Orosházi Friss Ujság, 1938. szeptember (27. évfolyam, 196-220. szám)

1938-09-01 / 196. szám

2 OküShAZ. rRISi» *JJSAQ Csütörtök 193S szeptember I Befejezték Gabnay főorvos ellen az előzetes vizsgálatot Gabnay lemondott a szülőszoba vezetéséről — Hamarosan döntenek a fegyelmi elrendeléséről Az Orosházi Friss Újság augusz­tus hó 23-iki számában »Szülőszoba, hol nem szülhet a szegény anya« és »Vegye el a község Gabnay főor­vostól a szubvenciót« címek alatftj megjelent cikkünk következtében — miként azt már megírtuk — az al­ispánnal történt megbeszélés alapján a járási főszolgabíró vizsgálatot rendelt el dr. Gab­nay Sándor községi főorvos el­len és a vizsgálat elvégzésére dr. Bulla Sándor községi főjegyzőt utasította. Dr. Bulla Sándor főjegyző négy napon keresztül folytatott kihallga­tásokat és a vizsgálat során kihall- gáttá dr. Gabnay Sándor főorvost. A vizsgálat igen széles körben mozgott és annak eredménye egész bizonyosan az lesz, hogy Gabnay főorvos ellen fegyelmi eljárást indítanak. A kihallgatásokról felvett jegyző­könyveket dr. Bulla Sándor főjegyző tegnap küldötte meg Bakos József járási főszolgabírónak, taflei azokat értesülésünk szerint azonnal megküldötte az alis­pánnak. Valószínűnek tartjuk, hogy a ki­hallgatásokról készült jegyzőköny­vek adatai alapján. hamarosan sor kerül a fegyelmi eljárásra. Hogy a fegyelmi eljárás tartama alatt dr. Gabnay Sándor megma­rad-e, állásában, vagy állásától is felfüggesztik, teljesen a járási főszolgabíró, illető­leg az alispán belátásától függ. l e- kintve azonban, hogy dr. Gabnay Sándor községi fő­orvos ellen más ügyben már ré­gebben folyik fegyelmi eljárás, nincs kizárva, hogy a most megin- dúló fegyelmi eljárás során állásá­tól is felfüggesztik, amit indokolttá tehet az is, hogy a mostani fegyel­mi eljárás során olyan körülmények kivizsgálására is sor kerülhet, ame­lyek miatt esetleg nem is lehet kí­vánatos, hogy a községi főorvos a vizsgálat tartamára állásában marad­jon. Egyébként tudomásunk szerint dr. Gabnay főorvos lemondott a szülőszoba vezetéséről, amit szóbelileg azzal hozott tudomá­sára dr. Bulla Sándor főjegyzőnek, hogy a lemondást a főjegyző jelent­se a járási főszolgabírónak. Itt emlitjük meg, hogy dr. Gab­nay főorvos a jövő héttől kezdve háromheti szabadságra megy. —»o«— Ma délig lehet jelentkezni az OTI kirándulásra Ha kevesen jelentkeznek, nem tartják meg az üdülte lést Jeleztük már, hogy az OTI még egy utolsó hétvégi kirándulást ter­vez Gyopárosra, az idén, 18 éven aluli fiú és leány biztosító ttjai részé­re. A kirándulás vasárnap lesz, de csak abban az esetben tartják meg, ha elegendő számú jelentkező lesz. Az előző jól sikerült kirándulások után ítélve, bizonyosra vehető, hogy kellő számú jelentkező lesz, dacára annak, hogy a vasárnapi leventefog­lalkozás a fiuk nagyrészét kivonja a kirándulás lehetősége alól. A vasárnapi üdülésre ma délig lehet jelentkezni az OTI megbízottnál, a községháza III.. ügyosztály, 4. számú irodájá­ban, vagy a megbízott Zombai-utca 64/a alatti lakásán. Közel négyszáz felszólalást adtak be a választói névjegyzék tervezet ellen A felszólalásokat ötödikéig közszemlére teszik ki Ez a divat Ezek az illatok vannak ma a társa­ságbeli hölgyek toilette asztalán; FLEURE DE FLEURE A tavasz illatos lágy lehelete. TON AMOUR A boldogító szerelem zsongitó illata. EXTASE DE NUIT A forró nyári éjszaka mindent meg­ejtő illata. MOUSSE A zöld erdő varázslatos buja összetétele. Ha nem kapná a város szaküzletei­ben, úgy írjon nekünk és mi ingyen adunk mind a négy illatból egy kis üveg- get és illatos lapokat a szekrényébe Küldjön be bélyegben postaköltség­re 80 fillért Főraktár: „PARFÜMERIE GEORGETTE“ GÖDÖLLŐ Elkoboztak hat félliterest Csak hiteles mérővel szabad mérni Nagy riadalmat keltett a tegnapi gyalogpiacon, hogy a szolgálatos csendőrjárőr razziát tartott. A razzia nemvárt eredménnyel járt. Hat darab félliterest kellett el­kobozni, mert nem voltak hitelesítve. A félliteresekkel tejet, tejfelt, ár­pát és tengerit mértek az asszo­nyok, akiket feljelentenek. Felhívjuk a szarvasmarha hizlalással foglalko­zó gazdák figyelmét arra, hogy a m. kir. Külkereskedelmi Hivatal a szarvasmarha külföldi értékesítésé­nek rendjét megváltoztatta. A jelen­leg hízóban álló szarvasmarhákat a Békésmegyei Szarvasmarhatenyésztő Egyesületnél Orosháza, Deák Fe­renc utca 7 szám alatt a legrövidebb időn belül, de legkésőbb szeptem­ber 10-ig be kell jelenteni, tekin­tet nélkül arra, hogy azok már elő­zőleg a Külkereskedelmi Hivatalnál be voltak jelentve. A később beérke­ző bejelentések nem vehetők figye­lembe. A bejelentéseket ezentúl nem a Külkereskedelmi Hivatalhoz, ha­nem a Vármegyei Szarvasmarhate­nyésztő Egyesülethez kell beküldeni. Azok a kisgazdák, akiknek nin­csen egy vagonra való (Németor­szág felé 10 darab, Olaszország felé 14 jarab) hizómarhájuk, külön-külön töltenek ki és írnak alá bejelentő lapot, de a bejelentést közösen kül­dik be azok, akik együtt kívánnak rakodni. Az újonnan hízóba állítandó ál­latok bejelentésének módja is meg­változott.. Erre vonatkozólag a rész­letes szabályzatot rövidesen meg­kapják a községi elöljáróságok. Min den kivitelre hizlaló gazda a saját érdekében gondosan olvassa el a megküldendő tájékoztatót. Mindenben felvilágosítást és a be­jelentésekhez nyomtatványt ad a Szarvasmarhatenyésztő Egyesület, a községi elöljáróság, a Gazdasági E- gyesiilet és a Mezőgazdasági Ka­mara. Orosháza, .1938. augusztus 31-én. szotyori Nagy Jenő ' m.. kir. gazdasági felügyelő, 1 ügyvezető igazgató. Az uj képviselőválasztói névjegy­zék tervezet augusztus 21-től augusz tus 31-éig közszemlére volt kitéve. A rengeteg kihagyás miatt feltűnően sok felszólalást adtak be. Hozzá­vetőlegesen négyszáz felszólalás érkezett be az elöljárósághoz teg­nap délig. A tiz nap alatt, amig a névjegy­zék-tervezet közszemlén volt, igen mozgalmas élet volt a harmadik ügy osztály 4. irodáján. Naponta átlag 150-en érdeklőd­tek az iránt, hogy fel vannak-e véve a névjegyzékbe. Talán az érdeklődés eddigi hiánya miatt olyan kiáltó je­lenségeket is tapasztaltak, hogy pél­dául maga a községi főjegyző is kimaradt a névjegyzékből, mert val- lomási ivét nem adta be. De több Tánciskola Értesítem a kedves szülőket és a tánckedvelő fiatalságot hogy a tánc- tanitást szept. 13 án kezdem meg a Polgári Kör termében. Pesti ta- nulmányutamról visszatérve a saison táncujdonságait a „Big Aple-t, és Lambeth Walk-t, nagy táncbe­mutató keretében Rózsa Lili mutatja be. Iratkozni lehet Bajza u. 4. sz. és a megkezdés napján a tánciskolában. Szives pártfogást kér: Rózsa Jenő és Lili oki. táncmesterek, módos gazda is kimaradt, akiknek már az ősei is itt laktak és szava­zati joguk volt a követválasztásokon­A sok kimaradásnak valószínűleg az az oka, hogy a legnagyobb mun kaidőben, szinte lázas sietséggel kel­lett a névjegyzék adatait összeállí­tani és könnyen hagyták az embe­rek az összeírást. De az összeirókí is tévedhettek. A felszólalásokkal a- zonban korrigálni lehet a kihagyást­A névjegyzék-tervezet tegnap déli 12 óráig volt közszemlén s azt le­het mondani, hogy az utolsó pillanatig akadt, aki megnézte és felszólalást adott be. Tegnap körülbelül 70—80 felszólalás érkezett be. A beérkezett felszólalásokat szin­tén a községháza harmadik ügyosz­tály 2. számú irodáján közszemlére teszik ki szeptember elsejétől ötödi­kéig. Azok bárki által megtekinthe­tők és rájuk észrevételt lehet beadni, szintén ötödikéig, a községi elöljáróságnál. A jövő hé­ten az egész tervezetet, a felszóla­lásokkal és észrevételekkel együtt beterjesztik Békésvármegye Közpon­ti Választmányához. j

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék