Orosházi Friss Ujság, 1938. november (27. évfolyam, 247-272. szám)

1938-11-01 / 247. szám

XXVII. évfolyam 247 szám át a 8 fillér Kedd 1938 november 1 Előfize helyben ^ hordva n. ívre 5 P, ívre 10 P,H dékre post'á küldve negyed ívre 7 P, fél­ívre 14 pengő. OROSHÁZI FÜGGETLEN POLITIKAI NAPILAP T Megjelenik min­den nap korán reggel. Lapzárta éjjel 12 órakor. — Hirdetési díj előre fizetendő. Hirdetésekre vo natkozó kérdé­sekre csak vá­laszbélyeg elle­nében válaszo­Szerkesztőség és kiadóhivatal: Orosháza, Torkos Kálmán-utca I FŐSZERKESZTŐ ÉS LAPTULAJDONOS Dr. MULASD VSZKH JÁNOS Telefonszám: 90. — Postataka­rékpénztári csekkszámla: 12694. Becsben holnap ill össze a-dönlöbirósáa Ciano és Ribbenlrop a dönlőbirák - Ruszinszkó vé rés vasárnapja — Beílvlen feltűnő nyilatkozata A Német Távirati Iroda hivatalos jelentése szerint Ribbentrop német birodalmi külügyminiszter és gróf Ciano olasz külügyminiszter, mint döntőbíró november 2-án, bécsben összeül, hogy döntsenek a magyar-cseh kérdésben. A magyar és csehszlovák külügyminiszter ugyanerre a napra szintén meghívást kaptak. Német- és Olaszország budapesti diplomáciai képviselői vasárnap kö­zölték a magyar kormánnyal, hogy a nekik felajánlott döntőbírói tisztet elfogadják. Vasárnap a miniszterelnökségen sorozatos tanácskozások voltak, amelyek során Imrédy miniszterel­nök, Rátz honvédelmi, Kánya kül- ügy és Keresztes-Fischer belügymi­niszterrel tanácskozott. A külügyminiszterrel folytatott ta­nácskozás után Imrédy miniszterelnök kihallga­táson jelent meg a kormányzó­nál, akit tájékoztatott a leg­újabb eseményekről. Utána a kormány tagjai minisz­tertanácsot tartottak, amelyen nagy megelégedéssel vették tudomásul a kormány munkájának eredményét a magyar kérdésben. Budapesten tegnap délután mi­niszteri értekezlet volt, amely az át­csatolással összefüggő problémákról tanácskozott. Buszinszkő véres vasárnapja Gyászos vasárnap volt vasárnap Ruszinszkónak. A lakosság és Volosin minisz- 1 terelnök csendőrei között tá­madt összeütközések következ- töben több, mint 150 ember e- sett el csendőrgolyótól találva a ruszin lakosság soraiból. Ungvárott a ruszin tüntetők Horthy kormányzót és a magyar hadsere­get éljenezte. Munkácson a sortüzek következtében 17 ember halt meg. Még több helyen voltak véres össze­tűzések, úgyhogy Volosin, Prága bérence a katonaságot is mozgó­sította. Volosin és Svatek tábornok, a kárpátaljai haderők parancsnoka nem fogadta a ruszinok beavatko­zást kérő küldöttségét. Munkács, Kőrösmező, Ungvár és Beregszász utcáin katonai őrségek cirkálnak, amelyek este tiz óra után mindenkit le­lőnek figyelmeztetés nélkül. Katonai tárgyalások Pozsonyban Tegnap megkezdődtek Pozsony­ban a magyar-cseh katonai tárgya­lások, amelyek döntenek a Magyar- országhoz kerülő határvidék kiürí­tésének módozatai tekintetében. Bethlen nyilatkozata Gróf Bethlen István volt minisz­terelnök a Gorriere della Sera va­sárnapi számában nyilatkozott a ma­gyar-cseh kérdésben. Kijelentette, hogy a Felvidéken a szudéta- német kérdésben létrejött megoldás­nak kell érvényesülni a vitás váro­sokra nézve, a magyar-cseh határ­kérdést is a német-cseh határ eldön­tésének mintájára kell csinálni. Han­goztatta ezután, hogy a magyar ál­láspont igazságát bizonyítja a nép­szavazás ajánlása Csehországnak. De ennek elutasítása esetén Ma­gyarország — mint láttuk — bele­ment a döntőbírósági eljárásba is és reméljük, hogy Német- és Olaszország döntő­bírói tisztükben az igazságot fogják szem előtt tartani. Végül kijelentette, hogy a szlovák és a ruszin népnek önmagának kell döntenie a maga sorsában és Magyarország nem fogja eltűrni a cseh önkényeskedést ezekkel a nemzetiségekkel szemben, mert ezt a kérdést véglegesen meg kell oldani — fejezte be nyilatkozatát. Lengyelország támogat Beck lengyel külügyminiszter a Hearst-féle amerikai lapok külpoli­tikai szerkesztőjének adott nyilat­kozatában kijelentette, hogy Lengyelország támogatja Ma­gyarországnak Ruszinszkóra vo­natkozó kívánságait és kívánatos lenne szerinte, ha Ruszinszkót unió alapján Ma­gyarországhoz kapcsolnák. Elindult Ciano Ciano külügyminiszter tegnap este elutazott Rómából. Útközben kiszáll Bolzanoban az an- conai királyi herceg esküvőjén való részvételre, ahol az anyakönyvezetői tisztet tölti be. Ma este továbbuta­zik Bécsbe. Kánya külügyminiszter Teleki gróf kultuszminiszterrel és a magyar delegációval ma délután u- tazik el Bécsbe. Bomlik a cseh haderő A cseh hadseregben állandóan tovább folyik a bomlás, nő a fegyelmezetlenség a hiányos és rossz élelmezés miatt, elégedet­lenkednek a katonák, mert nem vált­ják őket le, amellett a csehek ál­landóan idegesek és egész éjszaka gépfegyver- és puskatüzzel, valamint ágyúzással pásztázzák végig a ha­tár mentét. A magyarlakta terület kiürítése állandóan folyik. A csehek elviszik a telefon- és tá- virópóznákat. Léváról elszállították az iskolák padjait, valamint a kór­ház teljes felszerelését. Prágában vasárnap megalakult az összes katonai szervezetek központ­ja, amelynek elnökévé Hermann tá­bornokot választották. A cseh mozik ismét megkezdték a német filmek játszását. Vasárnap megszűnt a volt szlovák néppárt hivatalos lapja, a Ludova Politika. Durcsánszky szlo­vák belügyminiszter vasárnap Tu- rócszentmártonban beszédet mon­dott, amelyben kijelentette ,h.ogy a szlovákok szívesen mondanak le a tiszta magyar területekről^ j de Szlovákia területéből egy ta- , podtat sem adnak oda. A ruszin kormány egy tagja a köz­ponti kormány rendeletére állandóan Prágában inspekciózik. Sirovy visszalép Prágai hirek szerint Sirovy rö­videsen visszalép, egyrészt, mert egy. szomszédállam elégedetlen vele, más részt, mert a csehek nem vették tőle szívesen a szlovákokkal való enyhe bánásmódot. Állítólag négy. tagú direktórium kerül helyébe. Vo­losin állítólag Fencik ruszin minisz. tért is le akarja tartóztatni. A szlovákok minden Csehország­ba menő élelmiszerszállitmányt visz- szatartanak. A cseh katonák már csak élelmezési pénzt kapnak, ame­lyet azonban senki sem fogad el és igy a katonák közül sokan kéregéi­nek. Kassát állítólag bizalmas utasítás alapján már 2-án estig kiürítik a csehek, a katonaság egyrésze már eltávozott. A cseh minisztertanács tegnap ülést tartott. Chwalkowsky külügyminiszter Tiso és Volosin mi­niszterelnökökkel ma utazik Bécsbe. 9 Duce szemléje a líbiai telepeseb felelt A Duce tegnap délelőtt szemlet tartott a Líbiába indult húszezer o- lasz telepes felett. Utána megnyi­totta a Duce a Prato Esmeraldoban most létesült rövidhullámú rádióál­lomást, amely a világ legnagyobb ilyen adója. Szerb-bolgár tárgyalások Sztojadinovics jugoszláv külügy­miniszter és Kiosszeivanov bolgár miniszterelnök tegnap találkoztak a jugoszláviai Nisben. Belgrád nem nyilatkozott, de valószínűnek tartják, hogy a két kormányfő a Jugoszlá­viában lévő bolgár területek átadá­sáról és jugoszláv határ mentén lévő két kilométeres sávnak Bulgária ré­szére való átadásáról tárgyalt. így, Jugoszlávia keleti határait Bulgária biztosítani fogja. . Megnyílt (sirkepiac-fér. Rózsa-ház készmhák, gyermekruhák Olcsó árak ! női kabátok, úri szabóság. Márkázott áruk Megnyílt Apolló Mozgó mellett.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék