Orosházi Friss Ujság, 1937. szeptember (26. évfolyam, 198-222. szám)

1937-09-01 / 198. szám

XXVI. évfolyam 198 szám Ára S fillér Előfizetési dijak: Helyben házhoz hordva negyed­évre 5 P, fél­évre 10 P, vi. dékre postán küldve negyed­évre 7 P, fél­évre 14 pengő. Szerda, 1937 szeptember 1 OROSHÁZI m Szerkesztőség és kiadóhivatal: Orosháza, Torkos Kálmán-ut'ta. i % rtCV o ' EITLEN POLITIKAI NAPILAP ^ r. FŐSZERKESZTŐ ÉS LAPTULAJDONOS M IILASO VSZKy JAMOS Megjelenik min. den nap korán reggel. Lapzárta „ éjjel 12 órakor, sí — Hirdetési dij S előre fizetendő. Hirdetésekre vo­natkozó kérdé- sekre csak vá­laszbélyeg ellené ben válaszolunk. Telefonszám: 90. — Postataka­rékpénztári csekkszámla: 12694. 9 francia vezérkari főnök Londonban Párisból jelentik: A legközelebbi na­pokban több napi tartózkodásra London, ba vágják Game'in tábornokot, a fran­cia vezérkar főnökét, akit hallomás sze­rint az angol vezérkari főnök hivotil fncg. A jövő héten Párisba jön Hőre Be'isha angol hadügyminiszter, hogy résztvegyen a francia hadgyakorlatokon, ^melyek ezufttal Alencon és Falaise kö­zött fognak vegbemenni. A 9 burgenlandi magyarok harca a nácik eilen Brutális kisebbségellenes propaganda Sopronból jelentik: Burgemandfcán^ az Ausztriának jutott Nyugatmagyarország- ban teljes erőve? dühöng a náripropa^ gand’a. A szélsőséges német hazafiak másodrendű állampolgárnak tekintik a magyar, vagy horváth kisebbségeket. Azokat, akik keresztény szellemben él­nek, vagy beszélnek, nyíltan kigunyol- ják a nácizsoldban álló, agitátoroktól fe'.tüze’t sonviniszta, túlzó németi, úgy, hogy a burgenlandi magyarok már azt sem tudják, vájjon Németországban vagy Ausztriában vAnnak-e? Tragikus ez Ausztriára nézve, arra az országra, amely kérdés, hogy ellent tud-e áHani a barna inváziónak? RÖVID HÍREK Schwabe Károly, a hires német repülő gépével belezuhant a Keleti.tengerbe és szörnyethalt. Megkezdődtek Párisban az Interparla­mentáris Unió tanácskozásai. A kínai nagykövet Washingtonban fel­kereste Hull amerikai külügyminiszteri és sajnálkozását fejezte ki a president Hoover amerikai személyszállító hajó bombázása miatt. » A kormányzói yiár külföldi autóturája során a Bodeni tóhoz érkezett Münflhe, uen keresztül. Lázitó és uszító antiszemita nyomtat, ványokkal és röpiratokkal árasztják el Belgrádból Újpestet. Palesztinában az utóbbi napokban pjabb véres események történnek, az ara;, bök és a zsidók újból egymást öldösik, a merényletek egymást érik, ami miatt igen nagy a nyugtalanság a fakosság .ke­pében. Húsz liter bort fizetett, azután agyon­lőtte magát a győrmegyei Kóny köz­ségben vitéz Magasházy János csendőr* törzsőrmester. 9 hisantant közeledni akar Magyarországhoz (?) Szín a iából jelentik: A kisaníant ’kü1- . ügyminisztereinek gzíaajai értekezletéről semmi sem szlivárog ki és a résztvevők a legnagyobb titkolózást tanúsítják. Ebből egyes körök arra következtetnek, hogy a 1 konferencia eredménytelen .maradt és a tagok közti ellentéteket nem sikerült áthidalni. Orientálódás Olaszország leié Olyan hírek is vannak forgalomban, hogy a kisnnianí köz .led ni akar Olaszor­szághoz, de ezt a csehek egyelőre ellenzik. Hogy a Magyarországhoz való közeledés kér­dése is szóbakerült az értekezleten, azt az a tény bizonyítja, hogy Sztojadino. vies tegnap Sinajában fogadta Báröössy bukaresti magyar követet, akivel nemsoká Krofta cseh külügymi­niszter is biza'nTas tanácskozásokat l^z. detf mintegy húsz percig. A kisantant szinajai konferenciájáról hivata’os közleményt adtak ki, amely minden kérdésben hangsúlyozza a kis­antant egységét. H titkos választójogról tárgyalt Eckfiardt és Darányi 8 miniszterelnök tandcskozdsai Budapestről jelentik: Mozgalmas napja volt tegnap dé'e'őtt a miniszterelnökség­nek. Elsőnek Kánya külügyminiszter je­lent meg a miniszterelnökségen és Da­rányival közel egy óra hosszat tartó meg beszélésen vitatta meg az rktuális külpolitikai kérdéseket. Utána a Nemzetközi Katolikus Front­harcos Szövetség küldöttségének tisztel­gését fogadta a miniszterelnök, majd fél 12 órakor a Nép két alelnöke, Szi- nyei.Merse Jenő és ZsindeVy Ferenc je­lentek meg Darányinál, akit a kormánypárt hangulatáról és ktvánsá- ságairől tájékoztattak ‘ az alelnökök. Majd Eckhardt Tibor jelent meg al mir.isztere'nökné1, akivel egy óra hosszat tanácskozott. A tanácskozásokon főként az a'kotmánvjogi javaslatok, igy a felsőházi reform kérdése és a tit­kos választójogi javaslat kerültek szóba és hir szerint a két ál'am. [ férfi fontos megállapodásra jutott ezek- 1 ben a kérdésekben. Kína összefogott öapdn ellen Órfdsi mennyiségit orosz hadianyag Kínának Nankingból jelentik: A távolkelef. helyzetben a kinai.orosz szerződés dön­tő fordulatot hozott és megindult az óriási méretű orosz hadianyagszállí­tás Kínának, amely most orosz segítséggel vívja meg harcát Japánnal. Egész Kína egységes Japán ellen. Sanghájból jelentik: A harcok súly­pontja áthelyeződői.» Észak-Kinába, ahol rendkívül heves harcok dúlnak a japán és kínai haderők között. Pekingi je'en/és szerint a japán had­vezetőség most Tiencsin eilen akar támadást kéz- ! denf, jfnert itt kezdődik a Santung-vasut és Japán ezt óhajtja most minél előbb ha­talmába keríteni. Londoni jelentések szerint a szovjet­orosz távo’ke'eti haderő készen áll Kin3 északi határán ezer repülőgéppel és ezer tankkal, hogy Kijna segítségére siessen, Már ygy incidens történt is a japán! és orosz kalonák között. ( Honkongi jelentés szerint Kanton fölött japán repülőgépek rendkívül heves bom­bázást kezdtek a repülőtér eben. Nagy nemzeti sikerek a baszk fronton Tovább nyomulnak előre a nemzetiek Perpignanból jelentik: San Sebastian- ba az a htir jöiff. hogy a nemzetiek gyorsan nyomulnak előre Asturia irá­nyában. Az utóbbi 48 óra alatt a felkelők sehol sem találtak ellenállásra. A Maiin bilbaói jelentése szerint a giiPni hatóságok állítólag felkeresték a nemzeti hadvezetőséget, hogy indítsanak tárgyalásokat a város átadásáról, mert Gijon állítólag 'nincsen kellőképen fel­készülve az ostromra. Párisi jelentés szerint Franciaország állítólag tiltakozni fog azon távíratváU tás miatt, amely -Mussolini és Franco közt Santander elfoglalása után történt. Sa'amancából jelentik: Az aragoniai frontszakaszon a hadműveletekben a nemzetiek ragadták magukhoz a kezde­ményezést. Vadász és bombavető repü­lőgépeik több támadást intéztek a köz­társasági hadállások ellen, mindenütt nagy veszteségeket okozva az ellenség­nek. Villa Major körül futásra kénysze- ritet-fcék a köztársaságiak jelentős csa­pategységeit. A köztársaságiak vesztesé­gei az utóbbi napokban több, mint 20 ezer embert tesznek ki halottakban és sebesültekben. —»0«—

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék