Orosházi Friss Ujság, 1937. október (26. évfolyam, 223-248. szám)

1937-10-01 / 223. szám

( Jj % XXVI. évfolyam 223 szám Ára S fillér Péntek, 1937 október 1 / előfizetési díjak: Helyb*n házhoz hordva negyed­évre 5 P, fél­évre 10 P, vL dékre postán küldve negyed­évre 7 P, féL évre 14 pengő, ^TLEN POLITIKAI NA PILAI> Megjelenik mi», den nap korán reggel. Lapzárta éjjel 12 órakor. — Hirdetési dij elő;e fizetendő. Hirdetésekre vo­natkozó kérdé­sekre csak vá­laszbélyeg ellené ben válaszolunk. Sz«”keszt<5ség és kiadóhivatal: Orosháza, Torkos Kálmán-ut-ta. FŐSZERKESZTŐ ÉS LAPTULAJDONOS MICLASDVSZKH JÁNOS I Telefonszám: 90. — Postataka­rékpénztári csekkszámla: 12694. Mussolini hazaérkezett Berlini jelentés szerint Musso'ini vo­nata olasz földre érkezeit. Rómában rendkívül díszes fogadtatásban 'részesí­tették a hazaérkező olasz kormányfőt Hess, a vezér helyettese, egészen a né met határig elkísérte a Duce vonatát Az osztrák állomások mind zász;óerd.ő- vei voltak feldíszítve, amerre a vonat áthaladt. Sztranyavszky tanácskozása Darányival Budapestről jelentik: Darányi Káliján miniszterelnök szerdán este hét órakor érkezett meg a fővárosba a parádi ki­rándulásról. A miniszterelnök tegnap délelőtt a földművelésügyi minisztérium referenseit fogadj. Utána féltizkor Sztra­nyavszky Sándor, a képviselőház elnöke kereste fel a miniszterelnököt, akivel közel másfélórás bizalmas tanácskozást folytatott. Uj szovjet hadügyi népbiztos Moszkvából jelentik: A központi végrehajtóbizottság Szmirnovot, a vörös hadsereg politikai vezetőjét hadügyi népbiztossá nevezte ki. IRüssoIlni ntegbivía Hűiért Római jelentés szerint Mussoli.ii Né­metország elhagyásakor táviratot intézed Hitler kancíel árhoz, amelyben köszöne­tét mond a németországi fogadtatásért és egyben reményét fejezte ki aziránt^ hogy mielőbb alkalma lesz a kancellárt Olaszországban üdvözölhetni. Balba Zágrábba árhezett Zágrábból jelentik: Szerdán a déli órákban gépkocsin Zágrábba érkezett Italo Balbo tábornagy, Olaszország légi haderejének volt főparancsnoka, a je. lenlegi líbiai kormányzó. Egész Jugosz­láviában óriási feltűnést keitett a tábor­nagy látogatása a horvát fővárosbaji. Balbó utazásának céljáról felvilágosítást nem adott, csak annyit mondott, hogy három-négy napig marad Zágrábban. Párisi jelentés szerint a francia fővá­rosban valószínűnek tartják, hogy az olasz és német diplomácia ipegkhéri a négyhatalmi egyezményhez hasonló a a­kulat létrehozását. Minden Mussolini ma­gatartásától függ. Londoni hir szerint Mussolini azt fogja válaszolni a francia-angol jegyzékig hogy visszavonja az olasz önkénteseket Spanyolországból, ha más idegen ha­talmak ugyenezt teszik. —»o«— Hogy japán csapatisszeuonásoh Mandzsúriában Háromszázötvenezer japán batons Hinában Londoni je’entés szerint a nankíngi szovjetkövet Moszkvába repült. A ja­pánok feltűnően nagy haderőket vontak össze Mandsuriában, ami nyilván az orosz haderőtől való félelem következ­ménye. Ide került a legprímább ,em,­Belpolitikai harcok várhatók Franciaországban beranyag, a legjobb hadifelszereléssel együtt. Pekingi jelentés szerint Észak-Kiná- ban jelenleg 350 ezer főnyi japán had. erő van. Több, mint 500 repülőgép tar­tozik ehhez az óriási haderőhöz. A sangháji területen tartózkodó japán csa­patok létszámát 150 ezer főre becsülik. A japán csapatok londoni jelentés sze­rint már csak 32 kilométerre vannak Santungtól cs elfog'aKák Tungpaotingot, Észak-Kir.a kulcsát. 9 böztisztvisetöh utcai feloonulása Párisból jelentik: Szombaton államta­nács lesz, amelynek legfontosabb tár­gya a köztisztviselők fizetéscsökkentése lesz. A köztisztviselők szakszervezete ez­zel kapcsolatban nagy utcai tüntető fel­vonulást tervez Páris utcáin, ami előre- látható'ag nagy be'poliíikai harco!< kez­detét ielejiti. A pénzügyi kilátások na­gyon sivárak. Ennek következményeképen a szerdai tőzsdén újabb árzuhanás volt, ami a félhivatalos devizaellenőrzés életbelépte­tésére vezethető vissza. A szocialista és radikális miniszterek között ebben a kér­désben éles ellentétek vannak. így a szombati államtanács döntő jelentőségű lesz. ! IWWWWWWWWWWWWWWWWWWAOWWWIWWWWWWWWIMWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW* Támogatást kértek az osztrák nácik a Dúcétól Bécsi jelentés szerint az osztrák tör­vénytelen nemzeti szocialista párt ve­zetői levelet írtak a Dúcénak, amelyben támogatást kértek az olasz kormány el­nökétől. Egyben súlyos támadásokat in­Rag\? felháborodás Asszíriában téztek az osztrák kormány ellen a Mus­solinihoz írott segélykérő levelükben. Az osztrák nácik arra kérték a Dúcét, se­gítse őket néhány miniszteri székhez. Az osztrák közvélemény egyhangú fel­háborodással Ítéli el ezt a náci-lépést és hazaárulásnak minősítik az osztrák nem­zeti szocialistáknak ezt a lépéséé, amely­ben egy idegen kormányfő segítségéi kérik politikái céljaik eléréséhez. Tengerészeti megegyezés Parisban Tegnap délben aláírták az egyezményt Parisból jelenti a Havas-ügynökség: Anglia, Franciaország és Olaszország ten gerészeti szakértői tegnap aláírták a Földközi-tengeri együttműködésre vonat | kozó egyezményt. A aláirt negál'apodást ■ az érdekelt kormányok 'lé terjesztik I jóváhagyás végett. Az gyezménv akkor lén életbe, ha az éri 'ke t kormányok | rati.ikaijak. Az egyezmény a’airasa O asz j ország csatlakozását jelenti a nyoni I egyezményhez, egyben pedig védelmet I nyújt a kalózhajók ellen. Létrejön a négyhatalmi egyezmény? fl francia saitc a kilátásokról

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék