Orosházi Friss Ujság, 1938. december (27. évfolyam, 273-296. szám)

1938-12-01 / 273. szám

XXVI!. ávfolyam 273 szám éra 12 fillér Csütörtök 1938 december 1 Előfizetési dijak líelyben házhoz hordva negyed- ivre 5 P, : fél­ívre 10 P, vi­dékre postán küldve negyed­ívre 7 P, fél­ívre 14 pengő. OBOSHáZ! TLEN POLITIKAI NAPILAP Szerkesztőség és kiadóhivatal: Orosháza, Torkos Kálmán-utca Megjelenik min­den nap korán reggel. Lapzárta éjjel 12 órakor. — Hirdetési dij előre fizetendő. Hirdetésekre vo natkozó kérdé- j sekre csak v'á- * laszbélyeg elle­nében válaszo­FÖSZERKESZTÖ ÉS LAPTULAJDONOS V MULASD VSZKU JANOS Telefonszám: 90. — Postataka­rékpénztári csekkszámla: 12694. Fajvédő párt alakult Imrédy látogatása a kereszténypártban Vitéz Imrédy Béla miniszterelnök tegnap délután öt órakor báró Vay László miniszterelnökségi államtit-i kár kíséretében látogatást tett az Egyesült Kereszténypártban, ahol gróf Zichy János elnök üdvözölte. Hangsúlyozta, hogy a miniszterel­nök reformjavaslatainak megvalósít tására. Imrédy miniszterelnök vála­szában megköszönte az üdvözlésit és a bizalmat, majd hosszasan elbe­szélgetett a párt jelenlévő tagjaival. Minisztertanács Ezt követőleg fél hat órakor a kormány tagjai' vitéz Imrédy Béla miniszterelnök elnöklésével minisz­tertanácsra gyűltek össze, amelyen először letárgyalták és elfogadták. Kundor Antal kereskedelmi és ipar- ügyi miniszter előterjesztésében a családi munkabérről szóló törvény- javaslatot, majd pedig Bartha hon­védelmi miniszter előterjesztésében ,a honvédségről szóló javaslatot. A minisztertanács folyó ügyek letár- gyalása után éjjel fél tizenkét óra­kor ért véget. Uj fajvédő párt Bornemisza Géza és Mikecz Ödön volt miniszterek, a NEP-ből kivált képviselők egy csoportja élén teg­nap megalakították az uj magyar fajvédő pártot, amely néhai Göm­bös Gyula 1924-es kiáltványában foglalt programot tette magáévá. Az alakuló ülésen 16 képviselő vett részt, akik elhatározták, hogy a kor­mányt a tervezett jobboldali refor­mok megvalósításában támogatják, egyebekben pedig majd a képviselő­ház ülésén fejtik ki programjukat. Általában erősen tartja magát a hir, hogy a közeljövőben nagy sze­mélyi változások lesznek nemcsak e- gyes minisztériumokban, hanem a diplomáciai karokban és a főispán- ságökban is. A honvédelmi állam­titkárságra Marton Bélát* a földmi-, velésügyire pedig Lukács Béla mis­kolci főispánt kombinálják. Lemondott Korniss Korniss Gyula, a képviselőház el­nökének lemondása folytán az ellen­zék ismét Kornssit kívánja az el­nöki székbe ültetni, míg a kormány­párt jelöltje Bobory György lesz. A személyi változásokkal kapcso­latban erősen tartja magát az a hir, hogy gróf Csáky László, a külügy­miniszter kabinetfőnöke lesz az uj külügyminiszter. A Ház munkarendje Ma előreláthatólag csak formális ülés lesz a Házban. A pénteki ülés­napirendre tűzik a felvidéki képvise­lők behívásáról szóló javaslatot, a- melyet a felsőház is hozzájárulásá­val országos határozattá emel és hétfőn a kormányprogram feletti vi­tában már a felvidéki képviselők is résztvesznek. Az ellenzék össze a- karja hivatni a Ház külügyi bizott­ságát, hogy tájékoztatást nyerjen a külügyek állásáról és Kánya külügy­miniszter lemondásának körülmé­nyeiről is. Dr. Hdcba lett a csehek aj elnöke Lemondott Sfroyg kormdnja Prágából jelentik: A tegnap dél­előtt megtartott elnökválasztáson le- Í adtak a képviselőház és a szenátus | tagjai részéről 311 szavazatot. Eb- 1 bői 39 szavazólap, a kommunista pártéi üresek voltak. 272 szavazat Hacha Emilre e­sett, akit ezzel megválasztották a köztársaság elnökévé. Az uj elnök életrajza Dr. Hácha Emil, a cseh köztársa­ság újonnan megválasztott elnöke, 1872 július 12-én született a Bud- veis melletti Schveinitz községben, ahol apja adóhivatalnok volt. A pá. gai német egyetemen tett jogi dok­torátust, majd 1898-tóli 1916-ig Prá gában hivatalnokoskodott. 1916-ban udvari tanácsosi rangban a bécsi köz- igazgatási bírósághoz került. A Mo­narchia összeomlása után 1919-ben Prágába hívták és a legfelsőbb cseh közigazgatási bíróság elnökévé ne­vezték ki, 1925-ben pedig ő lett a bíróság elnöke és az ország legelső, jo- ’ gi hivatalnoka. Mint jogász, európai hírnévre tett Szert és tagja a hágai állandó dön­tőbíróságnak. 1920 óta magántanár a cseh egyetemen és a jogi szak- irodalom terén kifejtett működéséért több cseh tudományos egyesület is tagjává választotta. Négy kormány Csehországban Az uj köztársasági elnök tegnap végbement megválasztásával sürgő­sen időszerűvé vált az uj kormány megalakításának kérdése. Sirovy miniszterelnök elnökletével tegnap a cseh kormány miniszterta­nácsot tartott és azon elhatározta, hogy a kormány lemondását felajánl- , ja Hácha elnöknek. Hácha elnök már megválasztása előtt megkezdte a tárgyalásokat a vezető politikai tényezőkkel és re­méli, hogy 48 órán belül ki tudja nevezni az uj kormányt. Az eddigi megbeszéléseken kialakult álláspont szerint í a csehszlovák köztársaságnak nem kevesebb, mint négy kor- j mánya lesz: egy öttagú központi kormány a kö­zös ügyek intézésére, egy héttagú országos kormány a cseh—morva tartomány számára, egy öttagú szlo­vák országos kormány és egy há­romtagú ruszin kormány. Az uj miniszterelnök A tárgyalások központjában ez- időszerint még az a kérdés áll, hogy ki legyen a központi kormány mi­niszterelnöke. Egyelőre még nem jött létre megegyezés abban a kér­désben, hogy a központi kormány elnöke pártpolitikus, vagy pedig szakember legyen-e. Az előbbi eset­ben legvalószínűbb miniszterelnökje j lölt Beran képviselő. ’ \ a Cseh Nemzeti Egység Pártjának vezére, míg az utóbbi esetre nézve nem alakult ki határozott állásfog­lalás a pártok részéről. Amennyiben szakember venné át a központi kor­mány vezetését, akkor a pártok csak egy-egy tárcanélküli miniszterrel lesznek képviselve a kormányban, A kormánypártot ebben az esetben Beran, a szlovák kormánypártot pe­dig Sokol főtitkár, vagy pedig Szi- dor képviselő képviseli majd tárca­nélküli minőségben a kormányban, Általában azt hiszik, hogy a közpon- mány minisztereinek legnagyobb ré­sze szakember, vagy pedig tábor­nok lesz. Földrengés San Frandskóban A Havas távirati ügynökség jelen­tése szerint San Frandskóban ked­den este kilenc óra ötven perckoit erős földrengést észleltek. A föld­rengés eddigi jelentések szerint nem: okozott jelentősebb károkat. A japánok kivonullak Hongkong környékéről Londoni jelentés szerint az angol hadvezetőség hosszas tanácskozás ti­tán figyelmeztette a japán parancs­nokságot, hogy további incidensek Honkong határán nagyon súlyos kö­vetkezményekre vezethetnek. A ja­pánok erre elhatározták, hogy kiürí­tik a Hongkonggal szomszédos ösz- szes megszállt területeket. A japán csapatok hajnali öt órakor kivonul­tak Szümcsauból, amelyet a kinai csapatok azonnal birtokukba vesz- í nek. Megjött Tökéletetes formájú női kabátok elegáns férfi ruhák és kabátok, csinos gyermekruhák, esőköpenyek nagy választékban minden árban Márká­Megjött ApoUo mozi mellett Cairkepi- aetéren, Vételkényszer nélkül tekintse meg dús raktáram»'. S rabolt dr. zott áruk garanciával

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék