Orosházi Friss Ujság, 1939. december (28. évfolyam, 273-295. szám)

1939-12-01 / 273. szám

XXVIII. évfolyam 273 szám ára S fillér Péntek 1939 december 1 Előfizetési dij : helyben házhoz hordva negyed­évre 5 P, fél­évre 10 P, vi­dékre postán küldve negyed­évre 7 P, fél­évre 14 pengő. OROSHÁZI I Mf l m m Királyi ügyésKeg Kötelespélda Tek. Szeged (tf tó­FÜGGETLEN POLITIKAI NAPILAP Szerkesztőség és kiadóhivatal: Orosháza, Torkos Kálmán-utca r­Megjelenik min den nap korán reggel. Lapzárta éjjel 12 órakor. Hirdetési di| előre fizetendő. Hirdetésekre vq natkozó kérdé­sekre csak vá­laszbélyeg elle­nében válaszo­lunk. — — —­FŐSZERKESZTŐ: Or. MltLASO VSZKU JANOS I Telelonszám: 90. Főszerkesztő lakása: 136. Megkezdődött az orosz-finn háború Orosz légitámadások, heves tüzérségi harcok, gyalogsági előre- nyomulás - Orosz repülők több Ízben bombázták Helsinkit • Ostromállapot Finnországban - megértés Berlinben, felháboro­dás Angliában, Amerikában, és a skandináv államokban A finn—orosz viszály immár a fegyveres döntésre van bízva és a két ország között életbelépett a hadíállapot. Jelentéseink a követke­zők: Orosz repülőtámadás Helsinki ellen A Havas ügynökség jelentése sze­rint a finn rádió közölte, hogy 13 orosz hadirepülőgép bom­bázta a finn főváros, Helsinki idéli külvárosait. Ez tegnap délelőtt volt. 11 óra­kor újabb négy repülő tűnt fel, a- melyeket azonban a finn légvédelmi ütegek tüzelése elűzött. A tenger felől ágyudörgés hallatszott. Előző­leg már délelőtt 9 óra 50 perckor három orosz repülőgép bombákat dobott Helsinki repülőterére, de emberéletben kárt nem okoztak. At orosz repülőgépek Viipuri felett né­hány gyujtóbombát dobtak le, a- melyek három tűzesetet okoztak. Kőt szovjetgépet lelőttek. Szovjetcsopotok átlépik a határt A finn rádió közölte még, hogy a határvonalat több helyen átlépték a szovjetcsapatok erős tüzérségi elő készítés után. A határon először teg nap reggel hét órakor léptek át az orosz csapatok Susjarvi falunál. A táviró és telefonvezetékeket elvágták A finn csapatok azonnal ellenálltak a szovjet támadásnak és különösen a finn erőditményvo- nal, a Mamnerheim vonal men­tén heves harcok folynak. A szovjetcsapatok ugyanakkor az Északi Jegestenger felől is támad­tak és elfoglalták a Halász szigetet. Ostromállapot Finnországban Oslói jelentés szerint a finn köz­társaság elnöke az egész ország te­rületére elrendelte az ostromállapotot, egyben pedig iMannerheim tábor­nagyot a finn haderő főparancsno­kává nevezte ki. Moszkva még este hat órakor nem tudott semmiről Moszkvában hivataols helyen még délután két órakor »nem tudtak« semmiféle akcióról. Finnország el­len. Ugyancsak még este hat óra­kor a moszkvai rádió sem említett semmiféle katonai akciót Finnország dien. Kiürítik a fővárost Helsinkii jelentés szerint a finn főváros kiürítését azonnal megkezd­ték. A kiürítés rövid idő alatt be fog fejeződni. Helsinkiben egyéb­ként teljes a nyugalom. Csak védekezik a finn hadsereg Az oroszok a szárazföld felől dé­lén és északon, míg nyugaton a ten­ger felől támadnak. Állítólag egy szigeten már partra is szállottak. Délen Kronstadt orosz kikötővá­ros nehéz ütegei is támogatják az orosz csapatok akcióját. Magán, a Ladoga-tótól az Északi Jegestenge­rig terjedő mintegy 1200 kilomé­teres határszakaszon még nem tör­téntek csapatmozdulatok. A finnek természetesen csak védekeznek. Ma­gán a határon való védekezést elő­segíti a finn erődvonal, a Mannerhe- im-vonal, amelyet a finnek nem a határ mentén közvetlenül, hanem et­től 40—60 kilométerrel beljebb épí­tették ki. Ez földalatti erődökből áll, épugy mint a francia Maginot-vonal. A Mannerheim vonalat a finnek ujab ban még jobban kiépítették. A finn hadseregnek ezenkívül még sok ésí jó önműködő fegyvere és harcikocsi elhárító ágyúja van, amelyeket Svéd országból kapott. Elsőrangú a finn légvédelmi tüzérség is. 3500 szovjet repülő támadásra készen A Paris Midi című francia lap értesülése szerint a szovjetkormány a nyugati ha­tár mentén mintegy 3500 ka- ' tonai repülőgépet vont össze, amellyel szemben a finneknek 150 hadirepülőgépjük van. (MTi). ; i Berlinben megértés van a szovjet álláspontjával szemben Berlinben — kizárólag magánkö­rök — megállapítják, hogy Német­országnak az érdektelen szemlélő szerepét kell betöltenie a finn—orosz konfliktusban. Berlinben egyébként megértés­sel vannak a szovjet azon törek­vése iránt, hogy szabad tengeri utat akar magának biztosítani. Felháborodás Angliában, Franciaországban és Amerikában Angliában, Franciaországban és a skandináv államok közvéleményében és sajtójában természetesen erős felháborodást váltott ki a szovjet katonai akciója. Amerikában is nehezményezik a szovjet akciót és attól tartanak, hogy a Finnország elleni szovjetlépések háborúba keverik egész Dél-Skandi- náviát. i j Újabb légiriadók Helsinkiben Helsinkiben tegnap délután több alkalommal volt légiriadó és szovjetgépek bombát dobtak le, amelyek több épületet felgyújtottak A nagyobb városokat ki fogják ürí­teni. Viipuriban a légitámadások foly tán öt ember meghalt, sokan meg­sebesültek. i . Moszkva este 21 órakor már tudott a háborúról Moszkvai illetékes körökben este 21 óra 40 perckor kijelentették, hogy] való az, hogy szovjet és finn erők között a szárazföldön és a levegő­ben harcok folynak. Anglia sajnálja Finnországot Chamberlain angol miniszterelnök kijelentette az alsóházban, hogy az angol kormány növekvő nyugtalan­sággal szemlélte a finn—orosz vi­szony fordulatát. Anglia örömmel fo­gadta az Egyesült Államok közvetí­tését a viszály ügyében. Anglia saj­nálja Finnországot, mert meggyőző­dése, hogy itt ennél a viszálynál i$ sok emberélet esik áldozatul és ten­gernyi szenvedést fog majd okozni. A finnek visszaverték az orosz csapatokat A Finn Távirati Iroda jelentése szerint , i a finn csapatok visszaszorították a finn földre benyomult orosz csapatokat. Csütörtökön este Iseholsem volt orosz katona finn földön, a finnek heves harcok után mindenütt szovjet területre nyomták őket vissza. Hevesi harcok dúltak különösen a karéitól földszoroson. (MTI). Ü lefldiuatosabb nines női és leányka kabátok Modern szabású férfi és fiú kabátok, bekecsek és öltöny-újdonságok fl „17ersenyruhahrtz“-ban Szép, Jó, olcsó. Márkázott áru. Url’szabósáj. Csirke piactér. Apollo mozi mellett.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék