Orosházi Friss Ujság, 1939. január (28. évfolyam, 2-25. szám)

1939-01-01 / 2. szám

XXVIII. Él Előfizetési dijak O: üo ro • riT <s> helyben házhoz •a =■ 2:3. hordva negyed­a 'j ^ r-- 4 ívre 5 P, fél­I v: W ívre 10 P, vi­v C/) N ,; dékre postán OvV 1 CTQ ' küldve negyed­ívre 7 P, fél­cn *» tra % ívre 14 pengő. ) 2 szám ára 8 fillér Kedd, 1939 január 3 OROSHÁZI I Szerkesztőség és kiadóhivatal: Orosháza, Torkos Kálmán-utca FÜGGETLEN POLITIKAI NAPILAP r FŐSZERKESZTŐ ÉS LAPTULAJDONOS Dr. MULASD VSZKH 3 A N □ S T Megjelenik min* den nap korán reggel. Lapzárta éjjel 12 órakor. — Hirdetési díj előre fizetendő. Hirdetésekre vo natkozó kérdé­sekre csak vá­laszbélyeg elle­nében válaszo­lunk. — —. — Telefonszám: 90. — Postataka­rékpénztári csekkszámla: 12694. j A szilveszteréjszakai hangulatról különbözők a vélemények. Azt hal­lottuk, hogy itt-ott nyomott volt, máshol magasan tombolt a jókedv. Az újév reggele bizonyosan vidám volt. Egy társaság reggel 7 óra táj­ban, az Erzsébet királyné utcán a Molnár-patika és a Magyar—Olasz Bank között a járdán hajtatott a szánkóval. Ez már hangulat. Majd­nem veri a hajdani tükörbe és az éttermi lámpákba való lövöldözést. Duhaj dolog mindakettő, csak a hajdani urasabb volt, mert a lámpák árát bekasszálta a főpincér, a beton­járdán való szánkázásért pedig még csak kövezetvámot sem követel a község. * Az esztendő utolsó napjának utol­só szenzációja, hogy az Apolló mo­ziban megjelent a büzbomba. A »Nincsenek véletlenek« szombat es­ti első előadásán könnyeztették meg valami bűzös folyadékkal a közön­séget. A nyomozás megindult és — mivel valakivel szemben alapos gya­nú merült fel — lehet, hogy a tettes kézrekerül, mert ha nincsenek vé­letlenek, az ipse nem számíthat a véletlen megmenekülésre. * Egyébként az ujesztendőnek is megvan az első szenzációja. Meg­született az első lovagias ügy. b ugyan miért? No miért? Hát az elmúlt esztendő utolsó napján meg­jelent utolsó »Deres«-ért, amely az­zal végződött, hogy Lenin agylágyu- lásban halt meg. Ezt a »Deres«-t vette zokon Schertlin György, aki a legutolsó »Vidéki Betűrendes Táv beszélő Névsor« szerint gépészmér­nök, akit azonban az orosházi kir. járásbíróság az elmúlt nyáron jogo­sulatlan cimhasználatért jogerősen elitéit. Ha a jó Isten nem tekint reánk, Orosházán még vér fog foly­ni a Lenin agyalágyultsága miatt. Száműzték a kínai miniszterelnököt Csunkingből, Kina uj fővárosából érkezett jelentés szerint a Kuomin­tang szervezete élete fogytáig szám­űzte Vancsingvej kínai miniszterel­nököt, aki megszökött és Hongkong ban béketárgyalásokat kezdett Doi- hara japán tábornokkal. Vancsing- vejnek minden vagyonát elkobozták is összes hivatalaitól megfosztották. Ravasz és Révész ref. püspökök a zsidókérdés kiélezése ellen Egyházfejedelmek újévi megnyilatkozásai Dr. Révész Imre debreceni refor­mátus püspök feltűnést keltő cikket tett közé újév napján a Vasárnap cimii református egyházi lapban. A cikkben üdvözölte a Felvidék visszacsatolásával visszakerült refor­mátus hittestvéreket, utána pedig aktuális politikai kérdésekkel foglal­kozik. Hangoztatta a helyes föld­reform szükségességét, az alkotmá­nyosságnak az egyház keretei kö­zött megőrzését, a zsidókérdés eré­lyes és gyors megoldását. Élesen állást foglalt azokkal szemben, akik idegen hatás a- latt, kritika és szükség nélkül faji kérdést csináltak a zsidó­kérdésből. Farkas tiszáninneni református püspök híveihez küldött újévi üzene­tében éiesen bírálja azokat, akik in­kább a boldogító jelszavakra hall­gatnak, mij^t Krisztus örök igaz­ságaira. Dr. Ravasz László református püspök újévi igehirdetésében szin­tén a zsidósággal szemben való megértés és türelem politikájá­nak szükségét hangoztatta, és állást foglalt azoknak másodosz­tályú állampolgárokként való keze­lése ellen. Glattfelder csanádi püspök az új­évi üdvözlésekre mondott válaszbe­szédében a keresztény szeretet szük­ségét hirdette a gyűlölet és a türel­metlenség szellemével szemben. —«o»— A zsidósággal szemben a meg­értés és szeretet szükségességét han goztatta. Tiltakozni a Magyar Fórt a szlovák népszámlálás ellen A zsidókat is mint nemzetiségeket vették fel Maga a népszámlálás elrendelése külföldön is nagy feltűnést keltett. A német népcsoport nevében Pozsonyból jelentik: A hirtelenül elrendelt szlovák népszámlálás hiá­nyosságai egyre jobban kidombo­rodnak. Egyre többen jelentkeztek olyanok, akik kimaradtak a népszám lálásból, vagy akiknek távollétében is kitöltötték az iveket a számláló- biztosok, teljesen önkényesen. A népszámlálás alkalmával — mint ismeretes — nem bocsátottak ki külön számlálási iveket, hanem a- zokat bemondás alapján maga a szám lálóbiztos töltötte ki tintaceru­zával. Az ivén külön rovat volt a szlo­vák, magyar, német és zsidó nem­zetiségűek számára. A zsidókat a- zonban csak akkor vették fel külön nemzteiségnek, ha azok kifejezetten zsidóknak vallották magukat. A pozsonyi Uj Hírek cimü ma- j gyár lap szerint a Magyar Párt tiltakozásra készül a népszámlá­lás alkalmával tapasztalt rend­ellenességek miatt. Karmasin államtitkár Intézett tiltakozó táviratot Tiso minisz­terelnökhöz, rámutatván arra, hogy a népszámlá­lás elrendelése bizalmatlanság a német államtitkársággal szemben; amelyet pedig a kormány maga lé­tesített. Kifogásolta, a távirat a ki­zárólag szlovák számlálóbiztosok al­kalmazását és azt, hogy a népszám­lálás minden előkészítés nélkül lett elrendelve. Newyork szilvesztere Nevyorki jelentés szerint a város­ban Szilveszter éjjelén 12 ember meghalt, 42 pedig megsebesült. A kórházakban 142 embert ápolnak szeszmérgezés tüneteivel, köztük negyvenháromnak az állapota súlyos A kormányzó újévi üdvözlése Budapestről jelentik: A kormány­zó ur őfőméltóságánál újév napján szerencsekivánataik kifejezése végett megjelentek József főherceg, Imrédy, miniszterelnök, a két Ház elnökei, a honvédség és a főváros vezetői, a legfelsőbb bíróságok elnökei. Tö­megesen jöttek üdvözlő táviratok a külföldi államfőktől, állami testüle­tektől, magánosoktól és különösen nagy számmal a Felvidék visszacsa­tolt magyarlakta területeiről. Hitler és Mussolini táviratvóltúsa Hitler és a Duce újév alkalmából táviratot váltottak egymással, amely­ben országaiknak az elmúlt évben! szoros együttműködést méltatták. Letartóztatták az angol alkonzulf Párisi jelentés szerint a nemzeti spanyol katonai rendőrség letartóz­tatta Goodman Ernő sansebastiani angol alkonzult és feleségét az is­meretes kémkedési botrányban va­ló részvétel miatt. A letartóztatást a hir szerint birói vizsgálat előzte meg Londonban ugyan még nem kaptak hivatalosan értesítést a letartóztatás­ról, de ha ez tényleg megtörtént — vélik angol politikai körökben —* úgy súlyos helyzet áll elő. Rendelet az iparostanonc­iskolákról Budapestről jelentik: A vallás- és közoktatásügyi miniszter rendeletet adott ki, amellyel megváltoztatta az iparostanonciskolák szervezeti sza­bályzatát. A rendelet szerint az ipa­rostanonciskolákban ezentúl csak köznapokon lehet tanítani és a taní­tás este hat órán túl nem terjedhet. Kivételes esetekben a tanfelügyelő engedélyével a tanítás hét óráig tart­hat. Hihetetlen olcsó szezonvégi árak mindenféle ruhákban a Versenyrahaháeban Csirke­piactér.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék