Országépítés - Nemzetpolitikai Szolgálat, 1941 (1. évfolyam, 1-23. szám)

1941-01-15 / 1. szám

mJN EMZETPOLITlKAI SZOLGALAT^» EGJELENIK MINDEN H 6 I.É W fes 15-ÉN NEMZETPOLITIKAI SZOLGÁLAT ÍRTA GRÓF TELEKI PÁL A magyar társadalomnak szüksége és — mondhatnám — joga is van ismerni a nemzeti munkát. Tudni, hogy az állam, a gazdasági élet, a társa­dalom, a valláserkölcsi élet, az egyesületi élet terén minő munka folyik. Igaz, hogy az újságok is hírt adnak ezekről, de egy újság sem képes mindent fel­ölelni és hasábjait nagyrészt más természetű hírek és cikkek foglalják el. Másrészt a dolgok természeténél fogva minden újság beállítása pártpolitikái. Elvben helyes is ez, mert az ellentétekből, ellentétes kritikákból fejlődik az ítélet. De a legtöbb újságolvasó egy újságot olvas és sem abban, de több újságban együttvéve sem kapja meg egyszerű és lehetőleg teljes összefogla­lásban azt az áttekintést, amire szüksége van. Lcpten-nyomon tapasztalom, hogy a közönség minden hírszolgálat dacára mennyire tájékozatlan akár a fennálló, akár a megjelenő rendelkezések, a létező, folyó nemzeti munka tekin­tetében. Az újságokban csak kiegészítését, színezését kapja meg annak, aminek alapja tulajdonképpen hiányzik. Ezt a szükségletet valahogyan pótolni kell. Ez a célja a Nemzetpolítíkaí Szolgálatnak. A társadalmat, minden magyar embert kell tehát, hogy szolgáljon szervesen és pártpolítikamentesen. Kell, hogy ismertesse az állam, a hivatalos szervezetek és közintézmények munkásságát, másrészt a társadalmi szervezetek ténykedését is. Az áttekintés ezek fölött közéletünk ismeretét növeli minden­kiben és ezzel fölvértezi kósza hírek, kishitűség ellen, ítéletének biztosabb alapot ad. A sok helyen és különösen a társadalomban is folyó nemzeti munkának ismertetése ösztönzés az embereknek s a társadalmi szervezeteknek, egyesületeknek a párhuzamos és együttes — nemzetébresztő, nemzetfenntartó és nemzetépítő munkában,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék