 ezer pengő függőkölcsönt továbbra is felveszik. A kiscsákói orvosi ellátás ügyében dr. Manzel Gyula nagyszénási községi orvossal kötött megállapodást elfogadja a közgyűlés. Károlyfalvi Béla soproni ev. teol. hallgatónak évi 100—100 pengő tanul­mányi segélyt szavaznak meg 3 éven át. Özv. Kálmán Rezsőnének két gyer­meke tanulmányi segélyeként évi 100 pengőt szavaznak meg, mig gyermekei egyetemi hallgatók s jó előfnenetelüek lesznek. A gyulai egészségügyi kiállítás támo­gatására a gyorssegélyalapból 20 pen­gőt ad a képviselőtestület. 9 szunyogveszedelem A szúnyogok által okozott malária- veszede’em elkerülése végett a víztároló medencékbe petróleumot kell önteni s e miatt a ha ászati bérlőkkel a szerző­dést julius elsejével felbontják. A ha­lászati jogot ezután nem adják bérbe, ez mindössze 218 pengő veszteséget je­lent a községnek. A Gazdasági ismétlőiskola költségve, tését és az iparostanonciskola ,költség- vetését az előterjesztett formában elfő, gadja a közgyűlés. 9.Stefánia gyermeküdülő Az Országos Stefánia Szövetség bé­késmegyei választmánya Gyopároson a már meglevő telken gyermeküdülőtele­pet akar létesíteni 10—12 ezer pengő költséggel, ehez a községtől mintegy 1200 pengő értékű hozzájárulást kér részben készpénzben, részben természet» ben. Kéri a vízvezeték bevezetését a te­lepre, ami 870 pengőbe kerülne, a vil­lamos fővezeték elvezetését, ami 130 pengőbe kerül, ezenkívül természetben 50 darab 2 méteres akácoszlopot, 60 kocsi homokot, díszcserjéket, gyümölcs­fákat. Kiss János csak azt jegyzi meg, hogy oda ne olyan homokot adjon S község, mint a »Rumba« fürdőhöz, ami jobban szúrja a lábalj mint a tarló. Tóth Ferenc igazgató a költségvetési tételekkel kapcsolatban kéri, hogy a költ­ségvetést annak tárgyalása előtt jóval bocsássák több példányban a képviselő- testületi tagok rendelkezésére. Hézer Béla felemlít,i hogy Békésvár, megye törvényhatósága 50 ezer pengőt szavazott meg gyermeküdültetési célra, igaz, hogy Gyula Városerdőre szánták, de hátha lehetne Gyopárosra is valamit juttatni. A közgyűlés a Stefánia üdülőházhoz kért hozzájárulást lelkesedéssel megsza, vazta s azután Baranyai Kálmán biró a közgyűlést déli félegy órakor bezárta.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék