Orosházi Friss Ujság, 1939. június (28. évfolyam, 123-146. szám)

1939-06-01 / 123. szám

XXVIII. évfolyam 123 szám Ara ÍZ fillér “ Csütörtök 1939 junius 1 Y Előfizetési dijak helyben házhoz hordva negyed­évre 5 P, fél- | 'évre 10 P, vi- j dékre postán küldve negyed­évre 7 P, fél­évre 14 pengő. OROSHÜZI m w ZT'^% k 1 mMM Megjelenik min­den nap korán reggel. Lapzárta éjjel 12 órakor. — Hirdetési díj előre fizetendő. Hirdetésekre vo natkozó kérdé­sekre csak vá­laszbélyeg elle­nében válaszo­lunk. — — ­Szerkesztőség és kiadóhivatal: Orosháza, Torkos Kálmán-utca Or. PÓSZF.RKESZTÖ ÉS LAPTULAjDQNOS miclasovszKy jAhcs Telefonszám: 90. Főszerkesztő lakása: 136. H Kormányzó 14«én nyitja meg ^—az a] országgyűlést Beszéde további részében Csáky külügyminiszter a Németországgal szemben fennálló hagyományos jó­viszonyt hangoztatta, majd kijelen­tette, hogy Hdzszabdlgrevizióval teszik munkaképessé a parlamentet Budapestről jelentik: A képviselő- választások eredménye teljesen uj helyzetet teremtett a politikai élet­ben és épen ezért fokozott érdeklő­dés előzi meg az uj képviselőház munkarendjének és légkörének ki­alakulását. Az uj országgyűlés *2-én tartja első formális ülé­sét és két nappal később 14-én ünnepélyes formák között nyit­ja meg Horthy Miklós kor­mányzó az uj országgyűlést. Ezen az ülé­sen a felsőház tagjai is uésztvesz- nek. A tisztikarok megalakulása után beterjesztik az uj törvényjavaslatokat és kezdetét veszi az érdemleges tör­vényhozói munka. Mára minisztertanácsot hivott össze a miniszterelnök, amelyen fog lalkoznak az uj országgyűlés meg­nyitásával és az uj képviselőház meg alakulásával kapcsolatos kérdések­kel is. A parlamenti munkarend igen ér­dekesen fog alakulni. A legelső beterjesztendő tör­vényjavaslat a felvidéki és a kát pátföldi képviselők behívásáról szóló javaslat lesz. ügyi felhatalmazás december 31-ig lesz érvényben és igy még karácsony előtt le lehet majd tárgyalni az 1940 évi költség- vetést. A kormányt ezenkívül egy szociális törvényjavaslat terve is foglalkoztatja. Az elterjedt hírek szerint egy szo­ciális alap létesítéséről volna szó és ezt a javaslatot még a nyári szünet előtt letárgyalná a Ház. Ugyancsak még a nyári szünet előtt házszabályreviziót fog végrehaj tani a kormány, amelynek cél­ja a Ház munkaképességének feltétlen biztosítása és a tanácskozás ütemének meggyorsítása. A házszabályrevizió letárgyalása után berekesztik a képviselőház első ülésszakát és a második ülésszak­ban, ősszel már az uj házszabályok alapján bonyolódik le a törvény­hozói munka. Mivel az uj törvényhozás legké­sőbb julius közepe felé meg akarja kezdeni nyári szünetét, nagy kér­dés, hogy még a nyári szünet előtt sor kerül-e a földreform tárgyalá­sára? Ezt a törvényjavaslatot a kor­mány mindenesetre benyújtja még a nyári szünet előtt a képviselőház­ban, de kormánypárti körökben el- intézettnek tartják, hogy ennek a fontos javaslatnak tár­gyalására csak ősszel kerül sor és ezzel fogják a második ülés­szakot kezdeni. A választások eredményét mér­egéivé, a szélsőjobboldal elsősorban Pestmegyében és magában a fővá­rosban, másodsorban pedig a Dunántúl németlakta vidékén tört elő, ahol sok helyen a nyilasok nem­csak a kisgazdapárti, de még sok­szor a kormánypárti jelölteket is le­hengerelték. —«o»— Molotov sötét jóslata a külpolitikai helyzetről „Az angol-orosz egyezménynek nsm sok reális értéke lesz“ A behívott képviselők számát 15- ről 28-ra akarják: felemelni, de ezeknek megbízatása csak egy évig fog tartani, amig a felvidéki és a kárpátföljdi választások technikai előkészületeit lebonyolítják. Most már a legrövidebb időn belül ( megoldják a kárpátföldi autonó­mia kérdését is. Az erről szóló törvényjavaslatot nyomban a képviselőház összeülése után benyújtják és hamarosan le is tárgyalják. A költségvetési ex-lex elkerülése céljából féléves pénzügyi felhatalmazást, indemnitást fog kérni a kor­mány és ezzel kapcsolatban uj időbeosz- tsát vezetnek be a költségvetési rendszerbe is és eszerint a költség- vetési év ezentúl a naptári évhez igazodnék, vagyis január 1-én kez­dődne és december 31-én végződne, nem mint eddig volt, julius 1-től junius 30-ikáig. Az átmenetet meg­könnyítené, hogy az indemnitásba foglalt pénz­Moszkvai jelentés szerint a Szov- | jetumo főtanácsának tegnapi ülésén Molotov külügyi népbiztos meglehetősen sötét képet fes­tett a külpolitikai helyzetről. Kijelentette, hogy bár az angol lés a francia kormány sok huza-vona után végre elfogadták a Szovjet ja­vaslatait, mégis ez a két kormány olyan sok fenntartással élt, hogy a létrejövendő egyezménynek félő, hogy nem sok gyakorlati értéke lesz. Majd annak szükségét hangoztat­ta, hogy a Szovjettel szomszédos ál­lamok és a balti országok is mind a három országtól garanciát nyerjenek területi függetlenségük megvédésé­re. Hangoztatta, hogy az angol és és a francia kormánynak rendkívül nagy általánosságban mozgó ga­ranciajavaslatok helyett pontosan meg kell határozniok a segítés for­máját és mérvét. Az orosz-német viszony kérdé­sével foglalkozva hangoztatta, hogy a két állam közötti gazdasági tár­gyalások nem vezettek eredményre. Németország után hangoztatta a Tö­rökországgal szemben fennálló ha­gyományos jóviszonyt, majd kijelen­tette, hogy a Szovjet ellenzi az Aa- land-szigetek megerősitését, mert e- zek a szigetek a legutóbbi politikai események következtében nagy je­lentőséget nyertek a Szovjet szá­mára. Majd éles hangot ütött meg Japánnal szemben és kijelentette, hogy a Szovjet nem fogja tűrni a határain állandóan megnyilvánuló so rozatos japán provokációkat. A Szovjetunió főtanácsa ezután kimondotta, hogy helyesli Molotov külpolitikáját. Csíhy: Bedét aharund Sopronból jelentik: Csáky külügy­miniszter a soproni mandátum átvé­telekor beszédet mondott, amelyben kijelentette, hogy sürgős teendők vannak a nemzet előtt, épen ezért a széthúzásnak el kell tűnnie. Mi bé­két akarunk épitőmunkánk érdeké­ben és épen ezért aggodalommal szemléljük a világpolitikában az egy» mással szembenálló csoportok har­cát. i I ! : : ! ; . egyes német állampolgároknak a magyar ügyekbe való ille­téktelen beavatkozását nemcsak a magyar kormány, hanem a német kormány is meg fogja torolni. Fontos, hogy közénk az idegen befolyás éket ne verjen. Most, amikor a berlin—római ten­gely hatalma erősödőben van, de egyúttal erősödőben van és erősödni fog még a ránehezedő nyomás is, Németország számára nagyon ér­tékes lesz a magyar nemzet barát­sága. WRMWNMMIMMWMMMIMMI Mfiloszt Rominia Bukaresti jelentés szerint ma bo­nyolítják le a román általános vá­lasztásokat. A szavazók mindegyike megkapja a jelöltek fényképéit, ame­lyek közül ki kell választani és bo­rítékba helyeznie saját jelöltjének fényképét, a többit pedig megsem­misítik.. Az egész vonalon román jelöltek győznek majd, mert az or-, szágot a szavazás szempontjából ti­zenegy tartományra osztották és ezeken belül a népicsoportokat ki­sebbségeknek tekintik, akiknek je­löltjeire a románok nem fognak sza­vazni. így a kisebbségi jelöltek fel­tétlenül kisebbségben maradnak. A kényes kérdést úgy o'dják majd meg' hogy a román jelöltek egyrésze le fog mondani a kisebbségi jelöltek javára. A belügyminiszter éles tá­madása az idegenből hozott eszmék ellen Kaposvárott Keresztes-Fischer bel ügyminiszter tegnap mandátuma át­vételekor beszédet mondott. Han­goztatta, hogy mindenkinek meg kell adni a becsületes megélhetését eb­ben az országban. A nyilas előre­törés folytán megszűnt a baloldali radikalizmus, de ennek tömegei most átmentek a jobboldali radika­lizmushoz és ennek az elégedetlen­jeit szaporítják ezek az örökké nyug tálán elemek. Ezek elégedetlenség levezetésére megcsinálja a kormány a tervezett szociális reformokat. —» Majd ezután élesen támadta azokat a szélsőjobboldali irányokat, ame­lyek idegen eszmék alapján akarják kormányozni ezt az országot.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék