Orosházi Friss Ujság, 1938. június (27. évfolyam, 122-142. szám)

1938-06-01 / 122. szám

XXVII. Évfolyam 122 szám ára 8 fillér Szerda, 1938 junius 1 Előfizetési dijak Helyben házhoz hordva negyed­évre 5 P, fél­évre 10 P, vi­dékre postán küldve negyed­évre 7 P, fél- trre 14 Rengő, / flffOSHIÍ7l FÜGGETLEN POLITIKAI NAPILAP Megjelenik min­den nap korán reggel. Lapzárta éjjel 12 órakor. — Hirdetési dljj előre fizetendő. Hirdetésekre va natkozó kérdé­sekre csak vá­laszbélyeg elle­nében válaszo­lunk. — — — Szerkesztőség és kiadóhivatal: I főszerkesztő ÉS LAPTULAJDONOS I Telefonszám: 90.— Posta taka­Orosháza, Torkos Kálmán-utca | Dr. M IILASD VSZKSá J A N D S | rékpénztári csekkszámla: 12694. Remény bírálat a képviselőházban a Festi Napid betiltásárúi A pénzügyminiszter felszólalása — Elfogadták az igazságügyi tárca költ­ségvetését - Mikecz beszéde a birói függetlenségről Budapestről jelentik: A képviselő ház tegnapi ülését délelőtt féltiz óra­kor nyitotta meg Lányi Márton alel- nök. Peyer Károly hatheti szabad­ságot kért, amit a Ház megadva', áttért a napirendre, amelynek során Reményi-Schneller pénzügyminiszter válaszolt a költségvetés általános vitájában elhangzott felszólalásokra. Hangsúlyozta, hogy azok a feleJ lősségérzettel telt felszólalások, a- melyek a vita során elhangzottak, arra fogják indítani a kormányt, hogy még fokozottabb felelősséget érezzen azon összegek felhasználá­sánál, amelyeket a törvényhozás bo­csát rendelkezésére és amely felelősségérzet egyedüli biztos bázisa a parlamentáriz- musnak. Kétségtelen — mondotta —,hogy a világpolitikai helyzet alaku­lása és a beruházási törvény is visszahatást kell, hogy gyako­roljon a bevételek alakulására. amelyeknél emelkedést látunk, még pedig a bekövetkezett események ellenére is kétmilliónyi összegben. A másik aggodalom a fejkvótában bekövetkezhető emelkedés volt. Itt meg kell jegyezni, hogy az elmúlt esztendőben nem emelkedtek az adó kulcsok, sőt adók mérsékelődtek, igy tehát a fejkvótánál csak a jöve­delmek emelkedtek, ami egyúttal az ország lakosságának keresőképessé- gi emelkedését is mutatja, ez eset­ben pedig eleget tudunk tenni a szociális és honvédelmi kötelezettsé­geinknek. A kormány minden eszközt meg fog tehát ragadni, hogy a ke­resőképességet fokozza, a takarékosság pedig az adminisz­tráció egyszerűsítésével és továb­bi intézkedésekkel fokoztatik, gyor sitják a telepítést, a közlekedést fej­lesztik, kiépítik a gazdavédelmet, a szociális biztosítást, az anya- és csecsemővédelmet fokozzák, a mező gazdasági hitelellátás ügyét rende­zik és rendezik a nyugellátás és a tisztviselői fizetések kérdését is. Mindezen kérdésekben a csa­ládvédelem lesz a döntő szem- j iü pont. Ötperces szünet után Lányi alel- nök ismét megnyitotta az ülést és ennek során áttértek az igazságügyi tárca költségvetésének vitájára, a- melyet Krüger Aladár előadó is­mertetett és felsorolta azokat az in­tézkedéseket és reformokat, amelye­ket az igazságügyi tárca keretén belül szándékoznak tenni. Beszéde végén kérte a költség- vetés elfogadását. A tárca költségvetéséhez elsőnek Dulin Jenő (kisgazda) szólt hoz­zá, aki Petro Kálmánnal együtt fő­leg a rehabilitációs törvény megalko­tását sürgette felszólalásában. Az ügyvédkérdés gyökeres rende­zését kérték ezután. Györki Imre (szocialista) felszó­lalásában ugyancsak a rehabilitáció kérdésével foglalkozott és szintén rendezésért sürgette. Hangoztatta hogy tudomása szerint uj sajtósza­bályozási javaslaton dolgozik a mi­nisztérium és ezzel kapcsolatban a Pesti Napló betiltását is szó- vátette. Kijelentette, hogy azt a lapot egy rosszul fogalmazott mondat, vagy egy sajtóhiba mi­att tilthatták be, holott kritikái­ban sohasem lépte át a mérsék­let határát. A kormány ilyen drákói szigoruságu intézkedé­sek megtételekor egzisztenciák tömegét teszi kenyértelenné s éppen ezért élesen állást fog­lalt a lap betiltása ejlen. Utána ajz egyke és a kivételes hatalom fenntartása ellen beszélt. Utána Balogh Gábor, Szecsey István és Váry Albert kormánypár­ti képviselők beszéltek. Utána Fábián Béla és Drobny Lajos szólaltak még fel, majd Mi­kecz igazságügyminiszter válaszolt a szónokoknak. Kijelentette, hogy a nemzet fennmaradását nemcsak a külső ismérvek, hanem a belső ösz- szetartozandóság tudata is biztosítja A magyar nemzet ezeréves fenn maradásában nagy szerepet ját­szott a magyar jogfejlődés is. Utána hangoztatta, hogy a magyar alkotmányos élet egyik alappillére a birói függetlenség. A birói eljárást gyorsítani kell és a birói kart megszabadítani a nem neki való feladatoktól. A büntető­jog reformja terén nagyjelentőségű lesz a törvénytárba a minap fel­vett uj törvény. Utána elismeréssel adózott a vádhatóságok működésének, majd az ügyvédi kar társadal­mi és anyagi helyzetével fog­lalkozott. A nagy tapssal fogadott beszéde után Csoór Lajos a szövetkezeti- és banktörvény reformja, Festetics Sándor a fogházőrök helyzetének ja­vítása érdekében, Mózes Sándor a tagosítás miatt és még Malasics Géza szólalt fel, majd utána a Ház általánosságban el­fogadta a tárca költségvetését. Utána Fábián Béla szólt hozzá az első szakaszhoz, majd a Ház a többi szakaszt változat­lanul fogadta el. Ma félhat órakor kerül sor a be­jegyzett négy interpellációra. Sikerrel biztatnak Hodzsa és Henleinék megbeszélései Harminc szovjet repülőgép repült Csehországba Londonból jelentik: A Reuter-iro- | da tudósítása szerint rendkívül ké­nyes tárgyalások i folynak Hodzsa és a szudéta- németek képviselői között, a- melyeket már vasárnap elkezd­tek és igy meglehetősen előre­haladott stádiumban vannak. Másik jele a feszültség enyhülé­sének az, hogy a tiz napja behívott I katonák közül sokan már hazatér­tek. Párisi jelentés szerint a francia kormány nagy nyomást gyakorol ä csehszlovák kormányra a kisebbsé­gek helyzetének javítása érdekében. A cseh kormány azzal érvel, hogy Henleinék még nem foglalták írás­ba követeléseiket. Úgy tudják, hogy Csehország a jövő héten visszavonja a ka­tonai intézkedéseket. Varsóból jelentik: A lengyel és román határ felett szombaton 30 szovjetrepülőgép repült át cseh jel­zéssel és pilótákkal. Cseh illetékes körök utalnak arra, hogy a gépek fedélzetén nem volt tá­madó fegyver, azokat Oroszor- 1 szágból áruként rendelték és igy nem lehet útjukat katonai jellegűnek minősiteni. Barcza EyBrgy londoni tövet Budapestről jelentik: A kormány­zó a külügyminiszter előterjesztésé­re Barcza György vatikáni magyar követet felmentette állásától és őt a londoni magyar követség vezetésé­vel bizta meg. Elutazott Pacelli Budapestről jelentik: A kormány­zó és felesége tegnap Pacelli tisz­teletére teát adtak, amelyen csak Serédi hercegprímás volt jelen. Utá­na a kormányzói pár elbúcsúzott a bíborostól, aki azután a Keleti-pá­lyaudvarra hajtatott, ahol már vár­ták Imrédy vezetésével a kormány tagjai és az előkelőségek. A b'i\ boros a bucsuzás után felszállt Se­rédi kíséretében a szalonkocsiba és a vonat a pápai és a magyar him­nuszok hangjai mellett hat órakor elhagyta a pályaudvart. Serédi Nagy kanizsáig kiséri Pacellit. Báró Berg [Riksa interpellációja Endre László ügyében Budapestről jelentik: Ma inter- pellációs nap lesz a Házban. Eddig négy interpellációt jegyeztek be. Ba­logh István a nyugalmazott vasuta­sok és köztisztviselők sérelmeiről, továbbá második interpellációjában a vasszindikátusnak közgazdaságunk ra káros hatásáról interpellál, Ma- tolcsy Mátyás a báró Harkányi-féle parcellázások során elárverezett gaz­dák érdekében interpellál, báró Berg Miksa pedig nagy érdeklődéssel várt interpellációjában vitéz Endre Lász­ló alispán politikai szereplése és magatartása ügyében emel szót. Az erdélyi zarándokokat a román határon szigorú tortúrának vetették alá. Elvették a kongresszusi emlék­tárgyakat, elkobozták a virágokat* lehúzták a cipót és ruhát róhdíj Mindezt a műveletet négy álló óráig folytatták. Sokakat átadtak az ük gyészségnek. A virágok összeállítá­sában irredenta propagandát sejte­nek.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék