Orvosok Lapja, 1945 (1. évfolyam 1-8. szám)

ORVOSOK LAPJA A MAGYAR ORVOSOK SZABAD SZAKSZERVEZETÉNEK HIVATALOS FOLYÓIRATA Szerkesztőség: Budapest, V., Nádor-utca 32. I. Tel.: 121-804. Kiadóhivatal: VII., Rákóczi-út 54 Telefon: 223-625 Főbizományos Románia részére: Űj élet, Oradea, Szakszervezet-u. 5. Előfizetési díj: Egy hóra: 14.— forint Negyedévre: 40.—- forint Csekkszámla szám: 49.494. Főszerkesztő: Rusznyák István dr. Felelős szerkesztő: Kovács György dr„ Szerkesztőbizottság: Ádám Lajos dr., Fleischmann László dr., Gortvay* György dr., Guszmann József dr., Hetényi Gézadr., Horay Gusztáv dr., Horányi Béla dr., Horváth Boldizsár dr., Kellner Dániel dr., Kiss Ferenc dr.,gegesi Kiss Pál dr., Kováts Ferenc dr., Liteczky Andor dr., Mansfeld Géza dr., Rajka Ödön dr., Ratkóczy Nándor dr., Schulhof Ödön dr., Simon Béla dr., Szarka Sándor dr., Unterberg Hugó dr. Szerkesztőségi titkár: Braun Pál dr. Lektor: Somogyi Zsigmond dr. A lapot kiadja a Magyar Orvosok Szabad Szakszerve­zete. Felelős kiadó: Jós Kázmér dr. Kéziratok a szerkesztőségben adhatók át hétköznap 9—2-ig. A szerkesztők találhatók : kedden és pénteken 9 —i-ig Leltári rrárn*. P kó/'j.QZ—✓ TARTALOMJEGYZÉK AZ 1945. ÉVRŐL­(CSONKA ÉVFOLYAM) U’ MEGJELENT KÖZLEMÉNYEK Aczél Elemér dr. így oldották meg a sümegi kórházban az ablakkér­dést 300 Adler Péter dr. A paradontium meg­terhelése schematikus fogakon 79 Ángyán András dr. Űjabb adatok az acetylcholin ingerületátvivő szere­péről a neuromuskuláris synapsis- ban 323 Antal Pál dr. Néhány szó a kórházi főorvosok kinevezésének irányelvei­ről 493 Babies Antal dr. Kóros vesék verőér­elváltozásai 264 Barta Imre dr. A vérkép és csontvelő viszonya 455 Bálint István dr. Viharos alkonyat 298 Bálintffy Jenő dr. A rákos gyomor heveny átfúródása 15 Benkő Sándor dr. Thrombasténiás vérzékenység 390 Bing Maximilian dr. Üj eljárások tápszerek előállítására az Egyesült Államokban 162 Bing Maximilian dr. Az 1943-as és 1944-es Nobel-díjak nyertesei 352 Bíró Imre dr. Az adaptatióról 82 Bíró Imre dr. Grósz Emil és orvos- tudományunk nemzetközi kapcso­latai 262 Braun Pál dr. Hypophysaer-hypo- thalamikus syndroma atipusos for­mája 216 Braun Pál dr. Penicillin. Az anti- biotikus anyagok felfedezésének, physiologiai vizsgálatának és klini­kai alkalmazásának ismertetése 23 Braun Pál dr. Választmányi ülés Londonban 360 de Chatel Andor dr. A climaxos ere­detű izületi betegségekről 85 Csaba József dr. Egy orvosszázad mártíriuma a fasiszta banditavilág­ban 428 Czoniczer Gábor dr. Orvosképzés és lélekelemzés 218 Hozzászólók : Hermann Imre dr., Horányi Béla dr., Nyirő József dr., Gartner Pál dr., Zemplén György dr., Szalai Sándor dr., Schönberger István dr., Kulcsár István dr. (218—224) Hollós István dr., Almássy Endre dr., Nemessúri Mihály dr., Klimes Károly dr., Szemző György dr. (417-421) Danzinger Ferenc dr. A munkás meg- öregedése a kapitalista társadalom­ban 97 Darvas György dr. Reflexiók a Nép­jóléti Miniszter 71.100/1945. N. M. sz. rendeletéhez 362 Hozzászólás: Simonovits István dr. 362 Dávid Lajos dr. Gondolatok az orvos­továbbképzés kérdéséről 428 Dessewffy Béla dr. Szilánksérülések utáni másodlagos amputatiók 72 Farkas Andor dr. Vörösvérsejtresis- tentia-vizsgálatok 195 Fejes Lajos dr. E. Mecsnikov. (1845— 1945) 424 Fekete Sándor dr. A bunkertartóz­kodás hatása a nephropathia grav. és eklampsia keletkezésére 266 Ferencz Gábor dr. Mit jelent a szak- szervezeti tagság 42 Feszler György Antal dr. Feudalizmus és szakorvosképzés 297 Hozzászóló : Simonovits István dr. 297 Fleischmann László dr. Az otogen me­ningitis kezeléséről 75 Fodor Imre dr. Háborús ártalmak mint kóralakító tényezők. Adatok az oedemabetegség, az ú. n. háborús vagy bunkernephritis kórtanához 7 Földes Elemér dr. A bőr kóros szín- változásai a gyermekkorban 343 Földi Mihály dr. Aglykosuriás vércu- korszint 131 Frank György dr. A műtét mint inger- therapia 393 Franki József dr. Féloldali akrocyano- sis és pernio 204 Franki Zoltán dr. A váj- és orrüreg közötti kiterjedt sipoly végleges zárása műtéti úton 402 Frenreisz István dr. Streptococcus viridans sepsis penicillinre gyógyult esete 215 Friedrich László dr. A hasi diag­nosztika taktikája 479 Gerendás Mihály dr. Á vérsavó vér- alvasztó hatása 451 Germán Tibor dr. Tapasztalatok a félgége kiirtásáról 341 Glauber Andor dr. A nyomorék­védelem alapjai 349 Hozzászólók : Rotten biller Alajos dr., Zinner Nándor dr. 349—352 Goldner Viktor dr. Népbiztosítás 30 Hozzászólók : Melly József dr. és Pályi Márton dr. 30—34 Gottsegen György dr. A balkamra tágulatának elektrokardiografiás felismeréséről 142 Grósz István dr. A háború és ostrom okozta nélkülözések és túlerőlteté- sek hatása a szembetegségekre 472 Hernádi Mihály dr. Hozzászólás Róth István dr. »Kiütéses tífuszjárvány a deportációban« c. cikkéhez 476 Hetényi Géza dr. A gyomorfekély keletkezéséről és gyógyításáról 145 Hollóházy Lajos dr. Egy kis vita 229 Horányi Béla dr. Az amnestikus syndroma kórlélektani szerkezeté­ről 4 Horányi Béla dr. Idegkórtani elválto­zások kísérletes trinitrotoluol-mér- gezésnél 325 Horay Gusztáv dr. Szily Aurél (1880— 1945) 484 Horay Gusztáv dr. Grósz Emil szemészeti problémái 259 Horváth Dénes dr. Erythematodes disseminatus kórbonctani lelete 16 1

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék