Orvostudományi Szemle, 1928 (3. évfolyam, 1-12. szám)

1928-01-01 / 1. szám

* ’hí/t­RVOSWIDOMMI 'ÍN rrgTt KW fi SZERKESZTŐSÉG-K1ADÓ- V 1M fi1 11 | 1/ HIVATAL BUDAPEST VII, v#j|| *11 I r I KERTÉSZ-UTCA 43. SZ. I. L 9M Ám Ál 11 JB 1 TELEFON; TERÉZ 296-81 III. ÉVFOLYAM • BUDAPEST 1928 JANUÁR • 1. SZÁM ELŐFIZETÉSI ARAK: Magyarországon : Vj évre 5 pengő, '/i évre 10 pengő Minden jog fentartva Megjelenik havonta egyszer legalább 80 oldal terjedelemben ELŐFIZETÉSI ARAK: Csehszlovákiában .... 1 évre 70 ék Jugoszláviában.... 1 évre 120 dinár Romániában ___1 évre 12 pengő S ZERKESZTIK: Benedek László dr„ egyetemi ny. r. tanár (Debrecen); Blaskovics László dr., egyetemi rk. tanár, a Pécsi Egyetemi Szemészeti Klinika orvosi kará­nak közreműködésével; id. Bónis Ferenc dr. főorvos; Entz Béla dr., egye­temi ny. r. tanár (Pécs); Fleischmann László dr., főorvos; Friedrich Vilmos dr. egyetemi rk. tanár, igazgató-főorvos; Gellért Elemér dr. főorvos; Gergely Jenő dr. főorvos; Gózony Lajos, egyet. m. tanár, fő­orvos; Grosch Károly dr., miniszteri osztálytanácsos, főorvos; Hári Pál dr., egyetemi ny. r. tanár ; HUitl Hümér dr., egyetemi rk. tanár ; Lénárd Vilmos dr. főorvos; Lévai József dr., kórházigazgató-főorvos; Lévy La­jos dr., a „Gyógyászat1* szerkesztője; Paunz Márk dr., egyetemi rk. ta­nár, főorvos; Petényi Géza dr„ egyetemi m. tanár, főorvos; Révész Vidor dr. főorvos; Temesváry Rezső dr., egyetemi m. tanár, kórh. igaz­gató-főorvos, a Pécsi Egyetemi Szülő- és Nőbeteg Klinika orvosi kará­nak közreműködésével; Török Lajos dr., egyetemi rk. tanár, főorvos; Túrán Géza dr., igazg.-főorvos; Unterberg Hugó dr., egyetemi m. tanár. FŐMUNKATÁRSAK: Ifj. Bónis Ferenc dr., Egyedi Dávid dr. főorvos; Friedrich László dr. főorvos; Haas Lajos dr. főorvos; Lehner Imre dr. főorvos; Lőrincz Béla dr. főorvos; Pesti Lajos dr., Polgár Ferenc dr. TARTALOM: Kórtan—Kórbonctan..........3— 6 B elgyógyászat.....................7—30 T uberkulosis.......................31—36 G yermekgyógyászat ...................37—45 E lme—Ideggyógyászat .... 46—57 Bakteriológia—Serologia . . . 58—61 Fülészet .......................................62—65 F ogászat...................................... 66 S ebészet...........................................67—72 Sz ülészet—Nőgyógyászat .... 73—83 Röntgen...............................................84—85 T herapia....................... 86 T árgymuató.................................87—88 E GYES SZÁM ÁRA 1.— PENGŐ

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék