Orosházi Friss Ujság, 1938. március (27. évfolyam, 48-72. szám)

1938-03-01 / 48. szám

XXVII. évfolyam 48 szám Előfizetési dijak Helyben házhoz . hordva negyed­évre 5 P, fél­évre 10 P, vi­dékre postán küldve negyed­évre 7 P, fr évre 14 pen, ára 8 fillér I OROSHÁZI Kedd, 1938 március 1 m! FÜGGETLEN POLITIKAI NAPILAP Megjelenik min« den nap korán reggel. Útzárt* éjjel 12 órakor. — Hirdetési dif előre fizetendőd Hirdetésekre m natkozó kérdé­sekre csak vá­laszbélyeg elle­nében válaszo­lunk. —• — » Szerkesztőség és kiadóhivatal: Orosháza, Torkos Kálmán-utca I FŐSZERKESZTŐ ÉS LAPTULAJDONOS Dr. MIlLASDVSZKy JANOS l Telefonszám: 90.— Postataka­rékpénztári csekkszámla: 12694. ' BAKOS JÓZSEF az orosházi ffiszolgabiró melegen ünnepelte a törvényhatósági bizottság az uj orosházi főszolgabírót Az aradi ut kikövezési költségének egyharmadát vállalja a vármegye Az adófelszólamlási bizottság tagjai Békésvármegye törvényhatósági bizottsága tegnap délelőtt tartotta ebben az évben első közgyűlését, vitéz dr. Ricsóy-Uhlarik Béla fő­ispán elnöklete alatt. A közgyűlés megnyitása után a főispán beszámolt a lapunkban már ismertetett közegészségügyi intéz­kedésekről, a Németországba való munkástoborzásról és a mezőgaz­dasági szaktanfolyamokról. Ezeket a jelentéseket a közgyűlés zajos él­jenzéssel vette tudomásul, amely za­jos éljenzés tüntetés voH a főispán mellett, akinek távozásának a hire még min­dig tartja magát és a törvényható­sági bizottság ezzel az ünneplő tapssal is tüntetett a főispán mellett. Az alispáni jelentés kapcsán több felszólalás^ hangzott el s mindegyik felszólalás általá­ban megelégedéssel vette tudomá­sul az alispáni jelentést, amelyet az alispán felszólalása után tudomásul is vettek. A számonkérőszék jelen­tésének tudomásul vétele után a törvényhatósági bizottság Polányi István és társainak indítványára táviratilag üdvözölte Darányi Kálmán miniszterelnököt a me- zőgazdasági munkások öregsé­gi biztosításáról szóló törvény- javaslat benyújtásáért. Vitéz Bóka István és társai csa­bai lakosoknak a kecskemét-csabai és a csaba-gyulai ut átépítésére vo­natkozó indítványát a törvényható­sági bizottság magáévá tett s ez­után áttértek az orosházi járási fő­szolgabírói állásnak választás utján való betöltésére. A pályázó Bakos József vármegyei másodfőjegyző, tb. főjegyző és Forgách Béla szol- gabiró között folyt le a választás. A titkos szavazás eredményeként Bakos Józsefre 185, Forgách Bélára 32 szavazatot adtak le s igy Bakos Józsefet 153 szótöbbség­gel az orosházi járás főszolga- bfrájává választották meg. Az árvaszéki elnök helyettesévé dr. Frank Géza árvaszéki ülnököt jelölte ki a törvényhatósági bizott­ság, majd a főispán dr. Tarján Ti­bor csabai ügyvédet tb. vármegyei főügyésszé nevezte ki. Ezek után Bakos József, dr. Frank Géza és dr. Tarján Tibor letették a törvényhatósági bizott­ság szine előtt a hivatali esküt. A hivatali eskü letétele után Bakos József, az újonnan meg­választott orosházi főszolgabíró tartalmas beszédben köszönte meg a törvényhatósági bizottságnak irán­ta megnyilvánult bizalmát és biz­tosította a törvényhatósági bizott­ságot es az orosházi járás közön­ségét, hogy hivatali működésében pártatlan igazsággal fog eljárni, felekezeti érdekeken mindenkor fe­lülemelkedik és minden meggyőző­dést tiszteletben tartva ugyan, nem fog tűrni semmiféle utcai szélsősé­ges megmozdulást. Az uj orosházi főszolgabiró álta­lános tetszést aratott beszédével és a törvényhatósági bizottság perce­kig tartó tapsolással ünnepelte az uj főszolgabírót. Gyöngyösről jelentik: A keresz­ténypárt vasárnap Gyöngyösön nagygyűlést rendezett. A gyűlésen a többek között felszólalt gróf Sig- ray Antal is, aki hangoztatta, hogy egyesek a Magyarországon lévő és kirívó nagy társadalmi egyenlőtlen­ségeket kihasználva, felforgató ta­nok hirdetésével igyekeznek meg­bolygatni az ország nyugalmát és a most annyira szükséges egysé­get. Aknamunka ez a tévtan, amely a diktatórikus államformától várja a bajok orvoslását. Az aradi ut kikövezésére vonatkozólag a törvényhatósági bi­zottság kimondotta, hogy a köve- zési költség egyharmad részét vál­lalja és azt nyomban folyósítja mi­helyt Orosháza község, illetve az érdekelt községek, az állam és az érdekelt törvényhatóságok a többi költség fedezéséről gondoskodni fognak. Az adófelszólamlási bizottságok megalakítása során az orosházi já­rás területére az adófelszólamlási bi­zottságba a törvényhatósági bizott­ság rendes tagokként a következő­ket választotta meg: Vörös Imre kisbirtokos szövetségi jegyző, Cseh Alajos kereskedő, Pusztai József kovácsmester, dr. Hauser Leó ügy­véd és dr. Székács István szente- tornyai földbirtokost. Póttagok let­tek: Horváth Imre gazdálkodó, Tó- bak Imre kereskedő, Cselenszky Al­bert szabómester, dr. Sziber Nándor ügyvéd és Asztalos András gaz­dálkodó, tótkomlósi községi biró. A tárgysorozat többi pontjait a kisgyülési határozati javaslat elfo­gadásával emelte határozattá a tör­vényhatósági bizottság. Pedig lehetetlen itt akár rövid időre is a diktatúra, mert ez gazdasági és erkölcsi tekintet ben egyenlő volna az ország teljes tönkretételével. A kormánynak most tett lépése után tovább kell folytatnia a tiszto­gatási munkát és kiirtani a fehér bolsevizmus, a fajelmélet és vér­elemzési teória apostolait, akik az országra meghasonlást és belső har­cokat, az utódállamokban pedig vé­reinkre fokozott üldöztetést és el­nyomást hozna. Majd utána elismerését fejezte ki azért a hősies erőfeszítésért, amit Ausztria függetlensége biztosításá­ért az utóbbi napokban tett. Kije­lentette, hogy ha Ausztria elbukik, akkor Magyarország függetlensége is veszélyben van. Utána állást fog­lalt a revízió és a Duna-medence állapotainak orvoslása érdekében, amelyeket azonban szerinte nem le­het végrehajtani a szentistváni gon­dolaton alapuló törvényes magyar királyság visszaállítása nélkül. A választójogi javaslatról meg­állapította, hogy az elkésett, mert nem tart lépést annak a kornak >a szellemével, amelyben élünk. Vé­gül mintegy prófétai ihlettel mon­dotta : — Lehet, hogy én sötéten lá­tom1 a helyzetet, lehet, hogy nincs: igazuk azoknak, akik máris hal­lani vélik egy közelgő vihar mo­raját. Örülnék, ha tévednének ..« Újból kezd körülöttünk tombol­ni a háború vihara és nincs más utón felemelkedés, mint a régi alkotmányossághoz és a törvé­nyes királyság eszméjéhez valói visszatérés által. Tomboló lelkesedéssel fogadott beszéde után Széchenyi György, gróf, Makray Lajos szólaltak fel még, akik mindketten élesen állást foglaltak a nyilasok ellen. «WVWMWWMMMWIMIMVmfWMtM Honnan eredt Szálasiék propaganda 30 ezer pengője 7 Budapestről jelentik: A budapesti főkapitányság politikai osztályán már negyedik napja folyik zárt aj­tók mögött a Szálasi-ügy roppant mennyiségű iratainak, könyveinek és bűnjeleinek feldolgozása. A tit­kos könyveket és levelezéseket kü­lön vizsgálják meg rendőrségi könyv- szakértők. A párt feljegyzései szerint a párt néhány hónap alatt több, mint har­mincezer pengőt adott ki propa­gandacélokra. Ezt a hatalmas ösz- szeget »pártfogóktól« adományk.é- pen kapták a párt emberei, de Szá- lasi maga vette fel a súlyos ezre­seket, igy az ő titka marad, kik­től kapta a néhez pénzeket propa­gandára. Ezt igyekszik most a rend­őrség is kideríteni, Szálas» ismé­telt kihallgatásai révén. . : Sigray: „Sokan hallani vélik már a közelgő vihar moraját" A szélsőségek és a diktatúra ellen - Elismerés Ausztriának - Elkésett a választójogi javaslat - A kereszténypárt gyöngyösi gyűlése

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék