Ország-Világ, 1927 (48. évfolyam, 1-52. szám)

1927-10-16 / 42-43. szám

206 1927. október 16. és 23. ORSZAG-VILAG főváros álfal adományozóit felken épüli, ünnepélyesen megnyifoífák. Az új intézet a Gyáli-úf 4. szám alatt épült, igazgatója dr. dohán Béla. 245,000 dollárba került és 2,240 négyszögölen fekszik. 30. Budapesten 160,000 gyermek járt a múlt évben iskolába. A fő­város lakosságának hatodrésze. 726 iskola 4,543 osztályában közel 8,000 tanító és tanár tanított. A 160.000 diák közül 99,000 községi iskolába járt. október. 4. A sikefnémák váci országos intézete fennállásának 125. évfor­dulóját ünnepelte. 5. Arrhenius Svanfe, a nemzet­közi tudományos világ egyik el­ismert nagysága, 68 éves korában meghalt Stockholmban. A Nobel- infézef fizikai osztályának volt a vezetője. Elekfrolifikus disszociá- ciós elmélete, amely azt bizonyí­totta, hogy parányi átmérőjű festek a nap sugarainak hatása alatt le­győzik a gravitációs törvényt, nagy hatással voltak a tudományos életre. 1903-ban a Nobel-díjjal jutalmazták. 6. A Magyar Atlétikai Szövetség százezrek előtt tartotta meg kegye­leti staféta-versenyét a főváros ut­cáin. 1.600 atléta futott. Somfai Ele­mér koszorú zfa meg elsőnek a Hő­sök szobrát. A fővárosi gázművek az óbudai üzemben vízgázgyáraf létesítettek. A vízgáz-kőszéngázkeverék l5"/o-kal magasabb fűfőérfékef jelent, mint az eddig szolgáltatott gáz. Az aradi vértanuk emlékezetére a Baffhyány-örökmécses előtt ünne­pélyt tartottak, valamint a szabad­ságféri irredenta-szobrok előtt, vé­gül a Vigadóban, 7. A m. kir. Technológiai Intézet­ben bemutatták a helyes és helyte­len világítási módokat és a világító- technika legújabb vívmányát, az ár­nyék nélkül való világítást. A vilá­gító testeket a mennyezet sarkaiban helyezték el, oly módon, hogy alig láthatók s ez által a lámpák a te­remre egyenletes, árnyék nélküli fényt szórnak. 9. Somló Emma Király Elemérné, a Nemzeti Színház művésznője meg­halt. Debrecenben született 1887. no­vember 13-án. Előbb könnyebb fajú színpadi művekben szerepelt nagy sikerrel, később a drámai szere­pekben is. Halálát fia, ifj. Lövik Ká­roly hírlapíró és széleskörű rokon­ság gyászolja. 10. Stromfeld Aurél volt vezér­kari ezredes, a vörös hadsereg vezér­kari főnöke, kiválóan képzett, jeles katonatiszt, akinek pályáját sok nagy siker övezte, 49 éves korában elhunyt difíerifiszben, Budapesten. A háborúban a 13. hadtest vezér­kari főnöke volt és úgy ebben a minőségében, mint minden előbbi alkalmaztatásában kitűnően bevált. A háború után átvette a Ludoviceum parancsnokságát, a proletárdiktatú­rában pedig a vezérkari főnökséget vállalta. Ő indította meg az északi támadást a csehek ellen, amely fé­nyes sikerrel járt. A katonatisztek igazolása során katonai bíróság elé került és kilenc hónapi fogság után szabadon bocsátották, de megfosz­tották rangjától és kitüntetéseitől. Már a tárgyaláson szocialistának vallotta magát s haláláig értékes, tevékeny tagja volt a pártnak. Utóbbi időben egy kalapgyárban volt cég­vezető. Óriási részvét mellett temet­ték el 12-én a kerepesi-úíi temetőben. pénzünk állandóságára r Clly U való tekintettel ismét szállítok hitelképes feleknek elsőrendű BÚTOROKAT készpénzárban HITELRE SÁNDOR IGNÁC fennálló bútoráruháza Budapest, VI., Dessewffy- utca 18—20. (Vilmos császár-út és Nagy­mező-utca között) 2-es, 10-es és minden a Vilmos császár-út és Teréz-körúton közlekedő villanyos megállóhelye. Közalkalmazottak olcsó beszerzési forrása. IVTiNius M. JAKAB TAPÉTA-RAKTÁRA Ráhóczi-úf 6. (a Bazár udvarban) Alapíítafoff 1898. ♦ Nagy választék bel- és külföldi PAPIRKÁRPITOKBÓL. Dr. Pajor Szanatórium és Vízgyógyiníézef B13DAPEST,~VHI. KERÜLET, VAS-UTCA 17. SZÁM. £71 magánklinikái osztályon a napi ellátási áij 12'- 7P A Pesti Könyvnyomda Részvénytársaság nyomása. (Dr Palk Zsigmond, Budapest, V., Hold-utca 7.) Nyomatott Berger és Wirfh budapesti festékgyár festékével. ■ Első húzás I . ,,, ■ XIX. magyar kir. október I Osztálysorsjátek I 22. és 25. p— Legnagyobb nyeremény szerencsés esetben j/^v I pengő 500.000 pengő IV* i Z1/^ pengő I azaz egy félmillió pengő készpénz. 10 pengő 1 jutalom á 300,000 P 2 nyeremény á 20,000 P 1 /, 1 nyeremény ü 200,000 P 3 uyeremény á 15,000 P sorsjegy j nyeremény á 100 000 P 5 nyeremény á 10,000 P sorsÍegy 5 pengő | i nyeremény á 50,000 P 9 nyeremény á 5,000 P 20 pengő 1 nyeremény á 40,000 P 12 nyeremény á 4,000 P m I nyeremény á 30,000 P 3 nyeremény á 3,000 P 1 nyeremény á 25,000 P 33 nyeremény á 2,000 P 67 nyeremény a 1,000 P stb. stb., összesen 40,000 nyeremény több mint 6 millió pengő, mely összeget készpénzben fizetik ki. A sorsjegyek fele nyer! Sorsjegyek I Minden második sorsjegy nyer! I kaphatók az összes —1árusítóknál _ m mm. Legjobb Aiapíttatctt 165K. J Ti tP7PtÍ bútort’ d3Vat’ matracot, paplant, DAD Leaolcsóbb 1 mezen párnát, takarót és fehérneműeket LAN U ^úgy az ország belterületére mint külföldre bár­1* LAN hova a legelőnyösebb feltételek mellett szállítok. LAN Szőnyeg, SZÁLLODÁK, SZANATÓRIUMOK ES INTÉZETEK BÉRÉN- függöny, pokróc, DEZÉSI VÁLLALATA, KÁRPITOSÁRU-, VAS- ágy- és asztalterítők, vászon­ÉS RÉZBÚTORGVÁR és fehérneműek, gyermekkocsik, r nyugszékek, konyha- és elő­GICHNER JÁNOS szobabsndc"f5 2,000 ábrával ellátott nagy katalógusomat UO fillér beküldése BUDAPEST, VII. KERÜLET, ERZSEBET-KÖRÚT 20. SZÁM. ellenében postán bérmentve megküldöm. cö i iai>§®»É»WIUIlMP i < ELEKTROTECHNIKAI CIKKEK NAGY RAKTÁRA | o ^ jrj 11 « < § w" VI VILMOS CS,W \R-irr 27 S7.. TELEFON; 103-82 5* < 0 « i Csillárok, rádiókészülékek, ___ J n>> ^ A selyemernyők, ^ ^ — villamos főzőkészülékek gyári árakon. Kedvező fizetési feltételek ? ^ Ezen hirdetésre hivatkozva olvasóink külön árkedvezményben részesülnek.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék