Orosházi Friss Ujság, 1938. augusztus (27. évfolyam, 172-195. szám)

1938-08-02 / 172. szám

XXVII. Évfolyam 172 szám ára 8 fillér Kedd, 1938 augusztus 2 Előfizetési dijak helyben házhoz hordva negyed­évre 5 P, fél- évre 10 P, vi­dékre postán küldve negyed­évre 7 P, fél­évre 14 pengő. Megjelenik min­den nap korán reggel. Lapzárta éjjel 12 órakor. — Hirdetési dij előre fizetendő. Hirdetésekre vo natkozó kérdé­sekre csak vá­laszbélyeg elle­nében válaszo­lunk. — —< —* FÜGGETLEN POLITIKAI NAPILAP Szerkesztőség és kiadóhivatal: I FŐSZERKESZTŐ ÉS LAPTULAJDONOS I Telefonszám: 90. — Postataka­Orosháza, Torkos Kálmán-utca I D r. WltLASO VSZKH ű A KOS _________| rékpénztári csekkszámla: 12694. B ulgária visszanyerte egyenjogúságát, fegyverezhet Történelmi fordulat a nagyhatalmak balkáni polfílfedidban Hodzsa újból tárgyal a magyarokkal Prágából jelentik: A koalíciós kormánypártok hatos bizottsága teg­nap elfogadta a nemzetiségi javasla­tot. Hodzsa a legközelebbi napokban újból fogadni fogja a Magyar Párt képviselőit és folytatja tárgyalásait a szudétanémetekkel. A szudétanémet párt most tette közzé a párt kívánságait tartalmazó memorandumot, amely első részében a nemzetiségi javaslattal foglalko­zik, második részében pedig azt bí­rálva megállapítja, hogy ez is csak egy kísérletnek tekinthető a nemze­tiségi kérdés megoldására. Hegállott a nagy japán offenziva Sangháji jelentés szerint a japán csapatok erőltetett menetben köze­lednek Nancsang felé, amelynek el­foglalása a japán offenziva legköze­lebbi célja. A Jangce északi partján megállóit a japán offenziva, mert uj kínai csapatokat vetettek harcba. Többezer főnyi kínai szabadcsapat betört Mandzsúriába és megszakí­totta az összeköttetést Peking és a jeholi tartomány között. Felfegyuerzih a Palesztinái zsidókat Jeruzsálemből jelentik: A Beisan mellett vasárnap lefolyt harcokban hét arab elesett, négyet pedig fegy­verrel a kezében fogtak el. Erre a négyre halál vár. Az arab lapok szerint a Paleszti­nái zsidókat felfegyverzik, szabad- csapatokat szerveznek közöttük és még a zsinagógákban is pénzt gyűj­tenek erre a célra. Hagy tűz Bécs mellett Bécsből jelentik: Bécs mellett, Kuchelau dunai kikötőjében hatal­mas tűzvész pusztított. Sok raktár­ház és egy vegyi gyár teljesen a lángok martaléka lett. A lángok és a füstfelhők olyan magasra csaptak, hogy a közeli Lipót-hegy fele ma­gasságáig értek. Az anyagi kár na­gyon nagy. A Kavvafag kémiai gyár pusztult el a lángokban. Háromne­gyed órás munkával sikerült csak a tüzet megfékezni. ; | Szófiából jelentik: Vasárnap tör­ténelmi aktus színhelye volt Szalo- niki városa. Ünnepélyes külsőségek között kinyilvánították Bulgária ka­tonai egyenjogúságát és felszabadí­tották a neuilly-i békeszerződés szé­gyenteljes határozmányai alól. Kiosszeivanov bolgár miniszterel­nök és Metaxasz görög kormány­elnök kölcsönös megnemtámadási szerződést Írtak alá, amelyben Bulgária szabadon fegyverkez­het és véget értek számára a neuilly-i békeszerződés szégyenteljes hatá­Tokiói jelentés szerint szovjetcsa­patok és japán katonaság véres harcot vívtak a mandzsu határon, amely hat óra hosszat tartott. A japán katonaság a szovjet tüzérségé­nek és harcikocsijainak visszaszorí­tása után megszállta az oroszok által megszállott csangkufengi és satszao- pingi dombokat és ezzel helyreállí­totta Mandzsúria területi épségét. A rendkívül véres hatórás csatá­ban az oroszok harminc halottat és kétszáz se­besültet vesztettek. A japánok veszteségei is számotte­vőek, több tiszt odaveszett. A ja­pánok sok hadianyagot zsákmányol­tak. Moszkvában igyekeznek agyon­hallgatni a japán győzelmet, mig japán részről kijelentették, hogy az ő részükről az ügyet az elfoglalt területek visszahóditása után befeje­zettnek tekintik. Párisban és Londonban óriási a nyugtalanság a távolkeleti események miatt. Még a vasárnapi japán miniszter- tanács elhatározta, hogy a szovjet- mandzsu határon lefolyt véres ese­ményekért minden eddiginél élesebb tilta­kozást jelent be Moszkvában. Tokiói jelentés szerint a szovjet támadt előbb. Csengkufeng környé­kén rozmányai. Szófia örömmámorban úszik. Londoni és párisi diplomáciai kö­rökben szenzációs hírek keringenek a nagyhatalmak uj balkáni politi­kájáról, amelynek első számottevő eredménye a bolgár egyenjogúság visszaadása. Bulgáriát ezzel a sakk- huzással a Balkán-szövetséghez kap­csolták és i kiragadták a német-olasz ér­dekkörből. Most azt várják, mi lesz erre a Berlin-Róma ten­gely válasza. újabb harcok vannak, de a japán lapok nem írhatnak a véres eseményekről. A szovjet újabb csapatokat és tü­zérséget vont össze a határ mentén és a francia fővárosban minden pillanatban a távolkeleti háború kitörésétől tartanak. Londoni jelentések szerint Külső- Mongolia határán hatalmas orosz csapattestek ál­lanak készen, hogy bevonulja­nak Mandzsúriába. Tokiói közlés szerint a japán kor­mány utasította moszkvai nagyköve­tét, hogy Litvinov szovjetorosz kül­ügyi népbiztossal a csengkufengi véres események tárgyában julius 20-án félbeszakadt tárgyalások új­bóli felvétele céljából lépjen érint­kezésbe. A szovjet csapatok vasárnap két koreai falut ismét ágyuztak. A japán hadügyminisztérium kép­viselője kijelentette, hogy hétfőre virradó éjjel a szovjet csapatok újból támadtak, hogy visszaszerezzék a japánok által tőlük elfoglalt területeket. Támadá­sukat azonban a japánok visszaver­ték. Minden jel arra mutat, hogy a szovjet újabb katonai lépé­sekre készül. i Szöuli jelentések szerint orosz re­pülők tegnap támadást intéztek ko­reai területek ellen és utakat, hida­kat és vasutakat romboltak szét. Párisból jelentik: Az itteni dip­lomáciai körökben a legnagyobb fi­gyelemmel kisérik a szovjet-mand­zsu eseményeket és kijelentik, hogy. pillanatnyilag a legkisebb nyugtalanságra sin­csen ok. { 1 okióból jelentik: A koreai japán hadseregfőparacsnokság cáfolja azt, hogy orosz repülők bombázták vol­na Kharbint és más koreai községe­ket. Tokióból jelentik: A japán tábor­noki kar tegnap Utagaki hadügymi­niszter elnökletével ülést tartott, a- melynek tárgya a koreai területek ellen intézett orosz légitámadások voltak. Az értekezlet úgy határo­zott, hogy , : Japán egyelőre mindent kerül, ami az ellentéteket kiélezhetné, de azért minden eshetőségre kész. Tokióból jelentik: Újból cáfolják hogy szovjetrepülők Kharbint és ko­reai kikötőket bombáztak volna. Tovább ferjed a véres burmai vallásháború Kalkuttai jelentés szerint a véres burmai vallásháború nemcsak Ran- goor.ban, hanem annak környezői városaiban és falvaiban is dúl és a rendőrség vasárnap is csak ismételt sortüzekkel tudta fenntartani a ren­det. Sokan meghaltak a rendőrgo­lyóktól és sebesültek meg. Rövid hírek Ezen a héten megindulnak Bécs- ben a magyar-német fatárgyalások. Júliusban csökkent a fizetésképte­lenségek száma. Közel öt és félmilliárd a new- yorki takarékpénztárak betétállomá­nya. Létrejött a zsír- és szalonnakivi­teli megállapodás Németországgal. A gyapjuexportból tekintélyes mennyiségű nemesvalutára számitha tunk. A domíniumokkal való megbeszé­lések befejezéséig szünetelnek az angol-amerikai gazdasági tárgyalá­sok. A román futballszövetség felfüg­gesztette a román csapatok játék­jogát a magyarokkal szemben. Megrendszabályozzák a közvetítő irodákat. i Augusztus hóra 21 pengő a vált- ságbuza ára. Londoni jelentés szerint a hétvégi kirándulásoknak és szórakozásoknak Angliában a múlt héten 12 halálos áldozatuk volt, akik belefulladtak a vízbe, vagy hőguta érte őket. Japán — orosz háború előestéién Véres ütközet a japánok és oroszok között - Szovjet repülök támadása - Orosz csa­patösszevonások - Japán kész mindenre

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék