Orosházi Friss Ujság, 1939. szeptember (28. évfolyam, 201-219. szám)

1939-09-03 / 201. szám

XXVIII. Évfolyam 201 szám ára 12 fillér Vasárnap 1339 szeptember 3 Előfizetési dijak helyben házhoz hordva negyed­évre 5 P, fél­Évre 10 P, vi­dékre postán küldve negyed­évre 7 P, fél­évre 14 pengő. OROSHÁZI Szeg-“ •szseg Tek-dány ^ötéves? FÜGGETLEN POLITIKAI NAPILAP Megjelenik min* den nap korán reggel. Lapzárta éjjel 12 órakor. — Hirdetési dij előre fizetendő. Hirdetésekre vo n atkozó kérdé­sekre csak vá* laszbélyeg eile« nében válaszo­lunk. — — Szerkesztőség és fcadóhivatal: I FŐSZERKESZTŐ ÉS LAPTULAJDONOS I Telefonszám: 90. Orosháza, Torkos Kllmán-utca | Dr. MltLASDVSZKü J A MOS_________| Főszerkesztő lakása: 136. ü zdelem a békéért ­gyuk dörgése mellett London és Paris hajlandó tárgyalni a német csapatok visszavonása esetén Róma közvetít - Berlini vélemény: Hires háború! Mig világszerte folynak a háborús | előkészületek és lengyel földön dö­rögnek az ágyuk, addig tovább foly­nak a lázas diplomáciai tanácskozá- í sok a háború továbbterjedése ellen, j Jelentéseink a következők: Egész sor semlegesség Az Egyesült Államok, Észtország, Lettország, Svájc, Dánia, Litvánia hivatalosan is közhírré tették a semlegességük re vonatkozó közlést. Angol és francia demars Berlinben Berlin: Henderson angol és Cou- londre berlini francia nagykövetek tegnapelőtt este megjelentek Rib­bentrop birodalmi külügyminiszter­nél és kormányuk megbízásából kér­ték, hogy a német kormány vonja visz­sza a német csapatokat lengyel földről. Ribbentrop azt válaszolta, hogy a kérést Hitlerhez továbbítja és csak azután hozza tudomásukra a vá­laszát. Sorozatos tanácskozások Londonban és Párisban Paris: Bonnet külügyminiszter MistLerrel, a kamara külügyi bizott­ságának elnökével és Caillaux-szal, a pénzügyi bizottság elnökével ta­nácskozott. Róma: Villani magyar követ ki­hallgatáson jelent meg Ciano kül­ügyminiszternél. Mussolini miniszter elnök a királynak tett jelentést a helyzeről.í London: Chamberlain miniszterel­nök és Halifaksz külügyminiszter több ízben tanácskozott Macken­zie King kanadai miniszterelnök Ka­nada nevében tudatta a miniszter- elnökkel, hogy Kanada háborúban Anglia mel­lett áll. A lengyel—német hadihelyzetre és a háborús előkészületekre vonatkozó jelentéseink a következők: Németország nem bombáz nyílt városokat Berlin: A lengyel nagykövetnek, Lipskinek, aki már elutazott Ber­linből, Ribbentrop külügyminiszter Páris és London háborús lázban Paris: A francia mozgósítás sza­bályszerűen halad előre. Az autó- buszforgalom megállott, a földalatti forgalmát korlátozzák. Külföldre táv iratozni csak katonai ellenőrzés alatt lehet. A magántelefonforgalom a bél­és külföldön szünetel. Azokat a rádióadókat, amelyek nem szolgálnak katonai, politikai vagy nemzeti célokat, bezárták. jegyzéket adott át, amelyben közli, hogy a német repülök a kapott pa­rancs szerint nem bombázzák a polgári lakos­ságot, csak a katonai célpontokat. Hason­ló intézkedésre hívta fel a lengyel kormányt is, különben a német re­pülők megtorló intézkedéseket fo­ganatosítanak. Hitler kancellár Roo­sevelt elnöknek erre vonatkozó fel­hívására szintén közös nyilatkozat tételét javasolta ebben a kérdésben. London: A főváros kiürítése terv­szerűen folyik. Az angol kormány a tegnapi napon 17 belpolitikai és gazdasági természetű szükségrende- letet bocsátott ki. Eddig mintegy 300 ezer gyer­meket szállítottak el. Az angol postaigazgatóság beszün tette a külföldi telefonforgalmat. Lengyelország és Litvánia között megszűnt a telefonforgalom. Belgrad: Bakacb-Bessenyey ma­gyar követ tegnap este felkereste Markovics külügyminisztert és vele megbeszélést folytatott. Szovjet katonsi küldöttség Berlinben Benin: A szovjet uj nagykövete megérkezett Berlinbe. Vele együtt jött egy orosz tábornok is, a Ber­linbe jött orosz, katonai küldöttség vezetője is vezérkarával. A Duce tovább küzd a békéért Római körökben hangsúlyozzák, hogy a Duce még most sem adta fel a világbéke megmentésére irá­nyuló küzdelmét. és etekintetben továbbra is érint­kezésben áll Angolországgal, Fran­ciaországgal és Lengyelországgal, va lamint Németországgal.- «Rómában is elterjedt az a hir, hiogy a német csapatok jelentős elő­nyomulást tettek lengyel földön. Az (angol és a francia követ részéről Bér linben átadott ultimátumnál különö­sen azt tartják fontosnak, hogy nem kötötték időponthoz. Ezzel szemben Párisban azt tart­ják, hogy már csak csoda mentheti meg a világot a fenyegető katasztró­fától. Páris most varja Hitler válaszát és még mindig nagy érdeklődéssel kiséri 'Mussolini békefáradozásait. Páris és London hajlandó tárgyalni Páris: A francia kamara és a sze­nátus tegnap rendkívüli ülést tartott. A kamara ülését délután Herriot nyitotta meg, aki feltűnően német- ellenes kitételeket használt, majd ez­után Daladier miniszterelnök szó­lalt fel, aki először felolvasta Lebrun elnök üzenetét, majd pedig utána Chamberlain és a Duce békeközveti- tő kísérleteivel foglalkozott. Boldog örömmel mondott kö­szönetét a Dúcénak fáradozásai­ért, majd kijelentette, hogy Franciaor­szág hajlandó tárgyalni, de csak a német csapatok visszavonása esetén. Az idő azonban kevés és Anglia és Franciaország nem nézhetik végig tétlenül egy ba­ráti nemzet pusztulását. Majd végül kijelentette, hogy Franciaország készen áll mindenre, A francia szenátus ülésén Cheu­(Folytatás az 5-ik oldalon) , Hagy német előrenyomulás Berlin: A német haderő előrenyomulásáról este kiadott jelentés j hangsúlyozza, hogy a német haderők Sziléziában, Keletporoszouszág ! ban és Pomerániában mindenütt előrenyomulnak, több lengyel vona- I lat áttörtek, több várost bevettek. A pomerániai erők a Visztula folyó- { nál vannak. A német légihaderő számos város repülőterét bombázta és tönkretette a hangárokat és gépeket, amelyek elégtek. A német re­pülők több vasúti pályatestet felrobbantottak, több katonaszállitó vona­tot megsemmisítettek. A lengyel légihaderő — mondja a jelentés — a legsúlyosabb csapást szenvedte a tegnapi nap. A német haditenge­részeti repülőgépek és a hajóflotta több ízben bombázta a gdymiai ki­kötőt. lány lean kabátok megérkeztek! • • ÚRI SZABÓSÁO, NAGY SZÖVETRAKTÁR. Apolló mozi mellett. Csirkepiac-tér.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék