Orosházi Friss Ujság, 1938. július (27. évfolyam, 145-171. szám)

1938-07-01 / 145. szám

XXVII. évfolyam 145 szám ára S fillér Péntek, 1S38 julius 1 4 • 01 eMlésáre ntik: Állítólag angol főmegbi- ok javaslatait is mba, amely sze- emleges kikötőt '.földi hajók min- •.zállithatnak árut szőre. Természe­nem lehet szó. rviz Japánban ik: Tokióban és k óta tartó foly- uszamlásokat és . Acasakában, a- ülvárosa, a föld­maga alá teme- én 120 ezer la­sodort el az ár. dt. A hatóságok ztitó árvízzel mázsa terem több a tavalyinál tik: Péter és Pál e megkezdődött yidejüleg hivata- adott ki a föld- terium. A jelen- sára becsüli Ma- uzatermését, ami haladja túl a ta­arci fség tyoíországban : A Spanyolor- ek a harci tevé­iről számolnak be ijelentés szerint n Francoék több lódítottak a köz- öztársasági hadi- ulicia a Pireneu- a állásait. »— uzatermés a megyében tógazdasági Ka­kirendeltségének . aratás az egész ír nagyrészt meg rtó búzatermés holdankint, a bu- i, magas fajsúlyú ( mentárakat ntik: Az árellen- rmánybiztosa Ue- gyalásokat, ame- tömörült cement- tt a cementárak len. Az interven- az eredménye, a- ;agánfogyasztásra métermázsánkéní itották a gyárak Előfizetési dijak helyben házhoz hordva negyed­évre 5 P, fél­évre 10 P, vi­dékre postán küldve negyed­évre 7 P, fél­évre 14 per' Megjelenik min­den nap korán reggel. Lapzárta éjjel 12 órakor. — Hirdetési dij előre fizetendő. Hirdetésekre vo natkozó kérdé­sekre csak vá­laszbélyeg elle­nében válaszo­lunk. — — —­FÜGGETLEN POLITIKAI NAPILAP J________________________________________ ___________________________________ FŐSZERK ESZTŐ ÉS LAPTULAjDONOS Dr. MULASD VSZKbf jAliDS______ A julius 3-iki vasárnapon szabad aratni Felfüggesztették a munkaszünetet a mezőgazdaságban Szerkesztőség és kiadóhivatal: Orosháza, Torkos Kálmán-utca Az újság az emberiség első jótékony eszköze Széli voll belügyminiszter beszámolója Salgótarjánból jelentik: Szerdán beszámolót tartott Széli József volt belügyminiszter, a város képviselő­je. Beszédében éles támadást inté­zett többek között az álkeresztény és álnemzeti jelszavakkal dolgozók ellen, majd a sajtóról beszélve ki­jelentette, hogy azt Rákosi Jenővel együtt az emberiség legelső és leg- hathatósabb jótékony intézményé­nek tartja, A Kereszténypárt megőrzi függetlenségét a kormánnyal szemben Esztergomból jelentik: Ernszt Sán dór, tegnap Esztergomban beszá­moló beszédet mondott, amelyben többek között kijelentette, hogy a Kereszténypárt a kormánnyal szem­ben nem foglal állást, mert a mi­niszterelnök személye garancia ar­ra, hogy a kormány jót fog csele­kedni. A kereszténypárt azonban mégsem csatlakozik a kormányhoz, mert meg kell őriznie független­ségét. Végül kifogásolta a túlságos adóterheket. Angol képviselő árulási botránya A gabona gyors beérése sürgőssé tette az aratási munkát. Az aratás Orosháza környékén már Péter-Pál nap előtt megindult a korai árpát már sok helyen learatták, Péter-Pál napján pedig az egész határban megkezdő­dött a búza aratása. A rekkenő hőség beérlelte a ga­bonát s az aratás gyors lebonyoli- tása most már elsőrendű közgazda- sági érdek. Éppen az aratási munkálatok foly­tonossága biztosítása végett a föld­Nemrégiben közöltük a Szent Job bot szállító Aranyvonat útját Békés­vármegyében. Az alispántól érkezett leirat szerint az Aranyvonat békés- megyei utiprogrammjában kevés vál tozás következett be. Az Aranyvonat — mint irtuk — julius 3-án jön Bé­késmegyébe s itt Mezőtúron 10 óra 16 perckor, Gyomán 10 óra 35 perc kor, Mezőberényben 10 óra 55 perc­kor halad át. Békéscsabára érkezik H óra 14 perckor. Itt 82 percet időzik az Aranyvonat mivelésügyi miniszter engedélyt a- dott arra, hogy az aratási és ezzel kapcsolatos mezőgazdasági munkálatok Bé­késmegye területén a julius hó 3-ra eső vasárnapi napon is folytathatók legyenek. E célból az alispán a mezőgaz­dasági munkákra a vasárnapi munka szünetet a most következő vasár­napra, julius 3-ra felfüggesztette. Így most vasárnap a mezőgazda­ságban az aratási munka folytatóla­gosan végezehtő. Változott a programm s 12 óra 36 perckor indul tovább Gyulára, ahová 12 óra 54 perckor érkezik. Gyulán 2 óra 18 percet tölt az Aranyvonat a Szent Jobbot beviszik a róm. kát. templom előtti térre. Gyuláról dél­után 3 óra 12 perckor indul el az Aranyvonat vissza Békéscsaba felé. Békéscsabára 3 óra 30 perckor ér­kezik s a pályaudvaron 8 percig időzik s 3 óra 38 perckor elindulva Pusztapóra 4 óra 53 perckor ér­kezik. Telefon szám: 90. — Postataka­rékpénztári csekkszámla: 12694. érdeke a sámsoni ut kikövezése, mint Hódmezővásárhelynek s igy szinte bizonyosra vehető, hogy ma' ga Orosháza fogja szorgalmazni vármegyénél, hogy ennek az utna a kikövezése a békésmegyei sz kaszon is megtörténhessék. Megnyílt a budapesti nemzetközi iégiforgat’**' kongre Budapestről jelentik: Tegnap dj előtt ünnepélyes keretek között tották meg a Parlament delegáci termében a nemzetközi légiforgaln kongresszust, amelyen megjelen. Imrédy miniszterelnök is, aki francia nyelvű beszédben üdvözölte a meg­jelenteket. A közgyűlésen húsz állam 53 kép­viselője vesz részt. A közgyűlés 3 napig tart, délután az egyes szakosz tályok tartottak ülést. Tasnády-Nagy támadása Eckhardt ellen Barcsról jelentik: Tasnády Nagy András, a NÉP országos elnöke szer dán Mayer János beszámolóján éles támadást intézett Eckhardt Tibor el­len, azon kijelentései miatt, ame­lyeket a Kisgazdapárt vezére a kor­mány telepítési, valamint szociális adópolitikájára vonatkozólag tett. Szerinte a rendszerváltozást azért kö veteli Eckhardt, mert nem ő és hi- vei ülnek a kormányon. Az Aranyvonat útja Béhésmegyeben 9 sámsoni út hihövezése Vásárhely ki akarja köveztetni a hatá­rába eső útszakaszt Londonból jelentik: Anglia egész közéletét példátlan botrány rázta meg. Sandys képviselő, Winston Churchillnek, az ismert konzervatív párti vezérnek interpellációja, amely katonai kérdésekkel foglalkozott, napfényre hozta Anglia védelmének legféltettebb katonai titkait. A bot­rány elsöpréssel fenyegeti a Cham­berlain kormányt, vagy annak leg­alább a hadügyminiszterét, Hore- Belishát. Az ügy részleteinek ki­vizsgálására parlamenti vizsgálóbi­zottság alakult, amelynek tagjai Chamberlain miniszterelnök, Attlee őrnagy, az ellenzéki munkáspárt ve­zére, sir Archibald Sinclair, a sza­badelvű ellenzék vezére és még több neves politikus. Hódmezővásárhely törvényhatósá­gi bizottsága a napokban tartott közgyűlésén elhatározta, hogy az orosházi—sámsoni útnak a vásárhe­lyi határban lévő szakasza kikövezé­sét a beruházási programm terhé­re kérni fogja a kormánytól, vagy legalább is a kövezés költségeihez való tetemes állami hozzájárulásért folyamodik. Orosházának is régi vágya az aradi utón kívül a sámsoni ut kiépí­tése s igy csak örömmel üdvözöl­hetjük Vásárhely határozatát. Reméljük, Békésvármegye tör­vényhatósági bizottsága is, felbuz­dulva a vásárhelyi példán, hasonló határozatot hoz az ut békésmegyei szakaszának kiépítése tárgyában. Fölösleges hangsúlyoznunk, hogy Békésvármegyének, de legelső sor­ban Orosházának sokkal nagyobb EmMet ölt a trópusi hőség Az egész országban még tegnap is katasztrofális méreteket öltött az óriási hőség, amely mindenütt a 30—35 fok fölé emelkedett A lakos­ság mindenütt q-ak a legnagyobb erőfeszítéssel tudta kibírni a trópusi meleget, amelynek több helyen ha­lálos áldozatai is vannak. Tegnap délután végre Orosháza felett nagy égiháboru kíséretében kiadós zápor­eső esett, amely némileg enyhítette a nagy meleget. A gazdák ugyan örülnek a melegnek, amely előse­gíti a búza tökéletes beérését és za­vartalan betakarítását. készpénzfizetés ellenében és későbbi ármegállapí­tással előnyösen vásárolunk Zsákokat a búza beszállítás­hoz díjmentesen adunk. behozott búzát soron- kivül azonnal kicseréljük. TÓTH­malom.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék