Orosházi Friss Ujság, 1937. november (26. évfolyam, 249-272. szám)

1937-11-03 / 249. szám

XXVI. évfolyam 249 szám ára S fillér Szerda, 1937 november 3 előfizetési dijak: Helyben házhoz hordva negyed- ívre 5 P, féL évre 10 P, vL dékre postán küldve negyed, évre 7 P, féL Ívre 14 pengő. Megjelenik mi», den nap korán reggel. Lapzárta éjjel 12 órakor. — Hirdetési dij előre fizetendő. Hirdetésekre vo­natkozó kérdé­sekre csak vá­laszbélyeg ellené ben válaszolunk, 0ROSHHZI FÜGGETLEN POLITIKA!NAPILAP Szerkesztőség és kiadóhivatal: I FŐSZERKESZTŐ ÉS LAPTULAJDONOS I Telefon szám: 00. — Postataka­Orosháza, Torkos Kálmán-utta. I ____ D r. MIILASQVSZKy JÁNOS rékpénztári csekkszámla: 12694. K észülődés a községi választásokra R független Kisgazdapárt jelöltjei Horthy Miklós kormányzó nem utazik Berlinbe Budapestről jelenük: Horthy Miklós kormányzó — különböző hiresztelásekj- kel e'dentétben — nem megy a most megnyíló nagy vadászat' kiállításra Ber­linbe, illetőleg Németországba. A va­dászati kiállításon Magyarország részéi­ről Darányi minisztere'nök és Kánya külügyminiszter jelennek meg, akik a német fővárosban fontos gazdasági és diplomáciai megbeszéléseket is fognak folytatni. Az utazásra november rpásodik felében kerül sor. Olflsz-német-japán bammunistaellenEs egyezmény Londonból jelentik: A Reuter.iroda je­lentése szeJnt Ribbe.itrop a legközelebb Rómába utazik, hogy ott német.olasz- japán kommunistaerei.es egyezményt ír­jon alá. Az egyezménynek nincsen ka­tonai záradéka. A Független Kisgazdapárt orosházi szervezete vasárnap délután tartott vá­lasztmányi ülésében foglalkozott a no*- vember hó végén tartandó községi képj- ' iselőtestü e i tagválasztások ügyével. A párt a választmány határozata a'ap- ján saját jelöltjeinek tekinti a következő jelölteket és igy azok megválasztását támogatja; A második választókerületben Király Sándor. A negyedik választókerületben Fürst Ervin. Az ötödik választókerületben Ravasz Antal mérnök. A hatodik választókerületben TarrPál A nyolcadik vá asztókerületben Zatykó Mihály. A kilencedik választókerületben Varga Ferenc. Az első választókerületben egyelőre a párt nem ál itott jelöltet, de minden valószínűség szerint jelöltet fog állítani s csak később dönt a jelölt ^személyére vonatkozólag. A munkásság jelöltjeivel szemben a párt nem fog jelölteket álitani, de tu­domásul vette, hogy a tizedik válaszf tókerületben fe'lép rendes tagként Baji nóczi Bálint, póttagként pedig Kovács Ferenc. A Független Kisgazdapárt jelölései után tehát igy áll a helyzet az -egyes választókerületekben: Első vá'asztókerület: dr. Torkos Béla és a később kijelö’endő kisgazdapárti jelölt. Má odik választókerületben: Tóth Fe­renc, Király Sándor, dr. Szemenyei Bá­lint. Harmadik választókerületben: Csiz­madia András. Negyedik választókerületben: Fürst Er­vin. Ötödik választókerületben: Ravasz Ari. tál mérnök és hírek szerint dr. Ravasz Antal ügyvéd. Hatodik . választókerületben: dr. Kof vássy Albert és Tarr Páll Hetedik választókerületben: Kiss Já­nos és állítólag dr. Borcsiczky ’ Dezső. Nyolcadik választókerületben Zatykó Mihály és Horváth Imre. Kilencedik vá'asztókerületben: Vágj András és Varga Ferenc. Tizedik választókerületben Németh 1st. ván és Bajnóczi Bálint. Ma nyűik meg a kilenchatalmi értekezlet Jost népbolonditással próbálják alulról megcsinálni, ami felíilrő nem sikerült!“ Eckhardt Tibor a Ievftézlett élharcosok ellen Brüsszelből jelentik: Ma délben nyij- jik meg a kilenchatalm* értekezlet a bek ga fővárosban. A francia delegáció már megérkezett Brüsszelbe. A megnyitó- beszédet Spaak belga külügyminiszter oiondja. A román király Csehországba utazott A hevesmegyei Kairól jelentik: Tizezer főnyi tömeg előtt beszélt vasárnap Eck­hardt Tibor a Független Kisgazdapárt zászlószentelési ünepélyén. Hatalmas taps vihar közepette emelkedett szólásra a Független Kisgazdapáit vezére, Kije en- tette, hogy a titkos választójog feltét­lenül meglesz és aki azt el akarná gán­csolni, a történetem előtt ember által el nem viselhető felelősséget venne ma­gára. A titkos választójog meglesz, mi­előtt a parlament nyári szabadságra miit. ne. • Kikelt ezután a külföldről jött agi­tátorok aknamunkája ellen, akik idegen | eszmék átültetésével próbálják a {elfor­gatás szellemét terjeszteni. A reakció I és a diktatúra azért fogott össze, hogy megakadályozza a népi politikát. Le az idejétmúlt» élharcos rendszerrel, mert a levitézTett politikái tömeghaj­csárok most népbolonditással akarják azt alulról megcsinálni, ami felülről nem si­került nekik. A szabadságszerető magyar nép mindenkor el fogja űzni magától a diktatúra száliáscsinálóit. —»o«— Bukarestből jelen"ik: Károly román ki­rály és Mihály trónörökös kedden este Csehszlovákiába utaztak- ahol Morv-aoiv szágban a hét végén vadászaton yesznek részt. Kifosztották egg kereskedő lakását, míg a család a temetőben volt 800 pengő készpénzt és 200 pengő értékű holmit vitt el a tolvaj - R mindenes cseléd a gyanúsított, aki lopásért már 20 évet kapott Koraid pécsi táblai elnök a szegedi tábla uj elnöke Budapestről jelenük: Az jgjázságügy- miniszter Konczvald Endre pécsi kir. ítélőtáblái elnököt saját kérelmére ha'- sonló minőségben a szegedi kir. itélőr táblához áthelyezte, Kovács Rókus szel. gedi kir. Ítélőtáblái tanácselnököt pedig beleegyezésével a budapesti kir. itélőf­táblához helyezte át. Konczvald Endre a pécsi kir. itélőt* tábla elnökévé történt kinevezése előtt a szegedi kir. törvényszék elnöke volt. Hétfőn este kifosztották Kovács Endre burgonyakereskedő Kazinczy-utca 36. sz. alatt levő lakását. Amig Kovácsék halottak előestéjén kint jártak a temetőben, hogy leróják kegyeletüket a család elhunyt tagjai iránt, amig koszorút vittek ki a sírokra és gyertyát gyújtottak halottaik emlé­kének, többszörösen büntetett előéletű, mindenes cselédjük kifosztotta az iróasztalfiőkcl, elvitt onnan körülbe­lül 800 pengőt, ellopott néhány ruha­félét, evőeszközt és a zsákmánnyal eltürit. Kovács Endre alig egy héttel ezelőtt fogadta meg mindenes cselédnek Szabó Katalin 46 éves orosházi lányt, aki a községi portán lakott rokonainál. Szabó Katalin a próbaidőt kifogástalanul töl­tötte ki és igy Kovácsék továbbra is megtartották. A becsületesnek látszó nőben akkór még nem is sejtették a többszörösen büntetett, megrögzött tolvajt, akit lopásért már 20 évre elítéltek. Kovácsék hétfőn délután kimentek a temetőbe, csak a bérest és uj mindenes lányukat hagyták otthon. Amikor eltá­vozták, a lakás ajtaját bezárták, csak a konyha volt nyitva, a cseléd részért Hat órakor a béres is elment otthonról,, Szabó Katalin ezt a kedvező alkalmat várta, amire már előre számíthatott, merít a lakás ablakát is nyitva hagyta, hogy, ott bemászhasson a szobába. A tolvaj nő csak az ab'akon me­hetett be, mert minden ajtót sértet)- lenül és 2 árva találtak Kovácsék, ami kor a lopást felfedezték. A rovottmultu nő behatolt a szobába, felíeszifefte az íróasztal fiókjának la­katját és ellopta az ott talált pénzt. A fiókban közel nyolcszáz pengő: három darab százas, hat darab hu^ szas, harmincöt darab tizes és egy

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék