Ország-Világ, 1971. július-december (15. évfolyam, 27-52. szám)

1971-10-27 / 43. szám

Szállítóautók viszik egyik üzemrészből a másikba a Trabant acélvázakat öt évvel ezelőtt jártunk a zwickaui autógyárban, akkor gördültek le a futószalagról az új 601-es típusú Trabantok. Ez a tetszetős konstrukció bevál­totta a hozzáfűzött reményeket. Magyarországon a régi motoro­sok is kedvezően nyilatkoztak róla, s Csehszlovákiában és más népi demokratikus orszá­gokban, ahol óriási a hazai ipar konkurrenciája, valószínűleg szintén tudják, miért importál­ják ezt a gépjárművet. Néhány héttel ezelőtt ismét meglátogat­tuk a gyárat, ahol azzal a jó hírrel fogadtak, hogy korszerű változtatásokat hajtottak végre a kocsin, amelyet elsők között vehetünk szemügyre a futósza­lagon. A zwickaui „csoda" Aki Zwickauban járva, sze­retne megismerkedni a gépko­csigyártással, az jól teszi, ha előbb megtekinti az archívum­ban gondosan őrzött fotót. Ti­zenhat megtermett munkás áll egy kis szögletes kocsi tetején és vidáman nevetnek. A jóked­vű társaságot abból az alkalom­ból örökítették meg, hogy meg­született az első, sorozatgyár­tásra is alkalmas, műanyag ka­rosszériás személyautó: a P 70. A dátum: 1957. A kis P 70 az egész világ számára bebizonyí­totta a duroplaszt elnevezésű műanyag teljes értékű használ­hatóságát, hiszen még a rend­kívüli igénybevétel — 16 fel­nőtt a „fedélzeten” — sem oko­zott deformációt. 1958 végéig több mint 40 ezer kocsi hagyta el a gyárat, amely időközben már felkészült a korszerűbb P 50 jelzésű, ugyancsak műanyag karosszériás Trabantok nagy so­rozatú előállítására. A kocsiról tréfás történetek és sok vicc járta, a tervezők azonban na­gyon büszkén úgy emlegették: a „zwickaui csoda”. Mint minden „csodának”, en­nek is reális háttere van. Az történt ugyanis, hogy az autó­iparban az ötvenes évektől fo­kozatosan rátértek a műanya­gok alkalmazására, például a Renault gyár Alphine, a Pan- hard gyár Arista, egy dél-afri­kai gyár Dart néven készített műanyag karosszériás kocsikat, de a sorozatgyártásig egyik sem jutott el. Ezen a téren a zwik- kaui VEB Sachsenring Auto­mobilwerke mutatta fel a leg­nagyobb eredményt azzal, hogy olcsó és könnyen sajtolható textilhulladékból olyan mű­anyagot állított elő, amely nagy ellenálló hatású, s eredeti tulaj­donságait a legszélsőségesebb időjárási viszonyok között is megtartja. Rugalmassága, eset­leges összeütközéskor keletkező sérüléseinek egyszerű javítási Gerhard Reichmann műszaki igazgató A futószalagon szerelik a kocsikat A zwickaui VEB Sachsenring Automobilwerke felmérése szerint jelenleg 750 060 Trabant gépkocsi fut Európa ország­útjain. Hazánkban néhány hónappal ezelőtt, ünnepélyesen adták át az ötvenezredik Trabant slusszkulcsát a boldog tu­lajdonosnak. Nem nagy szám, hiszen még mintegy 35 ezer „előjegyzett” várja azt a napot, amikor beülhet az „álom­kocsiba”. Sajnos, még sokan hosszú évekig csak álmodozhat­nak arról, mikor teljesül az óhajok. Trabantot a jelenlegi helyzet alapján ítélve 4—5 évnél előbb nemigen várhatnak, akik mostanában rendelték meg a kocsit. Még az sem vi­gasztaló, hogy a gyártó eég hazájában, az NDK-ban, sem jobb azoknak a kilátása, akik erre a népszerű, olcsó kisko­csira fizettek elő. Mi az új—az új UNTBAN?

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék