Orvosi Hetilap, 1999. július (140. évfolyam, 27-30. szám)

1999-07-18 / 29. szám - Ertl Tibor: Koraszülöttek neonatális ellátása

A koraszülöttek adaptációja Az IRDS gyakorisága miatt a pulmonalis adaptáció a legnagyobb jelentőségű. Az exogén surfactantkezelés feltételeinek magyarországi megteremtésével nagymér­tékben javultak a minőségi túlélés esélyei (3,21). Ma már természetes és mesterséges alapanyagú készítmények egyaránt rendelkezésre állnak (Survanta, Curosurf, Alveofact és Exosurf), az utóbbiak alkalmazása mellett lassabb stabilizálódást lehet megfigyelni, ami lehet ked­vező hatású is (különösen 1000 g alatti súly esetén). Vizs­gálatainkkal mi is azt találtuk, hogy természetes alap­anyagú készítmény adása után már 4 órával szignifikán­san kisebb légúti középnyomással elérhető a megfelelő oxigenizáció (2. ábra). Újabban próbálkozások történtek közvetlen magzati surfactantkezeléssel is, a biztató ered­mények további kiterjedt vizsgálatok elvégzését indo­kolják (4, 43, 44). A PIC-ek számára bármelyik készít­mény központi támogatásból igényelhető volt. Hazánk­ban a PIC-ekben 1997-ben 5788 újszülöttet ápoltak, az IRDS-ben szenvedők magas száma miatt a szaktárca sur- factantkezelésre 50 millió forintot biztosított. Az Ameri­kai Egyesült Államokban kimutatták, hogy a 32. gesztá- ciós hét előtt születettek 20%-a részesült anyai steroid- prophylaxisban,ha az arányt 60%-ra sikerülne emelniük, akkor ez 157 millió $ megtakarítást jelentene évente. Ezt figyelembe véve elgondolkodtató, hogy a szintén 20%-os hazai prevenciós ráta emelése mennyi megtakarítást eredményezhetne az egészségügyi költségvetés számára. 2. ábra: A légúti középnyomás (MAP) változása különböző surfactant készítmények adása után A lélegeztetés technikájának fokozatos fejlődése és monitorizálása hazánkban is örvendetesen megfigyel­hető (38). A nagyfrekvenciás lélegeztetés néhány hazai PIC-ben is alkalmazott eljárás (26). A cardiopulmonalis adaptáció zavarait kísérő hormonális változások ismer­tek (36), a folyamat noninvazív monitorizálása azonban nem megoldott kérdés. A Doppler echocardiographia al­kalmazása hasznos információkat szolgáltat (20), hát­ránya azonban, hogy nem folyamatos. Az impedancia cardiographia kedvező lehetőségnek mutatkozik, alkal­mazásával hazai tapasztalatok is vannak (42). Munka- csoportunk is igazolta, hogy koraszülöttekben is alkal­mazható, a rendkívül gyors, megszületés utáni válto­zások jól követhetőek (3. táblázat) és folyamatos méré­sekkel trendanalízis végezhető, az inotrop szerek effek- tivitása is vizsgálható. 3. táblázat: Hemodinamikai változások regisztrálása impedancia cardiographiás vizsgálattal Posztnatális kor (perc) Zo (ohm) HR (/perc) SV (ml) CO SVR (1/perc) (dinxcm 5) 30 36,1 130 3,7 0,48 8952 35 36 129 3,8 0,49 8744 40 36,2 128 3,4 0,45 9485 45 35,1 146 3,5 0,52 8309 50 34,7 141 5,2 0,74 5814 55 34,3 145 5,8 0,83 5139 60 33,9 142 7,7 1,1 3995 Rövidítések: Zo = alapimpedancia; HR = szívfrekvencia; SV = stroke volume; CO = cardiac output; SVR = szisztémás vascularis resistentia Az 1500 g alatti koraszülöttek ‘A-ában hyponatraemia és késői metabolikus acidózis alakul ki az első élethetekben (39). Ennek kompenzálására igen jelentős endocrin vál­tozások indulnak meg (40). A renális tubuláris Na-vesztés következtében kialakult hyponatraemiás állapot Na-szup- plementációval megelőzhető és a következményes hormo­nális változások is mérsékelhetők (8,9,41,47), a súlyfejlő­dés és neurológiai kimenetel kedvezően alakul. Az adaptáció zavaraiban és a szövődmények kialakulá­sában fontos szerepet játszanak a szabad gyökök. A reaktív oxigénmetabolitok elleni védekezés javításának lehető­ségeit hazai munkacsoportok is vizsgálták (27,28). A fejlett országokban a csecsemőhalálozás kb. 30%-át okozzák a súlyos fejlődési rendellenességek. A gyermek­sebészi szemléletváltozás és a javuló technikai feltételek jelentős szerepet játszottak abban, hogy a koraszülöttek életkilátásai javultak (oesophagus atresia eredményes műtéti megoldása), azonban bizonyos esetekben (hernia diaphragmatica) nem kielégítő a fejlődés. Az újszülött­sebész együtt a genetikussal, szülésszel és neonatológus- sal meghatározó szerepet játszik a testileg, vagy testileg és szellemileg károsodott magzat, majd újszülött álla­potának értékelésében, a kezelés várható eredményessé­gének megítélésében, a döntést etikai dilemmák nehe­zítik (30). A koraszülöttek ellátása során jelentkező további speciális problémák (hőszabályozás, anyagcsere, paren- terális táplálás, infekció, idegrendszeri fejlődés stb.) ta­nulmányozásában a hazai gyermekgyógyász társadalom nemzetközileg is jelentős eredményeket ért el, ezek rész­letezése meghaladja jelen referátum kereteit. Arra azon­ban feltétlenül utalni kell, hogy a koraszülöttek javuló túlélésével a károsodott gyermekek abszolút száma nő és a fogyatékosok halálozásának csökkenése ugyancsak magyarázza, hogy arányuk a gyermekpopuláció 5%-ára tehető és a problémák enyhítésére társadalmi összefogás szükséges (24). 1614

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék